Budapesti Közlöny, 1934. február (68. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-01 / 25. szám

2 szerződés 16. cikkének rendelkezéseivel szem­ben megfelelő könnyítéseket engedélyezhetnek, illetőleg a szerződés zárójegyzőkönyvének 4. pontja 1. bekezdésének rendelkezéseit módo­síthatják vagy egyáltalában hatályon kívül he­lyezhetik. Ezeknek a fenntartásoknak alapján egyrész­ről a m. kir. kereskedelemügyi miniszter, más­részről az osztrák szövetségi kereskedelemügyi és közlekedésügyi minisztérium, mint a szerző­dés értelmében illetékes hatóságok, az 1933. évi augusztus hó 22-én, illetőleg 1933. évi október hó 31-én aláírt jegyzékek szerint a következők­ben állapodtak meg : / . A m. kir. kereskedelemügyi miniszter, az ily természetű engedélyek kiadása tekintetében közvetlen illetékességének fenntartása mellett, viszonosság feltétele alatt gondoskodik az Ausztriába levő magyar diplomáciai és konzuli hatóságok oly értelmű utasításáról, hogy 1933. évi december hó 1 -től a továbbiakig sürgős esetekben oly légijáróművek keresetszerű al­kalmi repülései alkalmával, melyek Ausztriá­ban lajstromozva vannak és amelyeket szemé­lyek s dolgok iparszerű légifuvarozására Ausztriában engedéllyel bíró légiforgalmi vál­lalatok használnak, a Magyarországba való be­repülés, a Magyarországon belüli, a Magyar­­országból vagy azon át való repülés engedélye­zését tanúsító igazolványokat állítsanak ki, ha a légijáróművek személyek vagy dolgok kere­­setszerű szállítása céljából alkalmi repülésre használtatnak. Ennek során alkalmi repülésnek kell tekin­teni egy és ugyanannak a légiforgalmi vállalat­nak megismételt, díjazás ellenében végzett re­püléseit is, azzal a feltétellel, hogy a Magyar­­országba való be- vagy a Magyarországon való átrepülések nem állandóan eszközöltetnek. Feltétel továbbá az is, hogy amennyiben ezek a légijáróművek személyeket vagy dolgokat szállítanak Magyarországba, úgy ebben a tekin­tetben személyeknek vagy dolgoknak közbeeső leszállással vagy anélkül Magyarország terüle­téig terjedő szállításáról van csak szó, ezzel szemben más személyeknek vagy dolgoknak Magyarországon való felvétele Magyarországon belüli vagy Magyarországból Ausztriába vagy valamely más állam területére való szállítás céljából ne engedtessék meg, kivéve ha ily más személyek szállítása az eredeti repülőutas kísé­retében történik. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter to­vábbá hozzájárul ahhoz, hogy az előbb emlí­tett záró jegyzőkönyv 4. pontja 1. bekezdése rendelkezéseinek megváltoztatásakép valamely sem személyeket, sem dolgokat iparszerűen nem szállító, Ausztriában lajstromozott polgári légijáróműnek Magyarországba való berepü­léséhez vagy ily légijáróműnek Magyarorszá­gon belül való repüléséhez, avagy Magyarorszá­gon való átrepüléséhez a továbbiakig csupán a magyar légügyi hatósághoz teendő bejelentés legyen szükséges, amelyet — sürgős esetek ki­vételével — 48 (negyvennyolc) órával a felszál­lás előtt kell eszközölni. A bejelentést valamely Ausztriában levő magyar diplomáciai vagy konzuli hatóság közvetítésével is meg lehet tenni, amely esetben a magyar légügyi hatóság értesítése a légijárómű vezetőjének költségén történik. A bejelentésnek tartalmaznia kell : a légi­járómű nemzeti és lajstromozási jelét, valamint típusát, motorjainak számát, típusát és lóerejét, a tulajdonos és a vezető nevét és lakóhelyét, a szakszemélyzet és az esetleges utasok neveit, valamint az útvonalat. A megállapodás tárgyává tett viszonosság elvéből kifolyólag az illetékes osztrák kereske­delemügyi és közlekedésügyi minisztérium azonos intézkedéseket tett, ennek következté­ben magyar légijáróműveknek Ausztriába való berepülése vagy Ausztrián át való átrepülése tekintetében a fenti rendelkezések értelem­szerűen alkalmazást nyernek. A fenti megállapodás az abban foglalt határ­naptól kezdődően lép életbe. Budapest, 1934. évi január hó 29-én. A miniszter helyett: Dr. Tormay Géza s. k. államtitkár. BUDAPESTI KÖZLÖNY A m­. kir. fü­líőmivelésügyi miniszter 50.709/1­934. VII­ 3. F. M. számú rendelete a forgalombahozatalra engedélyezett, külön­leges növényvédelmi szerek jegyzékének köz­zétételére vonatkozó 16.000/1933. VII.3. F. M., valamint az azt kiegészítő 05.206/1933. VII—3. F. M. számú rendelet további érvény­­ben tartása, illetve kiegészítése tárgyában. Az 1933. évi október hó 27-én kiadott 16.000. 1933. VII-3. F. M. szám­i m. kir. földmivelés­­ügyi miniszteri rendelet (lásd a Budapesti Köz­löny 1933. évi november hó 3-iki 249. számá­ban) mellékletében közzétett és az 1933. évi november hó 30-án kiadott 95.206/1933. VII-3. A m. kir. pénzügyminiszter 1934. évi 23.283. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapí­tott értékeknek az illetékek, továbbá a fény­­űzési és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem­ : 1. §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyi­ben a kincstár joga erre az illetékre 1934. évi január havában nyílt meg, továbbá az 1934. évi február havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen álla­mok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számí­tandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban meg­állapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről esetre a pénzügyminisz­térium döntését kell kikérni. F. M. számú m. kir. földmivelésügyi miniszteri rendelettel (lásd a Budapesti Közlöny 1933. évi december hó 3-iki 275. számában) kiegészített jegyzékben felsorolt különleges növényvédelmi szerek forgalombahozatalát a jegyzék 1934. évi január hó 31 .-éig tartó érvényességgel meg­állapított határidejét további negyedévre meg­hosszabbítva, 1934. évi április hó 30.-áig en­gedélyezem és a jegyzéknek az alábbiak sze­rinti kiegészítését elrendelem. A 16.000/1933. VII-3. F. M. szám­i m. kir. földmivelésügyi miniszteri rendelet mellékletét képező jegyzék : „II. A 47.000/1932. szám­i ren­delet alapján ideiglenesen engedélyezett külön­leges növényvédelmi szerek B. Permetező és porozószerek“ csoportjába felveendő : 2. §. Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font ................ IS.36 P 100 U. S. A. dollár ..................... 356.80 „ 100 francia frank ......................... 22.30 „ 100 svájci frank .................. 110.70 „ 100 cseh korona................ 16.95 „ 100 dinár ................................... 7.80 „ 100 belga .................................... 79.16 „ 100 hollandi forint ....................... 231.16 „ 100 lei ............ 3.42 „ 100 canadai dollár ........................ 349.30 ” 64.65 „ 100 osztrák schilling .......... 78.70 „ 100 német márka ......................... 135.70 „ 29.90 „ 100 dán korona ............................ 81.79 4.00 „ 100 norvég korona ...................... 92.20 „ 100 svéd korona .......................... 94.52 „ 3. §• Sor­szám A szer Permetező­vagy porozószer Milyen betegség és kártevő ellen Alkalmazási mód , neve előállítója forgalomba­hozója 14/b. Meritol Schering- Kahlbamn A. G. Berlin : Nemzetközi Borkereskedelmi Rt. Budapest, VI., Király­ utca 26. Porozószer Szőlőmoly ellen Porozás 22/a. Rézmeri­toly a B Szőlőmoly és fürtperonospora ellen, továbbá a C. Egyéb szeredi csoportjábafelveendő: Sor­szám A szer A szer faja Milyen betegség és kártevő ellen Alkalmazási mód neve előállítója forgalomba­hozóla 6/a. Eruca Török-Labor Gyógyáru­nagykereskedés és Vegyészet Gyár Rt. Budapest, VI., Király­ utca 12. Hernyóenyv / Gyümölcsfák rovarkártevőinek fogására Enyvgyürű­ készítésére Budapest, 1934.évi január hó 29-én. A miniszter Dr. Újhelyi miniszteri rendeletéből: Andor s. k. tanácsos. Váltók (devizák) árfolyama : Amsterdam .................................. 231.37 P Kopenhága ..................................... 82.01 „ Oslo................................................ 92.40 „ London ........................................... 18.40 „ 360.80 ‡ Parta ......................................... 22.33 „ Zürich ............................................. 110.80 „ "Prá­­ga................................................ 16.95 „ Belgrad................ Brüssel................. 1934 február 1.

Next