Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. február (68. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-01 / 25. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1934 február 1. Árverés. 4/1934. vh. szám. A nyírbátori kir. járás­­bíróságnak 4655/1932. szám alatt kelt kielégítési végre­hajtást rendelő végzése folytán Cirill Károly Könyv­kiadó Vállalat javára a pengő 37 fillér tőke és járu­lékai erejéig 1932. évi október hó 12. napján végrehaj­tás utján felülfoglalt és 8.520 pengőre becsült ingósá­gok. u. m. : bútorok, lovak, stb. a nyírbátori kir. járás­bíróságnak Pk. 6741/9. 1932. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyírbátoriban 1934. évi február hó 3. napján délelőtt 9 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyírbátor, 1934. évi január hó 10. napján. V­ass Béla, kir. kir. végreha­jtó. O­F 877 Árverés. Pk. VII. 853704/1932. szám. Dr. Hevesi Illés ügyvéd által képviselt Both Ignác javára 377 pengő 65 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 241927. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 19-én lefog­lalt és 3.214 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. íj-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ke­rülét, Zoltán­ utca 12. házszám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi február hó 1. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok, szőnyeg, zongora, olajképek, üveg- és porcellánkészlet és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom­ adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi január hó 4. napján. Dr. Konkoly Dán, kir. kir. végrehajtó. O­F 900 Árverés. 828/1933. vb. sz. Dr. Perl László győri ügy­véd által képviselt Sas és Bauer javára 140 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig amennyiben a kö­vetelésre időközben részletfizetés történt, annak beszá­mításával a győri kir. járásbíróság 1933. évi 7031. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtási szenvedőtől 1933. évi december hó 13-án le­foglalt (felülfoglalt) és 5.516 pengőre becsült ingósá­gokra a győri kir. járásbíróság­ Pk. II. 17323/1933. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, továbbá a fent megnevezett árverést kérőkön kívül­ az összes foglaltatok javára és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Győrben, Hid-u. 10. és folyt. Győr­ u. 19. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi február hó 9. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti berendezés, áru és nyomdai gé­pek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de leg­alább a becsár 2/3 részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­­szinesi nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Győr, 1934. évi január bő .11. napján. Somhegyi Géza, kir. bir. végrehajtó. D­F 899 Árverés. Pk. X. 677002/1930. szám. Dr. Vajda Rezső ügyvéd által képviselt Kellermann László javára 350 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 436175/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi szeptember hó 27-én lefoglalt és 15.840 pengő­­becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtási szenvedő la­kásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Akadémia­ utca 14. házsz., HI. emelet 24. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1934. évi február hó 5. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, a Pk. X. 321203/1926. számú jkv. 1978. t. a. és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi január hó 6. napján. Dr. Pocsikor Elek, kir. kir. végrehajtó. 0 F 883 Árverés. Pk. I. 69358/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—111. ker. kir. járásbíróság 18856. 1932. számú végzésével dr. ifj. Vass István ügyvéd által képviselt Bonitas Beszerzési Központi Iroda végrehaj­tató javára végrehajtást szenvedő ellen 296 pengő OS fillér és az összes foglal­­a­tok tőkekövetelése, ezek ka­matai és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.297 pengőre be­csült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a többi megnevezett, de az árverés kitűzését nem kérelmező végreh­ajtásók ja­vára, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban ninős és annak végrehajtást szenvedő lakásin Budapesten, I. kerület, Fortuna­ utca 21. szám, 1. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül­ 1934. évi február hó 5. napjának dél­utáni 4 óráját tűzöm­­ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás- és üzletberendezést, könyveket, sző­­üvegeket, festményeket, rádiót, órát, dísztárgyakat­­ és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték kétharmadán alul nem­ adhatók el. Budapest, 1934. évi január hó 3. napján. Dr. Szi­lágyi Imre, kir. kir. végrehajt. O F 901 Ingatlan árverések. Árverés. 8513/1933. Ik. szám. Alföldi Takarékpénztár végrehajtatának, Gyen­es Jenőné Mittelmann Eszter és Gyenes Eulália Lilly végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 1.000 al.- P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a hajdúböszörményi kir. járásbíróság területén levő, Hajdúböszörmény községben fekvő s a hajdúböszörményi 12738. számú tkvi betétben A. + 1. sorszám, 54. hr.szám alatt felvett, Gyenes Jenőné Mittel­mann Eszter és Gyenes Eulália végrehajtást szenvedők nevén álló ház 404. é. i. szám alatt udvarral a Beltelek­­ben 120 négyszögöl ingatlanra 16.000 ar. pengő kikiál­tási árban, ugyanezen belüli A. + 2. sorszám, 53/4. hrszám alatt felvett kert a Bel­telek­ben 30 négyszögöl ingatlanra 120 úr. pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi február hó 12. napján, délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelmi szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegek bírói letétbe helyezéséről kiállított leteli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tét­eleket aláírni (1881. évi LX. l.-c. 117., 150., 170­­8-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XLI. t.-c. 25. 8.). Hajdúböszörmény, 1933. évi december hó 7. napján. A hajdúböszörményi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 766 Árverés. 12177/1933. tk. szám. Tóth István végrehaj­tatónak, Telek István végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. l.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehaj­tási árverést 27 pengő 50 fillér tőkekövetelés, ennek 1933. évi május hó 25. napjától járó 5% kamata, 12 % költség behajtása végett a csatlakozóknak kimondott Aladin Kereskedelmi Rt. 32 pengő 40 fillér, Déry Ede 200 pengő, Szollás és Molnár 43 .pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a battanyai kir. járásbíró­ság területén levő, Magyarbán­hegyes községben fekvő s a m­agyarba­nhegyes­i 156. számú betétben felvett 1249/1. hrszámu 70 négyszögöl kertből, 1249/2. hr számú 142 négyszögöl legelőből, 1249/3. hrszámu 240 négy­szögöl házból, 1249/4. hrszámu 9 hold 690 négyszögöl szántóból végrehajtást szenvedő nevén álló 1/18-ad rész illetőségére 336 pengő 15 fillér kikiáltási árban. Az ingatlaniletőségeket az egyes végrehajtátok kíván­ságára megtartandó árverésen az a­lábbi elfogadható legkisebb vételáron alul eladni nem lehet. Az Aladin Kereskedelmi Pft. kívánságára megtar­tandó árverésen 4.000 pengő, a Déry Ede kívánságára megtartandó árverésen 4.060 pengő, Szollás és Molnár végrehajtató kívánságára megtartandó árverésen 4.400 pengő, Tóth István javára megtartandó árverésen 4.443 pengő. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Magyarbán­­hegyes községházánál megtartására 1934. évi február hó 16. napjának délelőtti 11 óráját tűzi­e ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. l.-c. 150. §-a alapján a kö­vetkezőkben állapítja meg : Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telek­könyvi hatóságnál és Magyarbánhegyes községházénál tekinthetők meg. A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a magyarbá­nhegyesi 156. számú betétben jegyezze fel. A telekkönyvi hatóság e hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési feltételek megtekinthetése végett Magyarbánhegyes község elöl­járóságának, továbbá egy-egy­­példányét szabályszerű körözés végett Mezőkovácsháza és Kunágota községek elöljáróságainak megküldi. Battonya, 1933. évi október hó 30. napján. A battonyai kir. járásbíróság, mint te­lekkönyvi hatóság. N 770 Árverés. 5449/1933. tkvi szám. A Magyar Általános Takarékpénztár budapesti bej. cég végrehajtató csak Juhász Antal és neje Viczei Mária julai lakos végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 116. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 114.23 val. aranydollár tőkekövetelés, ennek 1932. évi január hó 1. napjától járó biróilag érvényesíthető legmagasabb kamata, 1% birság, 114.75 valóságos aranydollárnak 0.6% nyugtó­bélyege, továbbá 114.75 valóságos aranydollár tőke, ennek 1932. évi július hó 1. napjától járó biróilag ér­vényesíthető kamata, 1% bírság, 0,0% nyugtabélyeg, 105 pengő eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 43 pengő 60 fillér költség behajtása vé­gett a kaposvári kir. járás­bíróság területén levő Jula községben fekvő s a jutai 788. szám­i telekjegyzőkönyvben A -1- 1—23., 25—27. sorszám alatt foglalt 1036/1. b./225. a. helyrajzi számú ingatlanra 930 pengő 50­­fillér, 1036/b. 1./226. a. h­ely­­rajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/b. 1./ 227/a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/b. 1./228/a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/b. 1./229. a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/b. 1./230. a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/1. b./231. a. hely­rajzi szám­ú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/1. b./ 232. a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/1. b./233. a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/1. b./234. a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1030/1. b./234. c. helyrajzi számú ingatlanra 159 pengő 50 fillér, 1036/1. b./235/a. hely­rajzi számú ingatlanra 948 pengő 50 fillér, 1036/1. b./ 235/c. helyrajzi számú ingatlanra 472 pengő 50 fillér, 1036/1. b./236/a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/b. l./236/c. helyrajzi számú ingatlanra 131 pengő 50 fillér, 1036/1. b./237. a. helyrajzi számú ingatlanra 7 pengő, 1036/1. b./238. a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/1. b./239/a. hely­rajzi szám­ú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/1. b./ 240. a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér, 1036/1. b./241. a. helyrajzi számú ingatlanra 753 pengő, 1030/1. b./242. a. hely­rajzi számú ingatlanra 649 pengő, 1036/1. b./243. a. helyrajzi számú ingatlanra 515 pengő 50 fillér, 1036/1. b./244. a. helyrajzi számú ingatlanra 99 pengő 50 fillér, 1036/1. b./222. a. helyrajzi számú ingatlanra 1423 pengő 50 fillér, 1036/1. b./223. a. h­ely­­rajzi számú ingatlanra 1295 pengő 50 fillér, 1036/1. b./ 224 a. helyrajzi számú ingatlanra 936 pengő 50 fillér kikiáltási árban az árverést elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a bírósági végre­hajtó Eszterházy­ utca 3. szám, földszint 14. ajtószám alatt megtartására 1934. évi február hó 24. (huszon­negyedik) napjának délelőtti 9 órájára tűzi ki és az ár­verési feltételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : Az árverés alá eső ingatlanok közül az 1036/1. b./235. c. helyrajzi számú ingatlant a kikiáltási ár­ felénél, a többit pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. l.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a­ kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállítóit leteli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, h­a többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért év ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Kaposvár, 1933. évi junius hó 10. napján. A kaposvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 891 Árverés: 7580/1933. tkvi szám. Sonkoly Mihály szarvasi lakos végrehajtatának Kis Jánosné sz. Sonkoly Anna szarvasi lakos végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 400 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett a szarvasi kir.­­biróság területén levő, Szarvas községben fekvő s a szarvasi 7393. sz. tkvi betétben A. II. 1—12. sorszámú 15218/1. helyrajzi számú 265 négy­szögöl csatorna, 15218/2. helyrajzi számú 4.1027/1600 hold szántó, 15219/1. helyrajzi számú 70 négyszögöl csatorna, 15219/2. helyrajzi számú 5 négyszögöl csatorna, 15219/3. helyrajzi számú 26 négyszögöl ut, 15220. hely­rajzi sz. 343 négyszögöl T. IV. 72. 6. i. sz. tanyaépület és udvar, 15221/1. helyrajzi számú 230 négyszögöl szőlő, 15221/2. helyrajzi szám­i 15 négyszögöl csatorna, 15221/3. helyrajzi számú 316 négyszögöl szőlő, 15222/1. helyrajzi számú 38 négyszögöl szőlő, 15222/2. helyrajzi szám­i 4 négyszögöl csatorna, 15222/3. helyrajzi számú 166 négyszögöl szőlő ingatlanokból álló Kisfok-dülő­­beli jószágtestre 3741 pengő 15 fillér kikiáltási árban, u­. a. betét A. 111. 1—2. sorszámú 15270. helyrajzi szám­i 320 négyszögöl szántó és­­15271. helyrajzi szám­i 10.393/1600 hold szántó ingatlanokból álló jószágtestre (Kistok-dülő) 6790 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi február h­ó 20. napján délelőtt , 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka­­szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. Szarvas, 1933. évi november hó 13. napján. A szarvasi kir. járásbíróság mint­­telekkönyvi hatóság, N F 67.

Next