Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. december (67. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-01 / 273. szám értesítője

1933 december 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. 6253/1933. tkvi szám. Magyar Földhitelintézet végrehajtatának, Baksay Sándor budapesti I. kerület, Maros­ utca 20. szám és dr. Ujfalussy Lajosné szül. Sár­­közy Ilonka nyirbogáti lakosok végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a bu­dapesti királyi törvényszék megkeresése alapján elren­deli, hogy a telekkönyvi iroda a nyirbogáti 372. és 1350. számú telekkönyvi betétben foglalt ingatlanokra a 6609. 1927. tk. számú végzéssel bekebelezett jelzálogjogra a kölcsöntőke után eddig lejárt részletek fejében, még­pedig : az 1932. évi január hó 1-én lejárt részlet fejében £ 1„10„—, az 1932. évi július hó 1-én lejárt részlet fejében £ 52„19„—, az 1933. évi január hó 1-én lejárt részlet fejében £ 52„19„—, az 1933. évi július hó 1-én lejárt részlet fejében £ 46.09/05, a végleges kiegyenlítés napjáig lejárt és hátralékos részletek után az egyes részletek lejáratától a tényleges kifizetésig számítandó a Magyar Nemzeti Bank váltó­­leszámítolási kamatát 4 százalékkal meghaladó, de leg­alább ,10 százalék késedelmi kamata, a végleges kiegyenlítés napjáig lejárt és házalékos részletek után számítandó 1 százalék bírság, a végleges kiegyenlítés napjáig az alapszabályok 82. §-a szerint a számla terhére írt vegyes járulékok, végül 86 pengő eddig megállapított, valamint a később felmerülendő költségek erejéig a végrehajtási jogot je­gyezze fel. Egyben ugyanezen követelés behajtása végett a vég­rehajtási árverést elrendeli, az elrendelésnek a fent hi­vatkozott telekkönyvi betétekben való feljegyzését a telekkönyvi irodának meghagyja, az árverésnek a telek­könyvi hatóság hivatalos helyiségében megtartására 1934. évi január hó 11. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki, és az árverési feltételeket a következőkép állapítja meg : 1. Árverés alá bocsáttatnak alábbi ingatlanok azon ki­terjedésben és szintazon tartozékokkal együtt, amint azokat az eddigi tulajdonosok bírták a községi adó- és értékbizonyítvány szerint megállapított becsértékkel, mint kikiáltási árral, még pedig : a nyirbogáti 372. számú telekkönyvi betétben A. I. 15—17., 53—65., 67., 68., 107—119. sorszám, 577., 579., 3161., 3173., 3175., 3176., 3215—3221., 3160/2., 3177/2., 3174/1., 466/1., 576/2., 578/2. helyrajzi szám alatt foglalt s Baksay Sándor nevén álló szántó, rét, legelő és házas belsőségből álló ingatlanra 24.010 pengő 50 fillér, a nyirbogáti 1350 számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 466/2., 576/1., 578/1. helyrajzi szám alatt felvett s dr. Ujfalussy Lajosné Sárközy Ilona nevén álló házas belsőségre és erdőre 1.067 pengő 50 fillér kikiáltási árban. A fenti számú telekkönyvi betétekben foglalt ingatla­nok az 1871. évi XXXIV. t.-c. 16. §-a alapján együttesen bocsáttatnak árverés alá. 2. Az ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron el nem adható. 3. Az árverelni kívánók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben a kiküldöttnél letenni és az árve­rési feltételeket aláírni. Bánatpénz csak készpénzben teendő le, más mint kész­pénz bánatpénzül el nem fogadható (L. vht. 150. §, utolsó bek.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. A bánatpénz lefizetésének kötelezettsége alól a Magyar Földhitelintézet, ha az árverezők sorába akar lépni, az Osztrák Magyar Bank jelzáloghitelosztálya reá is kiterjesztett alapszabályainak 11. §. 1. pontja értelmé­ben fel van mentve. Nyírbátor, 1933. évi szeptember hó 29. napján. A nyírbátori királyi járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 13130 Árverés. 9576/1933. tkvi szám. Magyar Földhitelinté­zet budapesti cég végrehajtatának dr. Kiss Ernő végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendeli a végrehajtási árverést az 1927. évi szeptember hó 20-án Szolnokon kiállított és közjegyzőileg hitelesített kötelezvényben kitett C. 136. sorszám alatt a 13536/1927. tkvi számú végzéssel bekebelezett kölcsönösszeg után lejárt 1625 angol font 17 shilling 13 félévi részletösszeg és jár. behajtása vé­gett az árverést kérő cég által becsatolt árverési fel­tételek mellett és az Osztrák-Magyar Bank jelzálogosz­­tályának az 1924. évi V. t.-c. 3. §-a által hatályban fenntartott és az 1914 : XXX. t.-c. 1. §-a által a Magyar Földhitelintézetre kiterjesztett alapszabályai (1887. évi XXXVI. t.-c. II. §.) értelmében a szolnoki kir. törvényszék és járásbíróság területén levő és Bessenyszög községben fekvő s a bessenyszögi 937. számú betétben A. I. 1—26., 29., 32—37., 39., 43—57., 62—66., 68—130. sorszám alatt foglalt összesen 746 hát. hold és 816 négyszögöl területű szántófa, le­gelő, rét, csatorna, ház, udvar, kert és gazdasági épü­letekből álló és dr. Kiss Ernő nevén álló jószágtestekre 343.043 pengő, azaz háromszáznegyvenháromezernegy­­venhárom pengő kikiáltási árban és pedig a C. 3. és C. 22. sorszám alatt a 8791/1900. és 1039­8/1913. tkvi számú végzéssel a Heves Szolnok Jászvidéki Tisza és Belvízszabályozási társulat javára biztosított csatorna­építési és fenntartási szolgalmi jog épsében tartása mellett. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Besenyszög köz­ségházánál megtartására határnapul az 1934. évi január hó 12. (tizenkettedik) napjának délelőtti 11 (tizenegy) óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 1-50. §-a alapján a következőkben állapítja meg : Az árverés alá kerülő ingatlant az árverést kérő cég kérelmére a kikiáltási ár kétharmadánál, míg a csatla­kozott végrehajtató, kérelmére pedig 345.000 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, h­a többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XLI. t.-c. 25. §.). Szolnok, 1933. évi augusztus hó 22. napján. A szolnoki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 13139 Árverés. 41157/1933. tkvi szám. Pesti Hazai Első Ta­karékpénztár Egyesület végrehajtatának Magyarországi Épitőmunkások Országos Szövetsége végrehajtást szen­vedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. i.-c. 176. §-a értelmében elrendeli az újabb végrehajtási árverést 14.869,54 val. arany dollár tőke­követelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal megállapított 618 arany pengő költség, továbbá a csatlakozo­ttnak kimondott : 1. Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Rt. 50.000 pengő, 2. Magyar Országos Központi Takarékpénztár 1000 ,+ 3000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székes­főváros dunabal-parti részének 10155. sz. telekkönyvi betétben 33-353. helyrajzi szám alatt felvett VII. ker., Aréna­ út 68. és Dembinszky­ utca 54. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 783 40/100 négyszögöl­­terjedelmű, végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 860.520 aranype­ngő kikiáltási árban , továbbá az v­­olt 8554. számú telekkönyvi betétben 31862. helyrajzi szám alatt felvett VII. ker., Kövér Lajos­ utca 20. szám alatt fekvő ház, kert és udvarból álló 558 77/100 négyszögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 8000 pengő ki­kiáltási árban ; 31862. sz. ingatlanra B. 3—5. sorszám alatt Buda­pest székesfőváros­­közönsége javára feljegyzett tulaj­donjogi korlátozás, valamint ezen korlátozás biztosítá­­sára C. 1—2. sorszám alatt 200 + 170 pengő erejéig ugyanannak javára bekebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. Az árverést 19­34. évi január hó 10. napján, délután 4 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Mankó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet (1908 .XLI. t.-c. 26. §. ; 5610/1931. M. E. számú ren­delet 21. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §. ; 1911. évi I. t.-c. 127. §-ban meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el­ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláirni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1933. évi november hó 13. napján. A buda­pesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 13237 Árverés. 6821/1933. tkvi szám. A Vasmegyei Mező­gazdasági Takarékpénztár Rt. végrehajtatának Zurga Fülöp és neje végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1300 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szombathelyi kir. járásbíróság területén levő, Szombathely városban fekvő s a szombathelyi 1382. számú telek­könyvi betétben A. I. 1—6. sorszám, 5981— • 5986. helyrajzi számok alatt foglalt Zurga Fülöp és neje Horváth Borbála nevén álló ingatlanokra 5781 P 50 fillér kikiáltási árban, még pedig a csatlakozottakat illetőleg csak Zurga Fülöpné szül. Horváth Borbála illetőségére 2890 P 75 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1933. évi december hó 18. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Szily János­ u. 7. szá­m, 15. ajtó) fogják meg­­t­a­r­t­a­ni. Az árverés alá eső­­ingatlanokat a kikiáltási ár­­két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bíró letétbe helyezéséről ki­állított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Szombathely, 1933. évi augusztus hó 30. napján. A szombathelyi kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 13255 Árverés. 4325/1933. tkvi szám. Magyar Földhitelinté­zet végrehajtatának Kárai Sámuel végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 27.71 + 39,15 dollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a püspök­ladányi kir. járásbiróság területén levő, Püspökladány községben fe­kvő s a püspökladányi 1413. számú telek­könyvi betétben A. I. L, 2., 4., 5., 6., II. L, 2., 111. 1—­11., + 1—7. sorszám alatt foglalt Kárai Sámuel nevén álló ingatlanra 14.008 pengő kikiáltási árban el­rendelte azzal, hogy az ingatlanok a Magyar Földhitel­­intézet javára a kikiáltási ár kétharmadánál, Klein Vil­mos csali, végrehajtató javára 14.400 P, Schwartz Mi­hály javára 15.000 P, Mandel Érem Banküzlet javára 15.350 P, Tiszántúli Körzeti Mezőgazdasági Hitelszövet­kezet javára 15.429 P, Császár János csati, végrehajta­tok javára 16.100 pengőnél alacsonyabb áron el nem adhatók. Az árverést 1934. évi január­­hó 15. napján, délelőtt fél 12 órakor a telekkönyvi hatóság­­hivatalos­­helyisé­gében (Kossuth­ u. 30. szám, földszint 2. sz. ajtó) fog­ják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Püspökladány, 1933. évi szeptember hó 19. napján. A püspökladányi­­kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. 4823/1933. tkvi szám. Végzés. 3 A Magyar Földhitelintézet végrehajtatának Kárai Sá­muel végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság a 4325/1933. tkvi szám alatt kibocsátott árverési hir­detmény és árverési feltételek kiadmányainak szövegé­ben az ingatlan kikiáltási árát 14.000 pengőről 14.008 pengőre igazítja ki. Püspökladány, 1933. évi október hó 7. napján. A püspökladányi­­kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi­­hatóság. N 13129 Árverés. 15225/1933. tkvi szám. Magyar Földhitelb­ely­­zet végrehajtatának Fajth­ Lipót és neje Arláth Borbála végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést ( 13„19„09„ tőkekövetelés és járulékai­­behajtása végett az ócsai kir. járásbiróság területén levő, Ujh­a­rtyán községben fekvő s az ujhartyáni 1815. számú­­telek­könyvi­­betétben A. I. 1—3. sorsz., 3­941., 3942. és 3944/3. helyrajzi szám alatt felvett és Fajth Lipót és neje Arláth Borbála nevén álló ingatlanok 3­482 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi január hó 16. napján, délelőtt 10 órakor Ujhartyán községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár­­két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. t.-c. 25. §.). Ócsa, 1933. évi szeptember hó 21. napján. Az ócsai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 13140 * * 1 Árverés. 14244/1933. tkvi szám. Herczog L. és társa végrehajtatának Dubovetz Lajos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 1800 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az újpesti kir. járásbiró­ság területén levő, Újpest m. városban fekvő s az új­pesti 986. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám alatt foglalt 1491. helyrajzi számú s Du­bovetz Lajos nevén álló ingatlanra 27.080 pengő kikiáltási ár mellett elrendelte. Az árverést 1934. évi január hó 11. napján, délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben (Tavasz­ utca 21. szám, 17. ajtó) fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlan az uj árverési hirdet­ményben megállapított legkisebb vételáron alul el nem adható. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al; 1908 : XL. I.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. I.-c. 25. g.). Újpest, 1933. évi szeptember hó 21. napján. Az újpesti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15260

Next