Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. január (68. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-03 / 1. szám értesítője

Árverés. Pk. X. ,793765/1931. szám. Dr. Székely Imre Kálmán ügyvéd által képviselt gr. Csáky László Ajax Acélművek Rt. javára k­atr. 123,62 .pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi ildr. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt­­kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 1. napján lefoglalt és 9300 pengő becs­­értékű ingóságokra a budapesti központi tkir. járásbíró­ság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IX. iker., Kinizsi­ utca 4. szám alatti garage-m­űhelyben leendő megtartására határidőül 1934. évi január hó 4. napjának délelőtti 9 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt fúró- és marógép, esztergapadok és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú r­endelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi december hó 12. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 27 Árverés. Pk. VII. 626528/1933. szám. Dr. Aradi István ügyvéd által képviselt Bálla Artúr javára 102,69 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti 1933. sz. végzésével elren­delt ,kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1933. évi julius hó 3. napján lefoglalt és 4027 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi­­kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján köve­telése és járulékai erejéig végrehajtási szenvedőnél Budapesten, V. ker., Tükör­ utca 2. szám, IV. 1., II. év­. 10. ajtószám alatt teendő megtartására határidőül 1934. évi január hó 4. alapjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, perzsaszőnyegek, csillár és egyéb­­ingóságokat a legtöbbet ígérőnek ,kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becs*-en alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alaci* ^an nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverező­­k, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánó'p '~ul leteszik. Budapest, 1933. évi november hó ■ ho. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 22 Árverés. Pk. IX. 901343/1932. szám. Dr. Fenyves Gyula ügyvéd által képviselt dr. Sebestyén Jenő javára 96 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 157046. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 18. napján lefoglalt és 1112 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1902. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Teleki-tér 6. szám, földszinti üzletben leendő megtartására határ­időül 1934. évi január hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, berende­zés, áru és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fo­gom adni. Azon ingóságokra­, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi december hó 12. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. O­F 21 Árverés. Pk. V. 640262/1933. szám. Dr. Kerekes Sán­dor ügyvéd által képviselt Flamm János és Fiai javára 100 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 426141/1933. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi november hó 3. napján lefoglalt és 3660 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Vörösmarty­­utca 47. szám, pinceműhelyben leendő megtartására határidőül 1934. évi január hó 10. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzletberen­­dezési tárgyak és mechanikai gépek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi november hó 30. napján. Dr. Schwei­tzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O F 5 Árverés. Pk. I. 55052. és 55053/4. 1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság Pk. I. 67998. sz. dr. Kalledey Jenő ügyvéd által képviselt Autótechnikai javára 118 pengő 78 fillér követelés és járulék erejéig elrendelt­­kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefog­lalt és 20.196 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz.­végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielé­gítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből­­ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, II. ker., Hunyadi János­ út 2. szám, földszinten és emeleten leendő megtartására határidőül 1934. évi január hó 3. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, sző­nyegeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, bocsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen n­em jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőm felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében­ csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pk. I. 67998/2. sz. dr. Kalledey Jenő ügyvéd által kép­viselt Automobil Keresk. javára. Budapest, 1933. évi december hó 14. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 23 Árverés. 569/1933. vk. szám. Dr. Kálmán Lajos ügy­véd által képviselt Ráckevei Takarékpénztár végrehaj­tató javára közbenjárással, végrehajtást szenvedő elten 2.000 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig a rác­kevei kir. járásbiróság 3602/1933. számú végzésével el­rendelt ,kielégítési végrehajtás folytán 1933. évi augusz­­tus hó 18-án lefoglalt (felülfoglalt) és 14.626 pengőre becsült ingóságokat, közöttük 150 g korpa, 15 q árpa, 1 teherautó, 1 luxusautó, 304 kereszt búza, 320 kereszt rozs, 250 q árpa, malomberendezés, 5 sertés, tehenek, lovak a fenti Pk. számú végzés és a Vbt. 102. §-a alap­ján Kiskunlacháza községben, végrehajtást szenvedők lakásán 1934. évi január hó 10. napjának délelőtti fél 11 órára most kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár két­harmad részéért is el fogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. Ezt az árverést a V­ hn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzőin, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Ezek a következők : Gróf Testvérek Vegy. Gyár­­képv. dr. Heller Zoltán, Vásárhelyi Sándor képv. dr. Murakóözy Árpád, Vacuum Oil Company Rt. képv. dr. Lindner Oszkár, Keller és Erdős motor- és gépműhely, Berger és Pergb­und képv. dr. Müller István, Magyar Általános Hitelbank Rt. képv. Czey­da Pom­­mersheim Lászlói, Keller és Erdős cég képv. dr. Kálmán Miklós. Ráckeve, 1933. évi december hó 12. napján. Halmos Antal, kir. kir. végrehajtó. O 7 Árverés. Pk. VII. 616942/1933. szám. Dr. Szebehelyi Jenő ügyvéd által képviselt Budapest Székesfőváros Elektromos Művei javára 497 pengő 59 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 227312/1932. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi április hó 26-án lefoglalt és 10.278 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti szám­a végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Budapes­ten, VII. kerület, Telep­ utca 38—40. házsz., földszinti műhely és garageban és folytatólag VI., Mozsár-utca 9. házsz., II. emelet 12. és V., Visegrádi-köz 5. házsz., III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1934. évi január hó 4. napjának délelőtti fél 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, mérleg, sajtológép, vaságyak, pénzszekrény, fúrógép, körgyalu, villanymotor s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak­ azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi november hó 28-án. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O 39 Árverés. Pk. I. 58535. és 59252/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 793814. + 619380/31. számú végzésével 1. dr. Rónai Miksa és II. dr. Györki Imre ügyvédek által képviselt I. Klein Ármin, II. Zoltán Sándor végrehajtatok javára végrehajtást szenvedő ellen 1.400 + 550 pengő és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járu­lékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben rész­letfizetés történt, annak beszámításával, végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2.120 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett, de az árve­rés kitűzését nem kérelmező végrehajtató : Pk. I. 63680/33. sz. dr. Natzler Ervin ügyvéd által képviselt Magyar Olasz Bank Rt. javára 611 pengő 98 fillér és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. kerület, Ribáry­ utca 2. házsz., földszint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi január hó 3. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongorát, szőnyeget, csillárt, festményt s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték 2/3-án alul nem adhatók el. Budapest, 1933. évi december hó 6. napján. Dr. Szilágyi Imre, kir. kir. végrehajtó. 0 F 38 Árverés. Pk. I. 66378/1931. szám. (1933. december hó 21-iki árverési hirdetmény hatálytalanítása mellett.) Dr. Bolgár Béla (VI. ker., Dessewffy­ utca 43. szám) ügyvéd által képviselt Riemer Béla javára 230 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 17.698/1931. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szeptember hó 23. napján lefoglalt és 1.140 pengőre becsült ingóságokra a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság fenti szám­a végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Krisztina­ körút 147. szám, IV. em. 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi január hó 3. napjának délelőtt 11 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezést, szőnyegeket, csillárt, és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a­­mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi december hó 8. napján. Donovai Rudolf, kir. kir. végrehajtó. O­F 20 Árverés. Pk. X. 642184/1933. szám. Dr. Skuteczky Iván­­­gyvéd által képviselt Skuteczky és Boray cég javára 418 pengő 74 fillér tőke és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1933. évi 126.829. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi november hó 18. napján lefoglalt és 1.329 pengő becsértékű ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Zalai Viktor ügyvéd által képviselt Herzfeld és Vértes javára 185 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vill. ker., Kőris­ utca 30. szám, I. em. 4. ajtószám alatt teendő megtartására határidőül 1934. évi január hó 3. napjának délutáni háromnegyed 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, író­asztal, írógép, iratszekrény, emelődaru, perzsaszőnyeg, könyvek, pénzszekrény és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem *— el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi december hó 9. napján. Dr. Janits Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 33 Árverés. Pk. VII. 612092/1933. szám. Dr. K. Hajós Kálmán ügyvéd által képviselt Nagy Lajos javára 80 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbiróság 1932. évi 405.590. szám­a végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1933. évi október hó 13. napján lefog­lalt és 1.500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság­ok. fenti szám­a vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, IX. ker., Ipar­ utca 5. szám alatti garageban leendő megtartására határidőül 1934. évi január hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt BY 090. rendszámú Benz-Mercedes teherautó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik.. Budapest, 1933. évi december hó 2. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O F 25 Árverés. Dr. Bornemisza Béla fehérgyarmati ügyvéd által képviselt özv. Pausik Ferencné fehérgyarmati lakos végrehajtató javára 155 pengő 80 fillér tőke és járulékai kielégítésére 1934. évi január hó 18. napján, délelőtt 9 órakor Fehérgyarmat községben adós lakásán a teljesí­tett fizetések betudásával a fehérgyarmati kir. járásbíró­ságnak P. 3232/1933. sz. kielégítési végrehajtást elren­delő végzése következtében az 1933. évi december hó 5. napján foganatosított kielégítési végrehajtás során le­foglalt, illetve felülfoglalt és 5.150 pengő becsértékű ingók biróilag elárvereztetnek. Fehérgyarmat, 1933. évi december hó 23. napján. Ottó István, kir. kir. végre­hajtó, 0 F 6 A Budapesti Közlöny Hivatalos­­Értesítője 1934 január 3.

Next