Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. június (67. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-01 / 123. szám értesítője

2 . Budapesti Közl­my Hivatalos Ebtisites 1933 junius 1. Árverés. Pf. VII. 903156/1932. szám. Dr. Wiener Jó­zsef budapesti ügyvéd által képviselt Eco-.Komia Rt. ja­vára 460 pengő és több­­követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 430148/9. 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 11. és december hó 24. napján lefoglalt és 1855 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi fkir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből­­ki nem­ tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési jogaik m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Eskü-út 6. szám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1933. évi június hó 20. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok, vaspénzszekrény, női­­bunda, íróasztal, különféle bőrök, kopott szőnyeg, gallér, sportkabát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1983. évi május hó 19. napján. Talán Árpád, kir. kir. Végrehajtó. O­F 6703 Árverés: 128/1933. vght. sz. Dr. Wiener József buda­pesti (VII. kerület, Károly­ körút 3.) ügyvéd által kép­viselt (Bleyer Sándor budapesti bej. cég végfelfaj­la­tának végrehajtást szenvedő ellen 2TKK) az. P. ennek 1931. évi augusztus hó 34. napjától 1931 évi október hó 17. nap­jáig 12 százalék, 1934. évi október hó 17. napjától járó 6 százalék kamatai, biróilag eddig összesen 375 pengő 69 fillérben Megállapított és a még felmerülendő költsé­gek erejéig 1933. évi február hó 8. napján kielégítési végrehajtás útján le- és felü­lfoglalt és összese­n 4405 pengőre becsült ingókra a nyilvános árverést adós laká­sán és tanyáján, Vázka községben az esetlegesen teljesi- tett fizetések betudásával leendő megtartására 1933. évi junius hó 9. napjának délutáni 4 órájára kitűzöm, mely árverésen fenti ingókat : bútorok, gazdasági termények és jószágok, szekerek stb. készpénzfizetés mellett a leg­többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is — a becsár kétharmadáért — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, vagy ha ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverést mindazok javára is megtartom, kiknek foglalásuk jelen jegyzőkönyvből fel nem tűnik, de egyébként kielégítési jogot nyertek. Fe­hérgyarmat, 1933. évi­­május hó 6. napján. Ottó István, kir. bír. végrehajtó. O­F 6702 Árverés. Pk. IX. 601637/1933. szám. Dr. Fekete Béla ügyvéd által képviselt Marnuzsich Ján­os javára 410 al.­­ és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 201068/1933. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi április hó 21. napján lefoglalt és 170 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­ tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, almak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Dü­rer-sor 9. szám, földszint 3. ajtószám alatt leélidő meg­tartására határidőül 1933. évi junius hó 2. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kép, csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­ áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 3.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi május hó 6. napján. Dr. Dobrev Ede. kir. kir. végrehajtó. D F 6669­17 Árvetés. Pk. IX. 607878/1933. szám. Dr. Gáspár Mik­lós ügyvéd által képviselt Mann Sámuel javára 1700 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 201251/1933. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi április hó 15. napján le­­foglalt és 7927 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, ann­ak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján. Pk. 616933. sz. dr. Sömhier Alfréd ügyvéd által képviselt Johann Hornyák javára 663 , 17 fillér és járulékai. Pk. 690291. sz. Baumöhl Zoltán ügyvéd által képviselt Abrowon D. Str. javára 695 P és járulékai, Pk. 604036. sz. dr. Brüge­r Bertalan ügy­véd által képviselt Heller és Askends javára 430 pengő és járulékai, Pk. 884975. sz. dr. Kornhauser Pál ügyvéd által képviselt J. Berger A. G. javára 738 pengő 80­0 és járulékai, Pk. 997548. sz. dr. Réti Illés ügyvéd által képviselt Abrowon D. Str. javára 291 pengő 17 . és jár., Pk. 905251. sz. dr. Weisz Jenő ügyvéd által képviselt Herm­arth Miklós javára 110 pengő és jár., Pk. 897944. sz. dr. Komlósi Károly ügyvéd által képviselt Sátor Ilászló javára 100 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elteltük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VII. kerület, Rákóczi-út 42 szám alatti üzletben és foly­tatva VIII. kerület, Rákóczi­ út, 59. szám, V. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartáséra határidőül 1933. évi június hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, rádió, Árverés, 16300/1933. vght. szám. Dr. Haas Jenő ügy­véd által képviselt Steiner és Kovács javára 500 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931 évi 228063. számú végzésével elrendelt, kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 27. napján lefoglalt és 9000 pengőre becsült ingóságokra a győri királyi járásbíróság Pk. II. 19270/1931. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1906. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján a fent megnevezett árverést kérőkön kí­vül az összes foglaltatok lakira és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az iárverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Győrött, Teh­ázky-út 6. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi június hó 6. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, vasesztergapadok, írógép, író­asztal, vaspénzszekrény és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek, de legalább a bocsár kétharmad részéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni m­ég akkor is, ha a bejelen­tő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak­­ ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Győr, 1933. évi május hó 9. napján. Dr. Dömötör Gergely, királyi bírósági végrehajtó. D­F 6683 Árverés. Pk. I. 62558/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 10735. 1932. számú végzésével dr. Rosenberg Barna ügyvéd által képviselt Szakács Ilona végrehajtató javára 1250 pengő és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek ka­matai és járulékai erejéig ■— amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával — végrehajtást szenvedődés lefoglalt és 13.875 pengőre be­csült ingókra az árverőn elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI­It­c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, de az árverés kitűzését nem kérelmező végrehajtatok, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­ tudő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak , az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban alft-e, és adnak végrehajtást szenvedő laká­sán és üzletében­, Budapesten, I. kerület, Márvány-utca "29. szám alatt ét nyomban folytatva I. kerület, Böször-­­­ményi-út 13­—1­5. szám, földszint 4. és nyomban foly­tatva I. ker., Bö­szörményi-u.­ 2. szám, földszint 1. ajtó­­­sszám alatt leendő megtartására .(határidőül 1933. évi ju­­­nius hó 3. (három) napjának délutáni 3 (három) óráját tűzöm­ ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést, festményt, órát, gépeket, fehérnemű és ruhatisztító mosógépet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Az árverés alá kerülő ingóságok a­­becsérték kéthar­madán alul s­em adhatók el. Budapest, 1933. évi május I hő 10. napján. Tamás Kálmán királyi bírósági végre­hajtó. O­F 6681 Árverés. Pk. X. 615539/1933. szám. Dr. Zerkovitz­ Zsig­­mon­d (V., Erzsébet-tér 3. szám) ügyvéd által képviselt­­ Fővárosi Bérpalota Rt. javára 1057 pengő és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi­­ járásbíróság 100788/1933. számú végzésével elrendelt ; kielégitési­­ végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1933. évi április hó 12-éii lefoglalt és 9662 P-re­­becsült ; ingóságokra a budapesti központi kis járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-C. 20. §-a alapján követelése és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő m­ás foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk íita is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Eskü-ut 6. szám, utcai üzletben leendő megtartására határidőül 1933. évi junius hó 1. . napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, különféle perzsaszőnyegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­­­­ben, esetleg becsátott alul is — de a kikiáltási ár két­­­­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1933. évi m­áju­s hó 3. napján. Dr. Szehlili­iklosy László, kir. kir. végrehajtó. O­E 6686 Árverés. Pk. 1. 42765/2. 1928., 52058/1932. sz. Köz­­hirré­­teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 8297/3. 1928. számú végzésével dr. Steihisz­­Jenő és dr. Telléry Géza ügyvéd által képviselt Scheiber és társa cég és dr. Simányi Semadam Sándor vhajla­ta részére. Végrehajtást szenvedő éltért 104.93 pengő és 1.228.38 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor Végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2.070 pengőre becsült ingósá­gokra a fenti számít végzés folytán az árverést elren­delem, annak a kielégítésére jogosult és a fent meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, II. kerület, Török-utcáa 10. szám, III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi június hó 2. napjának délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat, lakásberendezést, képeket, csillárt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul­ is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a­m­ennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933­ .évi április hó 26. napján. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 6693 Árverés. Pk. X. 867839/1932. szám. Dr. Ducker Károly ügyvéd által képviselt özv. tahi­ Unger Béláné javára 2.589 pengő tőke, és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1932. évi 4662. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 31. napján lefoglalt és 2.052 -P becsértékű ingóságokra a bpesti közp. kir. jbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908:XII­­.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett­­ a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk, ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, IV. kerület, Semmelweis­ utca 4. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi június hó 10. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, cipőáruk és egyéb ingóságaikat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi május hó 22. napján. Vénuss Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 6690 Árverés. Pk. V. 610576/1933. szám. Dr. Bátyk­a Zoltán ügyvéd által képviselt Autóhitel Rt. javára 200 + 68 . és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbiróság 28651/1931. számu végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 24. napján lefoglalt és 3.000 pengőre becsült inóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből s ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú­­igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, IX. kerület, Gyáli­ út 3/c. szám alatti telepen leendő megtartására határidőül 1933. évi június hó 3. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt autó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi május hó 5. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 6672 Árverés. Pk. V. 618058/1933. szám. Dr. Czeyda- Pommersheim László ügyvéd által képviselt Magyar Általános Hitelbank javára 9531 pengő és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 210736/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi április hó 20. napján lefoglalt és 7068 P-re­­ becsült Ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság. fénti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, köve­telése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, V. kerület, Dorottya­ utca 7. szám, utcai üzletben és raktárban leendő megtartására határ­időül 193­3. évi június hó 2. napjának délutáni fél 1 órája tűzetik ki, amikor a­­bíróilag lefoglalt bútorok, s üzleti berendezés, selyem, lenvászon, selyemáru­k s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár két-­­ harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni.­­ Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú­­ rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik.­­ Budapest, 1933. évi május hó 14. napján. Dr. Dobrov , Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 6694 Árverés. Pk. X. 883847/1932. szám. Dr. Kósa György (V., Kálp­án­ utca 24. szám) ügyvéd által képviselt dr. Weisz Győző javára 80 pengő és több követelés és já­rulékai erejéig a lefoglalt és 1680 pengőre becsült ingó­ságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, V. kerület, Tátra­ utca 11. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­­­­időül 1933. évi június hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt­­bútorok, szalon­­garnitúra, perzsaszö­nyeg­ek­­és képek és­­egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Bu­dapest, 1933. évi május hó 2. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. gégrehaltó. I­O 6276 üzletberendezés, kötött- s szövöttáru s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi május hó 8. napján. Dr. Menyhárth Andor, kir. bír. végrehajtó. O­F 6675

Next