Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. március (67. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-01 / 49. szám értesítője

1933 március 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. Pk. I. 64598/4. 1932. szám. (Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. iker. kir. járásbíróság 18562. 1932. számú végzésével dr. Reisolfszky Sándor ügyvéd által­­képviselt Hoffmann és Pásztor végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 29 pengő 66 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt s 2060 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből­­ki nem tűnő 'más foglaltatok követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán "Budapesten, II. kerület, Fő­ utca 73. szám, III. emelet 16. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 6. nap­jának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést­­és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező­­kíván­ságot írásban nem nyilvánít.­­ Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtásó követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933. évi február hó 7. napján. Rakssányi Zoltán, ikir .bír. végrehajtó. O­F 2683 pesten, V. kerület, Rudolf-tér 5. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1933. évi március hó 11. napjá­nak délutáni 3 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat u. m. bútorokat, zongorát, fest­ményeket, perzsaterítőt és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul­­is el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értel­mében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — a többi végrehajtatok kielégítésére is elrendeltnek tekin­tendő és azok bejelentésére is megtartható. Budapest, 1933. évi február hó 14. napján. Páli Lajos, kir. kir. végrehajtó. I , 6 *630 Árverés. Pk. I. 69172/1932 szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 21037. 1932. számú végzésével dr. Sulyok Kálmán ügyvéd által képviselt Majoros János végrehajtató részére 150­0 követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 2345 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelem annak végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, III. kerület, Vörösvári­ utca 104. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 3. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingó­ságokat eladom.­­ Dr. Mayer Ernő ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj javára 149 pengő 20 fillér és járulékai. Budapest, 1933. évi január hó 28. napján. Dr. Pongrácz Sándor, kir. kir. végrehajtó.­­ OF 2647 Árverés. Pk. V. 600090/1933. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Brit Magyar Kereskedelmi Rt. javára 130 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 442367/1932. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 2. napján lefoglalt és 1733 pengőre­­becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 907412. sz. dr. Deutsch Jakab és dr. Székely László ügyvédek által képviselt­­Réti Zsigmond javára 2080 + 40 pengő és járulékai, Pk. 912048. sz. dr. Natzler Ervin ügyvéd által képviselt Zwack J. és Társai javára 71 pengő 32 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Murányi­ utca 1. szám alatti vendéglőben (ikocsma) leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 8. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, vendéglői beren­dezési tárgyak, hordók és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi február hó 14. napján. Dr. Papp István ikir. kir. végrehajtó.­­ O­F 2659 Árverés. 37/1933. vh. szám. Dr. Katona Sándor­­ügyvéd által képviselt Kisvárdai Hitel Bank Rt. javára 3200 pengő tőke és több követelés , és járulékai erejéig a nyíregyházai ikir. járásbíróság 1930. évi 5456. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 10. nap­ján lefoglalt és 10.312 pengőre becsült Ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedők lakásán u. m. Lackó Andrásnál délelőtt 10 órakor, Nagy Ferencnél délelőtt 11 órakor Nagylányán leendő megtartására határidőül 1933. március 8. napjának d. c. 10 és 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 3 magyar fejőstehén, 2 ökör, 2 ökör tinó, 2 üsző, 2 pejkancaló, 25 szekér szalma, 10 szekér lucerna és lóhere, cséplőszekrény 'R -ed részben. Kühne triőr, 25 métermázsa csövestengeri, 70 métermázsa búza, disznó, tehenek, benzinmotor, malacok, vaseke és egyéb ingó­ságokat el fogom adni. Kisvárda, 1933. évi január hó 25. napján. Preineszberger István, kir. kir. végrehajtó. O­F 2650 Árverés. Pk. 2292/1930. szám. Dr. Mayer Ernő ügy­véd által képviselt Finomított Olajok Kereskedelmi Rt. javára hátr. 683 , 43 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 235497. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi jun­ius hó 28. napján lefoglalt és 7991 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Mányi Nándor­­pusztán leendő megtartására határidőül 1933. évi már­cius hó 8. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 1 Fordson gyártmányú traktor, 1 Dreister gyártmányú cséplőszekrény, 2 ló, 4 tehén, 6 süldő, 1 vetőgép, 2 igásszekér, 2 hordó és egyéb ingóságokat el fogom adni. Bicske, 1933. évi február hó 15. napján. Szunyogh Pál, kir. kir. végre­hajtó. OF 2648 Árverés. Pk. IX. 817614/1931. szám. M. kir. Kincstári Jogügyi igazgatóság által képviselt M. kir. Kincstár javára hátr. 538 pengő 57 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 39775. 1931. számú végzéssel elrendelt kielégitési végrehajtás során 1931. évi december hó 17. napján lefoglalt és 1270 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. P. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Buda-Árverés. Pk. V. 603057/1933. szám. Dr. Geleta József ügyvéd által képviselt özv. Hulitius Jánosnié javára 380 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 230534. számai végzéssel el­rendelt kielégitési végrehajtás során 1933. évi január hó 20. napjaig lefoglalt és 1372 pengőre becsült ingósá­gokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elren­delem végrehajtást szenvedő üzletében Budapestért, VIII. kerület,­­Rákóczi­ út 19. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 2. napjának délutáni egynegyed 2 óráját tűzöm ki, azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat u. m. : bútorokat, berendezést, árut és­­egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőinek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1933. évi február hó 10. napján. Pongrácz Olivér, kir. bír. végrehajtó. O­F 2692 Árverés, 93/1933. vh. szám. Dr. Balla Ignác miskolci ügyvéd által képviselt Halmos, Hercz, Waldener mis­kolci bej. cég javára 377,39 pengő tőke és több követelés járulékai erejéig, az edelényi kir. járásbíró­ság 1932. évi 689. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 20. napján felülfoglalt 11231 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehaj­tást szenvedők tanyáján, Nagytónyán leendő megtartá­sára határidőül 1933. évi március hó 8. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ökrök, lovak, tehenek, szekerek, vetőgép, csép­lőszekrény, szalma, benzinmotor fél részben, fegyve­rek, zongora, termények, hintó, különböző futókocsik s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni "­­ Kisvárda, 1933. évi február hó 15. napján. Preinesz­­berger István, kir. kir. végrehajtó. O­F 2649 Árverés. Pk. 5749/1930/4. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. javára 3798,90 pengő tőke és több követelés járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 48114. sz. végzésével elrendelt kielégitési vhajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi december hó 1. nap­ján lefoglalt és 9157 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Mezőkomáromban leendő megtartá­sára határidőül 1933. évi március hó 8. napjának dél­után 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ingóságok s egyéb ingóságokat el fogom adni. Enying, 1933. évi február hó. Molnár János, kir. kir. végrehajtó. O­F 2644 Árverés: 172/1933. vht. szám. Dr. Legény Sándor ügyvéd által képviselt Alsing Kunó remseheidi gyáros javára 410 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a zalaegerszegi kir. járásbíróság 1932. évi 4825. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 21. napján lefoglalt és 3160 pengőre becsült ingóságokra a zalaegerszegi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Zalaegerszegen leendő megtartására határidőül 1933. évi március hó 3. napjának délelőtti 10 órája tű­zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt vasipari árucikkek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni.­­ ! ! Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Zalaegerszeg, 1933. évi február hó 12. napján. Dénesi István, kir. kir. végrehajtó.­­ O­F 2670 Árverés. Pk. IX. 894331/1932. szám. Dr. Gábor Jenő ügyvéd által képviselt Schallen és Wollbrück cég javára 528 pengő 50 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 1. napján lefoglalt és 4420 pengő becsértékű ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VI. kerület, Teréz-körut 52. szám, III. emelet 17. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1933. évi március hó 7. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, pianinó, festmények s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1933. évi január hó 27. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 2646 Árverés. 105/1933. vh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szentendrei királyi járásbíróság 1930. évi 4507. számú végzése következtében dr. Krausz József szentendrei ügyvéd által képviselt Springer József javára 1.053.40 pengő és járulékai erejéig 1931. évi szeptember hó 10. napján foganatosított kielégitési vég­rehajtás útján lefoglalt és 1.600 pengőre becsült követ­kező ingóságok, u. m. : házibútorok, képek, különféle szépirodalmi könyv, 8 lámpásos rádió és egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. Az árverés az egyéb foglaltatok javára is elrendeltetik, amennyiben követelésük még fennáll. .................. Ezen árverésnek a szentendrei királyi járásbíróság 1932. évi Pk. 3016. szám­i végzése folytán 1.053.40 pengő tőkekövetelés, ennek 1929. évi május hó 17. napjától járó 5 százalék kamatai és eddig összesen 312.33 pengő­ben bíróilag már megállapított s a még felmerülendő költségek erejéig Pomáz községben, végrehajtást szen­vedett lakásán leendő foganatosítására 1933. évi már­cius hó 1. napjának délutáni egynegyed 3 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz­­fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén a becsáron alul is el fognak adatni. Elsőbbségi igénylők ezen igényüket legkésőbb az ár­verés megkezdéséig bejelenteni tartoznak. Az árverés csak akkor lesz foganatosítva, ha bármelyik fél, leg­később az árverést megelőző utolsó előtti köznapon be­jelenti, hogy megtartását kívánja s ebben az esetben az árverés akkor is meg lesz tartva, ha a kívánságot előterjesztő fél nincs jelen. (1930 : XXXIV. t.-c. 72. §.). Ha a­ végrehajtás hivatalból volt foganatosítva, az ár­verés az érdekeltek közbenjárása nélkül is meg lesz tartva, ha minden végrehajtató és végrehajtást szenvedő ellenkező kívánságot nem nyilvánít. (1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §.). Szentendre, 1933. évi február hó 6. napján. Dr. Boér Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 2689 Árverés. Pk. X. 871547/1932. szám. Dr. Gara Nándor ügyvéd által képviselt dr. Epstein Manó. javára 765 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 246239/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 16. napján lefoglalt és 13.377 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI .t.-c. 20. §-a alapján Pk. sz. X. 881914. dr. Erdős István ügyvéd által képviselt Adria Bszt. javára 128 pengő 50 fillér és járu­lékai, Pk. sz. X. 863618., dr. Szentiványi Iván ügyvéd által képviselt Weinberger M.-né javára 383 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, IX. kerület, Soroksári­ út 45. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi március 2. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, csillár, villanylámpa, szíjak stb. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzü­l leteszik. Budapest, 1933. évi február hó 7. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 2661 Árverés. 5039/1933. Fk. szám. A miskolci kir. törvény­szék Ke. 5753/1931. szám­i végzése folytán dr. Pánczél Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Grafiosa Cipő­gyár végrehajtatónak, végrehajtást szenvedők ellen 156 pengő tőke és járulékai erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával le-, illetve felülfoglalt és össze­sen 1545 pengőre becsült ruhaszekrényt, éjjeliszekrényt, sezlont, ámpolnát, toalettet, függönyt, ebédlőszekrényt, vitrint, csillárt, képet, székeket, jégszekrényt és egyéb ingókat 156 pengő tőke és ennek 1933. évi január hó 1. napjától járó 5 százalékos kamatai, 25 pengő 28 fillér eddig már megállapított s a még felmerülendő költsé­gek kielégítése végett, az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a végrehajtást szenvedő lakásán Miskolcon, Széchenyi-u. 22. szám alatt, majd folytatva Arany J.-u. 138. szám alatt leendő foganatosítására határidőül 1933. március hó 2. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár 2/3 részéért eladom, még akkor is, ha a árverés megtar­tását bejelentő érdekelt fél a helyszínen meg sem jelenik. Ezt az árverést a T. e. 72. §-a alapján Treiter Salamon javára 700 pengő tőke és járulékai erejéig, mint csatlakozott végrehajtató követelésének kielégítése végett is foganatosítom. Vevő a vételáron felül 3 száza­lék, illetve 10 százalék fény­űzési forgalmi adót is kö­teles fizetni. Miskolc, 1933. évi február hó 9. napján. Nábráczky Hajós Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 2688­ 3

Next