Budapesti Közlöny, 1934. január (68. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-03 / 1. szám

Budapest? 9934. I. szám Szerda, január 3. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Hlagánhird­etéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizet Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint........................4 ar. P 80 f. Negyedévenkint.................14 „ 40 „ Számonkint................."• — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengőt­esi árak. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Erőssné Csánky Olga nagykereki, Bobik Erzsé­bet pilisszentléleki, Salamon Mária szegedi, Szrenka Erzsébet tótkomlósi, Auer A. Mária soroksári, Srálik Ilona tompái és Papp Irén dombiratosi, helyettes óvónőket állami segéd­­óvónővé kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1­933. évi 132.627. számú rend­elete a temetkezési vállalatok, valamint a koporsót és halotti kegyeleti cikkeket árusító vállalatok üzletkörének meghatározásáról szóló 110.099. 1932. K. M. számú rendelet 2. §-ának módosí­tása tárgyában. A temetkezési vállalatok, valamint a kopor­sót és halotti kegyeleti cikkeket árusító válla­latok üzletkörének meghatározása tárgyában 1932. évi március hó 18-án 110.699. szám alatt kiadott rendelet (Bt 1932. 187 o.). 2. §-a második bekezdésének utolsó mondatát a belügyminiszter úrral egyetértően hatályon kívül helyezem. Ehhez képest az idézett rendelet 2. szaka­szának szövege a következő . ..A halottasházi ravatalozás kötelezővé té­tele a temetkezési vállalatoknak az 1. §-ban meghatározott üzletkörét nem érintheti. Az előző bekezdésnek rendelkezése nem vonatkozik azokra a jogszabályokra, amelyek 1931. évi január hó 1-jét megelőzően a ha­lottaknak halottasházi kötelező ravatalozását kizárólag a város, vagy a község közüzemének üzletkörébe utalták és a halottaknak a halá­lozás helyéről a ravatalozás helyére való szállítását, ravatalozását, őrzését és sírba­­helyezését a temetkezési vállalatok üzletköré­ből egészen vagy részben kivették.“ Rendeletem kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1933. évi december lió 22-én. A miniszter rendeletből : Dr. Hálla Aurél s. k. miniszteri tanácsos­ alatt foglalt díjszabási határozmány, a rende­let 16. §-ának 1. pontja és 17. §-ának 4. pontja. 1­ §. (Az alaprendelet 1. §-ának II. 2. pontja helyébe lépő határozmány.) Üvegtartályok hitelesítési, illetőleg vizsgá­lati díjtételei : 2 1-es darabonkint 12 fillér, 2 1-től 5 1-ig bezárólag darabonkint 20 fillér, 5 1-en felül darabonkint a) alapdij 20 fillér és b) az alapdíjon kívül 10 1-kint 10 fillér. 2. §. (Az alaprendelet 1. §-a II. 4. pontjának kiegészítése.) Folytonos működésű (mérőedény nélküli) benzinmérők hitelesítési díja darabonkint 25.— pengő. 3. ^ (Az alaprendelet 1. §­-ának kiegészítése II. 7. ponttal.) Kőolajmérő kannák hitelesítési díja azonos az ugyanolyan nagyságú közönséges folyadék - ármértékek hitelesítési díjával. 4­ §• (Az alaprendelet 1. §-a IV. 2. pontjának kiegészítése.) A felrakósúlyos mérlegek hitelesítési díján felül mint pótlék megfizetendő a felrakó­súlyoknak a III. 1. pont szerint megállapítandó hitelesítési díja. Azokat a felrakósúlyokat, amelyek nem esnek a III. 1. pont alatt meg­állapított három súlycsoport valamelyikének határértékei közé, a hitelesítési díj szempont­jából a megfelelő magasabb csoportba kell sorozni. 5. §. (Az alaprendelet 1. §-ának kiegészítése IV. 6. ponttal.) Poralakú, szemcsés vagy szemes anyagok adagolására — zsákolására — szolgáló olyan mérlegek hitelesítési díja, amelyek önműködő töltőberendezéssel vannak ellátva, de a mér­legelést nem végzik önműködően, azonos az ugyanolyan terhelhetőségű közönséges mérle­gek hitelesítési díjával (1. az alaprendelet 1. §-ának IV. 1. pontját). 6. §. (Az alaprendelet 4. §-ának kiegészítése.) A mértékhitelesítő hivatalok állandó vagy időleges székhelyein ugyanazon fél tulajdonát képező mértéktárgyaknak több színhelyen egy munkanapon belül való hitelesítéséért szín­­helyenként 3 pengő hitelesítési pótdíjat kell fizetni. Ilyen esetekben a fél a 152.911/1930. K. M. számú rendelet 4. §-ának 2. pontjában megállapított kötelezettségen kívül tartozik az eljáró tisztviselőnek az egyik színhelyről a másikra való szállításáról természetben adott fuvar útján gondoskodni. 7­ §• (Az alaprendelet 5. §-a 4. pontjának kiegészítése.) A környéki pótdíjakat abban az esetben is az alaprendeletben megállapított díjtételek szerint kell megállapítani, ha a kiszállás az alaprendeletben megállapított időtartamon belül több színhelyet­ végeztetik el. Ily esetek­ben a díjszabás 5. §-a 4. pontjában b) alpont alatt megállapított kötelezettség az egyes szín­helyek közötti szállításokra nézve is a h­itelesí­­tést igénybevevő felet terheli. 8. §. (Az alaprendelet 5. §-ának kiegészítése 5. ponttal.) Magánfelek részére a vasúti vállalatok idő­szakos mértékhitelesítési körútjai alkalmával végzett hitelesítések pótdíjai : a) közúti pótdíjat fizetnek a magánfelek a vasúti állomásokkal iparvágánnyal összekötött telepükön teljesített időszakos hitelesítésekért ; b) székhelyi pótdíjat fizetnek a magánfelek a vasúti állomások területén fekvő telepükön vagy raktárukban teljesített időszakos hitele­sítésekért ; c) pótdíjmentes a magánfelek tulajdonában levő azon mértéktárgyak időszakos hitelesí­tése, amelyeket a magánfelek valamely vasúti állomáson abban a helyiségben mutatnak be időszakos hitelesítésre, amelyben a mérték­hitelesítési tisztviselő az illető állomás hordoz­ható mérlegeinek hitelesítését végzi. 9. §. (Az alaprendelet 16. §-ának 1. pontja helyébe lépő határozmány.) A mezőgazdaságokban használt 1000 kg. és nagyobb terhelhetőségű állatmérlegek, szekér- és egyéb járműmérlegek és a velük együtt bemutatott hordozható mértéktárgyak idő­szakos helyszíni hitelesítése alkalmával az alaprendelet 4. §-a, illetőleg 5. §-a 3. pontja szerint megállapítandó pótdíj felét kell meg­fizetni, ha a helyszíni hitelesítés a rendeleti­leg kijelölt központok részére tartott körutak keretében, vagy valamely mértékhitelesítő hivatal székhelyén a hivatal évi munka­­beosztásában megállapított időben történik. 10. §. (Az alaprendelet 17. §-ának 4. pontja helyébe lépő határozmány.) 1. Az alaprendelet 17. §-ának 1. a) pontjá­ban foglalt rendelkezés nem alkalmazandó az állandóan felállított hídmérlegek, önműködő mérlegek, helyhez kötött benzinmérőkészülé­kek, továbbá oly mértéktárgyak hitelesítése esetén, amelyeket az illetékes mértékhitelesítő hivatal hitelesítő helyiségébe terjedelménél fogva nem lehet beszállítani. 2. A mértékhasználó felek mértéktárgyainak saját telepükön eszközölt hitelesítése esetén pótdíjtöbbletet akkor sem kell kivetni, ha az esedékes hitelesítési díjak összege a fent­­hivatkozott §-ban megállapított értékhatárt nem is éri el. 1 m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1933. évi 142.408/VIII. a. számú rendelete a mértékhitelesítési és mértékvizsgálati díj­szabás megállapítása tárgyában kiadott 152.911/1930. számú kereskedelemügyi mi­niszteri rendelet kiegészítése, illetőleg módo­sítása tárgyában. Az 1930. évi december hó 23-án 152.911. 1930. szám alatt kibocsátott „Mértékhitelesí­­tési és mértékvizsgálati díjszabás“ módosí­tása, illetőleg kiegészítése tárgyában az alábbiakat rendelem : E rendelet életbeléptével hatályát veszti a címben hivatkozott s az alábbiakban alap­­rendeletnek nevezett mértékhitelesítési és mér­tékvizsgálati díjszabás 1. §-ának II. 2. pontja E­gyes szám­ára 16 fillér­.

Next