Budapesti Közlöny, 1933. szeptember (67. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-01 / 198. szám

2 A páviai Collegio Borromeo-ba jelöltetett: Lengyel József joghallgató (Budapest) római jogi tanulmányokra. Az olasz állam által felajánlott 2.000 lírás ösztöndíjakat elny­erték : Zambra Siena tanárjelölt és Radó György joghallgató a perugiai egyetemen végzendő olasz nyelvi tanulmányokra. Franciaországi ösztöndíjat kaptak egész évre : Strassburgba: Hack Alfréd tanárjelölt (Pécs) összehasonlító irodalomtörténeti. Pak­sba: dr. Baráth Tibor (Budapest) tör­­ténetkritikai, dr. Mendöl Tibor egyet, tanársegéd (Debre­cen) kartográfiai, I. félévre : Papp Ágoston oki. gépészmérnök, műegye­temi gyakornok (Budapest) tej- és húsipari, II. félévre : Vásárhelyi Dezső oki. mérnök, műegyetemi tanársegéd (Budapest) vasbetonépítkezési ta­nulmányokra. Angliai ösztöndíjat kaptak egész évre : Taxner Károly oki. vegyészmérnök (Buda­pest) erjedéstani, l. félévre : dr. Farkas Pál ref. segédlelkész (Debrecen) theologiai, //. félévre : dr. Schultz Ferenc igazságügyminisztériumi titkár, kereskedelmi jogi tanulmányokra. Genfi ösztöndíjat kapott egész évre : Bóta-Vajticzky János tanárjelölt (Budapest) stílustörténeti tanulmányokra.­­A berlini Humboldt alapítvány ösztöndíját nyerték : dr. Csúcs László egyetemi gyakornok (Pécs) és Ránky Béla okl. gépészmérnök (Budapest). .4 Deutscher Akademische Austauschdienst által felajánlott csereösztöndíjas helyeket el­nyerték : dr. Szalay Sándor oki. középiskolai tanár kémiai tanulmányokra Lipcsébe, Prőhle Károly ág. h. ev. theologus Tübigenbe, dr. Gömöri Pál orvos (Budapest) biokémiai tanulmányokra Berlinbe. .4 berlini Collegium Hungaricumba az egész évre : 1. dr. Párducz Mihály oki. középiskolai tanár (Szeged), archäológiai, 2. Kövessy Ferenc oki. közgazda és gépész­­mérnök (Budapest), közlekedéspolitikai, 3. Allbauer Gyula tanárjelölt (Pécs), német filológiai, 4. Kampis Antal dr. egyet. tanársegéd (Buda­pest) , művészettörténeti, 5. Örösi Pál Zoltán dr. oki. középisk. tanár (Debrecen), méhkórtani, 6. Csik Lajos dr. asszisztens (Tihany), örök­léstani, 7. Zemplén Béla dr. egyet, gyakornok (Buda­pest), biológiai, 8. Jáki Gyula dr. egyet, tanársegéd (Debre­cen), sebészeti, 9. Vargha György oki. gépészmérnök (Buda­pest) , fémtechnológiai, az I. félévre: 10. Müller György dr. egyet, tanársegéd (Budapest), régészeti, a II. félévre : 11. Gömöri Pál dr. egyet, gyakornok (Buda­pest), biokémiai tanulmányokra. A bécsi Collegium Hungaricumba az egész évre : 1. ifj. dr. Bibó István (Szeged), jogbölcsé­szeti, 2. dr. Szabó József (Szeged), nemzetközi jogi, 3. Schmidt Ádám (Budapest), közgazdaság­tani, 4. Hartnagel Erzsébet oki. középisk. tanár (Budapest), német filológiai, 5. dr. Fjudorovits Jolán oki. középisk. tanár (Budapest), latin filológiai, 6. Papp János oki. középisk. tanár (Szeged), görög filológiai, 7. dr. Bartha László egyet, gyakornok (Deb­recen) növény-mikrokémiai, 8. dr. Bogsch László egyet, tanársegéd (Budapest), növénytani, 9. dr. Kulin László klinikai tanársegéd (Deb­recen) , gyermekgyógyászati, az I. félévre­­ .10. dr. Szilágyi János tanárjelölt (Debrecen), archeológiai, a II. félévre : 11. dr. Mészáros Gábor egyet.­m. tanár, tanársegéd (Szeged), dietetikai tanulmányokra. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 39.488. számú határozatával Csernák Dezső Zenta városban 1887. évben született, rom. kath. vallású, községi jegyző, kerekegyházai lakos családi nevét „Cserhalmij“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 45.312. számú határozatával Riegel Frigyes Ujverbász községben 1884. évben született, ref. vallásu, m. kir. belügyminisztériumi altiszt, kispesti lakos, valamint Frigyes nevű, gyer­meke családi nevét „Ujverbászi“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 3.678. számú határozatával Schuster­­m­a­n­n Oszkár Budapest székesfővárosban 1882. évben született, izr. vallásu, kereskedő, budapesti lakos családi nevét „Salgó“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 45.499. számú határozatával F­i­c­z Miklós Alsóvalkó községben 1901. évben született, gör. kath. vallásu, m. kir. belügyminisztériumi al­tiszt, budapesti lakos, valamint Miklós Károly és Magdolna Mária nevű gyermekei családi nevét „Fogarasi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 8.386. számú határozatával Kohn József Mezőkövesd községben 1908. évben született, izr. vallásu, nyomdászsegéd, budapesti lakos családi nevét „György“ névre változtatta át. ,4 m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 8.386. számú határozatával Kohn Sándor Mezőkövesd községben 1910. évben született, izr. vallásu, kereskedősegéd, budapesti lakos családi nevét „György“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad I. 8.386. számú határozatával Kohn Imre Mezőkövesd községben 1913. évben született, izr. vallású, tanuló, budapesti lakos családi nevét „György“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 45.546. számú határozatával H­offer Ferenc Budapest székesfővárosban 1893. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, m. kir. belügyminisz­tériumi altiszt, budapesti lakos, valamint Jenő Mihály, Margit és Piroska nevű gyermekei családi nevét „Harmat“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az­ 1933. évi 45.721. számú határozatával ifj. Schad­bau­e­r Márton Solymár községben 1896. év­ben született, róm. kath. vallásu, m. kir. bel­ügyminisztériumi altiszt, solymári lakos, vala­mint Terézia, János és Mária nevű gyermekei családi nevét „Solymosi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 46.169. számú határozatával Lebe­­l József Városlőd községben 1896. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. belügyminisztériumi al­tiszt, budapesti lakos, valamint Sándor és Dezső nevű gyermekei családi nevét „Temes­vári“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 48.635. számú határozatával Stein­becher Péter Almamellék községben 1896. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, kántortanitó, somogy­­acsai lakos, valamint Péter, Mária Margit és Ágnes nevű gyermekei családi nevét „Szerényi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 28.705. számú határozatával Grünhal László Budapest székesfővárosban 1908. évben született, izr. vallású, magántisztviselő, buda­pesti lakos családi nevét „Gábor“ névre vál­toztatta át. A rm. kir. pénzügyminiszter 1933. évi 122.059. szám­i remlelete az idegen államok pénznemeiben megállapí­tott értékeknek az illetékek, továbbá a fény­űzési és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem :1. §. Az örökösödési illeték kiszabásánál, ameny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre 1933. évi augusztus havában nyílt meg, továbbá az 1933. évi szeptember havában esedékes általá­nos és fényűzési forgalmi adók megállapításá­nál az idegen államok pénznemeiben megálla­pított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengő értékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers be­vétel valutában folyik be a 2. §-ban, ha pedig devizában a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2., vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2-Pénzek (valutáik árfolyama : 1 angos font . . . 19.—P 100U. S. A. dollár . .• 418.80 99 100francia frank . .. • 22.30 5* 100svájci frank . .• 110.70 99 100cseh korona . . . 16.95 99 100dinár ..... 7.80 99 100belga.....................• 79.16 99 100hollandi forint• 231.74 99 100lei .....................• •­3.41 99 100zloty.....................• • 64.35 99 100osztrák schilling .• 77.50 99 100német márka .• 135.70 V» 100lira .....................• • 29.90 99 3. §. Váltók (devizák) árfolyama: Amsterdama A • m a 231.94 P Kopenhága tfA • 84.73 „ Oslo . . . 95.61 „ London• a , X a 19.— „ Newyork i»x V * w X 422.80 „ Paris . . 22.33 „ Zürich . .« H m * • 110.80 „ Prága . ,* t X Mv tiX 16.95 „ Belgrád ** ■ X a X a 7.80 „ BrüsszelX V X • 9 79.26 „ BukarestX­I X a c X 3.41 „ Szófia . ,X X « ■4X k 4.12 „ Stockholmi A­p.» a • X 98.— „ 13. 80 Milánó » £M X a « X » 30.­ „ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1933 szeptember 1.

Next