Budapesti Közlöny, 1933. szeptember (67. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-01 / 198. szám

Budapest, 8933, 198. szám. Péntek, szeptember 1. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 04.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó , és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . 1 ar.P 281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 13 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint ..•••••• 4 ar. P 80 £, Negyedévenkint ...... 14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Pataky Tibor miniszteri tanácsost miniszteri osztályfőnökké kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1933. évi augusztus hó 26. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az 5.000. 1933. M. E. számú rendelet 5. §-a értelmében az Országos Tejgazdasági Bizottság tagjává a tejárusítók részéről Tóth Gábor fűszer- és csemegekereskedőt kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter által az 1933.34. tanévre adományozott tudo­mányos ösztöndíjakat a következők nyerték : Belföldi kutatási ösztöndíjat nyertek 800 pengő összeggel : Gulovics Andor gör. kath. hittanhallgató (Budapest) ókeresztény irodalomtörténeti, Demján János dr. ref. segédlelkész (Buda­pest) szentirástudományi, Komin Ferenc dr. (Budapest) összehasonlitó jogi, Birkás Géza dr. (Pécs) nemzetközi jogi, Jenes Árpád dr. (Budapest) büntetőjogi, Szántó Emil egyet, tanársegéd (Budapest) statisztikai, Joó Tibor dr. egyet, könytári tisztviselő (Sze­ged) történeti filozófiai, Ivánka Endre dr. egyetemi m. tanár (Buda­pest) ókori bölcsészeti, Juhász Jenő dr. polg. isk. tanár (Budapest) nyelvtudományi, Szabó Richárd dr. ref. reálgimn. tanár (Budapest) irodalomtörténeti, Raabstein Béla dr. szemináriumi könyvtáros (Budapest) irodalomtörténeti, Róna Éva dr. egyet. tanársegéd (Budapest) angol-magyar irodalomi., Laziczius Gyula ,dr. reálgimn. tanár (Buda­pest) történeti fonológiai, Nagy Ferenc dr. tanárjelölt (Budapest) val­lástörténeti, Szilágyi Lóránt dr. múzeumi gyakornok (Budapest) történeti, Huszár Lajos dr. múzeumi szakdiknok (Budapest) pénztörténeti, Nagy Zoltán gyakornok (Budapest) művé­szettörténeti, vitéz Baróthy Jenő (Budapest) csillagászati, Tóth Géza egyet, tanársegéd, aki. vegyész­mérnök (Pécs) chemiai, Vargha Lá­szló dr. asszisztens (Tihany) chemiai, .......................... Kárpáti Zoltán dr. (Budapest), növényföld­­rajzi, Balázsy János László , főisk. gyakornok (Budapest) nyirokérvizsgálati,­­ Noszky Jenő old. középiskolai tanár, tb. ta­nársegéd (Budapest) palaeonthologiai, Erdélyi János dr. tanársegéd (Budapest) ásványehemiai, Glaser Lajos dr. tanársegéd (Budapest) köz­lekedésföldrajzi, Simon Béla dr. okr. középiskolai tanár (Budapest) földrengés vizsgálati, Mihalik Péter dr. adjunktus (Budapest) orvostudományi, vitéz Beznák Aladár dr. egyet, tanársegéd (Budapest) orvostudományi, Ernst Jenő egy. tanársegéd, egyet, magán­tanár (Budapest) orvostudományi, Blazsó Sándor dr. klinikai gyakornok (Buda­pest) orvostudományi, Prokopecz László oki. mérnök, műegy. ta­nársegéd (Budapest) geotechnikai, Diószeghy Dániel oki. vaskohómérnök, főisk. tanársegéd (Sopron) chemiai, Tóth Dénes dr. (Budapest) zeneművészeti, 400 pengő összeggel. Papp György rk. theológus (Budapest) egy­házi közigazgatási jogi, Somogyi Ferenc dr. mb. Jogi kari könyvtá­ros (Pécs) jogtörténeti, Szabó Mihály dr. (Szeged) büntetőjogi, Palzovics Iván dr. egyet. tanársegéd (Buda­pest) nemzetközi jogi, Balogh Károly oki. felsőkeresk. isk. tanár (Budapest) szociálpolitikai, Berki Imre egyet. gyakornok (Pécs) filozófiai, Haraszthy Gyula dr. (Budapest) irodalom­­történeti, Lakó György tanárjelölt (Budapest) nyel­vészeti, Bakáts István dr. oki. középiskolai tanár (Budapest) településtörténeti, Beliczky János dr. oki. középisk. tanár (Budapest) településtörténeti, Ungár László oki. középisk. tanár (Pécs) pénztörténeti, Barna Béla oki. középisk. tanár, egyet, gya­kornok (Debrecen) mathematikai, Bruckner Győző dr. oki. vegyészmérnök, egyet, tanársegéd (Szeged) szerves chémiai, Bognár Aurél oki. vegyészmérnök, műegy. gyakornok (Budapest) chémiai, Kottász József dr. reálgimn. tanár (Buda­pest) biológiai, Hajósy Ferenc dr. oki. középisk. tanár (Bu­dapest) meteorológiai, Kádár L­ászló dr. egyet, gyakornok (Buda­pest) gazdaságföldrajzi, Szép Jenő dr. egyet, tanársegéd (Debrecen) belgyógyászati, Kuthy Sándor dr. oki. vegyészmérnök, egyet. tanársegéd (Debrecen) kórtani, Kemény János oki. gépészmérnök, müegy. tanársegéd (Budapest) elektrotechnikai tanul­mányokra. Építészi külföldi utazásra 800 pengőt : Kiss Tibor oki. épitész, müegy. adjunktus (Budapest), geológusi külföldi utazásra 400 pengőt: Reicher Róbert dr. oki. középisk. tanár, egyet, adjunktus (Budapest), Schreier Ferenc dr. oki. felsőkeresk. isk. tanár, egyet, tanársegéd (Budapest) A lengyel állam által felajánlott csereösztön­­díjas helyet elnyerték : dr. Komoróczy György a Lengyelország felé irányuló magyar borkivitel és Bezsák Miklós tanárjelölt a magyar-lengyel történelmi kap­csolatok kutatására. A finn állam által felajánlott ösztöndíjat el­nyerte : Kövesi Magda tanárjelölt finn nyelvészeti tanulmányokra. A Smith Jeremiás alapítvány ösztöndíjait elnyerték : az egész évre : dr. Einwachter József old. mérnök, műegye­temi adjunktus, vízépítéstani, félévre : dr. Becker Jenő okl. vegyészmérnök vitamin­vizsgálati tanulmányokra. A Rockefeller Alapítvány orvostudományi ösztöndíját elnyerték . • Beöthy Konrád egyetemi m. tanár (Pécs) törvényszéki orvostani, dr. Kerpel Fronius Ödön egyetemi gyakor­nok (Budapest) gyermekgyógyászati tanulmá­nyokra. A Rockefeller Alapítvány társadalomtudo­mányi ösztöndí­ját elnyerte : dr. Buday Kálmán banktitkár, közgazdaság­­tudományi tanulmányokra. A római Collegium Hungaricumba az egész évre dr. Szörényi Andor rk. áldozópap (Buda­pest) szentírástudományi, dr. Templi István rk. áldozópap (Budapest) egyházjogi, Teller Frigyes rk. áldozópap (Budapest) egyházzenei, dr. Balás Piri László (Budapest) művészet­történeti, Szabó Vladimir (Budapest) festőművészeti, Mészáros László (Budapest) szobrászművé­szeti, Machovits-Madarassy Walter (Budapest) szobrászművészeti, Grandtner Jenő (Budapest) iparművészeti ta­nulmányokra, Patzó Pál szobrászművész ingyenes ellátást, Temesváry József festőművész ingyenes műste­­remhasználatot nyert. A római Magyar Történeti Intézetbe : I. félévre : Domby József ókori történeti, Bogyay Ta­más művészettörténeti, II. félévre : Treml Lajos dr. nemzeti múzeumi tisztvi­selő, egyetemi magántanár és Voit Pál bölcsé­­szettanhallgató történeti tanulmányokra. Egyes szám ára 10 fillér.

Next