Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. szeptember (67. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-01 / 198. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1333 szeptemaber 1. Árverés. Pk. IX. 890832/1932. szám. Dr. Gál A. Andor ügyvéd által képviselt özv. Molnár Lajosné javára 63 - 19 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 207.712. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi augusztus hó 4. napján lefoglalt és 6.754 pengőre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII., Baross­­tér 20. szám, III. emelet 15 ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1933. évi szeptember hó 4. nap­jának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, írógép, vaspénzszekrény, zongora, csil­lár, festmények, függöny, szőnyeg és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1933. évi augusztus hó 1. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 10054 Árverés: 15859/2. 1933. vht. szám. Dr. Schmidt Jenő ügyvéd által képviselt Gebrüder Schröder Hann müncheni cég végrehajtató javára 140.40 pengő tőkekövetelés és járulékai kielégitésére az újpesti kir. járásbíróság Pk. 14983/1933. számú végrehajtást rendelő végzése (hatá­rozata) folytán foganatosított végrehajtás alkalmával, le- és felülfoglalt és 11.395 pengőre becsült ingóságokra végrehajtató kérelmére az árverést végrehajtató javára, valamint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s csatlakozóiknak kimondott végrehajtatok több követelése kielégítésére és végül a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is el­rendelem, de csak azon esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincsen. Az árverés foganatosítására és végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Újpesten, József­ u. 98. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 18. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt és felül­foglalt bútorokat, gépeket és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Az árverés alá kerülő ingóságok a kikiáltási ár két­­harmadrészénél alacsonyabban a végrehajtást szenvedő beleegyezése nélkül el nem adhatók. Az 1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §-a értelmében az ár­verést csa­k az esetben fogom foganatosítani, ha az árverést kérő végrehajtató, vagy a valamelyik csatlakozó végrehajtató, vagy végrehajtást szenvedő az árverés megtartását a holnapi naptól kez­dődőig, de legkésőbben az árverést megelőző utolsó előtti köznapon nálam bejelenti. A bejelentés esetében az árverést az esetben is meg fogom tartani, ha a be­jelentést előterjesztő fél az árverés helyszínén nem is jelenne meg. Újpest, 1933. évi augusztus hó 26. napján. Lamoss Rezső, kir. kir. végrehajtó. O­F 10081 Árverés: 221/1932. vght. szám. Dr. Szabó János ügy­véd által képviselt Pius Internátus javára 418 pengő 72 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a tapolcai kir. járásbíróság 1932. évi 92. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1932. évi április hó 5. napján lefoglalt és 33.220 pengőre becsült ingóságokra a fenti királyi járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből s ki nem tűnő más foglaltat­óik javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Hegyesdem leendő megtartására ha­táridőül 1933. évi szeptember hó 13. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt állatok, gazdasági felszerelés, cséplőgarnitúra és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Tapolca, 1933. évi augusztus hó 17. napján. Ormai László, kir. bír. végrehajtó. O 9640 Árverés. Pk. V. 601347/1933. szám. Dr. Sarudy Ist­ván ügyvéd által képviselt Schaffer János bej. cég ja­vára 921 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 156041. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 10. napján lefoglalt és 4.150 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 876047. szám. Dr. Bródy Ala­dár ügyvéd által képviselt Pénzárt. javára 269.05 + 123.80 pengő követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., József­ utca 6. szám, I. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 1. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, írógép és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi augusztus hó 5. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 10045 Árverés. Pk. I. 59637/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti közp. kir. járásbíróság 878.817/1932. számú végzésével dr. ecsedi Csapó Sándor ügyvéd által képviselt Havas Izor végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 1.550 pengő követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.437 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok köv­etelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Váralja­utca 3. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1933. évi szeptember hó 1. napjá­nak délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, festmények, bőr­garnitúra és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítésihez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933. évi augusztus hó 7. napján. Dr. Dobro­­vits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 10066 Árverés. Pk. I. 5958/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság P. III. 9226/1933. számú végzésével dr. Zilahy István ügyvéd által képviselt Stark László és Tsa cég végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 34 pengő 60 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 4.771 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, I. ker., Óra­ út 12. számú házban leendő meg­tartására határidőül 1933. évi szeptember hó 6. napjá­nak délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írás­ban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933. évi július hó 27. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 10053 Árverés. Pk. VII. 627925/1933. szám. Dr. Kayos Béla ügyvéd által képviselt Szánthó Mária javára 50 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi julius hó 13. napján lefoglalt és 3690 P-re becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. j biróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Múzeum­ utca 3. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1933. évi szeptember hó 6. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi augusztus hó 1. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 10052 Árverés. 723/1933. vht. szám. Az 1881 : LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszem, hogy a dr. Német Ist­ván ügyvéd által képviselt Ungár Géza és összes érdek­­társai végrehajtatok javára 200 pengő tőke és járulékai erejéig a mohácsi kir. járásbiróság 1932. Pk. 7752. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőnél 1932. évi október hó 27-él­ le-, illetve felülfoglalt és a 969/1932. számú foglalási jegyző­könyvben összeirt és 12.228 pengőre becsült ingó­ságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő Faller József lakásán, Dunaszekcsőn, 19­33. évi szeptember hó 6-án d. u. 2 órakor, folytatólag Dunaszekcső szigeten levő tanyáján és annak befeje­zése után Tóth Dezső malmában és lakásán Dunaszek-.­csőn, amikor a biróilag lefoglalt bútor, sertések, szarvas­marhák, cséplőgépkészlet, traktor, búza, zab, kukorica és egyéb ingóságokat eladom. Mohács, 1933. évi augusz­tus hó 17. napján. Kanyó Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 10061 Árverés, Pk. X. 629240/1933. szám. Dr. Laár Kornél budapesti ügyvéd által képviselt dr. Erdélyi Sándor ja­vára I. r. 1650 P, II. r. 1500 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­ság 1932. évi 438254. és 136853. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1933. évi augusztus hó 2-án lefoglalt és 1976­­-re becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Hollén­­utca 5. szám, II. emelet 11. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1933. évi szeptember hó 13. napjá­nak d. u. 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, festmény, szőnyeg és egyéb ingóságo­kat el fogom adni. Budapest, 1933. évi augusztus hó 18. napján. Dr. Rácz József helyett : Szili Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 10059 Árverés. Pk. VII. 604308/1933. szám. Dr. Faragó György ügyvéd által képviselt Budapesti Ásványolajgyár Rt. javára 13,85 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásié­rság fenti sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 30-án lefog­lalt és 4595 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII., Hajósár-ut 26. szám alatti pinceraktárban teendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 26. napjának d. u. fél 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, perzsaszőnyegek, dísztárgyak s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1933. évi augusz­tus hó 24. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 10058 Árverés. Pk. IX. 672224/1930. szám. Dr. Kartsoke Alajos ügyvéd által képviselt Bosch Róbert javára 87.04 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 355060/1929. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi szeptember hó 12-én lefoglalt és 12.210 pengőre becsült ingóságokra az árverést elren­delte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V., Lipót­ körút 20. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 15. napjának d. u. 1 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, óra, szőnyeg, festmény és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1933. évi augusz­tus hó 22. napján. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. vég­rehajtó. O­F 10057 Árverés. Pk. I. 52024/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszék 30361/1932. számú végzésével dr. Klem Jenő ügyvéd által kép­viselt Nemes Aladár végrehajtató részére 9500 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt ki­elégítési végrehajtás fogana­tosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 4092 pengőre becsült ingósá­gokra az árverést elrendelem, annak végrehajtást szen­vedő lakásán Budapesten, I. kerület, Horthy Miklós­ út 15/d. szám, IV. emelet 50. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1933. évi szeptember hó 1. napjá­nak d. u. fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, perzsa bundát, fest­ményeket, perzsaszőnyegeket és egyéb ingóságokat el­adom. Budapest, 1933. évi augusztus hó 7. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 10056 Árverés. 1/1933. szám. Dr. Barta Béla ügyvéd által képviselt Ferrogrobus Vasárukereskedelmi Rt. javára 150 pengő követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbiróság 1932. évi 3395. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőknél 1933. évi január hó 4-én lefoglalt és 50.088 pengőre becsült ingóságokra az árverést elren­delem s annak végrehajtást szenvedő lakásán, Szent­királyszabadján, 153. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 12. napjának d. u. 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, felszerelések és egyéb ingóságokat el fogom adni. Vesz­prém, 1933. évi augusztus hó 1. napján. Pádár Sándor, kir. bír. végrehajtó. O­F 10055 Árverés, 310/1933. vght. szám. Dr. Rose Henrik ügy­véd által képviselt Budapest Székesfővárosi Takarék­­pénztár javára 1.200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 458­92. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1933. évi május hó 19. napján lefoglalt és 45.086 pengő becsér­­tékü ingóságokra a kunszentmiklósi kir. járásbíróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Kunszentmik­­lóson, a gőzmalomban leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 12. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gépek, zsákok, liszt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Kunszentmiklós, 1933. évi augusztus hó 2­. napján. Török Miklós, kir. kir. végrehajtó. O 9629

Next