Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. március (68. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. Pk. X. 646012/1033. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbíróság Pk. X. 645012/1933. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Beck­ Imre budapesti (V., Pannonia­ u. 10.) ügyvéd által képviselt özv. Klein Jenőné végrehajtató javára 400­0 tőke és járulékai behajtására 1933. évi december hó 14. napján bírói zár alá vett 2846 pengőre becsült sző­nyegeket, ülőkészletet, festményeket, órákat, könyveket és egyéb más ingókat Budapesten, 1934. évi március hó 2. (második) napján délután 2 (kettő) órakor VII., Wesselényi­ utca 54. szám, II. emelet 25. ajtószám alatt a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, de legkevesebb a becsérték kétharmadrészéért bírói árverésen el fogom adni. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében az alanti végrehajtatok javára is elrendelem, amennyiben ma is fennálló kielégítési jogot nyertek és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs . Pk. X. 817505/1931. szám. Trieszti Általános Biztosító Társulat javára 63.84 pengő, Pk. X. 818390. szám. Grill Károly könyvkiadó válla­lata javára 401.01 pengő, Pk. X. 898228/1932. szám, Duna Általános Biztosító Rt. javára 62.26 dollár tőke és járulékai behajtására. Ezt az árverést foganatosítani csak akkor fogom, ha végrehajtató, vagy az árverési hirdetményben megneve­zett valamely csatlakozó, avagy végrehajtást szenvedő legkésőbben az árverés napját megelőző utolsó előtti hétköznapon déli 12 óráig bejelenti, hogy az árverés megtartását kívánja, amely esetben azt távollétiben is meg fogom tartani. Budapest, 1934. évi február hó 8. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 1724 Árverés. Pk. I. 64882/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 13640. 1933. számú végzésével dr. kálnoki Bedő Sándor ügyvéd által képviselt Soklédy Lőrinc végrehajtató részére vég­rehajtást szenvedő ellen 1000 pengő követelés és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2987­­-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Ióri­­utca 42. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1934. évi március hó 2. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladóin, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934.­évi január hó 17. napján.. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 1732 Árverés. Pk. IX. 624821/1933. szám. I­r. Komjády István ügyvéd által képviselt dr. Ság Manó javára 480 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság P. XVI. 525615/1933. sz. vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtási szenvedőtől 1933. évi június hó 19. napján le­foglalt és 6929,24 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján Pk. 620666. szám. Dr. Szüsz Manó ügyvéd által képviselt Meinl Gyula javára 613 pengő 81 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Aréna­ ut 76. szám alatt és folytatólag Budapest, VIIl. ker., Sándor­­utca 15. szám, földszint 4. ajtószám alatt leendő a meg­­tartására határidőül 1934. évi március hó 5. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, kávéházi berendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi január hó 25. napján. Szászy- Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. 0 F 1733 Árverés: 53/1934. vgl­t. szám. Dr. Balázs László mező­túri ügyvéd által képviselt Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. budapesti bel. cég és csatlakozott erdekőtársai javára 2032 pengő 50 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a szolnoki királyi törvényszék 1933. évi P. 2701. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi december hó 15. napján lefoglalt, felülfoglalt és 62.794 pengőre becsült ingóságokra a mezőtúri királyi járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­ tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha­­kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán és tanyai birtokán Mező­túr határában Puszta­pún az árverésnek folytatólagosan leendő megtartására határidőül 1934. évi március hó 12, 13. és 14. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, képek, rádió, lovak, tehenek, sertések, gazdasági eszközök, búza, tengeri, árpa, gazdasági gépek és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kéthar­mad részéért, készpénz fizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Mezőtúr, 1934. évi február hó 7. napján. Bérczy Imre, kir. kir. végrehajtó. O­F 1728 Árverés: 25030/2. 1934. vbl. szám. Dr. Boda Ernő budapesti ügyvéd által képviselt Valisán Olajtársaság Friedmann Béla és Társa bejegyzett cég végrehajtató javára 96,20 pengő tőkekövetelés és járulékai kielégí­tésére az újpesti kir. járásbíróság 21973/1933. számú végrehajtást rendelő kiadmánya folytán foganatosított végrehajtás alkalmával le- és felülfoglalt és 6010­­-re becsült ingóságokra végrehajtató kérelmére az árverést végrehajtató javára, valamint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s csatlakozotttak ki­mondott végrehajtatok több követelése kielégítésére és végül a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is elrendelem, de csak azon esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincsen. Az árverés foganatosítására és végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Újpesten, Lőrinc­ utca 112. szám alatt leendő megtartására határidőül. 1934. évi március hó 9. nap­jának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt és felülfoglalt bútorokat, gyalapadokat, fa­megmunkáló gépeket, villanymotorokat s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük­ség esetén a kikiáltási ár kétharmadáért, de végrehaj­tást szenvedő beleegyezésével az ezen árnál is alacso­nyabb áron el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Újpest, 1934. évi február hó 6. napján, vitéz Vértesy Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 1704 Árverés. Pk. V. 516259/1929. szám. Dr. Mayer Gyula ügyvéd által képviselt Wächter Lajos javára hátralékos 48,20 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 266177. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 14. napján lefoglalt és 2420 pengőre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. szakasza alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igényber, folyamatban nincs, végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV­., Egye­­tem­ u. 2. sz., III. emelet 2. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1934. évi március hó 7. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi február hó 10. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 1708 Árverés. Pk. IX. 639180/1933. szám. Dr. Gondos Jakab ügyvéd által képviselt Óragyár, szorgonyi és Révai jav. 52,80 pengő és több­­követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1933. évi 318408. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi október hó 14. nap­ján lefoglalt és 1160 P-re becsült ingóságokra ,a bpesti központi királyi járásbíróság fenti szám­i vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, IX. ker., Bakáts­ tér 8. szám, II. emelet 9. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi március hó 2. napjának délelőtti­­ 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, szőnyeg, diszpárna, festmények, függönyök s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1934. évi január hó 26. napján. 11áver Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 1727 Árverés. Pk. X. 701329/1934. szánt. Dr. Palágyi Róbert ügyvéd által képviselt Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók javára 50 pengő tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1933. évi 35806/31. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1934. évi január hó ,12. napján lefoglalt és 1042 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte Budapesten. IX. ker., Gát­ utca 27. szám alatt, földszinten az üzletben leendő megtartására határidőül 1934. évi március hó 9. napjának délutáni bő óráját tűzöm­ ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, sör- és borkimérő aparátus és egyéb korcsmai berendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem —f el fogom adni. Budapest, 1934. évi február hó 15. napján. Dr. Janits Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 1736 Árverés. Pk. V. 701646/1934. szám. Dr. Vargha László ügyvéd, mint a Péterffy Sándor­ utca 40. számú ház bi­róilag kirendelt zárgondnoka javára 243 , 28 fillér tőke éss több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő­től 1934. évi január hó 15-én lefoglalt és 2505­­-re be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény,kereset folyamatban nincs végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, VII. kerület, Péterffy Sándor­ utca 40. házszám alatti üzletben és raktárban leendő megtartá­sára határidőül 1934. évi március hó 3. napjának dél­utáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú­torok, konyha- és lakberendezési tárgyak és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 800074. sz. dr. Zboray Miklós ügyvéd által kép­viselt Budapesti Hírlap javára 100 pengő 50 fillér és járulékai. Budapest, 1934.­­évi február hó 8. napján. Knobloch József, kir. kir. végrehajtó. O­F 1707 Árverés. Pk. IX. 474592/1929. szám. Dr. Lajos Ferenc ügyvéd által­ képviselt Berndorfi Fémárugyár—Krupp Artur Rt. javára 53 , 52 fillér és több követelés és já­rulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság P. 186428/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi április hó 20. napján lefoglalt és 6630 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Losonczy­ utca 15. szám alatti pincehelyiségben leendő megtartására határidőül 1934. évi március hó 26. napjának délutáni 7 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok. Írógép, különféle gépek és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi február hó 20. napján. Dr. Zongor Endre, kir. bír. végrehajtó. O­F 1711 Árverés. Pk. V. 642310/193.'1. szám. Dr. Palágyi Ró­bert ügyvéd által képviselt Neményi Testvérek Papír­gyár Rt. javára 952 pengő 61 fillér tőke és több­­köve­telés és járulékai erejéig a b­udapesti központi királyi járásbíróság 1933. évi fenti szám­i végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán 5263 pengőre becsült in­góságokra a­­budapesti központi királyi járásbíróság felsti számni végzésével az árverés­t elrendeltetvén, Buda­pesten, IV. kerület, Vilmos császár-út 66. szám, 111. emelet 17. ajtószám alatt, azután folytatva V. kerület, Arany­­János-utca 10. szám alatt, földszinti raktárhelyi­­ségben leendő megtartására határidőül 1 1934. évi március hó 13. napjának délelőtti fél 9 órája és folytatólag az árverés napján megjelölendő időben tűzetik ki, áraikot a biróilag lefoglalt pénzszekrény, perzsaszőnyeg, képe­k, óra, papírvágógépek, villanymotorok, velencei csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul ás — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1934. évi február 16. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 11733 Árverés. Pk. V. 635926/1033. szám. Dr. György Dezső ügyvéd által képviselt Bodnár és Társa cég javára 32­­­50 fillér és több követelés és járulékai erejéig lefoglalt és 2220 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Vörösmarty­ utca 35. szám, T11. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi március hó 4. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora és egyéb ingóságokat el fogom adni. Buda­pest, 1934. évi február hó 3. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 1729 Árverés. Pk. IX. 701606/1934. szám. Dr. Dom­­bó­váry Géza ügyvéd által képviselt Pillér Adolf javára 470 - 40 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi fok. járásbíróság 402019/1933. szám­i vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 13. napján le­foglalt és 12.759 pengőre becsült ingóságokra az ár­verést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VIII. kerület, Rákóczi­ út 29. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi március hó 19. napjá­nak délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a­­biróilag le­foglalt bútorokat s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi február hó 5. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 1790 Árverés. Pk. VII. 700441/1934. szám. Dr. Gratz Antal ügyvéd által képviselt Nedelkovits és Társa javára 130 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság 431606/1933. szám végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 4. nap­ján lefoglalt és 1320 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. kerület, Gergely­ u. 30. szám, 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi március hó 9. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt gépeket, préseket s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi február hó 8. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 1710 1934 március 1.

Next