Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. december (67. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-01 / 273. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1933 december 1. Árverés. Pk. IX. 638841/1933. sz. Dr. Konkoly Ele­mér ügyvéd által képviselt özv. Holzrmann Károlyné jav­ára 782 pengő és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti­­központi kir. járásbíróság 425993/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi október hó 21. napján lefoglalt és 5116 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Gönczy Pál­ utca 4. szám, III. emelet 22. ajtó- vizám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi december Ivó 1. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kép, szőnyeg, óra, könyv s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi október hó 14. napján. Dr. Meny­­hárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 13262 Árverés. 2696/1933. vht. szám. Dr. Simon Antal ügy­véd által képviselt Kisújszállási Hitelszövetkezet javára 5000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a szolnoki kir. járásbíróság 1933. évi 4548. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi október hó 21. napján le- és felülfoglalt és 13.750 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán a Kunhegyesi határban a Tibuc dűlőben és folytatva Kun­hegyesen, a Kossuth Lajos-utcában­ levő lakásán leendő megtartására határidőül 1933. évi de­cember hó 6. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt sertések, birkák, bárányok, lovak, tehenek, borjak, termények, gazdasági eszközök. Hofherr és Schrantz-féle magánjáró, cséplőszekrény, búza, tengeri, szalma, széna és törek s egyéb ingóságo­kat el fogom adni. Kisújszállás, 1933. évi november hó 18. napján. Peiser Leó, kir. kir. végrehajtó. O­F 13252 Árverés. Pk. I. 63742/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 9978. 1933. számú végzésével dr. Ney Oszkár budapesti ügyvéd által képviselt Remington írógép Rt. végrehajtató javára 330 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt ki­elégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1106.50 pengőre becsült ingó­ságokra az árverést elrendelem, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Lánchid­ utca 23. sz. fsz. 3. ajtősz. a. leendő megtartására határidőül 1933. évi december hó 7. (hét) napjának délelőtti 9 (kilenc) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, pohárszéket, perzsaszőnyegeket, fest­ményeket, tükröt, sekretairt, vázát, ezüst cukortartót, férfiruhákat,, diszkardot, órákat, cipőt s egyéb ingósá­gokat el fogom adni. Dr. Rajner Béla ügyvéd által­­képviselt Ibusz Rt. jav. 728.53 pengő és járulékai. Budapest, 1933. évi november h­ó 6. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13253 Árverés. Pk. X. 873689/1932. szám. Dr. U­setty Béla ügyvéd által képviselt Schmidt Viktor és Fiai javára 1826 , 23 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 226584. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 27. napján lefoglalt és 900 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Lévay Zsigmond ügyvéd által képviselt Német Amerikai Gépgy. Kirchner Ernő és Tsa javára 200 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglal­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VI. ker., Hungária­ körut 73/b. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1933. évi december hó 6. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, ruhák, képek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi november hó 9. napján. Dr. Kál­­mánchcy Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13263 Árverés. 10530/1933. végreh. szám. A miskolci királyi­­ járásbíróság Pk. 8516/1933. szám­i végrehajtató kiad­mánya folytán dr. Rex Ernő és Rex Erzsébet javára 1769 . és járulékai erejéig le-, illetve felülfoglalt és összesen 9390 pengőre becsült bútorokat és egyéb ingó­kat végrehajtást szenvedőnek Miskolcon, Csengey Gusz­­táv­ u. 15. sz. a. levő lakásán 1933. évi dec. hó 4. (négy) napján délelőtt 11 (tizenegy) órakor megtartandó bírói árverésen eladom. Miskolc, 1933. évi október hó 30. napján. Dr. Kremser Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 13248 Árverés. Pk. X. 892792/1932. szám. Dr. Kurz István ügyvéd javára 103.78 + 134.60 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­­biróság 1932. évi fenti számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi augusztus hó 3. napján és 1933. évi július hó 6. nap­ján lefoglalt és 2.260 + 140 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Régi posta­ utca 7—9. szám alatti műhelyben és folytatólag IV. kerület, Ferenc József-rakpart 12. száma, 1. emelet, II. lépcső, 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi decem­ber hó 1. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1933. évi november hó 15. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O­F 13251 Árverés. Pk. VII 634244/1933. szám. Dr. Szam­ek Mar­cell ügyvéd által képviselt özv. Czukor Sándorné javára 160 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság 118601/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi szeptember hó 11. napján lefoglalt és 1.710 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. törvénycikk 20. szakasza alapján követelése és járulé­kai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Szentkirályi­ utca 11. szám, földszint 4. ajtószám alatt teendő megtartására határ­időül 1933. évi december h­ó 1. napjának délutáni 3 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi november hó 6. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 13233 Árverés. Pk. X. 628925/1933. szám. Dr. Szakál Antal ügyvéd által képviselt Pospischill Oszvaloj javára 57,88 pengni tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság 1933. évi 104925. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi julius h­ó 24. napján le­foglalt és 6.135 P becsértékű ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árve­rés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Stefánia­ út 71. szám, földszint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi december hó 4. nap­jának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok és lakásberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. sz. Dr. Kronfeld Miklós ügyvéd által képviselt Márta Sándor javára 250 pengő és járulékai. Budapest, 1933. évi november hó 12. napján. Dr. Augner Pál, kir. túr. végrehajtó. O­F 13235 Árverés. Pk. V. 637080 1933. szám. Dr. Fischhof Ede ügyvéd által képviselt Frank László javára 28 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság fenti Pk. V. 1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi október hó 7. napján lefoglalt és 1.091 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. törvénycikk 20. szakasza alapján követelése és járulé­kai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. kerület, Bakáts­ tér 6. szám alatti üzlet­ben leendő megtartására határidőül 1933. évi decem­ber hó 4. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, mér­leg, fűszeráruk és jégszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi november hó 6. napján. Dr. Schwei­ger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 13261 Ingatlan árverések, Árverés: 11248/1933. tkvi szám. Pénzintézetek Országos Biztosító Rt. budapesti cég végrehajtatónak, Pifkó Ig­nác esztergomi lakos végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147., 155. §-ai értelmében elrendeli a végrehaj­tási árverési 605 P tőkekövetelés, ennek 1931. évi jul. 20. napjától járó 6 százalék kamata, 84 pengő 30 fillér eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 40 P költség, valamint a csatlakozottnak kimondott­ Shell Kőolaj Rt. 410 pengő 52 fillér, dr. Jármy István 320 pengő, Wekstein Lajos és Fia cég 739 pengő, Scheiber Rezső és Tia cég 80 P 50 fillér, Esztergomi Takarékpénztár Rt. 8246 pengő tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, az esztergomi kir. járásbíróság területén levő, Eszter­gom városban fekvő s az esztergomi 178. számú betét­ben A. I. 3. sorsz., 4314. érsz. alatt foglalt (szántó a „Kiskuria Cigánykut“ dűlőben) Pifkó Ignác nevén álló ingatlanra 310 pengő, u. e. telekkönyvi betétben A. II. 1—3., V. 1., 2. [-H­­., 2. sorsz. 1892., 1893., 1897., 1894., 1895., 1896., 1897. érsz. alatt foglalt (537/a., 537/b., 537/c. ö. i. sz. ház udvarral a Belietekben) ugyanannak nevén álló ingat­lanokra 9520 pengő, u e. telekkönyvi betétben A. II. 1., 3., 5—7. sorsz., 3971., 4316., 4946., 4950—6111. hrsz. alatt foglalt szántó az „Előhegy“, szántó a „Kiskuria Cigánykut“, szántó a „Kőalja“, szántó a „Borzhegy“ dűlőben, ugyanannak ne­vén álló ingatlanra 850 pengő, u. e. telekkönyvi betétben A. IV. 1., 2. sorsz., 4955., 4956. helyrajzi szám alatt foglalt (szántó a „Kőalja“ dűlőben) ugyanannak nevén álló ingatlanokra 40 - 50 f, u. e. telekkönyvi betétben A. VI. 1- 2. sorsz., 4957., 4958. hrsz. alatt foglalt (szántó u. ott) ugyanannak ne­vén álló ingatlanra 68 pengő, u. e. telekkönyvi betétben A 1-1­ 5. sorsz., 4315. hrsz. alatt foglalt (szántó a „Kiskunia Cigánykut“) ugyan­annak nevén álló ingatlanra 243 , 50 fillér kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a skir. járásbíró­ság hivatalos helyiségében (Széchenyi-tér 22. sz., 14. ajtó) megtartására 1934. évi március hó 1. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg : Az árverés alá eső ingatlanok közül az 1892., 1893., 1897., 1894., 1895., 1896., 1897. hrsz. ingatlanokat­­a ki­kiáltási ár felénél, a többi ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál, mindazonáltal dr. Jármy István érde­kében 13.000 P-nél, Wekstein Lajos és Fia Simon cég érdekében 13.600 P-nél, Pénzintézetek Országos Bizto­sító Rt. érdekében 14.350 P-nél, Scheiber Rezső és Tia cég érdekében 15.300 P-nél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §.). Az árveres­r.­ szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, ígéretet figyelmen kívül marad és az árverésnek, amelyet haladéktalanul folytatni kell részt nem vehet. Esztergom, 1933. évi november hó 7. napján. Az eszter­gomi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság N 13142 Árverés. 2496/1933. tkv. szám. A Magyar Földhitel­­intézet budapesti cég végrehajtatának Nemes Lajos és neje, Nemes András és neje, Paluska József és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 61 £ 10 sh. 02 d. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a celldömölki kir. járásbíróság területén levő, Kemenessömjén községben fekvő s a kemenessöm­jéni 456. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—12. sorszámú ingatlanokra 46887 aranypengő kikiáltási árban­ elren­delte. Az árverést 1933. évi december hó 23. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében fogják megtartani. Az árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben a kiküldöttnél letenni és az árverési feltételeket aláírni (az 1881 : LX. t.-c. 147., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Celldömölk, 1933. évi november hó 11. napján. A celldömölki kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 13120 Árverés. 9426/1933. szám. Egri Borkereskedelmi Válla­lat végrehajtatának Mondok Jenő s neje Ragó Magdolna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 500 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az egri kir. járásbíróság területén levő, Egerben fekvő s az egri 4805. számú betétben A. + 1. sorszám, 2581. hrsz. alatt felvett Mondok Jenő és neje Ragó Magdolna nevén álló ingatlanra, annak alkotórészei és tartozékaira 13.921 pengő és az egri 1159. számú betétben­­A. -f 1. sorszám, 2416. hrsz. alatt felvett ingatlanból B. G. sorsz. szerint Mondok Jenő nevén álló 1/6-od részre, annak alkotórészei és tartozékaira 2060 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1933. évi december hó 20. napján dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (földszint 12. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a fedezeti elv sérel­mével nem adhatók el. Eger, 1933. évi augusztus hó 26. napján. Az egri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hálójág. N­F_ 13251

Next