Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. május (67. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-02 / 98. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1933 május 2. Árverés: 839—806—928/1932. vht. szám. I. Dr. Szeghő Zoltán és Társa ügyvéd által képviselt gróf Erdődy Johanna é­s társad javára, II. dr. Póka István ügyvéd által képviselt Tiszajobbparti Körzeti Hitelszövetkezet javára, III. dr. Turóczi Szigfrid és Társa ügyvéd által képviselt vSzénárusitó Rt. javára I. 39280.41 P, II. 24500 P, III. 7622.35 P, összese­n: 71402.96 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti Iközponti kir. járásbíróság 1932. évi P. VIII. 128946. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 3. napján lefoglalt és 143872,70 pengőre becsült ingóságokra a fenti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, ann­a­k az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ­kező megnevezett: dr. Léderer Aladár ügyvéd által kép­viselt Unterreiner Anna javára 145 pengő és járulékai, dr. Landgraf Dezső ügyvéd által képviselt O. K. H. javára 24900 pengő és járulékai, dr. Szeghő Zoltán javára 4932 + 10697.59 pengő és járulékai, dr. Heltai Sándor ügyvéd által képviselt Petrovay Zoltán javára 809­ 72 pengő­­és járulékai, dr. Benes Miklós ügyvéd által képviselt Bleyer István javára 4520 pengő és járulékai, dr. Lévy Béla javára 29035 pengő és járulékai, továbbá a fent megnevezett árverést kérőkön kívül az összes foglaltatok javára és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is — az árverés­­megtartá­sát elrendelem — de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Sarkad pusztán, a helyszínen leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 17. napjá­nak délelőtti 10 órája és az azt követő napokon ugyan­abban az órában tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, képek, rádió, Wertheim-szekrények, kertészet felszerelése, kovácsműhely felszerelése, bog­­nárfelszerelés, gas­onaneműek, tengeri, hüvelyesek, szal­mák, vili,­berend­, cséplőszekrények, gőzgépek, szivógáz-, benzinmotor s egyéb gazdasági gépeik, szekerek, kocsik, szén, ökrök, tehenek, tinók, juhok, lovak, csikók, ló­here, bükköny és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, de legalább a­­becsár­i kétharmad részéért készpénz­­fizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásiban nem nyilvánít. Szerencs, 1933. évi április hó 19. napján. Göndör Rezső, kir. kir. végre­hajtó. O­­F 5397 Árverés. Pk. X. 906459/1932. szám. Dr. Neugröschel Endre ügyvéd által képviselt Telefongyár Rt. javára 14740 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a bpesti köop. kir. járásbíróság 1932. évi 16. P. 33327. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 21. napján lefoglalt és 7546 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Akadémia­ utca 7. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül !1933. évit május hó 15. napjának dél­előtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rok, dísztárgyak, festmények, szőnyegek, zongora és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1933. évi április hó 20. napján. Dr. M­akai László, kir. birósági végrehajtó. O­F 5398 Árverés. Pk. I. 63705/5. 1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 37699/1930. számú végzésével dr. Beck István ügyvéd által képviselt Reg. Unió Magyar Villamossági Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 44,80 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtásit szenvedőnél lefoglalt és 2539 P-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem eme más foglaltatok követelése ere­jéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, III. ker., Perényi­ utca 3230. hrsz. alatt leendő megtartására ha­táridőül 1933. évi május hó 3. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, fo­csáron alul is eladom. Budapest, 1933. évi április hó 14. napján. Rakssányi Zoltán, ikir. kir. végrehajtó. O­F 5412 Árverés: 189/1933. vht. száml. Dr. Kende Arthur ügy­véd által képviselt­­Magyar-Francia Biztosító végrehaj­tató javára 178,70 pengő tőlke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 421766. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán, végrehajtásit szenvedőtől 1932. évi május hó 19-én lefoglalt és 2948 pengőre becsült ingóságokra a tahi kár. járásbíróság Pk. 3899/1992. számú végzésével az árverés 178,70 pengő tökének 1931. évi szeptember hó 1. napjától járó 6 százalék kamatai és felmerült összes költségek erejéig elrendeltetvén, annak a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­t­ók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra esetre, ha kielégítési joguk ma is fenéül és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Pócza pusztán leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 12. (tizenkettedik) napjá­nak délutáni 3 (három) órája­­tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt 2 ló, 2 csikó, 2 bika, 1 üsző, 11 sertés és­­egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek -készpénzfizetés mellett, tezükség esetén a becsár kétharmad részéért is el fogom adni. Tab, 1933. évi április hó 28. napján. Dr. Czotter Jenő,­­ki­r. kir. végrehajtó. O­F 5427 Árverés, 234/1933. vht. szám. Dr. Bernáth Jenő ügy­véd által képviselt Balatonszárszói Hitelszövetkezet vég­rehajtató javára 400 + 500 + 400 pengő tőkék és jár. erejéig a tahi kir. járásbíróság 1932. évi 746., 747. és 748. számú végzéseivel elrendelt kielégitési végrehajtás folytam 1932. jév március hó 29. napján lefoglalt és 51-50.35 pengőre becsült ingóságokat, közöttük: bútoro­kat, méheket és egyéb ingóságokat a tahi kir. járás­bíróság Pk. 998/1932. számú végzése folytán Balaton­szárszó községben, végrehajtást szenvedő lakásán 1933. év május hó 30. (harmincadik) napjának délelőtti 9 órára a most­­kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár kéthar­mad részéért is el fogom adni. Tab, 1933. évi április hó 18. napján. Ifj. Czotter Jenő, kir. kir. végrehajtó. C F 5189 Árverés. 12. Cs. 30496/134. 1932. szám. Vb. Neuländer K. és Testvérei cég csődtömegéhez tartozó 1190 pengő becsértékű üzleti berendezés, pénzszekrény, könyvek stb. ingóságok a budapesti kir. törvényszék fenti számú vég­zése folytán Budapesten, V. ker., Dorottya­ utca 14. szám alatti üzlethelyiségben 1933. évi május hó 3. napján délelőtt 9 órakor megtartandó bírói árverésen, esetleg becsáron alul is, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, el fognak adatni. Budapest, 1933. évi április hó 28. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O­F 5422 Árverés. Pk. 30136/1932. szám. Dr.­­Dajkovich István ügyvéd által képviselt Hungária Automobil Club javára 100 pengő tőke és több követelés járulékai erejéig a kispesti kir. járásbíróság 1932. évi 5064. számú végzé­sével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi december hó 16. napján lefoglalt és 1120 pengőre becsült ingóságokra a kispesti királyi járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből­­ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Kispest, Bá­­thory­ u. 6. házsz. alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 3. napjának délutáni egynegyed 6 órája tzüzetik ki, amikor a bíróilag­­lefoglalt­­bútorok, rádió, kocsi, iló s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés­­mellett, esetleg fo­csáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Kispest, 1933. évi április hó 14. na­pján Igaz György, kir. kir. végrehajtó. O­F 542. Árverés. Pk. IX. 610510/1933. szám. Dr. Mautner Aladár ügyvéd által képviselt­­Winter Hermann Rt. javára 2363,05 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 302155. 1933. szám­a végzésével elrendelt kielégítési­­végre­haj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 11. napján lefoglalt és 1620 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi ikir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más fog­laltatok javára is, ha kielégítési joguk má is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VIII. kerület, Tisza Katalin­ tér, Váro­si színház épületében leendő megtartására határidőül (1933. évi május hó 3. napjának délelőtti 8 órája tűzetik fel, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, vaspénzszekr­ény, szőny­ek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fieztés ellenében, esetleg fo­csáron alul is !— de a kikiál­tási ár kétharmadénál alacsonyabban nemm­el fogom adni.­­ I­­ . Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak­ azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi április hó ,1. napján.­­Hável Ede,­­kir. kir. végrehajtó. O 5219 Árverés. Pk. V. 609128. szám. Dr. Domány Tibor ügyvéd által képviselt Spitzkopf Jenő javára 259,96 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 18529/1932. szám­a vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 4. napján le­foglalt és 1217 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél -Budapesten, VIII. kerület, Főherceg Sándor-a 23/a.­­házsz. üzletben és folytatólag Harminc­­ikettesek-tere 2. házsz. alatt leendő megtartására határ­időül 1933. évi május hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti be­rendezés, hus­ok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg fogcsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi március hó 27. napján. Horváth János, kir. kir. végrehajtó. O­F 5430 Árverés. Pk. X. 607107/1933. szám. Dr. Katona Gábor ügyvéd által képviselt Első Magyar Viaszos Vászon­­gyár továbbá : Ludwig Wagner, Lázár Gyula, özv. Hoffenreich Károlyné, Karadebó I Lórá­nd javára 40 dl 91.90 pengő tőke -és­­több követelés járulékai erejéig a budapesti központi­­kir. járásbiróság a fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán­­vég­rehajtást szenvedőtől 1933.­­évi április hó 6. napján és 1933. évi február hó 17. napján lefoglalt ás 22.060 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási, jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára­­is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VII. kerület, Istv­án­ u. 40. házsz., I. emelet 3. ajtószám alatt és­­folytatva VII. kerület, Wesselényi­ utca 71. számú pincében leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 4. napjának délutáni fél 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és nyomdagépek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi április hó 10. napján. Biró János, ki­r. kir. végrehajtó. O­F 5433 Árverés. Pk. VII. 881780/1932. szám. Dr. Katona Gábor ügyvéd által képviselt Első Magyar Viaszosvá­szoni és Műbőrgyár javára 92,71 pengő tő­ke és több követe­lés járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság 1932. évi 1154. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi junius hó­­13. napján lefoglalt és 2760 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi ki­r. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 :XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fogla­l­tatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban ni­ncs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VIII. kerület, Bezerédy­ u. 6. házsz., nyomdában -leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 5. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik k­i, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, különféle gépek, villanymo­tor és írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg fo­csáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. év­i március hó 27. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 5431 Árverés, 507/1933. vh. szám. Seiller Mór tokaji lakos végrehajtata javára olaszliszkai lakos végrehajtást szenvedők ellen 2297 pengő tőke -és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részfizetés tör­tént, annak beszámításával, a sátoraljaújhelyi kir. tör­vényszék P. 2308/1932. számú végzésével elrendelt ki­elégitési végrehajtás folytán a végrehajtást szenvedők­től 1932.­­évi május hó 24. napján le- és felülfoglalt és 51.417,30 pengőre becsült ingóságokra a tokaji kir. járásbiróság Pk. 2154/1932. számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak — a fentirt 2297 pengő tőke, ennek és a végzés szerint megállapított 70%-os ka­matai, 743,86 pengő eddig megállapított és az ezután felmerülendő költségek, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban­­nincs, végre­hajtást szenvedők lakásán, üzletében Olaszliszkán az egyes végrehajtást szenvedőknél folytatólagosan, az­után folytatva Erdőbénye fürdőben, ugyanezen a napon délután 2 órakor leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 10. napjának délelőtti 8 -és délutáni 2 órája tűzetik ki, amilyor a bíróilag lefoglalt bútorokat, könyveket, szüretelő eszközöket, 220 hordó bort, drogéria árukat, fürdőberendezést, gépház, vilany világi­­tási berendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén az 5.610. 1931. M. E. sz. rendelet értelmében kétharmad érték­ben el fogom adni. Sárospatak, 1933. évi április hó 10. napján. Hazay Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 5191 Árverés. Pk. IX. 910748/1932. szám. Dr. Szőgyi Imre ügyvéd által képviselt Ungár László javára 130 pengő 20 fillér és Több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi december hó 20. napján lefoglalt és 1420 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti szám­a végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. törvénycikk 20. §-a alapján -követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből­­ki nem tűnő más foglaltatóik ja­vára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Erzsé­­bet­ körút 5. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 4. napjának délelőtti háromnegyed 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, fűzők,­­nadrágtartók, köztjük s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1933. évi április hó 4. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 5396

Next