Budapesti Közlöny, 1934. március (68. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám

2 A tanfolyamra a tanfolyam elnökéhez inté­zett és a tanfolyam igazgatóságánál (Tavasz­­mező­ u. 15.) legkésőbb folyó évi március hó 24-én déli 12 óráig benyújtott írásbeli, szabály­szerű bélyeggel ellátott folyamodványban lehet jelentkezni. A tanfolyam hallgatója csak olyan férfi lehet, aki : a) életének 20. évét betöltötte, vagy a tan­folyam tartama alatt betölti, b) feddhetetlen előéletű és hazafias szem­pontból nem esik kifogás alá, c) népiskolai kötelezettségének eleget tett, d) a mozgófénykép gépkezelői teendők ellá­tására testileg és szellemileg alkalmas. A folyamodványhoz a jelentkezőnek csa­tolnia kell : 1. a születési anyakönyvi kivonatot, 2. állandó lakóhelyének illetékes hatósága által kiállított megbízhatósági bizonyítványát, 3. iskolai képzettségéről szóló utolsó bizo­nyítványát, 4. hatósági tisztiorvosi bizonyítványt arról, hogy a mozgófénykép gépkezelői teendők el­látására testileg és szellemileg alkalmas, 5. foglalkozását és esetleg korábbi foglalko­zását igazoló bizonyítványt, 6. az esetleg már előzetesen elvégzett elektromosipari előkészítő tanfolyami bizo­nyítványt. A felvételi bizottság döntéséről a jelentkezők írásbeli értesítést kapnak. A tanfolyamot csak akkor tartják meg, ha legalább 25 hallgató jelentkezik, viszont 32-nél több hallgató nem vehető fel. Felvételi díj és tandíj címen összesen 100 pengő fizetendő. Budapest, 1934. évi február hó 27-én. Vigh Bertalan s. k igazgató. M. kir■ pécsi IV. csendőrkerületi parancsnokság. 346/1934. tgh. szám. Versenytárgyalási hirdetés. A fentírt csendőrkerületi parancsnokságnak alárendelt pécsi 1., szekszárdi 11. és kecske­méti III. csendőr osztály parancsnokságok állo­mányába tartozó m­. kir. csendőrlegénység, részére 1934. évi július hó 1-től kezdődőleg 1935. évi június hó végéig terjedő egy év tar­tama alatt szükséges egyenruházatnak elkészí­tésére (konfekcionálására) és pedig : 1. zubbony (posztóból és khaki szövetből), 2. nadrág (posztóból, khaki-, fekete-, fehér - és drapp szövetből), 3. lovaglónadrág posztóból (posztófolttal vagy bőrfolttal), 4. köpeny, 5. ujjas vállgallér és végül 6. mente. Az egyenruházat szigorúan minden egyes csendőrlegénység testméretének megfelelően és a meglevő hiteles minták, valamint az Öltö­zeti és Felszerelési Szabályzat előírása szerinti kivitelben készítendő. Az ajánlati-, munka- és szerződési feltételek minden csendőrtiszti parancsnokságnál be­tekinthetők, azonkívül az ajánlati mintával együtt a m. kir. pécsi IV. csendőrkerületi parancsnokság törzsgazdasági hivatalában, va­lamint a m. kir. szekszárdi 11. és kecskeméti III. csendőr osztályparancsnokságok gazdasági hivatalaiban ármegtérí­lés nélkül megszerez­hetők. A minta egyenruha darabok a m. kir. pécsi IV. csendőrkerületi parancsnokság törzsgazda­sági, a szekszárdi II. és a kecskeméti III. csendőrosztály gazdasági hivatalában a hiva­talos órák alatt (köznapokon 8-—14 óráig) ajánlattevőknek megtekintésre rendelkezésre állanak. Pályázhatnak kisiparos szabómesterek egyenkint vagy többen társulva, kisipari szabó­szövetkezetek, továbbá­ egyenruházatot készítő üzemek. Pályázni lehet egy vagy több csendőrosztály, az egész csendőrkerület, esetleg az összes csendőrkerületek állományába tartozó csendőr­legénység fentebb felsorolt összes egyenruh­á­­zatának elkészítésére. A csak egyes egyenruházati cikkek készí­tésére vonatkozó ajánlatok figyelembe nem vehetők. Az elkészítendő szükségletet az a mennyi­ség képezi, amelyet a csendőrlegénység min­denkor félévenként igényel. Az egyenruházat elkészítéséhez szükséges legfontosabb anyagkellékeket a csendőrségi anyagraktár parancsnokság adja. A vállalko­zók által adandó kellékek anyagának, mennyisé­gének és színének ugyanolyanoknak kell lenni, mint azok a mintákban bedolgozva láthatók, mert az ezekre vonatkozólag vállalkozók ré­széről esetleg utólag felmerült kívánságok figyelembe nem vehetők, mivel a mintáktól való legkisebb eltérés vagy változtatás nincs megengedve. Az egységárakban bennfoglaltassanak az elkészítési költségeken felül a vállalkozó által adandó anyagkellék ára, valamint az elkészí­tett egyenruházatnak az őrsökre történő ki­szállításához szükséges elcsomagolásból és ezen csomagoknak vállalkozó műhelyéből a postára, vagy onnan vissza a műhelybe tör­ténő szállításából felmerült költségek is. A postai szállítási költségek, valamint a postai szállítólevelek költségei a vállalkozót nem terhelik. Csak szabályszerűen kiállított, cégjegyzés­­szerű­leg aláírt, pecséttel lezárt, sértetlen borí­tékban elhelyezett, kellően megcímzett és köz­vetlenül vagy posta útján az előírt ideig be­adott ajánlatok fogadtatnak el és vétetnek tárgyalás alá. Az ajánlat borítéka „A m. kir. pécsi IV. csendőrkerületi parancsnokságnak Pécs. Aján­lat a 346/1934. tgh. számú versenytárgyalási hirdetésben kiirt csendőrlegénységi egyenruhá­zat elkészítésére“ címzéssel látandó el. Az ajánlatokat a m. kir. pécsi IV. csendőr­kerületi parancsnokság törzsgazdasági hivata­lához 1934. évi április hó­­18-án délelőtt 11 óráig kell legkésőbb benyújtani. Ugyanezen időpontig kell az ajánlati vég­összeg 2 százalékának megfelelő bánatpénzt letenni és pedig osztályonkint 250 pengőt, az egész kerület ruházatának elkészítésére 750 pengőt. Szakmabeli kisiparosok, ha az ajánlatuk végösszege után­­2 százalékkal számított bánat­pénz 300 m érték­et meg nem halad, a bánat­pénz letétele alól m­eiszesíttetnek. A készpénzből, álló bánatpénzt, mely után a csendőrség kamatot nem fizet, a m­. kir. posta­takarékpénztárnál a m. kir. pécsi IV. csendőr­kerületi parancsnokság törzsgazdasági hiva­tala részére vezetett 64.105. számú letétszámla javára kell befizetni.. (Az­ értékpapírból álló bánatpénzt Budapesten a tit. kir. postatakarék­pénztárnál, vidéken a vármegye székhelyén levő adóhivatalnál kell letétbe helyezni.) A csekkszelvényt, illetve nyugtát az ajánlathoz kell csatolni. Az ajánlatok a m. kir. pécsi IV. csendőr­­kerületi parancsnokság törzsgazdasági hivata­lában 1934. évi április hó 18-án déli 12 órakor fognak felbontatni, amikor az ajánlattevők vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek. Az ajánlattevők ajánlataikkal, az azok fölött a belügyminiszter úr általi határozathozatalig, legkésőbb 1934. évi május hó 18-ig, illetve azok, akiknek ajánlatát a belügyminiszter úr elfogadta, végleges kötelezettségben maradnak. Azok az ajánlattevők, akik az alulírott csendőrkerületi parancsnoksággal üzleti össze­köttetésben még nem voltak, illetve előtte ismeretlenek, tartoznak szállítóképességüket és megbízhatóságukat kereskedelmi és iparkama­rai bizonylattal — mely egy hónál régebbi keletű nem lehet — igazolni. Vállalkozó az általa elkészített és kiszállított egyenruh­ázatért a csendőrlegénység által tör­ténő átvételig szavatosságban marad. Az ajánlatnyertes tartozik a szükséges biz­tosítékot letenni, illetve az esetleg letért bánat­pénzt a megfelelő biztosítékra kiegészíteni. Az odaítélés felett véglegesen döntő belügy­miniszter fenntartja azt a jogát, hogy a be­érkezett ajánlatok között, az árakra való te­kintet nélkül szabadon választhasson. Ajánlattevők egyike sem követelheti, hogy a hirdetett egyenruházat készítése neki ítél­tessék oda. Pécs, 1934. évi február hó 27-én. A m. kir. pécsi 1488 IV. csendőrkerületi parancsnokság. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Budapesti Közlöny Ad 33.000/1934. Pm. szám. A XI. ker. állami anyakönyvvezetőség hivatalos helyiségének végleges megállapítása. A folyó hó 22-én 33.000/1934. Pm. szám alatt kelt hirdetmény utján közhírré tettem, hogy a működését az 1934. évi március hó 1. napján megkezdő budapesti XI. ker. állami anyakönyvvezetőség az I., Szebeny Antal­ tér 8. szám alatt, a jelenlegi I. ker. állami anya­könyvvezetőség épületében nyer elhelyezést. A XI. kerületi lakosság szempontjából azon­ban bizonyos könnyítést kívánok nyújtani azzal a most tett intézkedésemmel, hogy a XI. ker. állami anyakönyvvezetőség az épületben folyó átalakítási munkálatok mellett is mind­járt a XI. kerület területén kezdje meg műkö­dését, amihez képest a budapesti XI. ker állami anyakönyvvezetőség az 1934. évi már­cius hó 1. napján a Verpeléti­ út 3. szám alatt levő épületben (telefonszám : 68—3­—69.) nyílik meg. Ettől az időponttól kezdve a most megjelölt helyen működő állami anyakönyvvezetőségnél kell a XI. kerület területén történt születéseket és haláleseteket bejelenteni és a házasság­­kötést megelőző kihirdetés elrendelésére, úgy­szintén a házasság megkötésére irányuló ké­relmeket előterjeszteni. Budapest, 1934. évi február hó 28-án. Dr. Sipőcz Jenő s. k. *375 polgármester. 1934 március I Az 1925. Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARfidADiK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Ingó árverések: 700782/1034. szám, 333 + 450 P becsértékű­ bútorok, festmények, garnitúra és más ingóságok Budapesten, D­éry-u. 0. szám, II. emelet 4. ajtószám alatt, március 7-én, 2 órakor. Kirchner Béla, bir. végrehajtó. O 1430 1178/1933. szám. 4920 pengő becsértékű­ bu­torok és gazdasági felszerelés s más ingóságok Fejércsén már­cius 5-én 11 órakor és Beregsurányban március 5-én, 1 órakor. Bencze József, vásárosnaményi bírósági végre­hajtó. O 1450 248/1933. szám. 1131 pengő becsértékii ujbor, búza, sertések és más ingóságok Gy­örkényben, március 5-én, 2 órakor. Feördeős Gyula, paksi kir. végrehajtó. O 1445 21/1931. szánt. 8110 pengő becsértékű­ rozs, cséplő­gép,­­ellenek és más ingóságok Ivánban (lakáson és malomban­, március 27-én, 3 órakor. Mezei Zsigm­ond, csepregi bir. végrehajtó. O 1448 103/1934. szám. 6060 pengő becsértékű­ élő és holt gazd. felszerelés Ormospusztán, március hó 19-én, 1 óra­kor. Dr. Nábráczky Hajós Béla, edelényi bírósági vég­rehajtó. O 1441 260/1933. szám. 14070 pengő becsértékű­ lakásberen­dezés és más ingóságok f­elsőpetényben, március hó 14-én, 10 órakor. Pintér Ignác, rétsági kir. végrehajtó, O 1438

Next