Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. április (67. évfolyam, 74-97. szám)

1933-04-01 / 74. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. Pk. V. 909804/1932. szám. Dr. Kálai Jenő ügyvéd által képviselt Kollics Testvérek javára 228.07 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1932. évi 442172. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­­rehajtást szenvedőtől 1932. évi december hó 17. napján, november hó 4. napján lefoglalt és 1.480 + 1.250 pengő becsértékü és 1932. évi augusztus hó 2. napján lefoglalt és 5.000 P becsértékü ingóságokra a bpesli közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set, folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Arany János­ utca 33. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 3. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, író­gép, olajfestmény, vaspénzszekrény, rádió és egy­éb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — d­e a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. V. 1932. 906750. sz., dr. Frankl Imre ügyvéd által képviselt Fischer Testvérek javára 400 pengő és járulé­kai, Pk. V. 1933. 601406. sz., dr. Fenyő Vilmos ügyvéd által képviselt Fischt Ignác javára 500 pengő és járulé­kai, Pk. V. 1933. 600618. sz., dr. Groszman Frigyes ügy­véd által képviselt Reichberg Mór javára 100 pengő és járulékai, Pk. V. 1932. 890465. sz., dr. Weisz Károly ügyvéd által képviselt Ungár és Miklós javára 230 pengő és járulékai. Budapest, 1933. évi március hó 3. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O 3961 Árverés. Pk. IX. 868605/5. 1932. szám. Dr. Kerpel Jenő ügyvéd által képviselt Drabek Mária javára 800 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kár. járásbíróság 1932. évi 868605/5. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 7. napján lefoglalt és 1195 pengőre becsült ingóságokra a bpesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak­­1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján: Pk. 895920/1932. szám. Dr. Kerpel Jenő ügyvéd által képviselt Drabek Mária javára 800 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Akácfa­ utca 65. szám, I. emelet 11. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1­933. évi április hó 5. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, kosarak, szekrények, könyvek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem —­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi március hó 7. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 4112 Árverés. Pk. V. 864900/1932. szám. Dr. Veres Ármin ügyvéd által képviselt Hahn Arthur és Társai cég javára 484,41 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 419577. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 14. napján lefoglalt és 24201 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és­­a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vili. ker., Tavaszmező­ utca 18. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1933. évi április hó 3. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bú­torok, írógép, számológép, üvegek, teherautó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi­ február hó 23. napján. Horváth János, kir. kir. végrehajtó. O­F 4116 Árverés. Pk. IX. 901312/1932. szám. Dr. Vámos Hugó ügyvéd által képviselt Providentia Bizt. Rt. javára 130 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbiróság 1932. évi 326454. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 18. napján lefoglalt­­és 13187 pengőre­­ becsült ingóságokra a budapesti központi­ kir. járásbiróság fenti szám­i vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján: Pk. 878260. szám. Dr. Török Gyula ügyvéd által képviselt Kohn Adolf javára 350 + 300 .+, 20 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma­­is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Bulcsu­ utca 5. szám alatt és folytatólag (V. ker., Pozsonyi­ ut 4/b. szám, II. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 4. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, vascsövek, gépek, darukocsi, írógép, moto­rok és egy farkaskutya s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban a nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi március hó 2. napján. Hável Ede: kir. kir. végrehajtó. O­F 4123 Árverés. Pk. X. 754782/1931. szám. Dr. Csillag Gyula budapesti ügyvéd által képviselt javára 1000 pengő és­­több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 23. napján lefoglalt és 1380 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­biróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Klauzál-tér 13. szám, II. emelet 22. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 5. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rok, csillár, szőnyegek, varrógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül­i van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi március hó 3. napján. Báthor Jó­zsef, kir. kir. végrehajtó. O­F 4145 Árverés. Pk. I. 68422/6. 1932. és 52500/4. 1933. szám. (Az 1933. évi március hó 3-án kiadott árverési hirdet­mény hatálytalanításával.) Közhírré teszem, hogy a budapesti 1—III. ker. kir. járásbiróság P. I. 21529/1932. és 31720/1932. szám­i végzésével dr. Nagy Vince ügyvéd által képviselt Kelenföldi Bérház Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 1633 + 700 pengő követe­­lés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési Végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 7203 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, I., Dombóvári­ út 2. szám alatt, földszinteil a műhelyben leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 3. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzletberendezést, gépeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933. évi március idő 16. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. Végrehajtó. O­F 4146 Árverés. Pk. I. 63146/1932. szám. Közhírré ítészem, hogy a budapesti kir. törvényszék i. P. 47842/1931. szám­i végzésével dr. Erődi-Harrach Tihamér ügyvéd által képviselt dr. Erődi-Harach Tihamér végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen hátralékos 39.39 P követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 6530.50 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Uri-utca 70. szám alatt, I. emeleti lakásban és nyomban folytatva I. ker., Németvölgyi-ul -1. szám alatt, földszinten az udvarban leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 4. napjának délelőtti háromnegyed 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútoro­kat, lakásberendezést, könyvszekrényt, díványt, fotelt, képkereteket, Büssing-gyártmányu teherautót pótkocsi­val s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett, az 5610/1931. IM. E. szám­ú rendelet sza­bályai szerint a Zzecsáron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933. évi március hó 14. napján. Dr. vitéz Ilidyed Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 4140 Árverés. Pk. IX. 873374/1932. szám. Dr. Czeyda- Pommersheim László ügyvéd által képviselt Magyar Általános Hitelbank javára 140 pengő követelés és já­rulékai erejéig a budapesti­ központi kir. járásbiróság 418134/1932. számú végzéssel elrendelt kielégítési végre­hajtás során 1932. évi április hó 26-án lefoglalt és 33.000 F-re becsült ingóságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, VII., Hajtsár-ut 16. számú telepen leendő megtartására határ­időül 1933. évi április hó 6. napjának d. u. 6 órája tű­zetik ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, u. m­. : bútorokat, pénzszekrényt, írógépet, gőzgépet, fű­részeket, deszkákat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegy­zem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értelmében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — a többi megne­vezett végrehajtátok kielégítésére is elrendeltnek tekin­tendő és azok bejelentésére is megtartható. Budapest, 1933. évi március hó 13. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 4117 Árverés. Pk. 588/1933. szám. Dr. Gold Ödön ügyvéd által képviselt Koestlin L. és Társa javára 285,38 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a győri kir. járásbiróság 1931. évi 7862. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 26-án lefoglalt és 6845 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Balaton­kenesén leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 7. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, dinamó, motor, akkumulátor s egyéb ingóságokat el fogom adni. Enying, 1933. évi már­cius hó 16. napján. Molnár János, kir. kir. végrehajtó. O­F 4126 Árverés, 135/1933. vht. szám. Beczkói dr. Bíró László budapesti ügyvéd által képviselt Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Rt. mosoni bef. cég végrehajtatónak, végrehaj­tást szenvedett ellen 9621,65 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 50749/10. 1930. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőnél 1931. évi május hó 9. napján le­foglalt­­és 8000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti kir. törvényszék, fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-e. 20. §-a alap­ján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedőnél Hidashollóson, az ingó árverésnek leendő megtartására határidőül 1983. ési április hó 5. napjának d. u. 2 óráját tűzöm ki, ami­kor a biróilag lefoglalt traktort a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Körmend, 1933­ .évi március hó 20. nap­ján. Császár Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 4111 Árverés. Pk. 19081/1931. szám. Dr. Kaufmann Gábor mezőtúri ügyvéd által képviselt Izsák Jakab javára 4400 .pengő tőke és­­több követelés és járulékai erejéig a szolnoki kir. járásbiróság 1931. évi Pk. 19081. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 18-án lefoglalt és 7902 pengőre becsült ingóságokra az árverés elren­deltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán Besény­­szögön, Pusztafokoron leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 7. napjának délelőtti 11 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt gazdasági gépek, trak­tor, ökrök, tehenek és egyéb ingóságokat el fogom adni. Szolnok, 1933. évi március 2. napján. Dirnbeck Jakab, kir. bír. végrehajtó. O­F 4127 Árverés. Pk. I. 64912/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 25082/1931. számú végzésével dr. Dietz István ügyvéd által­ képvi­selt dr. Katona Artur végrehajtató részére 32,20 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt ,és 1340 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelem, annak végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, I. kerület, Maros­ utca 15. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1933. évi április hó 4. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorokat és egyéb ingóságokat eladom. Budapest, 1933. évi február hó 25. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 4128 Árverés. Pk. 4520/1632. szám. Pátkai Pál budapesti (I. ker., Lejtő-ut 11. szám) lakos végrehajtató javára (képviseli : dr. Medvigy Gáb­or budapesti ügyvéd) 6.450 pengő követelése és járulékai erejéig 1933. évi április hó 11. napján délután 3 órakor végrehajtást szenvedő­nek öreglak, Buzsák községben levő lakásán, üzletében a kaposvári királyi törvényszék 2450/3. 1931. számú vég­zésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 40.411 pengő becsértékű búza, rozs, árpa és egyéb ingók birói­­lag elárvereztetnek. Lengyeltóti, 1933. évi március hó 20. napján. Komlenecz Pál, kir. kir. végrehajtó. 1933 április 6 F 4125 Ingatlan árverések. Árverés. 9138/1932. tkvi szám. Alföldi Takarékpénztár Debrecenben, végrehajtatónak, Szabó István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 2.300 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a püspök­ladányi királyi járásbiróság területén levő, Földes köz­ségben fekvő s a földesi 2674. számú betétben A. + 1. sorszám, 3.019/1. helyrajzi szám alatt foglalt Szabó Ist­ván nevén álló ingatlanra 1.082,50 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. Az árverést 1933. évi április hó 21. napján délelőtt 9 órakor Földes községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el.

Next