Budapesti Közlöny, 1933. június (67. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-01 / 123. szám

2 600-ból. 601. 603. 604. 611. 676. b) 684. 686. 689-ből. 695. a)-ból. 697. 698. 700-ból. 701. a) 722-ből. 726-ból. 727. .728. a)-ból és 6)­' Az áru megnevezése : A magyar vám­tarifa száma: Az áru megnevezése : A magyar vám­tarifa száma: Az áru megnevezése: Másutt nem említett gyapjúszövet Bársony és bársonyszerű szövet gyapjúból Nemez és másutt nem említett nemezáruk Asztalnemű Bársony és bársonyszerű szövet félselyemből Lábszőnyeg Szabásosan szőtt ágy-, asztal-, diványterítő és függöny, kiszabva vagy beszegve is Kötszövött és kötött áruk pamutból vagy más növényi fonó­anyagokból Kötszövött és kötött áruk gyapjúból Cipőrugany és ruganyos szalag pamutból Halászháló Ágy- és asztalnemű, tö­rülköző, zsebkendő Kész kalapkúp nemezből: a) 2-ből : gyapjúból b) 2-ből : gyapjúból Sárcipő, hócipő és hó­csizma Kerékabroncs kancsuk­ból gépkocsik és motor­­kerékpár számára Más áruk lágykaucsuk­­ból, a 677. 1. sz. alá tartozók kivételével, másféle Csomagolásra szolgáló öblösüveg, zárófelsze­reléssel, fonással vagy kosárral is Világítási célokra szol­gáló üvegáru Másutt fel nem sorolt öb­lös- és tömörüveg Más táblaüveg, nem polí­rozva : Gt)-ból: a maga termé­szetes színében, to­vább meg nem mun­kálva, 130 cm-nél nagyobb szélesség­ben és 3 mm-nél vastagabb b) színes (anyagában, vagy kívül festett), homályosított (fu­­vott vagy étetett), mintázott (fuvott vagy étetett) Tűzállótéglák chamotte­­ból és dinasból Fal- és padozatburkoló­lap agyagból legfeljebb 30 mm vastagságban (a tűzállóanyagból és a porcellánból való ki­vételével) Csempe és más kályha- és tűzhelyalkotórész, épületdíszités is, agyag­ból Szigetelési és szerelési cikkek elektrotechni­kai célokra agyagból vagy porcellánból más anyagokkal való kap­csolat nélkül Asztali és egészségügyi edények és más egész­ségügyi áruk agyagból, a porcellánból való ki­vételével Másutt nem említett por­­cellánáruk , edények és más asztali, háztartási és egészségügyi áruk 942. a)-ból. 943. a)-ból és b) 944. a)-ből. 961. c)-ból és c)-ből. Csiszolókorong, termé­szetes vagy mestersé­ges anyagból, a homok­kőből való kivételével Ferromangán Üreges és kígyós furó­­acél Szerszám- és nemesacél . Acéldrót szerszám és szel­lőztetőkészülék készí­tésére Vas- és acéllemez : a)-ból, c)-ből és c)-ből: rozsda-, sav- és hő­ellenálló acéllemez c)-ből: nikkelezett sza­lagvas 0.2—0.5 mm vastagságban Négyszögletes cső és csó­kamra, a)-ból és 6)-ből: rozsda-, sav- és hő­ellenálló csövek Csőkapcsolórész lágyított (temper) öntvényből Másutt nem említett áruk öntöttvasból, nyersen súrolva is Edények rozsda-, sav- és hőellenálló acéllemez­ből Vakaró Lemezáruk rozsda-, sav- és hőellenálló acélle­mezekből Húzó vas Kazánfenék Mozdonyforgattyúten­­gely, égetőkemence­rács, rostélykereszt égetőállvány, edzőszek­rény Bútor (a műlakatos­munkákhoz tartozók kivételével) és ennek alkotórészei vasból Szivattyú (pulzóméter is) és másutt nem említett fecskendő és mindezek alkotórészei az a) 1. alá tartozók kivételé­vel Másutt nem említett gé­pek és készülékek vas­ból Személyautomobil dara­­bonkint 9 q-nál kisebb, de legalább 7 q súly­ban, négyülésű, ha a henger legfeljebb 1600 cm5 űrtartalmú, szét­szedve is Comb üvegből Tűáruk Zsebkés: 2. vasnyéllel (ideértve a kész zsebkéspengét) 3. fanyéllel (az 1. alá tartozók kivételével) vagy fémnyéllel 4. szaru-, csont-, agancs-, keménykaucsuk-, cellu­loid- vagy galakit­­­nyéllel, vagy másutt nem említett anyagok­ból készült nyéllel 5. valódi gyógyház-, elefántcsont-, boros­tyánkő-, teknősbéka­­héj- vagy zománcozott vagy ezüstözött vagy aranyozott, vagy ezüst­tel vagy arannyal le­mezelt vas- vagy fém­nyéllel Ékszerutánzatok fémből és üvegből 75­5-ből. 766-ból. 769-ből. 792. a) 814-b­ől. 836. 6) 876-ból és jegyzetből 962-ből. Díszműáruk: 6)-ből, fehér vagy csak levonóképekkel díszí­tett porcellánból, vagy nem csiszolt üvegből e) celluloidból, galamith­­ból és hasonló mű­anyagokból, továbbá fából, csontból, agancs­ból, csiszolt üvegből vagy vas- vagy fém­lemezből, illetve vas­vagy fémdrótból ezüs­­tözve vagy aranyozva, arannyal vagy ezüsttel lemezelve, vagy má­sutt nem említett más anyagokból /)-ből, színes vagy fes­tett porcellánból vagy fayenceből (2) A vámtarifa 22. száma alá tartozó liptói túró — legfeljebb az 1930. évi csehszlovákiai behozatal húsz százaléka erejéig — méter­­mázsánként 15 aranykoronával kezelendő. (3) A jelen rendelet nem érinti az egyes áruk behozatalának korlátozására vonatkozó­lag kiadott rendelkezéseket, miért is a most felsorolt áruk közül azok, amelyek az érvé­nyes minisztériumi vagy pénzügyminiszteri rendeletek értelmében behozatali korlátozás alatt állanak, továbbra is változatlanul csak a m. kir. kereskedelemügyi miniszternek az érde­kelt miniszterekkel egyetértőleg kiadandó be­hozatali engedélyével vámkezelhetők. (4) Amennyiben a fentebb felsorolt áruknak behozatala az államközileg megállapított kon­tingensek keretén kívül is engedélyeztetnék, az így kontingensen kívül behozatalra kerülő áruk mindenkor a vámtarifa általános tételei­vel lesznek vámkezelendők. Ez a rendelkezés alkalmazást nyer a magyar királyi miniszté­riumnak a Csehszlovákiával 1932. évi december hó 22. napján létesített árucseremegállapodás életbeléptetéséről és az ezzel kapcsolatos intéz­kedésekről szóló, 1933. évi január hó 1. napján 10. M. E. sz. alatt kibocsátott rendelete 1. §-ában megnevezett árukra is. (5) Jelen rendelet a szóban lévő megállapo­dással egyidejűleg 1933. évi június hó 1. nap­ján lép életbe és végrehajtását a pénzügymi­niszter az érdekelt miniszterekkel egyetértőleg kiadandó rendeletben szabályozza. Budapest, 1933. évi május hó 31. napján. vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A magyar vám­tarifa száma : 587. 588. 689. 612. 622. 6­­3-ból. 624-ből. 630-ból. 635-ből. 673. 674-ből. 682. 699. 715-ből. 729-ből. 732-ből, 735-ből. 745. a­ 754-ből. BUDAPESTI KÖZLÖNY 1933 junius 1. a m. kir. pénzügyminiszter 1933. évi 74.251. számú körrendelete a Csehszlovákiával 1933. évi május hó 31. napján aláírt árucseremegállapodás életbelépé­sével kapcsolatos végrehajtási intézkedései­ tárgyában. (M. kir. központi vámigazgatóságnak és valamennyi m. kir. vámhivatalhoz.) A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köz­társaság között Prágában 1933. évi május hó 31. napján árucseremegállapodás jött létre, amely a m. kir. minisztériumnak az 1932. évi XX. t.-c.-ben kapott felhatalmazás alapján 1933. évi május hó 31. napján 5.800/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete értelmében 1933. évi június hó 1. napján lép életbe. Ezen árucseremegállapodás értelmében a Cseh­szlovákiából a megállapodás szerinti kontin­gensek kereteiben Magyarországra behozatalra kerülő áruk minőségük szerint a mindenkor érvényes legalacsonyabb vámtételekkel lesz­nek kezelendők, vagyis amennyiben harmadik állammal kötött szerződésből kifolyólag az általános vámtételnél alacsonyabb tétel alkal­­ mazásának van helye, ez utóbbi alkalma­zandó. A tekintetbe jövő árukat a m. kir. minisztérium fentebb hivatkozott rendeletének bekezdése sorolja fel.

Next