Budapesti Közlöny, 1933. október (67. évfolyam, 223-248. szám)

1933-10-01 / 223. szám

2 Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó átszámítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a forgalmi adók tekintetében a devizákra meg­állapított kulcsot kell alkalmazni és meg­fordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­­minisztérium döntését kell kikérni. 4­ §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti, vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legköze­lebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztet­nek, minden egyes esetben a pénzügyminisz­térium döntését kell kérni. Budapest, 1933. évi szeptember hó 28-án. A miniszter helyett: Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár, oltóanyagot és kóranyagot, Leclainche-, Vallée­­féle sercegő üszők elleni oltóanyagot, baromfi­kolera elleni oltóanyagot (húsleves tenyésze­tet), veszettség elleni oltóanyagot, tuberkulint, lépfene, sertésorbánc, sertésszeptikémia, mi­rigykor és baromfikolera szérumot, valamint egérirtót a Phylaxia Szérumtermelő Rt. (Buda­pest, X., Szállás­ u. 3. sz.) köteles termelni és forgalomba hozni. A mailein termelésével és forgalomba hoza­talával folyó évi október hó 1-től kezdve a M. Kir. Országos Állategészségügyi Intézetet (Budapest, VII., Tábornok­ u. 2.) bíztam meg. Budapest, 1933. évi szeptember hó 28-án. A miniszter helyett : Dr. Mayer Károly s. k. államtitkár. 2­ §• Pénzek (valuták) árfolyama: 1angol font . .• 18.21P 100U. S. A. dollár? a 386.18 55 100 francia frank .S • 22.30 55 100svájci frank8 fi 110.70M 100cseh korona 3S 5 16.95 55 100dinár . . . . fi 7.80 55 100 belga . . * fi •* 79.16 55 100hollandi forinta fi 232.62 55 100leu......................................................s 5 3.42 55 100canadai dollár .a 365.20 55 100 zloty ....g 64.35 55 100osztrák schillingi 9 77.50 55 100német márka• 135.70 55 100lira . ... i fi5 29.90 55 100dán korona . „­­* 80.88 55 100leva ....a 4.— 5» 100norvég korona .4 91.19 55 100svéd korona . .9 93.60 55 3. §. Váltók (Devizák) árfolyama : Amsterdam• 232.82P Kopenhága 81.08 55 Oslo . . . fi 91.39 London . .» 18.19 New-York . 390.18 Paris . . . • 60 22.33 55 Zürich . . • 4 fi 110.80 55 Prága . . • 1 a fi 16.95 55 Belgrád . . • 4­7.80 55 Brüssel . . 79.26 55 Bukarest• •• 3.41 Sófia . . . • • fi 4.12 Stockholm .• 93.80 55 Varsó . . • •• 64.45 55 Berlin . . 135.80 55 Milánó . . 30.— 55 A m. kir. földmivelésü­gyi miniszter 79.602/1933. III. 4. számú rend­elete. Valamennyi vármegye alispánjának és t­if. város polgármesterének. Tudomásvétel és az érdekeltekkel leendő közlés végett értesítem, hogy az állatorvoslás­ban használatos oltóanyagok, szérumok, diag­nosztikai szerek racionális termelése érdeké­ben, a termelési helyek csökkentése végett az Állami Oltóanyagtermelő Intézet működését folyó évi október hó 1-től beszüntetem és ezen időtől kezdve mailemn kivételével az intézet által termelt összes anyagokat, úgymint lép­­fene elleni oltóanyagot nagy- és kisállat ré­szére, lépfene elleni sorozatos oltóanyagot, lépfene elleni kóranyagot, sertésorbánc elleni BUDAPESTI KÖZLÖNY Hibaigazítás .*) A Budapesti Közlöny 1933. évi szeptember hó 22-én megjelent 215. száma mellékletében az erős hatású gyógyszerek egy­­ségesítésére vonatkozó megállapodás felülvizs­gálatát tartalmazó Bruxellesben, 1929. évi augusztus hó 20-án létrejött megállapodás végrehajtásáról szóló 776/1933. B. M. számú rendelet 2. §. magyar szövegének 1. cikk 2. sorában „paritásra“ szó helyett „paritásra“ szó a helyes. A 3. §. első két sorának helyes szövege pedig „Magyarország a 2. §-ban kö­zölt szövegű megállapodáshoz 1930. évi októ­ber hó 4-én a következő fenntartással csatla­kozott ...“ A 6. §. első sorában „1929 : X“ helyett „1928 : X“ a helyes. A m. kir. belügyminiszter a „Felvidéki Tudo­mányos Társaság“ (Budapest) alapszabályait 145.723/1933. B. M. VIII. a. szám alatt látta­­mozta. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Filmiroda Részvénytársaság által készített 499. számú Magyar Hiradó című filmfelvételeknek s az azokat kibővítő külföldi események filmsorozatának az ország összes mozgóképüzemeiben való kötelező lejátszását elrendelte. A kölcsöndíjakat továbbra is a 94.890/1927. és 392—112/1931. számú V. K. M. rendeletek szabályozzák. (76.839/1933. VII. a. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Filmiroda Részvénytársaság által készített 500. számú Magyar Hiradó című film­­felvételeknek s az azokat kibővítő külföldi események filmsorozatának az ország összes mozgóképüzemeiben való kötelező lejátszását elrendelte. A kölcsöndíjakat továbbra is a 94.890/1927. és 392—112/1931. számú V. K. M. rendeletek szabályozzák. (76.875/1933. VII. a. szám.) 12.007/1933. I. M. E. szám. Pályázat járásbirósági elnöki és járásbirói állásra. A mohácsi kir. járásbirósági elnöki állásra, továbbá a gyomai kir. járásbíróságnál egy járásbirói állásra pályázatot nyitok. A pályázati kérvényeket a Bírói ügyviteli Szabályok 5. §-a szerint kell szerkeszteni, fel­szerelni és az illetékes kir. törvényszék elnö­kéhez benyújtani. A pályázat határideje 8 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a „Budapesti Közlönyében harmadszor megjelenik. Budapest, 1933. évi szeptember hó 30-án.­­ A miniszter rendeletéből : 3—1 Dr. Mikó Ferenc s. k. miniszteri osztályfőnök. *) Leírási hiba folytán szükségessé vált közlés. 259.807/1933. XVII. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. belügyminisztérium az Országos Társadalombiztosító Intézet kezelési tisztvi­selőinek létszámában megüresedett és a XI. fizetési osztály A) fizetési csoportjának 3. fo­kozatába sorozott öt irodasegédtiszti állásra pályázatot hirdet. Az említett állások a XI. fizetési osztályra megállapított fizetéssel és a kijelölendő állo­máshelyre rendszeresített lakáspénzzel van­nak egybekötve. Az említett állásokra az 1931. évi III. t.-c. értelmében az igazolványosoknak, illetőleg az e törvénycikk végrehajtása tárgyában az 1931. évi 11.720/H. M. szám alatt kiadott utasítás (Magyarorsz. Rend. Tára 1931. évf. 162. és köv. 6.) értelmében, ha erre az állásra igazol­­ványos nem pályáznék, a vitézeknek és az 1914—1918. évi világháborúban arcvonalbeli szolgálatot teljesített vagy ebből kifolyólag rokkant egyéneknek, amennyiben pedig az említettek közül nem­ pályáznának, az 1931. évi 9.090/1931. M. E. számú rendelet 35. §-a értelmében szabályszerű elbánás alá vont azo­nos fizetési osztályba tartozott olyan volt or­szágos társadalombiztosító intézeti tisztviselő­nek, aki 60. életévét még nem töltötte be, to­vábbá a tényleges szolgálatból létszámapasz­­tás folytán elbocsátott alkalmazottaknak és végül az Országos Társadalombiztosító Inté­zetnél már alkalmazásban állóknak —■ amennyiben az álláshoz megkívánt feltételek­nek megfelelnek — más pályázókkal szemben elsőbbségük van. A pályázati kérvényekhez eredetben vagy hiteles másolatban a következő okmányokat kell csatolni : 1. a születési anyakönyvi kivonatot (szüle­tési bizonyítványt), 2. újabb keletű hatósági erkölcsi bizonyít­ványt, amely a családi állapotot és a politikai megbízhatóságot, valamint az u. n. tanácsköz­társaság ideje alatt tanúsított magatartást is igazolja, 3. a magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítványt, esetleg a magyar állampolgár­ságra való igény szabályszerű bejelentését (opciót) igazoló okmányt, 4. az 1883 :1. t.-c. 19. §-ának második be­kezdésében előirt képzettséget igazoló iskolai bizonyítványt, 5. az állami szolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű közhatósági tisztiorvosi bizonyítványt, 6. a katonai szolgálatra vonatkozó okmá­nyokat, végül 7. az eddigi szolgálatot, illetve foglalkozást igazoló okmányt. Az igazolványosoknak és a közszolgálati al­kalmazottaknak pályázati kérvényéhez — ha tényleges szolgálatban állanak — a 2. alatti hatósági erkölcsi bizonyítványt és a 3. alatti honosságot igazoló bizonyítványt, továbbá az 5. alatti orvosi bizonyítványt nem kell csa­tolni. A pályázatra jogosultak sajátkezűleg írt és 2 pengős okirati bélyeggel ellátott kérvényü­ket a pályázati hirdetésnek a Budapesti Köz­lönyben történt megjelenésétől számított 30. napig bezárólag — pontos lakáscímük feltün­tetése mellett — mégpedig a már közszolgá­latban állók szabályszerű szolgálati úton, a közszolgálatban nem állók az illetékes tör­vényhatóság főispánja (Budapesten a főpol­gármester) útján kötelesek a m. kir. belügy­minisztériumnál benyújtani. A létszámapasztás folytán elbocsátott alkal­mazottak pályázati kérvényüket annak a ha­tóságnak (hivatalnak) főnökénél kötelesek benyújtani, amely hatóságnál (hivatalnál) leg­utóbb szolgálatot teljesítettek. Az igazolványosok, valamint a vitézek és az 1914—1918. évi világháborúban arcvonal­beli szolgálatot teljesített vagy ebből kifolyó­lag rokkant egyének folyamodványai és azok mellékletei az 1931. évi III. t.-c. 17. §-a alap­ján illetékmentesek. A jelen pályázat alapján ideiglenes minő­ségben kinevezett egyén egy évi kifogástalan­­ - szolgálat után véglegesittetik. 1933 október 1.

Next