Budapesti Közlöny, 1933. december (67. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-12 / 281. szám

A BUDAPESTI KÖZLÖNY 1933 december 12. * 4424/1931. szám. Kovács József divatáru kereskedő ügyében a spécsi királyi törvényszék az eljárást befejezte. *2474 3630/1933. szám. Glonek István jászberényi vegyes­­kereskedő ügyében a szolnoki királyi törvényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 50 pengő. *2478 221/1933. szám. Korcsmáros László jászárokszállási vegyeskereskedő ügyében a szolnoki királyi törvényszék az eljárást befejezte. *2479 1428/1933. szám. Rausz István regölyi gyógyszerész ügyében a vagyonfelügyelő dija 235 pengő. *2477 2546/1933. szám. Róth Adolf: Pápa ügyben a kötelező • m­agánegyességi tárgyalás az Országos Hitelvédő Egylet textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Sas-utca 24. szám alatt) 1933. évi december hó 18. napján, délelőtt 10 óra­kor tartatik meg. Országos Hitelvédő Egylet. P 13680 44660/1933. szám. Dombai Freund Zoltán és neje, Budapest ügyben a magánegyességi tárgyalás az OHE. központjánál, Budapest (V., Alkotmány­ utca 8.) 1933. évi december hó 18. napján, délelőtt 10 órakor tartatik meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 13675 44715/1933. szám. Adrigán Aladár: Budapest ügyben a magánegyességi tárgyalás az OHE. malomszakmai fiók­jánál, Budapest (V., Alkotmány­ utca 8.) 1933. évi de­cember hó 16. napján, délelőtt 10 órakor tartatik meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 13676 4879/1933. szám. Balog István orgoványi vegyeskeres­kedő és korcsmáros kérelmére a kecskeméti kir. tör­vényszék az eljárást meginditotta. Vagyonfelügyelő dr. Bábiczky Kálmán izsáki ügyvéd, követelések bejelentése 20 nap alatt az OHB-hez. *2476 2338/1933. szám. Berkovits Mózes Mór salgótarjáni kereskedő kérelmére a balassagyarmati kir. törvényszék az eljárást meginditotta. Vagyonfelügyelő dr. Tibor Sán­dor, követelések bejelentése január 25-ig az OHB-hez. *2475 Gondnokságok. 1700/1933. szám. Fejes Mária takácsi lakost a vesz­prémi kir. tszék gondnokság alá helyezte. ** 1533 43777/1933. szám. Hantos Zsigmond budapesti (Pan­­nónia­ u. 22.) lakost a budapesti kir. törvényszék gond­nokság alá helyezte. * 13567 Idézések. * 1207/1933. szám. Kravecz Gizellának Apostol Tamás ellen indított házassági perében tárgyalás március hó 27-én a miskolci kir. törvényszéknél. Idézve Apostol Tamás. **­ 1530 2744/1932. szám. Máté Gyulánknak Máté Gyula ellen inditott házassági perében tárgyalás február hó 9-én a szekszárdi királyi törvényszéknél. Idézve Máté Gyula. **1531 4530/1933. szám. Gungl Lajosnak Brand Katalin ellen inditott házassági perében tárgyalás január hó 25-én a pécsi kir. törvényszéknél. Idézve Gungl Lajosné Brand Katalin. ** 1527 8690/1933. szám. Baski Gábornak Baicsi Ferenc és társai ellen inditott perében tárgyalás január hó 16-án a pestszenterzsébeti kir. járásbíróságnál. Idézve Bajcsi Ferencnek és nejének örökösei. F 13626 947/1933. szám. Kis Sándor és társainak Dajka Ká­roly örökösei ellen inditott perében tárgyalás december hó 18-án a miskolci kir. törvényszéknél. Idézve Dajka Károly örökösei. F 13577 65/1933. szám. Nadelstock Julia lengyel állampolgár, budapesti lakos hagyatékának tárgyalása 1934. évi feb­ruár hó 5-én dr. Starnberger Ferenc budapesti királyi közjegyzőnél. Idézve az ismeretlen örökösök. F 13606 Okiratmegsemmisitések, 12979/1933. szám. Király István gyöngyösi lakos lovának marhalevele semmis. Polgármester. 13435 17798/1933. szám. Zolnai Márton hajdúböszörményi lakos lovának marhalevele semmis. Polgármester. 13112 7559/1933. szám. Juhász István valkói lakos két lová­nak marhalevelei semmisek. Gödöllői főszolgabíró. 12590 17743/1933. szám. Tóth László hajdúböszörményi lakos tehenének marhalevele semmis. Polgármester. 13029 7732/1933. szám. Szeged város zálogkölcsön intézeté­nek II. 65669. és 75460. szám alatt 12 és 8 pengőről kiállított zálogjegyei. Szegedi kir. törvényszék. F 13561 41314/1933. szám. Budapesten, 1933. évi április hó 25-én, 50899. szám alatt 156.30 pengőről Wiedermann Ágoston által kiállított, a Magyar-Olasz Bankra utal­ványozott csekk. Budapesti kir. törvényszék. F 13620 40595/1933. szám. Farkas József szegedi lakos tehené­nek marhalevele semmis. Szeged város. 13333 7560/1933. szám. Balog Pál szomolyai lakos két lová­nak marhalevelei semmisek. Mezőkövesdi főszolgabíró. 13454 4797/1933. szám. Rikkert Mihály bonyhádi lakos lo­vának marhalevele semmis. Bonyhádi főszolgabíró. 13440 8226/1933. szám. Szeged város zálogkölcsön intézeté­nek II. 106194. sz. a. 45 pengőről kiállított zálogjegye. Szegedi kir. törvényszék. **1529 39582/1930. szám. A Nyíregyházi Zálogkölcsön Intézet­nek 8234. sz. a. ékszerekről kiállított zálogjegye. Nyír­egyházi kir. járásbíróság. **1528 Vegyes hirdetmények. 36977/1933. szám. A Gagyi Katalin, úgyis mint Gagyi István gyámja javára bejegyzett jelzálogjogoknak a rákoskeresztúri 1778. sz. betétből való törlését kérték. Felszólalások 6 hó alatt a gödöllői kir. járásbírósághoz. F 13497­3/1933. szám. Répáshuta, Ujhuta, Arnót és Sajópál­­fala községek telekkönyvi betéteit szerkesztő bizottság működését a helyszínen január 10-éi­ megkezdi. *2480 35346/3. szám. Hungária filmkölcsönző Klein Sándor (Rákóczi­ út 60.) cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljá­rást meginditotta. Kifogások bejelentése 45 nap alatt. **1541 31507/19. szám. Löblovitz Zsigmond (Csömör­i-ut 40.) cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljárást meginditotta. Ki­fogások bejelentése 45 nap alatt. ** 1536 7961/6. szám. Országos Mozireklám Vállalat Klein Simon (Teréz­ körút 8.) cég megszűnésének a cégjegy­zékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Kifogásokt bejelentése 45 nap alatt. ** 1537 8037/4. szám. Singer és Kos­eh (Nagymező­ utca 16.) cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Ki­fogásokt bejelentése 45 nap alatt. ** 1538 20052/48. sz. Kultur Építő és Parcellázó Rt. (Kádár­ u. 8.) cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Kifogások bejelentése 45 nap alatt. ** 1539 35295/3. szám. Waldmann Lipót (Váci­ út, Marokkói­udvar) cég megszűnésének a cégjegyzékbe bevezetése iránt a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindí­totta. Kifogások bejelentése 45 nap alatt. ** 1540 Moltnaknyilvánitások. 3731/1933. szám. Magyar­ István abasári lakos eltűnt. Egri tkir törvényszék. F 1357/ 13296/1933. szám. Pálfi Lajos berekböszörményi nap­számos, aki 4894-ben született, P. Sándor és Tarcali Ju­dit fia, a 3. h. gy.-ezredből az orosz harctéren 1915. jan. havában eltűnt. Berettyóújfalui királyi járásbíróság. 13439 14708/1933. szám. Veres Mihály verpeléti földmives, aki 1893-ban született, V. István és Enok Mária fia, a 60. gy.­ezredből az olasz harctéren 1918-ban eltűnt. Egri királyi járásbíróság. 1344- 11809/1933. szám. Magyar Raskus István szegvári föld­mives, aki 1881-ben született, M. István és Szabó Viktor fia, a 101. gy.­ezredből az orosz harctéren 1914. nyarán eltűnt. Szentesi királyi járásbíróság. **1534 161/1933. szám. Trazkievvicz Albina Julianna Anna, T. Hermina Anna és T. Román Róbert szepesiglói lako­sok eltűntek. Szolnoki kir. törvényszék. **1533 12850/1933. szám. Korodi Lajos spázm­ándhegyi föld­mives, aki 1891-ben született, K. János és Burján Juli­anna fia, a 19. gy­ezredből 1915. aug. után eltűnt. Győri királyi járásbíróság. **1532 jagánhirdelések kivonata. Dr. báró Starnfeld Lajos jogtudori oklevele elveszett. 3677 Mach­lup II. fiai első magyar bőrgyár részvénytár­saság f. a. meghívója az­ 1933. évi december hó 23-án, déli 12 órakor V., Géza­ utca 1. szám alatt tartandó rendes közgyűlésre. 3678 Corvin-Udvar­­., Lágymányosi­ utca 141­. számú Társasházépítő Szövetkezet zárszámadásai. 3680 Aranyhegyi Téglagyár Részvénytársaság meghívója az 1933. évi december hó 21-én, délelőtt fél 11 órakor VII., Thököly-út 97. szám alatt tartandó rendes köz­gyűlésre. 3681 Aranyhegyi Téglagyár Részvénytársaság meghívója az 1933. évi december hó 21-én, délelőtt 10 órakor VII., Thököly­ út 97. szám alatt tartandó rendes közgyűlésre. 3682 Békésszentandrás—Öcsöd Községi Villamossági Rész­vénytársaság meghívója az 1933. évi december hó 20. napján, déli 12 órakor V., Arany János­ utca 25. szám alatt tartandó rendkívüli közgyűlésre. 3684 Gőztégla- és Horngolt-Cserépgyár r. t. k. f. a. szőregi bej. cég könyvköveteléseinek árverése f. hó 18-án, dél­előtt 11 órakor Budapest, IV., Deák Ferenc­ utca 1. sz. alatt. 3685 A m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.) kaphatók az alábbi közigazgatási nyomtatványok. E nyomtatványok árát a m. kir. állami nyomdának a m. kir. postatakarékpénztárnál lévő 64.539. számú letétszámlájára kell befizetni. A nem pénzügyi hatóságok, hivatalok és a magán­felek a nyomtatványok árán felül a felmerülő postai és csomagolási költségeket is meg kell térítsék. A megrendelő kívánságába a nyomtatványok postai utánvéttel is szállíttatnak. ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI NYOMTATVÁNYOK. Kézbesítési iv (1 ivén 6 drb.) 201 r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Hivatalos lelet a bélyeg vagy készpénzben fizetendő illetékek csonkítása felett (1 ivén 2 drb) 202 r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Vétbizonyitvány átvett nyomtatványokról (1 íven 2­ drb). 203. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Ugyanaz (1 ivén 4 drb). 206. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. 1 Szállítólevél átadott nyomtatványokról (1 íven 2 drb).­­ 205. r. sz. Ára ivenkint 03 filér. Ugyanaz (1 ivén 4 drb). 206. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér.­­ Leltári kimutatás ingatlan és ingó államvagyon értéké-­­ ről (1 ivén 2 drb). 207. r. sz. Ára ivenkint 05 fillér, j Készpénzkészlet főkönyv. 208. r. sz. Ára ivenkint 05 fillér. Értékletéti főkönyv. 209. r. sz. Ára ivenkint 05 fillér, j Beküldési jegyzék számadásokról (1 ivén 2 drb.) küliv.­­ 210. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Ugyanaz, beliv. 210. r. sz. Ára ivenkint 03 filér. Esküokmány tisztviselők részére. 211. r. sz. Ára iven­kint 05 fillér. Esküokmány altisztek és szolgák részére. 212. r. sz. Ára ivenkint 05 fillér. Fogadalom dijnokok részére. 213. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. Utazási számla, küliv. 215. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Ugyanaz, beliv. 215. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Iratjegyzék a felterjesztésekhez (1 ivén 4 drb). 216. r. sz. Ára 10 ivenkint 24 fillér. Hátralék szaporodás-apadási kimutatás a zárszámadás­hoz. 217. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. Megkeresés a budapesti m. kir. államrendőrség bejelen­tési hivatalához lakcimtudakolás tárgyában (a vidéki hatóságok és hivatalok részére). 218. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Ugyanaz, a székesfővárosi hatóságok és hivatalok részére (( iv). 219. r. sz. Ára ivenkint 01 fillér. Számvevőségi munkakönyv. 220. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Kiadói kimutatás. 221. r. sz. Ára ivenkint 08 fillér. Kimutatás az átfutó avagy az elszámolatlan előlegek hátralékairól (1 ivén 2 drb). 222. r. sz. Ára iven­kint 06 fillér. Postakönyv. 223. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Irattári irományjegyzék HA iv). 224. r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Rangsorozati jegyzék állásért pályázókról, küliv. 225. r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Ugyanaz, beliv. 225. r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Napijegyzék postatakarékpénztári számlakivonatokról. 228. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Vétbizonyitvány a m. kir. pénzügyőrségi anyagraktártól átvett tárgyakról (1 íven 4 drb). 227. r. sz. Ára ivenkint 05 fillér. Ugyanaz. Másolat (1 ivén 4 drb). 228. r. sz. Ára iven­kint 05 fillér. Ellennyugta a m. kir. pénzügyőrségi anyagraktár által kiszolgáltatott tárgyakról (1 ivén 4 drb). 229. r. sz. Ára ivenkint 05 fillér. Állandó személyi járandóságok naplója. 230. r. sz. Ára ivenkint 07 fillér. Napló—Alnapló (2 ives). 231. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. Bírói letiltások nyilvántartása. 233 r. sz. Ára ivenkint 34 fillér. Állandó illetmények gyűjtőkimutatása (2 ives). 234 r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Számlakönyvi (tartozási) kivonat A. fizetések, stb. meg­szüntetéséről (1 íven 2 drb). 239. r. sz. Ára iven­kint 05 fillér. Számlakönyvi (tartozási) kivonat B nyugdíjak stb. megszüntetéséről (1 iven 2 drb). 240. r. sz. Ára ivenkint 08 fillér. Személyváltozási kimutatás (1 íven 2 drb). 241. r. sz. Ára ivenkint 10 fillér. Részletes évi költségvetési előirányzat. 242. r. sz. Ára ivenkint 08 fillér. Sommás évi költségvetési előirányzat, 243. r. sz. Ára ivenkint 09 fillér. Dijnokok törzskönyvi lapja. Eredeti. 244. r. sz. Ara ivenkint 06 fillér. Posta-kiadókönyv. 246. r. sz. Ara ivenkint 03 fillér Kézbesítési könyv. 247. r. sz. Ára ivenkint 02 fillér. Ellenszámlázási jegyzék. 248. r. sz. Ara ivenkint 08 fillér. Nyilvántartás a csekk-űrlapokról. 249. r. sz. Ára iven­kint 04 fillér Sorkönyvi tárcaszámadás (1 ivén 2 drb). 250. r. sz. Ára ivenkint 03 fillér. Letétemények jegyzéke a kezelő hatóságok és hivatalok számára. 251. r. sz. Ára ivenkint 05 fillér. Rovancsolási lelet (1 ivén 2 drb). 252. r. sz. Ára iven­kint 09 fillér. Letéteményezett okmányok jegyzéke. 253. r. sz. Ára ivenkint 05 fillér. Jelentés pénztári rovancsolásról (3 ives) dr. 254 r. sz. Ára darabonkint 54 fillér. FORGALMI ADÓ ÉS ILLETÉK NYOMTATVÁNYOK Helyszíni adatfelvétel és az adatfelvevő közeg jelentése a kereskedők általános forgalmi adójának átalány egyezség útján való megkötéséhez, vagy az általános forgalmi adónak átalány összegben való megálla­pításához. 323. r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Helyszíni adatfelvétel és az adatfelvevő közeg jelentése az iparosok ált. forgalmi adójának átalány összeg­ben való megállapításához. 324. r. sz. Ára ivenkint 04 fillér. Fényűzési forgalmi adó számlakönyv. 325. r. sz. Ára ivenkint 06 fillér. Helyszíni felülvizsgálati iv kereskedelmi foglalkozások számára. 326 r. sz. Ára 10 darabonkint 14 fillér. Jegyzőkönyv kereskedelmi foglalkozások számára HA iv­. 327. r. sz. Ára 10 darabonkint 16 fillér. Helyszíni felülvizsgálati iv ipari foglalkozások számára. 328. r. sz. Ára 10 darabonkint 14 fillér. Jegyzőkönyv ipari foglalkozások számára HA iv­. 329. r. sz. Ára 10 darabonkint 15 fillér. B. Eredménykimutatás a bélyegben lerótt általános for­galmi adóról, 8. sz. minta. 330. 1. sz. Ára ivenkint 04 fillér.

Next