Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. augusztus (67. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1933 augusztus 1. Árverés: 12436/1933. vght. szám. Dr. Halász Jenő győri ügyvéd által képviselt Lőwy Miksa győri ber. cég javára 1048 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a győri kir. járásbíróság 1931. évi 23415. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 1. napján le­foglalt (felülfoglalt) és 6982 pengőre becsült ingóságokra az árverés megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 4. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, Győrött, Kiskuton túl levő városi bérgazdaságban és folytatva Buda­ utca 32. szám alá, amikor a lefoglalt bútorok, rádió, borjak, birkák, sertések, lovak, gazdasági eszkö­zök és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de leg­alább a kikiáltási ár kétharmadáért, készpénzfizetés mellett, el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem ny­ilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Győr, 1933. évi július hó 12. napján. Molnár Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O 8529 Árverés. Pk. IX. 624143/1933. szám. Dr. Wenczel Árpád ügyvéd által képviselt Hungária Nagyszálloda Rt. javára 1.565 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 5055/1933. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi június hó 13. napján le­foglalt és 3.390 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. szakasza alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Mária Valéria­ utca 5. szám, III. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1933. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 2 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, zongora, pénzszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is, — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1933. évi július hó 3. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 8997 Árverés. Pk. VII. 882421/1932. szám. Dr. Widder Gyula ügyvéd által képviselt Hirschl és Társa javára hátralékos 76,73 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 425618. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi junius hó 16. napján lefoglalt és 1830 pengőre becsült ingóságokra a budapesti­­központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­ke­reset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VIII. ker., Szigetvári­ utca 25/a. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1933. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, varrógép, zongora, rádió s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi julius hó 6. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 8977 Árverés. Pk. I. 58457/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszék 32673/1933. számú végzésével dr. Trattner Albin (V., Alkotmány­ utca 5.) ügyvéd által képviselt Óbudai Fehérítő-, Festő- és Im­pregnálógyár Rt. végrehajtató részére végrehajtást szen­vedő ellen 7216 pengő 25 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt­­és 1470 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Gábor Áron­ utca 43. szám, I. emeleten (villában) leendő meg­tartására határidőül 1933. évi augusztus hó 3. napjá­nak délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, rádiót,­­vitrin tár­gyakat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor­­is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1933. évi julius hó 3. napján. Riedt István, kir. kir. ,végrehajtó,. ^ ^ OF 8996 Árverés. 104/1933. vh. szám. A törökszentmiklósi kir. járásbíróság 1933. évi P. 106/3. számú végzése alapján Eibenschütz Marcell és Tsa cég követelése és járulékai, továbbá a csatlakozottnak kimondott kielégítési jogot nyert foglaltatók javára foganatosított végrehajtások al­kalmával le- és felülfoglalt és 1710 pengőre értékelt zongora, bútorok, csillár, rőfös áruk stb. a törökszent­miklósi királyi járásbíróság 1933. évi 979/2. számú vég­zése folytán Török­szentmi­klóson, végrehajtást szenve­dett lakásán és üzletében 1933. évi augusztus hó 3. nap­ján délelőtt 11 órakor megtartandó árverésen a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Törökszentmiklós, 1933. évi junius hó 26. napján. Várady, kir. kir. végrehajtó. O­F 8994 Árverés. Pk. VII. 874039/1932. sz. Dr. Vadász Mihály és Miklós ügyvédek által képviselt Dietl Hubert javára 500 pengő­­és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 356402/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1933. évi június hó 1. napján lefoglalt és 1.500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. kerület, Illatos-ut 18—20. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 4. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt Bp. 27—479. rendszámú nyitott hathengeres Crysler autó és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1933. évi junius hó 27. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 8969 Árverés. Pk. IX. 610163/1933. szám. Dr. Szűcs Miklós ügyvéd által képviselt dr. Kádár Mihály javára 4.007 P 75 fillér és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 101485/1933. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán 1933. évi március hó 9-én lefoglalt és 5.718 pengőre­­becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végre. szenvedőnél Buda­pesten, IV. kerület, Múzeum­ körút 13. házszám alatti kávéházban leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 2. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és csillárok, Radiátor fűtőtestek, függönyök, kávéházi cassa, evő­eszközök, konyhaedények, gőzkazán és egyéb ingóságo­kat el fogom adni. Budapest, 1933. évi julius hó 3. napján. Havel Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 8970 Árverés: 3499—500/1933. vght. szám. I. Dr. Rosenberg Márton és II. dr. Leopold Elemér ügyvéd által képviselt I. Szilágyi és Diskont, II. Shell Kőolaj Rt. javára 194,24­­+­ 1679 pengő tőke és járulékai erejéig a putnoki kir. járásbíróság vonatkozó végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán többizben lefoglalt és 6085 pengőre becsült ingóságokra a fenti kir. járásbíróság Pk. II. 1030. 1932. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán Keleméren leendő meg­tartására határidőül 1933. évi augusztus hó 8. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, széna, élőállatok, gazda­eszközök, az igavonó állatok kivételével és egyéb ingóságokat el fogom adni. Putnok, 1933. évi julius hó 16. napján. Deseő Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 8968 Árverés. Pk. IX. 811090/1931. szám. Dr. Szatmári Ferenc ügyvéd által képviselt Ruttkai Pál javára 191.35 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1931. évi 448950. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 23. napján lefoglalt és 19.000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltató­* javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Bulcsu­ utca 5. szám, földszinten, ajtószám nincs, leendő megtartására határidőül 1933. évi augusz­tus hó 1. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, vaskutcsövek, benzinmotor, va­sesztergapadok, gép, villanymotor és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Budapest, 1933. évi junius hó 24. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. D­F 8980 Árverés. Pk. VII. 698161/1933. szám. Dr. Seprényi Imre ügyvéd által képviselt dr. Seprényi Imre m. vb. Balogh Constantin ber. cég javára 1200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 434919. és 434920. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytén végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi május hó 30. napján le­foglalt és 6710 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1998. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Szigetvári­ utca 25/a. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 7 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt gépek, motorok, gyalupad, 1 Fiath rendsz. sz. nélküli személyautó, autók, Puch 84—858. sz. motorkerékpár, 1 Nasch r. sz. nélküli autó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfize­árverés. 603/1933. tk. szám. Dombóvár, Közgazdasági Bank Rt. végrehajtatának Vicze Jenőné szül. Klug Juli­anna végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a dombóvári kir. járásbiróság területén levő, Dombóvár községben fekvő s a dombóvári 1839. számú betétben A. I. 1—2. sorszám, 528/2. és 530/2. hrszámok alatt fel­vett ingatlanokra (ház és kert) 10.116 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1933. évi augusztus hó 16. napján dél­előtt 10 órakor Dombóváron, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá­­kerülő ingatlanokat a Dombóvári Köz­­gazdasági Bank Rt. kérelmére megtartandó árverésen a kikiáltási ár felémél; Prehalek József csatlakozott kérelmére megtartandó árverésen 7540 pengőnél; Be­­nisoh József és Társa csatlakozott cég kérelmére meg­tartandó árverésen 7680 pengőnél alacsonyabb áron el­adni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért év ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Dombóvár, 1933. évi április hó 27. napján. A dombóvári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 8995 Árverés. 4252/1933. tkvi szám. Tolnavidéki Polgári Takarékpénztár végrehajtatának, v. Verényi (volt Werling) Ferenc és neje Ganczer Mária és özv. Werling Józsefné végrehajtást szenvedők ellen inditott végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 8080 pengő tőkekövetelés, ennek 1932. évi október hó 10. napjától járó 1932. évi október hó 24-ig 8­­/3 %. 1932. évi október hó 24-től 8 % kamata, 28­5.50 pengő eddig megállapított per és végrehajtási 82.47 pengő óvá­sidij, 1.6 % ítéleti illeték, egyharmad % váltódíj és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 117.60 pengő költség, valamint a csatlakozottnak kimondott dr. Fischer János 560 pengő, dr. Szily Géza 88 pengő ,+ 45.60 pengő, Pisztor Márton 69 pengő, Somogyi Oszkár 1017.79 pengő, Buck Miksa 250 P, dr. Kunczer Jenő ügyvéd 66 pengő tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett, a szekszárdi kir. járásbiróság területén levő, Tolna községben fekvő, s a tolnai 2710. számú telekkönyvi betétben A.­­ 1. sorszám, 998/1. hT Számú lakház az Árpád­ utcában 15/1. szám alatt, udvarral 251 négyszögöl 3900 pengő kikiáltási áron, de legfeljebb ennek felén, a tolnai 1203. számú telekkönyvi betétben A. I. 3. sor­szám, 4333/1. hrszámu szőlő a homokhegyi szőlőkben 499 négyszögöl 2000 pengő kikiáltási áron, terhelve felerészben az özvegyi haszonélvezeti joggal özv. Werling Józsefné szül. Adler Katalin javára, melynél azonban az eladási ár alacsonyabb nem lehet. Amennyi­ben azonban végrehajtató az árverés megtartását nem kívánná, úgy a csatlakozók kérelmére a következő ki­kiáltási árakon lesz megtartandó : a 998/1. hrszámú ingatlan : dr. Fischer János csatlakozó kérelmére 10.000 pengő, dr. Szily Géza csatlakozó kérelmére 10.560 pengő, Piszter Márton csatlakozó kérelmére 10.745 pengő, Somogyi Oszkár csatlakozó kérelmére 10.845 pengő, Buck Miksa csatlakozó kérelmére 11.945 pengő, dr. Kunczer Jenő csatlakozó kérelmére 14.250 pengő kiki­áltási árban, melynél alacsonyabb azonban az eladási ár nem lehet; a 4333/1. érszámú ingatlan: dr. Fischer János kérelmére 421 pengő, de legfeljebb ennek két­harmadán, Somogyi Oszkár csatlakozó kérelmére 750 pengő, dr. Kunczer Jenő csatlakozó kérelmére 1980 pengő kikiáltási áron, melynél azonban az eladási ár alacsonyabb nem lehet. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Tolna község­házánál megtartására 1933. évi október hó 9. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltéteket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Szekszárd, 1933. évi április hó 27. napján. A szekszárdi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság. N F 894.7 rél ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Dr. Kövér Soma és Márkus Márton ügyvédek által képviselt Magyar-Belga Ásványolaj javára 334,05 pengő és járulékai. Budapest, 1933. évi julius hó 8. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 8982 Ingatlan árverések.

Next