Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. július (67. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám értesítője

Cs A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1933 július Árverés. Pk. VII. 607897/1933. szám. Dr. doberdói Bánlasky Zoltán ügyvéd által képviselt Objectum­ Rt. ja­vára 600 pengő tőlke és több­­követelés­e és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi február hó 23-án lefog­lalt és 1.770 pengőre­­becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi I.XI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú­­igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Korong­ utca 5. házsz., földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1­933. évi Julius hó 6. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok, festmények, perzsaszőnyeg, csillár, rádió, könyvek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest 49®3. évi június hó 7. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O­F 7875 Árverés. Pk. X. 349740/1928. szám. Dr. Elek Endre és dr. Lános Félix ügyvédek által képviselt Tokajhegy­­aljai Borkereskedelmi Rt. javára 1.232 pengő 40 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 44049/1926. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 192­8. évi szeptember hó 3-án lefoglalt és 5.000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir.­­járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igényikereset fo­lyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VI. kerület, Király­ utca 72. házsz., III. emelet 27. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi Julius hó 5. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, porszívógép, rádió, zongora és lakásberendezési tárgyak s egyéb ingóságo­­­okat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyában nem i­s el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi junius hó 10. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 7894 Árverés. Pk. V. 612059/1933. szám. Dr. Kemenes Osz­kár ügyvéd által képviselt Goldmann Béla javára 136 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 4932. évi 439840. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől .1933. évi március hó 12-én lefoglalt és 1.870 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Váci­ utca 20. házsz., II. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 5. napjának délutáni Vii órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi május hó 23. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 7909 Árverés. 118. Gf. 374441/1929. szám. Alulírott bírósági végrehajtó közhírré teszem, hogy vagyonbajlkott Feny­vesi és Társa cég csődtömegéhez tartozó és leltárba 1929. május 14-én 4—6. tétel alatt, valamint 1929. június hó 7-én 1. tétel, június 9-én 1. tétel alatt leltározott következő ingókat, úgymint : 14.75 méter szürke filztuch, 24.70 kgr. fehérgyapju svájci filz, 24.50 „ fehér filzikorosig, 19.00 „ barna filz,­­­3.13 „ fehérgyapju nem­ezkorong, 73.00 „ szürke nemezkorong, 29.00 „ fehérgyapju filz, 1 14.00 „ fehérgyapju filmet a csődleltárban feltünte­tett becsérték, mint kikiáltási ár mellett bírói árverésen, szükség esetén becsáron alul is el fogom árverezni. Az árverés megtartására határnapul 1933. évi július hó 3. napjának délutáni V­ 1 óráját tűzöm ki Buda­pest, [V.,­­M­arkó­ utca 25. szám alatti végrehajtók hivata­los helyiségében, amikor is a­­fenti ingókat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében fogom elárverezni. A fenti ingóságok mindennap délután 3—4 óra között megtekinthetők dr. Mih­acsek Kornél csődtömeggondnok­nál, VIII., József­ utca 27. szám alatt. Csődtömeggondnok az ingók mennyiségéért, minőségéért és állapotáért fele­lősséget nem vállal. Budapest, 1933. évi június hó 19-én. I Biró János, kir. kir. (végrehajtó. ] O­F 7899­­ Árverés. Pk. V. 609475/1933. szám. Dr. Vázsonyi Já­nos ügyvéd által képviselt Gáspár Fülöp ber. cég javára 280 pengő 05 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 203702/1933. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán Végrehajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 8-án lefoglalt és 1.650 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll­­és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VI. kerület, Andrássy­ út (85. házsz., I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 3. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, falikép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi junius hó 9. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 7876 Árverés: 281/1933. vght. szám. Dr. Rubinek István budapesti ügyvéd által képviselt Magyar Mezőgazdák Szövetkezete javára 343,04 pengő tőke és több követe­lés és járulékai erejéig a vasvári kir. járásbiróság 1930. évi 3967/6. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 22. napján felülfoglalt és 3.500 pengőre be­csült ingóságokra fenti kir. járásbiróság Pk. II. 2756. 1932. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, továbbá a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében . Vasvár nagy­községben a helyszínen leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 12. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt autók és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár két­harmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Vasvár, 1933. évi május hó 30. napján. Szócska Dániel, kir. kir. végrehajtó. O­F 7871 Árverés. 5511/1933. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbiróság 1930. évi Pk. 59176. számú végzése következtében néhai Soós A. Antal hagyatékához tartozó 9.292 pengőre becsült következő ingóságok u. m.: házibutorok, mérleg, villany­­motor, kocsi, lószerszám stb. nyilvános árverésen eladat­nak.­­ Ezen árverésnek a szegedi királyi járásbiróság 1930. évi Pk. 59176. számú végzése folytán Szegeden, Kossuth Lajos sugár­ ut 68 szám alatt leendő foganatosítására 1933. évi július hó 4 napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén a becsáron alul is el fognak adatni.­­ Elsőbbséget igénylők ezen igényüket legkésőbb az ár­verés megkezdéséig bejelenteni tartoznak. Az árverés csak akkor lesz foganatosítva, ha bármelyik fél, leg­később az árverést megelőző utolsó előtti köznapon be­jelenti, hogy megtartását kívánja s ebben az esetben az árverés akkor is meg lesz tartva, ha a kívánságot elő­terjesztő fél nincs jelen. (1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §.) Ha a végrehajtás hivatalból volt foganatosítva, az árverés az érdekeltek közbenjárása nélkül is meg lesz tartva, ha minden végrehajtató és végrehajtást szen­vedő ellenkező kívánságot nem nyilvánít. (1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §.).­­ Szeged, 1933. évi junius hó 24. napján. Kovács Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O 7421 Árverés, 32/1933. vh. szám. Dr. Kelemen Mihály ügy­véd által képviselt Dőry pusztai csemegesajtgyár rt. javára 179 pengő 50 fillér követelés és járulékai erejéig a nagykátai kir. járásbiróság 1938. évi Pk. 6233. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől lefoglalt és 21.385 pengő becs­­értékű ingóságokra a nagykátai kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak vég­rehajtást szenvedő lakásán Tóalmás Boldogkáta pusztán leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 5. napjának délelőtti 14 órája tűzetik­­ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, gazdasági gépek, traktor, gazdasági felszerelés, marhák, juhok és lovak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben el fogom adni. Nagykáta, 1933. évi junius hó 2-án. Dobsa János, kir. kir. végrehajtó. O­F 7880 Árverés. Pk. VII. 621688/1933. szám. Dr. Zalán Benő ügyvéd által képviselt Zeke Imre javára 100­0 és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi május hó 24. napján lefoglalt és 1.320 pengőre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. j biróság fenti sz. végzésé­vel az árverést elrendelte, annak az 1908:XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Andrássy­ út 79. szám, I. emelet 11. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 6. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1933. évi junius hó 10. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 7904 Árverés. Pk. I. 55799/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a tahi kir. járásbiróság 6278/1931. számú végzé­sével dr. Oesterreicher Béla ügyvéd által képviselt Hutter és Lever Rt. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 88,92 pengő és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai, és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, annak beszámításával — vhajlást szenvedőnél le­foglalt és 9065 P-re becsült ingóságokra az árv. elrend., annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ­kező ,megnevezett, de az árverés kitűzését nem kérel­mező végrehajtató, dr. Mandorff Emil ügyvéd által képviselt Ivánovics S. javára 500 pengő és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Zsombolya­ utca 12. szám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 3. (harmadik) napjának délutáni 3 (há­rom) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rokat, lakás-, üzletberendezést, National kasszát, koz­metikai cikkeket, zongorát, varrógépet, órát, szőnyege­ket, írógépet, rádiót s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték kétharma­dán alul nem adhatók el. Budapest, 1933. évi május hó 29. napján. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 7908 Árverés. Pk. V. 606237/1933. szám. Dr. Vogl Béla ügyvéd által képviselt Vogel Testvérek javára 242,39 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1933. évi 335938. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi február hó 14. napján lefoglalt és 6996 pengőre becsült és 1932. évi július hó 13. napján lefoglalt és 740 pengőre becsült és 1932. évi december hó 29. napján lefoglalt és 5120 P-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. j biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrende­lem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Budapesten, VI. ker., Andrássy­ út 33. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 10. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, teafőző, szob­rok, olajfestmény, kályha, csillárok,­­pénzszekrény, író­gép, üzleti berendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi június hó 20. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 7913 Árverés: 528/1933. vht. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Alföldi Gépkereskedelmi Rt. végrehaj­tató javára olaszliszkai lakos végrehajtást szenvedő ellen 2892.53 P tőke és járulékai erejéig — amennyi­ben a követelésre időközben részfizetés történt, annak beszámításával — a budapesti kir. törvényszék P. 43692/1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán a végrehajtást szenvedőtől 1930. évi szeptember hó 16. napján le- és felülfoglalt és 9700 pengőre becsült ingóságokra a tokaji kir. járásbiróság Pk. 5225/1930. számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak — a fentirt 2892.53 pengő tőke, ennek 1932. évi április hó 14. napjától járó kamatai, 59.42 pengő eddig megállapított és az ezután felmerülendő költségek, valamint — az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján—­a következő megnevezett árverést kérő, Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Fehér Miklós Gép­gyár Rt. javára 3140.90 pengő és járulékai erejéig, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Olaszliszkán, amennyiben az autó Erdőbényén volna, folytatólag Erdőbénye fürdőn leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 11. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, 2 zongorát, 1 személyautót s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén az 5610/1931. M. E. rendelet értelmében kétharmad értéken el fogom adni. Sárospatak, 1933. évi junius hó 21. napján. Haz­iv Béla. kir. kir. végrehajtó. O­F 7878

Next