Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. április (68. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-01 / 73. szám értesítője

1934 április 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. Pk. VII. 646512/1933. szám. Dr. Thein Zsig­­mond ügyvéd által képviselt Philips Rádió és Villa­mossági Rt. javára 69 pengő 77 fillér és több követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi december hó 30. napján lefoglalt és 3000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII., Rombach­ u. 14. sz. a. levő nyomdában leendő meg­tartására határidőül 1934. évi április hó 4. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik­­ki, amikor a ták­ailag le­foglalt szedőgép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Buda­pest, 1934. évi március hó 6. napján. Hipszky Endre, kir. ibir. végrehajtó. O­F .2577 Árverés. 9191/1934. szám. A nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak 2913/19/20. 1932. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Cordatic Magyar Grmnmaabroncs javára 30 + 50 + két gummiabroncs kiadása pengő tőke és járulékai erejéig 1933. évi augusztus hó 31. napján végrehajtás utján felülfoglalt és 7095 pengőre becsült ingóságok, u. m. : lakásberen­dezés stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 23687. 1933. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következ­tében Nyíregyházán, adós lakásán a róm. kath. bér­palotában 1934. évi április hó 5. napjának délelőtti 9 óraikor el fognak adatni. Nyíregyháza, 1934. évi március hó 17. napján. Dr. Zathureczky Álmos, kir. bír. végre­hajtó. O­F 2561 Ingatlan árverések. Árverés. 2055/1934. szám. Esztergomi Takarékpénztár Rt. végrehajtattána­k Lábody József végrehajtásit szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 7700 , tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pest­szen törzsébe­t­i királyi járásbíróság területén levő, Pestszenterzsébet városban fekvő s 1. a pes­tszent­er­zsébet­i 4142. számú telekkönyvi betét­­ben A. i+, 2. sorszám, 4790. helyrajzi szám alatt foglalt, Lábody József végrehajtást szenvedő nevén álló szán­tóra (hatósági bizonyítvány szerint üres telek) 1.800 P kikiáltási árban; 2. a pestszenterzsébeti 1957. számú telekkönyvi betét­ben A. ,+ 3—4. sorszám s 4788., 4789. helyrajzi szám alatt foglalt s ugyancsak Lábody József végrehajtást szenvedő nevén álló ház és udvarra (hatósági bizonyit­­vány szerint ház Határ­ u. 74—75. sz. alatt) 18.800 . kikiáltási ár­ban elrendelte. Az árverést 1934. évi június hó 27. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kmetty­ utca 2. szám, 36. ajtószám alatt) fogják meg­tartani. Az árverés alá leső ingatlanok közül a 4790. érszámú ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál, míg a 4788. és 4789. helyrajzi számú ingatlanokat a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX.. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 . XLI. t.-c. 25. §.). Pestszenterzsébet, 1934. évi március hó 13. napján. A pestszenterzsébeti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2261 Árverés. 8455/1933. tkvi sz. Schaechter és Erdős Rt. végrehajtatónak, Ladányi Balázs végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 30 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a putnoki kir. járásbíróság területén levő, Bolyok községben fekvő, s a bolyoki 198. számú telekkönyvi betétben A. ,+ 1. sorszám s 1784/1. srszám alatt foglalt B. 1. szerint végrehajtást szenvedő nevén álló ház ingatlanra 3240 pengő kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1934. évi április hó 18. napján­ délutáni 2 órakor Bonyok községházánál fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant, ha az árverés megtar­tását Schechter és Erdős Rt. kéri 47.182 pengőnél, ha az árverés megtartását az Ózdi Takarékpénztár Rt. kéri 6474 pengőnél, ha az árverés megtartását Kohn Lipót „Salgó“ Likőr és Rumgyár kéri 34.686 pengőnél, ha az árverés megtartását a Kecskeméti Szeszfinom­íló Rt. kéri 39173 pengőnél, ha az árverés megtartását Princz B. kéri 40.008 pengőnél, ha az árverés megtartását a Szobi járási szeszfőzde Steiner Bernát cég kéri 46.810 pengő­nél, ha az árverés megtartását a Magyar Belga Ásvány­olaj Rt. kéri 47.255 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al ; 1908. évi LX. t.-c. 21. g.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint; megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. t.-c. 25. §.). Putnok, 1933. évi december hó 18. napján. A­­putnoki ikir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 2576 Árverés. 37053/1933. szám. Szeged-Csongrádi Takarék­­pénztár végrehajtatának, dd. Mellis Lajos és ifj. Mellis Lajos, dr. Mellis István, dr. Csík Istvánná szül. Mellis Mária s Mellis Dezső végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási, utóajánlatra az újabb árverést 10.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szegedi királyi járásbíróság területén levő, Szeged város hatá­rában fekvő s a szegedi bell. 2276. számú telekkönyvi betétben A. ,., 1. sorszám alatt foglalt 1462. helyrajzi szám­l ház, Petőfi Sándor sugár-út 27. szám alatt ud­varral 269 négyszögöl területű ingatlanra 44.100 pengő kikiáltási ár mellett, elrendelte. Az árverést 1934. évi április hó 25. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 10. ajtószám alatt) fogják megtartani. I. Az árverés alá kerülő ingatlant a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár kérelmére a kikiáltási ár felénél, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete kérelmére az id. és ifj. .Mellis Lajos 5/8 illetőségét 46.580 pengőnél, őrgróf Pallavicini Alfonz Károly, Shell Kőolaj Rt., dr. Mezei Pál, Alföldi Gépkereskedelmi Rt. kérelmére csak id. Mellis Lajos 1/2 illetőségét 64.080 pengőnél, 80.744 P-nél, 81.594 P-nél, ill. 83.470 P-nél és dr. Jakabházi Já­nos kérelmére i­d. és ifj. Mellis Lajos 5/8 illetőségét 88.833 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számi­tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírók letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igent ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Szeged, 1933. évi december hó 10. napján. A szegedi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 2254 Árverés. 522/1934. szám. Magyar Általános Takarék­­pénztár Rt. végrehajtatának Sebestyén József végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi zs­a­dóság az újabb visszárverést 3890 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a tahi b­ír. járásbíróság területén levő, Bálványos községben fekvő s a bálványos 1­404. számú telekjegyzőkönyvben I. 1—2. sorszám, 51., 87. helyrajzi szám alatt felvett ingatla­nokra 3850 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi április hó 17. napján délelőtt 9 órakor Bálványos községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. g.). Tab, 1934. évi február hó 9. napján. A tabi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2269 Árverés. 931/1934. tk. szám. Jogi Szaklap Rt. buda­pesti bej. cég végrehajtat­ónak Burján Józsefné született bodroghy Szabó Mária szentendrei lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 1469 pengő 05­0 tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szentendrei királyi járásbíróság területén levő, Szentendre városban fekvő s a szentendrei 2309. számú betétben A. 1+ 1. sorszám, 635. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlan egész­ben 11.900 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az ingatlan a Jogi Szaklap Rt. és Dulánszky Lajos javára tartandó árverésen 6000 P, Prodács József javára tartandó árverésen pedig 7000 pengő legkisebb áron alul el nem adható. Az árverést 1934. évi május hó 28. napján délelőtt fél 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (I. emelet 2. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. g-é­ban meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési felléteteket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 117., 150., 170. §-al . 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Szentendre, 1931. évi február hó 8. napján. A szentendrei kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N F 2559 I Vegyen osztálysorsjegyet ! Kis pénzzel sokat nyerhet, ha sorsjegyét már most beszerzi a szerencséjéről hires Kiss bankháznál. Válasszon a mai laphoz mellékelt kartonlapon található szerencseszámokból és rendelje meg sorsjegyét a mellékleten függő „Rendelő-lapon“. Egész sorsjegy ára 24, fél 12, negyed 6 pengő. 3 Árverés: 842/1934. ,tkv. szám. Dr. Somló Ernő végre­hajtatónak Megyeri Gyula végrehajtást szenvedő ellen 3500 pengő tőke és járulékai erejéig indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság özv. Deák Ferencné siófoki lakos utóajánlata következtében az 1908: XLI. t.-c. 27. §-a értelmében újabb árverést rendel el 3500 pengő tőkekövetelés, ennek 1933. évi április hó 8. napjától járó 6% kamatai és 172 pengő megállapított per- és végrehajtási költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Kruzed Julia 1000 pengő és a Balatonvidéki Takarékpénztár Rt. 1799 pengő tőkekövetelés és járu­lékainak ibeha­jlása végett, a tahi kir. járásbíróság terü­letén levő, Balatonkilisi községben fekvő s a balaton­kilisi 1477. számú telekjegyzőkönyvben A. 1+. 2. sor­szám, 2204/a. 7. 1. b. 1. helyrajzi számú ingatlanra villa­telek 1640 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Balatonkilili községházánál megtartására 1934. évi április hó 13. (tizenhárom) napjának délelőtti 11 óráját tűzi ki. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási árnál ala­csonyabb árban eladni nem lehet. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésnél meg nem jelent. Ilam az árverésen az utóajánlatnál nagyobb ígéretei nem lesznek, az ingatlant az ajánlattevő által megvettnek kell tekinteni. Az újabb árverés költségeit a­­vevő az ígért vételáron felül köteles fizetni (1908: XLI. uz.-c. 27. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c 147., 150., 170. g-al . 1908 . LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Tab, 1934. évi február hó 8. napján. A tahi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2306 Árverés. 7889/1933. tkv. szám. A Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek Rt. budapesti cég végrehajtatának Szieber József és neje Molnár Terézia keszthelyi lakos végrehajtást szenvedőik elllen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 446. és 147. §-ai és a 24000/1929. I. M. sz. rendelet értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 14.806.89 pengő tőkekövetelés, ennek és pedig 44.661.09 pengő­­nek 1932. évi január hó 1 -től és 145.80 pengőnek 1933. évi junius illő 1. napjától járó 8% kamata, 767.49 P eddig megállapitott per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapitott 200 pengő költség, vala­mint a csatlakozóiknak kimondott Keszthelyi Takarék­pénztár Rt. 4000 pengő tő­ke és járulékai, Őri László keszthelyi lakos 1600 pengő tőkekövetelése és járulékai behajtása végett a keszthelyi kir. járásbíróság területén levő, Keszthely községben fekvő s a keszthelyi 33116. számú­­telek jegyzőkönyvben A.­­+ (1. sorszám alatt fog­lalt 515 helyrajzi számú Balaton-utcai ház (szálloda és vendéglő) ingatlanra 28.000 pengő kikiáltási árban. A fenti ingatlanra az államot elővásárlási jog nem illeti. A telekkönyvi hatóság az árverésnek saját hivatalos helyiségében (kir. járáshat­ósági épület, földszint 4. ajtó) megtartására 1934. évi április hó 20. napjának délelőtti 11 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron, amennyiben pedig a Keszthelyi Ta­karékpénztár Rt. csatlakozott végrehajtata foganatosít­tatná,S az árverést 18.300 pengő vételáron alul, Őri László esetében pedig 45.025 pengő vételáron alul eladni nem lehet (1908. XLI. t.-c. 26. g. és 5610/1931. M. E. sz. rendelet.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al; 1908. évi LX. t.-c. 21. g.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben,­ amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett ár­veret­ő a bánatpénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köte­les letenni (1908: XLI. ,t.-c. 25. g.). Keszthely, 1934. évi január hó 13. napján. A keszthelyi kir. járásbir­ó­­sás. mint telekkönyvi hatóság. N 2284

Next