Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. július (67. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám értesítője

1933 julius 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 3 Árverés. Pk. 3313/1932. szám. Dr. Láng Lajos ügy­véd által képviselt Alföldi Gépkeresk. Rt. javára 6627.86 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a vásárosnaményi és a budapesti közp. kir. járásbíróság 1931. évi 6006., 465171., 447346. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 15. napján lefoglalt és 5650 pengőre becsült ingóságokra a vásárosnaményi és a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Ugornya és Tákos községekben leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 13. napjának délutáni 2—3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rok, gazdasági gépek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Vásárosnamény, 1933. évi június hó 20. napján. Bencze József, kir. i kir. végrehajtó. O­F 7877 Árverés. Pk. I. 68051/4. 1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszék 16. P. 44842/1932. számú végzésével dr. Huber Elemér ügyvéd által kép­viselt Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Részvényt, végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 23219 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foyamatosításakor végrehajtást szen­vedőnél lefoglalt és 20.600 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Kelenhegyi­ út 16/a. szám alatt, földszinten és az emeleten leendő megtartására határidőül 1933. évi július 7-én d. e. 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberen­dezést, üzletberendezést, szőnyegeiket, értéktárgyakat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. I. 65995/2. szám. Dr. Mezei Pál ügyvéd által kép­viselt Szeresk. Bank javára 60.000 pengő és járulékai. Budapest, 1933. évi junius hó 14. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 7906 Árverés: 15621/1933. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1931. évi 9129. számú végzése következtében dr. Bodnár Géza ügyvéd által képviselt Pesti Magyar Kereskedelmi Bank javára 668,04 pengő és járulékai erejéig 1931. évi július hó 20. napján foganatosított kielégítési végre­hajtás útján felülfoglalt és 35209 pengőre becsült kö­vetkező ingóságok, úgymint: bútorok, kávéházi-, ét­termi- és szállodai berendezések, festmények, szőnyegek és legyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. Az árverés a többi megnevezett foglaltatok javára is el­rendeltetik, amennyiben követelésük még fennáll. Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1931. évi Pk. 54792. számú végzése folytán 200 pengő tőkeköve­telés, ennek végzés szerint járó 9­4% kamatai és eddig biróilag már megállapított s a még felmerülendő költ­ségek erejéig Szegeden, Horthy Miklós­ u. 5. szám alatt leendő foganatosítására 1933. évi július hó 3. napjának délelőtti fél 11 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a leg­többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, de legfeljebb a becsérték kétharmadáért el fognak adatni. Szeged, 1933. évi junius hó 14. napján. Dr. vitéz Szent­­annay Félix, kir. kir. végrehajtó. O­F 7905 Árverés. Pk. X. 338480/1927. szám. Dr. Dem­kó Imre ügyvéd által képviselt Budapesti Székesfővárosi Takarék és Vásárpénztár Rt. javára 16.000 pengő és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 16. P. 39303/2. 1927. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 8. napján lefoglalt és újrabecsült és 2630 pengőre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. j biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Gubacsi­ út 6. szám alatt, földszinten leendő megtartá­sára határidőül 1933. évi július hó 13. napjának dél­utáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt asztal, sóasztal, húsdaráló, gépek, mérleg s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi junius hó 20. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó.­­­O F 7890 Árverés: 17926/1933. vht. szám. Alulírott kir. végre­hajtó közhírré teszi, hogy a budapesti központi királyi járásbíróság 322886/1932. számú végzésével 30 pengő és járulékai iránt dr. Lázár Nándor ügyvéd javára el­rendelt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt 1730 pengő becsértékű ingókra az árverés (a fenti tőke, a végzés szerinti kamat és eddig megállapí­tott és az ezutáni költség — illetve a törlesztett össze­gek levonása után —­ a még fennálló tartozás behaj­tása végett a helyszínére Debrecenben, Werbőczy­ utca 2. szám alatt 1933. évi július hó 4. napjának délelőtti háromnegyed 9 órájára kitüzetik, amikor a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs­áron alul is eladatnak a lefoglalt bútorok, rádió, sző­nyegek és egyéb ingók. Ezen árverés a fenti ingókra jogerős kielégítési zá­­r08j°gSal bíró többi végrehajtatok, mint csatlakozók javára is, még fennálló követeléseik erejéig — az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján — ezennel kitüzetik : Dr. Szigeti — Vass Jenő javára 285.61 pengő, Debre­ceni Keresk. Csarnok javára 90 pengő, Bleyer Ernő és Társa javára 95.40 pengő, Magyar Mezőg. Vegyipari javára 321.20 pengő, Debreceni Pénzváltóbank javára 120 pengő, Vass Gyula javára 239.44 pengő, dr. Tar­­dos Henrik javára 33.60 pengő tőkék és járulékok iránt. Debrecen, 1933. évi junius hó 13. napján. Dr. Tormássy Dezső, kir. kir. végrehajtó. O 7372 Árverés. Pk. IX. 607611—12/1933. szám. Dr. Rácz Miksa budapesti ügyvéd által képviselt I. dr. Rácz Miksa, II. Perl Lajosné, III. Epstein Rezső, mint kisk. Klára t. és t. gyámja javára 148.80 + 14.20 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 596666. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi február hó 22. napján lefoglalt és 1180 pengősre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Akácfa­ utca 7. szám, I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1933. évi július hó 3. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, hangulat­lámpa, csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1933. évi junius hó 8. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 7912 Árverés. Pk. IX. 612269. és 879549/1932. szám. I. Dr. Sas Ernő, II. dr. Rosenberg Antal ügyvédek által kép­viselt I. Solymosi Márton, II. Biró Miklós nyomdai m­űintézet és kiadóvállalat K­t. javára 350 + 1123.75­0 és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1932. évi 136797. és a fenti sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 23. napján és 1932. évi junius hó 3. napján lefoglalt és 1740­­-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. j biróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Andrássy­ út 14. szám, III. emelet 10. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 18. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, garnitúrák, ebédlő, rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1933. évi junius hó 17. napján. Dr. Csiky László, kir. kir. végrehajtó. O­F 7891 Ingatlan árverések. * 1 2 3 * 5 6 * 8 Árverés. 3252/1933. tkv. szám. Böhm Károlyné ág­falvi lakos végrehajtatának Böhm András ágfalvi lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 829.30 + 1274.10 + 471.70 pengő tőkekövetelések és járulékaik behajtása végett a soproni kir. törvényszék területén levő, Ágfalva községben fekvő s az ágfalvi 195. számú telekkönyvi betétben Böhm András nevén álló A. I. 1. sorszám, 189. helyrajzi számú Dag­ utca 18. számú házra és udvarra 15.000 pengő, 2. sorszám, 610. helyrajzi számú kertre a Gyümölcsös dűlőben 150 pengő, 3. sorszám, 877. helyrajzi számú kertre a Liget mel­letti szőlők dűlőben 100 pengő, 5. sorszám, 1609. helyrajzi számú szőlőre az Alsó legelőföldek dűlőben 40 pengő, 6. sorszám, 1722. helyrajzi számú szőlőre az Alsó legelőföldek dűlőben 50 pengő, 8. sorszám, 1891. helyrajzi számú szőlőre a Felső legelőföldek dűlőben 80 pengő, 7. sorszám, 1778. helyrajzi számú szőlőre a Felső legelőföldek dűlőben 160 pengő, 9. sorszám, 2028. helyrajzi számú rétre a Hosszú mesgyés földek dűlőben 100 pengő, 10. sorszám, 2029. helyrajzi számú szántóra a Hosszú mesgyés földek dűlőben 1600 pengő, 11. sorszám, 2356. helyrajzi számú szőlőre a Rész­földek dűlőben 600 pengő, 12. sorszám, 2357. helyrajzi számú szántóra a Rész­­­földek dűlőben 1000 pengő, 13. sorszám, 3257. helyrajzi számú kertre az Arbesz dűlőben 200 pengő, 14. sorszám, 4105. helyrajzi számú rétre a Helyrétek dűlőben 400 pengő, II. 2. sorszám, 1257. helyrajzi számú szántóra a Twiro földek dűlőben 1800 pengő, 3. sorszám, 1781. helyrajzi számú szőlőre a Felső legelőföldek dűlőben 120 pengő, 4. sorszám, 1983. helyrajzi számú szántóra a Széles és hosszúföldek dűlőben 1500 pengő, 5. sorszám, 2265. helyrajzi számú szántóra a Győri földek dűlőben 1700 pengő, 6. sorszám, 2620. helyrajzi számú szőlőre a Telek­pótlék dűlőben 180 pengő, 7 . sorszám, 4098. helyrajzi számú rétre a Helyrétek dűlőben 1000 pengő, + 1. sorszám, 1719. helyrajzi számú szőlőre az Alsó legelőföldek dűlőben 50 pengő, 2. sorszám, 2331. helyrajzi számú szántóra a Rész­földek dűlőben 200 pengő, 3. sorszám, 3256. helyrajzi számú kertre az Arbesz dűlőben 160 pengő, 4. sorszám, 4103. helyrajzi számú szántóra a Hely­rétek dűlőben 600 pengő, 5. sorszám, 2297. helyrajzi számú szántóra a Rész­földek dűlőben 300 pengő, 6. sorszám, 2733. helyrajzi számú szőlőre a Szőlő­pótlék dűlőben 200 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverés a 2297. és 2733. helyrajzi számú ingatla­nokra vonatkozólag C. 27. sorszám alatt özv. Wödl Ernesztin javára bekebelezett özvegyi jogot nem érinti. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Ágfalva köz­ségházánál megtartására 1933. évi julius hó 17. napjá­nak délutáni 2 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 :LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki nem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Sopron, 1933. évi május hó 24. napján. A soproni kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 7888 Árverés. 3553/1933. tkvi szám. Angol Magyar Bank Rt. cég végrehajtatónak, Soós Ferenc és neje Lévai Anna és özv. Lévai Jánosné Pap Anna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 6.100 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kiskunfélegyházai kir. járásbiróság területén levő, Kiskunmajsa községben fekvő s a pálospusztai 48. számú telekkönyvi betétben A. I. 2., 5—7. sorszám, 225., 224/1., 226/1., 227/1. hely­rajzi szám alatt foglalt a Felsőpálosi részen levő lakház, szántó és rétre 4.182 pengő, a pálospusztai 475. számú telekkönyvi betétben A. I. 2—6. sorszám, 221/1., 223/1., 219/1., 219/2., 219/3. helyrajzi szám alatt foglalt a Felsőpálosi részen levő rét és szántóra 2.825 pengő, a pálospusztai 672. számú betétben A. I. 1—2. sorsz., 224/2., 227/2. helyrajzi szám alatt foglalt a Felsőpálosi részen levő szántó és rétnek az özv. Lévai Jánosné Pap Anna nevén álló egyharmad részére 275 pengő, a pálospusztai 673. számú telekkönyvi betétben A. I. 3—4. sorszám, 224/4., 227/5. helyrajzi szám alatt foglalt a Felsőpálosi részen levő szántó és rétnek a B. 5. sze­rint özv. Lévai Jánosné Papp Anna nevén álló fele­részére 2.278 pengő, a pálospusztai 674. számú betétben A. I. 1—2. sorsz., 226/2., 227/4. helyrajzi szám alatt foglalt a Felsőpálosi részen levő szántó és rétnek a B. 2. szerint özv. Lévai Jánosné Pap Anna nevén álló egyharmad részére 1.494 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1933. évi július hó 18. napján délelőtt 9 órakor Kiskunmajsa községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek adni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Kiskunfélegyháza, 1933. évi március hó 14. napján. A kiskunfélegyházai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7346

Next