Budapesti Közlöny, 1934. május (68. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-01 / 97. szám

2 Budapesti Közlöny 1934 május 1. signé a la date du 23 juin 1932, pour les positions suivantes du tarif italien, sont modifiés comm­e ci-aprés­­­ben az olasz vámtarifa alábbi tételeire vonatkozólag megállapított* vámok a következőképen módosíttatnak: Art. 2. 2. cikk. Les droits conventionnels établis dans l’Annexe B au Traité de commerce et de navigation italo-hongrois du 4 juillet 1928, pour les positions suivantes du tarif hongrois, sont modiíiés comme ci-aprés : Le Royayme de Hongrie renonce a la stipulation visée au Protocole final du Traité de commerce et de navigation du 4 juillet 1928, par. II (tarif ä l’entrée en Italie) en ce qui concerne les „planches et carreaux non collés“. Art. 4. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés ä Rome aussitőt que possible. II est toutefois entendu qu’on pourra le rnettre en application á titre provisoire par échange de notes. II restera exécutoire jusqu’á l’échéance du Traité italo-hongrois du 4 juillet 1928 au quel il se rapporte. En fői de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord. Fait á Rome, en double exemplaire, le 9 Avril 1934. Frédéric Villani p. m. Mussolini m. p. PROTO COLE FINAL á l’Accord complémeníaire. Au moment de procéder á la signature de l’Accord complémentaire a l’Avenant du 23 juin 1932 au Traité de commerce et de navigation hongrois-italien du 4 juillet 1928, conclu á la date de ce jour, les Pléni­potentiaires soussignés, dúment autorisés, ont fait les déclarations suivantes, qui forment partié integrante du mérne Accord : Az 1928. évi július hó 4-i magyar-olasz Kereskedelmi és Hajózási Szerződés B. Mellékletében a magyar vámtarifa alábbi tételeire meg­állapított szerződéses vámok a következőképen módosíttatnak : A Magyar Királyság lemond az 1928. évi július hó 4-i Kereskedelmi és Hajózási Szerződés Zárójegyzőkönyve II. részében (az Olaszországba való behozatalnál alkalmazásra kerülő vámtarifát illetőleg) a „enyvezet­­len lemezek és lapok“-ra vonatkozó rendelkezésről. 4. cikk. A jelen Egyezmény meg fog erősíttetni és a megerősítő okiratok legrövidebb időn belül Rómában ki fognak cseréltetni. Megegyezés áll fenn mindazonáltal aziránt, hogy az Egyezmény jegyzékváltás útján ideiglenesen életbeléptethető. Az Egyezmény hatályban marad az 1928. évi július hó 4. napján megkötött magyar-olasz Szerződésnek megszűnéséig, mint amelyre az Egyezmény vonatkozik. Minek hiteléül a meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláírták. Kelt két példányban, Rómában, 1934. évi április hó 9-én. Villám­ Frigyes s. k. Mussolini s. k. ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV a Kiegészítő Egyezményhez. * Az 1928. évi július hó 4-i magyar-olasz Kereskedelmi és Hajózási Szerződéshez 1932. évi junius hó 23-án kötött Pótszerződéshez a mai napon létesített Kiegészítő Egyezmény aláírása alkalmával a kellően igazolt, alulírott meghatalmazottak a következő kijelentéseket tették,­­ amelyek a jelen Egyezmény kiegészítő részét képezik: Numéros du tarif dalién Dénominations des marchandises i Droits d’entrée en lires (par quintal poids vif) Coeffici­ent de majora­­tion Olasz vámtarifa száma: Áru megnevezése Behozatali vám lírában (az élősúly minden métermázsája után) Nevelési koefficiens­ 4 Boeufs 70 pour les premiers 4 mois á partir de 1’entrée en vigueur de 1’Accord .... 4 Szarvasmarha az Egyezmény életbelépté­től számított első 4 hónap alatt........................... 70 5 Taureaux destinés á 1’abattoir, sous sur-80 pendant le cinquiéme mois ................................ 5 Vágóhídra szánt bika, vámhivatali felügye­let mellett az ötödik hónap alatt . 80 a veillance de la douaneí 6 Vaches 85 pendant le sixiéme mois jusqu’á l’échéance de l’Accord..........................._ 6 Tehén a hatodik hónap alatt és azután az Egyezmény le­jártáig ....................... 85. 70 pour les premiers 4 mois a partir de l’entrée en vigueur de l’Accord.. az Egyezmény életbelépté­től számított első 4 hónap alatt........................... 70 7 Bouvillons et trauril­­lons 80 pendant le cinquiéme mois................................ 7 Tinó, üsző és növen­dékbika az ötödik hónap alatt . 80— 85 pendant le sixiéme mois jusqu’á l’échéance de l’Accord.......................... a hatodik hónap alatt és azután az Egyezmény le­jártáig .......................85 Remarque ad n. 4 á 8 : L’ imp or tation du bétail aux droits conventionnels du tarif italien sera consentie jusqu’a la concurrence de 55.000 tétes par an, á partager en quote­­parts égales par mois. Jegyzet a 4—8. sz.­­hoz: A marha be­hozatala az olasz ta­rifa szerződéses téte­lei szerint összesen évi 55.000 drb. erejéig fog engedélyeztetni, fel­osztva egyenlő havi részletekben.• 12 Volaille vivante....... 100 0-5 12 Élőszárnyas 100 é­s ex 18 Animaux morts: ■ qC . 18-ból Le­ölt állat: a) volaille abattve. 100 0-9 a) leölt baromfi ... 100 0-9 Numéros du taril hongrois Denomination des marchandises Droits d’entrée (couronnes or) par 100 kg. 90 Citrons et cédrats ..........................5 91 Oranges et mandarins ..................... 8*5 Chätaignes et marrons .....................6 Art. 3. Magyar vámtarifa száma Áru megnevezése Behozatali vám (aranykoronában) 100 kg­ kint 90 Citrom és cedrátgyümölcs...............5 91 Narancs és mandarin....................... 8­5 100 Gesztenye és marom­.........................6 3. cikk.

Next