Budapesti Közlöny, 1933. december (67. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-12 / 281. szám

­ A magyar állam közigazgatási térképe (1:400.000 méretarányban) hegyrajzzal, egy példány 8 lapból álL 412. r. sz. Ára példányonkint 16 pengő. Ugyanaz helyrajz nélkül, egy példány 8 lapból álL 413 . sz. Ára példányonkint 12 pengő. A m. kir. pénzügyminiszternek 1928. évi 116000. számú rendelete a belföldön előállított és külországokba kivitt árukat terhelő általános forgalmi adó meg­térítése tárgyában. 414. 1. sz. Ára fü­zetenkint 16 fillér. A m­ kir. földmivelésügyi miniszternek 1929. évi 33.900/F. M számú rendelete a marhalevelek kiállí­tásáról, kezeléséről és a külföldi marhalevelek bel­földi használatáról, továbbá az 1929. évi 36.000/F. M. számú rendelete a husvizsgálati rendeletnek a hi­sbélyegzésre vonatkozó rendelkezései módosí­tása tárgyában. 424. 1. sz. Ára füzetenkint 40 fillér. Közszállitási szabályzat (121.000/1929. K. M. szám). 435. r. sz. Ara füzetekint 1 pengő 20 fillér. Magyarázatok az 1924. évi XXI. t.­cikk mellékletét al­kotó vámtarifához. III füzet XXVII—XXXI. tarifa­­osztályok (641—801. tarifaszámok). 444. r. sz. Ára füzetekint 8 pengő Magyar bábakönyv a bába hivatásának gyakorlásáról. Harmadik hivatalos kiadás. 445. r. sz. Ára példá­­nyonkint 5 pengő. A m. kir. minisztériumnak 1929. évi 5.500/M. E. számú rendelete a közhivatalok és közintézmények ügy­rendje tárgyában. 446. r. sz. Ára füzetenkint 10 fillér. A m. kir. minisztériumnak 1930. évi S.300/P. M. számú rendelete az egyes gabonaneműek értékesítése ér­d­ekében szükséges intézkedésekről szóló 1930. évi XXII. t.­cikk életbeléptetése és végrehajtása tárgyá­ban. 466. 1. sz. Ára füzetenkint 60 fillér. A m. kir. pénzügyminiszternek 1930. évi 152.900. számú rendelete az egyes üveg- és agyagipari termékeknek forgalmi adóváltság alá vonásáról és 1930. évi 153.000 számú rendelete egyes bőripari és bőrfel­dolgozó ipari termékek fényűzési forgalmi adó kötelezettségének újabb szabályozásáról. 481. 1. sz. Ára füzetenkint 30 fillér. A m kir. minisztériumnak 1.990/1931. M. E. számú rendelete a földbirtokrendezés előmozdítására szük­séges intézkedésekről szóló törvény életbeléptetése és végrehajtása tárgyában. 487. 1. sz. Ára füzeten­kint 40 fillér.­­Az egyes gabonaneműek értékesítése érdekében az 193111932. gazdasági évre szükséges intézkedések tárgyában 1931. évi 3.600 IM. E. szám alatt kiadott rendelet és az uj gabonajegyek forgalomba bocsá­tása tárgyában 1931. évi 88.200. szám alatt kiadott pénzügyminiszteri rendelet. 525. 1. sz. Ára füzeten­kint 80 fillér. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 57.000/1931. K. M számú rendelete a közhasználatú gépjárómű vállalatokról szóló 1930: XVI. törvénycikk végre­hajtása és életbeléptetése tárgyában. 526. r. 67. Ára füzetenkint 1 pengő. Aliquander Ödön : Magyarország bánya- és kohóipara az 1912—1926. évben. (2 kötet.) 528. r. sz. Ára példányonkint 50 pengő. A m. kir. minisztériumnak 3.800/1932. M. E. számú rendelete az egyes gazdatartozások behajtásának ideiglenes korlátozása tárgyában. 543. r. sz. Ára példányonkint 30 fillér. A m. kir. minisztériumnak 1932. évi 3.650. M. E. számú rendelete az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap kezelése tárgyában és a m­. kir. pénzügy­­miniszter 1932. évi 1.000/P. M. számú rendelete és tisztviselői betegsegélyezés ügyének újabb sza­bályozása tárgyában. 544. 1. sz. Ára példányonkint 30 fillér. Magyarázatok az 1924. évi XXI. t.-c. mellékletét alkotó vámtarifához. IV. füzet. XXX11—XXXV11. tarifa­osztályok (802—974. tarifaszámok). 549. r. sz. Ára példányonkint 10 pengő. Bánya- és kohóbalesetek elhárítása. A bányász és kohász biztonságának kiskátéja. 558. 1. sz. Ára 40 fillér. BUDAPESTI KÖZLÖNY A m­. kir. központi vámigazgatóság által kiadott ÉRTESÍTŐ a m. kir. vámhivatalok részére hivatalos közlöny megrendelhető a M. KIR. ÁLLAMI NYOMDÁNÁL (Budapest, I. Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.) ÉVI ELŐFIZETÉSI ÁRA 12 PENGŐ, melyet a m. kir. állami nyomda 103.200. számú postatakarékpénztár­ számlájára kell befizetni. Felelős kiadó: A m. kir. állami nyomda igazgatósága. Dr. KIS TAMÁS igazgató. Budapesti értéktőzsdezárlat. 1933. évi december hó 11-én. Értékpapír Bankok Magyar Nemzeti Bank . . . Biztosítók Első Magyar Alt , , Fonciére . ...... Magyar-Francia ...... Gőzmalmok Borsod-Miskolci és Debreceni István ......... Első Budapesti ...... Hungária . . . . . . ... . Banyák és téglagyárak Bauxit Trust Beocsim Cement Szentlőrinci . . Cementia.... Cement .... Kohó . . . . Magnezit .... M. Asphalt . . . M. A- Kőszén . . Kerámiai .... Nagybátony-Ujlaki Salgótarjáni . . Urikányi .... Nyomdák Athenaeum . . . Franklin . . . . Globus ..... Révai ..... Rigler .... Stephan enni . . Vasművek és gépgyárak Csáky ........................ Fegyver ..... Fémkereskedelmi . • Ganz......................... Láng •»..««» Lámpa....... Chaudoir ...... Vegyipari ..... . Waggon és Gép ... Rimamurány .... Schuler.................... Legutóbbi Mai záró pénzárfolyam pengőben 130-2 133-5 330 300 21 21-5 62 6 9-258 7 — 24-75 24-75 15— 1-9— 125— 62— 7 — 78— 6-6— 265 253 15— 22 23 18 18 28-8 29 20 7 — 21­ 5 25 4*5— 15— 4-3 4-3 1-8 63 53-25 31— 9-25 9-15 17 17 20 7— 8 8 9 ___ 6-75 6*75 16-3 16-3 11 Értékpapír Legutóbbi Mai záró pénzárfolyam pengőben Faipar Ota Zürich ................................. 4*4 4-4 Nasie . . ......... 63— Közlekedés HÉV ...... V. V.. . . 43_ Levante..................................... 0-8­­— Duna-Száva-Adria Vasút . . . 10-2_ Nova ... ......................... 16-2 15-75 Állam­vasút ......... 12 Trust .......................................... 75 76 Cukorgyárak Délcukor 62-25 62-25 Magyar Cukor......................... 74-75 71-25 Mezőgazdasági Ipar................. 12-6— 27-75 28 Gaz, villamos Egyesült izzó ........ 268-5— Auer (Magyar Gázizzó) .... 19— Vasvármegyei ........ 16— Sör -8 szesz Részvényserfőzde..................... ex 75 74 Főváros) Sörfőző..................... 20 Gschwindt 92 Király Sörfőzde.........................3 — Kőbányai Polgári..................... 100— Krausz-Moskovits..................... 58— Szállodák és gyógyfürdők Hungária................................. . 250— Royal..................... 21— Schwartzer .........8 — Textil Jutaipar......................... 13— Szegedi Kenderfonó ..... 13-25— Goldberger . ..................... 30— Győri Textilművek ...... 56 67 Pamutipar ......... 41 4­5 Vegyiipar Chinoin . .... .... . 3-25 3-25 Danica ........... 1-5­0— Diana ........... 50— Flóra .......................................... 9-59 Hungária Műtrágya................. 11-70 11-6 Dr. Keleti és Murányi .... 36-5 37 Klotild . ••«•••••• • 7-5— Szikra «•••••»•«•• 195 195 Különfélék Papíripar . . . . . . . . . . 50— 105 105 Hangyaipar ••••••••. 20— Ruggyantó..................... 27-5 27-5 Vasúti forgalmi......................... 14-5— Telefongyár ....... 5-7 5-7 1933. évi Állami ..­­.................. 100 100 Pénztárjegy 1916. évi . . . . 0-15— Pénztárjegy 1917. évi . . . . 0-15— Pénztárjegy 1918. évi . . . 0-14— 1910. évi Főv. köles. kötv. . 32-5— 1911. . . . . . . 27-2— 1914. „ . . . . . 37 37-4 1927. . . . „ . . 31-50 31-75 Népszövetségi kölcsön ... 50 49 Hadikölcsön 6°* 1—V................. 0-26— Hadikölcsön VL, VII................... 0-20 0-20 Hadikölcsön 5V,­o II—VII. . . 0-20 0-20 Hadikölcsön 5V/o IV . . . . 0-18— Hadikölcsön 6V,0.. V................... 0-18— Hadikölcsön 5V/o Vili................ 0-18 0-18 Magyar Nemzeti Bank hivatalos árjegyzései 1933. dec. hó 11-én. (Felelősség nélkül.) Zárlat Külföldi kifizetések : Zárlat Pénznemek : pénz áru pénz áru Angol font .... . 18.65 1995 Amsterdam................. 231.90 233.10 Helga .... 79.74 Athén ........ — Cseh korona .... . 16.96 17.07 Belgrád ....... 7.80 7.90 Dán korona .... . 83.30 84.50 Berlin ....... 135.80 136.60 Dinár ...... 8.30 Brüsszel ..................... 79.26 79.74 Dollár..................... . 357.00 367.00 Bukarest ...... 3.41 3.43 Francia frank . . .. 22.80 22.60 Konstantinápoly . . .. —­­ Hollandi forint . . .. 231.70 233.10 Kopenhága ................. 83.50 84.60 lengyel zloty . . .. 64.65 65.15 London ......................... 18.74 18.88 Leu ..................... 3.46 Madrid .......— — Leva......................... 4.26 Milánó......................... 30.00 30.18 Lira­­..................... 30.20 New-York..................... 361.00 367.00 Német márka . . .. 135.70 136.60 Osló . «••*••• 94.10 94.90 Norvég korona . . .. 93.90 94.90 Páris............................. 22.33 22.47 Osztrák schilling . .. 78.70 80.70 Prága • •«•••»• 16.95 17.05 Spanyol pezeta . .. --— Szófia ......................... 4.11-75 4.1­4-25 Svájci fank .... 111.40 Stockholm ...... 86.60 97.40 Svéd korona . . 16.40 97.40 Varsó............................. 64.75 65.16“ Kanadai dollár . .. 355.10 375.00 Wien ........ ....— (Berlin clearing árfolyama . 136.20) Zürich......................... 110.80 111.40 (Brüsszel clearing árfolyama . 79.50) Páris clearing árfolyama . 122.401) (Bukarest clearing árfolyama . 3.42) (Szófia clearing árfolyama . . 4.13) 1933 december 12. Budapesti terménytőzsd­ezárlat 1933. évi december hó 11-én. Termény 76 77 78 79 80 kilogrammos, pengőben pénz áru pénz áru | pénz áru pénz| áru pénz |áru Búza tiszavidéki . . ___ _ 7.40 7 65 7.50 7.75 7.60 7.85 7.76­ 7 95 felsőtiszavidéki __ 725 7.40 7.35 7.50 7.45 7.60 7.55 7 75 «Ujászsági . . --.----.--7.15 7.25 7.25 7 35 7.35 7.45 7.45 7.059 fejérmegyei . .--.----.--7 15 7.25 7.25 7.35 7.35 7.45 7.45 7 55* egyéb dunántúli --.----7.15 7.25 7.25 7.35 7.35 7.45 7.45 7 65 pestvidéki . -­--7.15 7.25 7.25 7.35 7.35 7.45 7.45 7.559 bácskai 7.15 7 25 725 7.35 7.35 7 45 7.45­ 7.55 Termény pénz áru Termény pénz áru Rozs, pestvidéki . . é.ax 4.15 Buzakorpa, fiao­n . . . 6 10 6.20 „ más származású 4.05 4.15 8-as takarmányliszt . . . 8.00 8­20 Takarmányárpa, elsör. 6.80 7.00 Káposztarepce ..... 24.5 25.6 , közepes 6.60 6.70 Köles, vörös ..................... 8­09 825 Sörárpa, kiváló . . 10.50 11.50 . egyéb ..................... 7.50 8.00 . elsőrendű . . . 9.00 9.50 7.60 8.50 Burgonya Zab, elsőrendű .... 8.20 8 39 Wohltmann, étkezésre_. _____ _ közepes . . . 8.10 8.20 Krüger, étkezésre . . . 3.09 3.20 Tengeri, tiszavidéki út . 5.90 6.05 Ella, étkezésre .... 3.99 4.20 , tiszántúli ó 8.15 8.25 Nyári rózsa, étkezésre . 6.00 6.30 , egyéb szárm.­ó 8.15 8.25 Őszi rózsa, étkezésre . . 4.75 6.25 A m­. kir. állami nyomda nyomán. (Matz­aki vezető: Nyári Elemér aligazgató.).

Next