Budapesti Közlöny, 1933. december (67. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-12 / 281. szám

1933 december 12. BUDAPESTI KÖZLÖNY Ellenőri napi jelentés füzet, 7. sz. minta, 50 lappal (szigorú számadású nyomtatvány), 331. r. sz. Ára füzetenkint 40 fillér. F. Egyezséggel megállapított átalányok és azok válto­zásának nyilvántartása, 15. sz. minta, 332. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. G. Kivetésszerűen megállapított átalányok és azok vál­tozásának nyilvántartása. 15. sz. minta. 332. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. Hivatalos nyugta város (község) pénztárába fizetett álta­lános forgalmi adóról. 13. sz. minta. 333. r. sz. Ára 10 darabonkint 06 fillér. H. Foglalkozási ágankint vezetett nyilvántartás, 16. sz. minta. 334. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. Törzslap az általános forgalmi adóhoz, 2. sz. minta. 336. r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Az általános forgalmi adó alapjának és az adó lerovásá­nak nyilvántartása az 19.­ évre (az általányozott kereskedők ellenőrzési lapja). 5. sz. minta (drb). 337. r. sz. Ára darabonkint 03 fillér. Ugyanaz (átalányozott iparosok ellenőrzési lapja). 6. sz. minta (drb.). 338. r. sz. Ára darabonkint 03 fillér Ugyanaz (tételes feljegyzések alapján bélyegben adózók ellenőrzési lapja), 4. sz. minta (drb). 339. r. sz. Ára darabonkint 03 fillé­r. A. Általános forgalmi adó törzslap nyilvántartási jegy­zék, 3. sz. minta. 310. r. sz. Ára ivenkint 05 fillér. D. Az általános forgalmi adó átalány készpénzben fize­tők számlalapja, 11. sz. minta. 341. r. sz. Ára iven­kint 04 fillér. Általános forgalmi adó segédnapló, 14. sz. minta, 342. r. sz. Ára ivenkint 01 fillér. C. Vallomás alapján az általános forgalmi adót kész­pénzben fizetők számlakönyve, 9. sz. minta, 343. r. sz. Ára ivenkint 08 fillér. Ellenőrzési napló, 17. sz. minta. 344. r. sz. Ára ívenkint 08 fillér. Adóív az általános forgalmi adó átalány készpénzben való befizetéséhez, 10. sz. minta. 345. r. sz. Ára darabonkint 02 fillér. J Jegyzőkönyv (I. sz. minta) a húsforgalmi adó megálla­pításához arra az esetre, ha a vágáskor az adó lero­vása igazolva nincsen (1 íven 2 drb). 428. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Ugyanaz (II. sz. minta) arra az esetre, ha vámmentes vágás után közfogyasztásra történik eladás (1 iven 2 drb). 429. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Ugyanaz (III. sz. minta) arra az esetre, ha az adó­­lerovás a törvényesnél kisebb összegben történik (i ivén 2 drb). 430. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Nyugta és nyugtamásolat a vásári (piaci) általános for­galmi adóátalány beszedésére (füzetenkint 100 drb nyugta és 100 drb. nyugtamásolat űrlappal) 12. sz. minta. 454. r. sz. Ára füzetenkint 90 fillér. Elárusitási sorkönyve a játékkártyaárusoknak, küliv 529. r. sz. Ára ivenkint 10 fillér. Ugyanaz, beliv. 529. r. sz. Ára ivenkint 10 fillér. Hagyatéki kimutatás (leltár) az örökösök és hagyo­mányosok részére való tájékoztatóval (2 íves). 530 r. sz. Ára füzetenkint 10 fillér. ’Kamataidei, lerovást iv. 532. 1. sz. Ára 10 fillér. VÁM NYOMTATVÁNYOK, 'Árubevallás behozatali megvámolásra (előjegyzésre) (első lapja elsődlet, második lapja másodlat) 2 íves. 1. sz. minta. 348 r. sz. Ára ivenkint 05 fillér. Bevallás és kisérőjegy vámhivatal elé állítandó áruk­ról. 11. sz. minta (Va iv). 349. r. sz. Ára ivenkint 07 fillér. VÁRMEGYEI, VÁROSI ÉS KÖZSÉGI HÁZTARTÁSI NYOMTATVÁNYOK. Ellátási dijak gyűjtő kimutatása. 232.­­ sz. Ára 10 iven­kint 34 fillér. Állandó személyi járandóságok számlakönyve. 320 r. sz. Ára ivenkint 15 fillér. ...................................község költségvetése az 19 . . . évre. .. minta 354. 1. sz. Ára füzetenkint 80 fillér. összefoglaló kimutatás......................................vármegye nagy- és kisközségeinek az alispán által az 19. . költségvetési évre jóváhagyott bevételi és kiadási összegeiről az előző évre megállapított költségvetési összegekkel szembeállítva. G. minta. 355. r. sz. Ára ivenkint 16 fillér. Kimutatás . .....................város cselekvő és szenvedő vagyonáról. C. minta. 356. r. sz. Ára ivenkint 16 fillér. Kimutatás azon községekről, amelyek a számadási évet hiánnyal zárták, vagy a költségvetés kereteit túl­lépték. H minta. 357. r. sz. Ára ivenkint 16 fillér. Zárszámadás......................... vármegye háztartásának 19 . . . évi kezeléséről. A. minta. 358. r. sz. Ára ivenkint 16 fillér. Zárszámadás...................................vármegye egyesített nyugdíjalapjának 19 . . évi kezeléséről. B. minta. 359 . sz. Ára ivenkint 16 fillér. Főösszesítés a költségvetés csoportjai szerint. D. minta. 360. r. sz Ára ivenkint 40 fillér. Vármegyei szak- és gyámpénztári napló, küliv. 361. r. sz. Ára ivenkint 16 fillér. Ugyanaz, beliv. 361 r. sz. Ára ivenkint 16 fillér. Vármegyei pótadók fő- és számlakönyve. 362. r. sz. Ára ivenkint 16 fillér. A. Számadási zárlat a vármegye háztartásának kezelé­séről 363. r. sz. Ára ivenkint 15 fillér. B. Számadási zárlat a vármegye kezelése és felügyelete alatt álló egyéb alapok és alapítványokról. 364. r. sz Ára ivenkint 15 fillér. Számadási állománykönyv. 365. r. sz. Ára ivenkint 14 fillér. Nyilvántartás a kiskorúakat és gondnokoltakat érdeklő haszonbéri szerződésekről. 366. r. sz. Ára ivenkint 15 fillér. Kiskorúak és gondnokoltak főkönyve. 367. r. sz. Ára ivenkint 08 fillér. Az adósok főkönyve. 363. r. sz. Ára ivenkint 16 fillér. Nyilvántartás a beérkezett községi költségvetésről és azoknak elintézéséről. 369. r. sz. Ára ivenkint 15 fillér. Nyilvántartás a beérkezett községi számadásokról és azoknak elintézéséről 870. r. sz. Ára ivenkint 15 fillér. A kiskorúak és gondnokoltak követeléseinek főkönyvi kivonata 371. r. sz. Ára ivenkint 15 fillér. Az adósok főkönyvi kivonata (a gyámpénztár fedezete). 372. r. sz. Ára ivenkint 30 fillér. Nyilvántartás a gyámpénztárban lévő pénzintézeti be­tétekről, értékpapírokról és drágaságokról. 373. r. sz. Ára ivenkint 26 fillér. Számadási mérlege ................................................vármegye gyámpénztárának az 19 . . évről. 374. r. sz. Ára ivenkint 08 fillér. összeirási jegyzék a boritaladó alá eső cikkekről és bor kimérésével, valamint árusításával foglalkozó jelekről s ezek által 19. . évi julius hó 1-től 19 . . évi junius 30-ig kimért, illetve árusított bor mennyiségekről. 415. r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Fizetési iv az italmérési engedély (szeszesital forgalmi) illetékről. 416 r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Marhalevél-űrlap nyilvántartási könyv. (I. sz. minta.) 431. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. Marhalevél iktatókönyv (II. sz. minta). 432. r. sz. Ára ivenkint 08 fillér. Jegyzőkönyv a tulajdonátruházásról és a lejegyzésről III. sz. minta). 433 r. sz. Ara ivenkint 04 fillér. Névjegyzék betölte a törvényhatósági és községi válasz­tási névjegyzék elkészítéséhez városok részére. 554. r. sz. Ara ivenkint 02 fillér.* Ugyanaz, községek részére. 555. r. sz. Ára ivenkint 02 ‘ fillér.* ' * ‘ “ Névjegyzék fedőlap a törvényhatósági és községi válasz­tói névjegyzék elkészítéséhez, városok és községek részére. 556. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér.* ERDÉSZETI ÜZEMRENDEZÉSI NYOMTATVÁNYOK. la. Területkimutatás (egyúttal területnyilvántartás). 375. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. lb. Ugyanaz. 376 r sz Ára ivenkint 05 fillér. II. Fatermelési táblák 377 r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. Illb. Részletes erdőleirás. 378. r. sz. Ára ivenkint 08 r. Illa. Részletes erdőleirás. korosztálytáblázat és vágás­­terv. 379 r. sz. Ára­ ivenkint 05 fillér. VI. Termőhelyek átnézete. korosztálytáblázat és általános vágásterv. 380 r. sz. Ára ivenkint 05 fillér. VI. Részletes fahasználati terv és nyilvántartás az 19 . . .119 ... és folytatólag az 19 . . .119 . . . évekre. 381. r. sz. Ára 10 füzet 1 pengő 65 fillér. VII Részletes előh­asználasi terv és nyilvántartás. 382 r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. Vili Mellékhasználati terv és nyilvántartás (szigorú számadású nyomtatvány). 383. r. sz. Ára ivenkint 05 fillér. IX. Részletes felújítási terv és nyilvántartás. 384. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. X. Útépítési terv. 385. r. sz Ára ivenkint 10 fillér. XI A tényleges tűhasználat egybevetése az előírással. 386. r. sz. Ára ivenkint 15 fillér. XII. A tényleges clőhasználat egybevetése az­ előírással. 387. r. sz. Ára ivenkint 15 fillér. XIII. A becsült fatömeg összehasonlítása (egybevetése) a tényleges eredménnyel (szigorú számadású nyom­tatvány) 388. r. sz. Ára ivenkint 10 fillér. XIV. A kihasznált terület megállapítása. 389. r. sz. Ára ivenkint 10 fillér. Nyilvántartási könyvek (K­iv) 390. r. sz. Ára 10 iv 55 fillér. Részletes főhasználati terv és nyilvántartás (egyszerűbb alak). 391. r. sz. Ára ivenkint 13 fillér. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI NYOMTATVÁNYOK. Állatszállításra jogosító gépkocsi igazolvány (10. sz. minta). (Csak állategészségügyi rendőri hatóságok kaphatják a m. kir. állami nyomdától). 551. r. sz. 1 darab ára 7 fillér.* Forgalmi napló az 19 . . . évben a gépkocsin más község (város) területére szállított állatokról (11. sz. minta) küliv. 552. r. sz. Ara Ivenkint 5 fillér.* Ugyanaz, beliv 552. r. sz. Ara Ivenkint 5 fillér.* SZÜLÉSZETI RENDTARTÁSI NYOMTATVÁNYOK. Bábanapló 1 szülési esetről 553. r. sz­ára ivenkint 1 vetélést 1 fillér. Járásorvosi (megyei városokban ügyvezető tiszti­, thj. városokban t. főorvosi) összesítő táblázat a községi (kör. városi tiszti) orvosok által a kerületi szülész főorvoshoz beküldött bábanaplókról. (7. sz. nyom­tatvány). 442. r. sz. Ára ivenkint 2 fillér. A kerületi szülészfőorvos nyilvántartása a szülészeti eseményekről (8. sz. nyomtatvány). 443. r. sz. Ára ivenkint 4 fillér. 4 m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 43.000/1929. N. M. M. sz. körrendeleté a 95.00011902. B. M. sz. körrendelettel kiadott „Rendelet és Utasítás okle­veles bábák számára“ módosítása tárgyában és a 43.000/1929. N. M. sz. körrendelet kapcsán kiadott ..Utasítás okleveles bábák számára“. 447. 1. sz. Ára drb. 20 fillér. Havi jelentés szülészeti eseményekről (10. sz. nyomtat­vány). 467. 1. sz­ára ivenkint 5 fillér. Jelentés az uj szülészeti rendtartás életbeléptetéséről, mely gr. Károlyi Gyula a m. kir. népjóléti­ és mun­kaügyi minisztérium ideiglenes vezetésével meg­bízott kir. miniszterelnöknek benyújtott dr. Tauffer Vilmos m. kir. udvari tanácsos, ny. egye­temi ny. r. tanár, a szülészeti ügyek rendezésével megbízott miniszteri biztos. Füzetes kiadvány 13. nyomtatvány.­ 531. r. sz. Ara 4 pengő. Községi orvosi jelentés (másolati példánnyal) községi, köz- és városi tiszti orvosoktól az 193............év ........................havában beérkezett bábanaplókról, melyek beküldettek a járásorvosnak (ügyvezető tiszti, ■ városi tiszti főorvosnak). 550. 1. sz. Ára 2 fillér. Kimutatás női klinikán, bábaképződében, szülőintézet­ben, kórházban 193 . . évi ... . havában történt szülészeti eseményről (9. sz. nyomtatvány). 557. 1. sz. Ára ivenkint 3 fillér. SZEGÉNY BETEGEK GYÓGYÁSZATI KÖZELLÁTÁSÁ­­HOZ SZÜKSÉGES IGAZOLVÁNYOK. Kimutatás a szegény betegek kórházon kívüli gyógyítá­sához szükséges gyógyszerek, kötszerek és gyógyá­szati segédeszközök költségeiről 19 .. . évben. (1. sz. minta.) 533. r. sz. 10 drb. ára 15 fillér. Orvosi rendelmény a közgyógyszer­ellátás terhére. (2. sz. minta.) 100 drb.-ot tartalmazó füzetben. 534. r. sz. Ára füzetenként 40 fillér. Számla a közgyógyszerellátás terhére kiszolgáltatott vényekről. (3. sz. minta.) 535. r. sz. 10 drb. ára 15 fillér. Gyógyászati segédeszköz rendelvény a közellátás ter­hére. (4. sz. minta.) 536. r. sz. Ára drb.­kint 1 fillér. KÖZKÓRHÁZI NYOMTATVÁNYOK. Betegforgalmi­ kimutatás. (1. sz. minta.) 537. r. sz. Ára ivenkint 4 fillér. Betegfelvételi jegyzőkönyv. Fejlap. (3. és 5. sz. minta.) 538. r. sz. Ára ivenkint 2 fillér. Szállítási levél. (4. sz. minta.) 539. r. sz. 10 drb. ára 12 fillér. Ápolási törzskönyv. (5. sz. minta.) 540. r. sz. Ára iven­kint 5 fillér. KÖZEGÉSZSÉGÜGYI NYOMTATVÁNYOK. Fertőzőbetegségek törzskönyve (C. minta). 472. r. sz. Ára ivenkint 5 fillér. Fertőzőbetegség kimutatás (E. minta). 473. r. sz. Ára 4 fillér. KIADVÁNYOK. A m. kir. minisztériumnak 1927. évi 9.000. M. E. sz. rendelete az állami, a vármegyei, a m. kir. állam­­vasúti és a m. kir. állami vas-, acél- és gépgyári tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat megillető illetményeknek, továbbá az említetteket, valamint mindezeknek özvegyeit és árváit megillető ellátás, dijaknak újabb szabályozása tárgyában, 392. 1. sz. Ára füzetenkint 1 pengő. Különlenyomat a Budapesti Közlöny 1927. évi 235. szá­mában megjelent 8.888/1927. M. E. sz. rendelet e lakásügyi korlátozások fokozatos megszüntetéséről. 393. r.­ sz. Ára füzetenkint 20 fillér. A vámhivatali segédszolgálat ellátására vonatkozó 1928. évi 300 IP. M. sz. utasítás. 394. r. sz. Ára füzeten­kint 60 fillér. Magyarázatok az 1924. évi XXI. t.-c. mellékletét alkotó vámtarifához I. füzet­­—XXI. tarifaosztály­ok (1—467. tarifaszámok). 395. r. sz. Ára füzetenkint 8 pengő. A m. kir. pénzügyminiszternek 1925. évi 600. P. M. sz rendelete a közadók kezelésére vonatkozó törvé­nyes rendelkezések hivatalos összeállításáról. 396. 1. sz. Ára füzetenként 1 pengő 44 fillér. A m. kir. belügyminiszter 203.000/1925. VII. sz. rende­lete, külföldiek lakhatási bizonylatának megtaga­dása gazdasági okokból és m. kir. belügyminiszter 204.000/1925. VII. sz. rendelete külföldiek munka­­vállalás vagy alkalmaztatás céljából való beutazá­sának szabályozására. 397. 1. sz. Ára füzetenkint 30 fillér. Kimutatások az állami, vármegyei, államvasuti és állami vas-, acél- és gépgyári tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat az 1925. évi 7.000/M. E., 7.100/M­E. és 7.200/M. E. számú rendeletek alapján meg­illető illetményekről pengő értékre átszámítva. 399 1. sz. Ára füzetenkint 80 fillér. A Pénzügyi Közlöny 1927. évi 34. száma, amely tartal­mazza a közadók kezeléséről szóló 1927. évi 600/P. M. sz. hivatalos összeállítás végrehajtási utasítását (1927. évi 60.000. sz. rendelet). 403. r. sz. Ára füze­tenkint 3 pengő. Az 1931. évi nyomtatvány-jegyzék. 401. r. sz. Ára füze­tenkint 2 pengő. Utasítás a vámjog szabályozásáról szóló 1924. évi XIX. t.-c. végrehajtása tárgyában. 1926. évi 92.000. szám. 406 r. sz. Ára füzetenkint 9 pengő 60 fillér. A m. kir. pénzügyminisztériumnak 1928. évi 7.900/P. M. számú rendelete a földbirtok helyesebb megosztását szabályozó 1920: XXXVI. t.-c. és 1924:Vll. t.-c. alapján megváltást szenvedők kártalanítása tár­gyában. 408. r. sz. Ára füzetenkint 32 fillér. Magyarázatok az 1924. évi XXL­­.-c. mellékletét alkotó vámtarifához. II. füzet. XXII—XXVI. tarifaosztá­lyok (468—640. tarifaszámok). 409. r. sz. Ára füze­tenkint 8 pengő Évi kimutatás az ügyvédi kamarák közérdekű viszo­nyairól az 1928. évi 71.700/1. M. sz. rendelethez mellékelt minta szerint. 410. 1. sz. Ára darabonkint :14 fillér. *A postai és csomagolási költségek az árban benne foglaltatnak. 5

Next