Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. május (68. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-01 / 97. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1934 május 1. Árverés. Pk. IX. 709264/1934. szám. Dr. Martos József és dr. Martos Pál bp. ügyvéd javára hátralékos 248,80 pengő és több követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi március hó 26. napján lefoglalt 1.205 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak Buda­pesten, IV. kerület, Molnár­ utca 35. szám, földszinti irodában leendő megtartására határidőül 1934. évi május hó 17. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok, írógépek, villanymotor, gépek, mérleg, pénzszekrény, irodaberendezés és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi április hó 16. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 3380 Árverés. Pk. I. 53345/1934. és 62015/1933. szám. Köz­hírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 617/1934. évi 17737/1933. számú végzésével dr. Hazai Béla ügyvéd által képviselt Hegedűs Borbála és Grünfeld Zoltán végrehajtatok részére, végrehajtást szenvedő ellen 476 pengő 76 fillér és 150 pengő köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.438 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. kerület, Budai László­ utca 6/b. szám, földszint 6. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi május hó 4. napjának délutáni 6 óráját­­tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongorát, festményeket, csillárokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934. évi április hó 3. napján. Dr. Pongrácz Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 3379 Árverés. Pk. VII. 708290/1934. szám. Dr. Weser Richard ügyvéd által képviselt Párdány Oszkár javára házbér 370 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság P. 1397/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi március hó 13. napján lefoglalt és 1.069 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, Vili. kerület, Rákóczi­ út 1. szám, üzlet­­helyiségben és folytatólag VIll. kerület, Múzeum-körút 2. szám, I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi május hó 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, különféle cipők, cassa, pénztárfülke és egyéb­­ingóságo­kat el fogom adni. Budapest, 1934. évi április hó 4. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 3370 Árverés. 145. Vh. szám. Alulírott bir végrehajtó, köz­hírré teszi, hogy a debreceni királyi járásbíróság 6954., 9095., 17417., 12419/1932. számú végzésével 77.10 + 77.10 -f- 77.10 1+ 77.10 P és járulékai iránt Fonciére Alt. Bszt. javára elrendelt végrehajtás során biróilag le­foglalt és ki nem igényelt 5.950 pengő becsértékű in­gókra az árverés a még fennálló tartozás behajtása végett a helyszínére . Debrecen, Arany János­ utca 2. sz. a., 1934. évi május hó 3. napjának délelőtti 10 órá­jára kitüzetik, amikor a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is eladat­nak a lefoglalt lakberendezés és egyéb Ingók. Ezen árverés a fenti ingókra jogerős kielégítési zálog­joggal bíró többi végrehajtatok, mint csatlakozók javára is, még fennálló követeléseik erejéig — az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján — ezennel kitüzetett : Klein Miksa javára 1.126.09 pengő, Grünfeld Adolf és Tsa javára 32.50 pengő, Orsz. Közp. Hitelszöv. javára 508 pengő, Debr. Ügyvédi Kamara javára 600 + 278.52 pengő, Phönix Alt. Bizt. javára 85.60 pengő. Debrecen, 1934. évi április hó 9. napján. Bocskor László, kir. kir. végrehajtó. Árverés: 9233/1934. végre. szám. A budapesti központi királyi járásbíróság 228373/1933. szám alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán • Salamon Jakab és Társa javára. 265 pengő 65 fillér tőke és járu­lékai erejéig 1934. évi április hó 4. napján végrehajtás utján felülfoglalt 4.940 pengőre becsült ingóságok, u. m. : dinamógépek, olajsajtók, szivattyú és hordók Újfehértó községben, adós cég telepén 1934. évi május hó 7. napján délelőtt 10 órakor nyilvános bírói árveré­sen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1934. évi április hó 20. napján. Dr. Zathureczky Álmos, kir. kir. végrehajtó. O­F 3366 Árverés. 12. Cs. 34065/2. 1928. szám. (Csődárverés.) A budapesti kir. törvényszék fenti számú végzésével el­­­­rendelt csődleltár folytán vagyonbukottnál 1928. évi junius hó 23. napján leltározott 3­961 pengő 04 fillér becsértékű követelésekre a királyi törvényszék, mint csődbíróság fenti és 188. alszámú végzésével az árverés Ingatlan árverések. Árverés: 3240/1984. tkv. szám. Mohácsi Takarék­­pénztár Rt. végrehajtatónak Escher János és kiskorú Escher János és Margit végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében .a telekkönyvi hatóság a végrehajtási újabb árverést 900 + 1000 + 1000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a mohácsi kir. járásbíróság területén levő, Lánycsók községben fekvő s a lánycsóki 141. számú telekkönyvi betétben 96., 97. és 98. helyrajzi szám alatt felvett kert és házra 1821.50 pengő, 1031/2. helyrajzi szám alatt felvett sző­lőre 234.50 pengő, 1172. helyrajzi szám alatt felvett szántóra 8450.50 pengő, 1933., 1934. helyrajzi szám alatt felvett szőlőre 125.50 pengő, 2107. helyrajzi szám alatt felvett szántóra 447.50 pengő, 2584. helyrajzi sz. alatt felvett szántóra 180 pengő, 9814. helyrajzi szám alatt felvett szántóra 84 pengő, 3964. helyrajzi szám alatt felvett szántóra 485 pengő, 4172. helyrajzi szám alatt felvett szántóra 176.50 pengő, 4442. helyrajzi sz. alatt felvett szántóra 399 pengő, 4588. helyrajzi szám alatt felvett szántóra 282.50 pengő, 4633. helyrajzi sz. alatt felvett szántóra 306 pengő kikiáltási árban, de Escher Ádám­ és neje Müller Erzsébet lakás és kiköt­­ményi jogával terhelten, továbbá a lánycsóki 142. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 1031/1. helyrajzi szám alatt felvett szőlőre 234,50 pengő kikiáltási árban, de Escher Ádám és neje Müller Erzsébet lakás és kikötményi jogával terhelten, továbbá a lánycsóki 1205. számú telekkönyvi betétben 3889/7. helyrajzi szám alatt felvett szántó 2/8 részére 733,88 pengő kikiáltási árban, de özv. Kleisz Ferencné haszonélvezeti jogával terhelten. A legkisebb vételárat 11.000 pengőben állapítja meg mégis azzal, hogy a Mohácsi Takarékpénztár legkisebb vételár nélkül árverezhet. A telekkönyvi hatóság, az árverési­ek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Szepessy-tér 1. szám, emelet 1. ajtó) megtartására 1934. évi július hó 11. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a követ­kezőkben állapítja meg: Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál, illetve a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Mohács, 1934. évi március hó 26. napján. A mohácsi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3471 Árverés. 13363/1933. szám. Nemes Lászlóné végre­hajtatónak Gulyás Kis János és neje végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést CsO pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság területén levő, Hódmezővásárhely kiüt. 21274. betéti A. I. 1—6. sorszám, 38676., 38677/2., 38678., 38679 . 38680., 38681. hrsz. Kopános dűlői 2 hold 1129 négyszögöl jószágtestre 1250.60 pengő, a kiút 20726. betéti A. + 2. sorszám, 37279/9. hrsz. 1229 négyszögöl Nagysziget dűlői legelőre 23.92 pengő, a kiüt. 14146. beteti A. + 1. sorszám, 39588/3. hrsz. 1052 négyszögöl Kopácics dűlői szántóra 478.40 pengő, az i­. e. betéti A. + 2. sorszám, 39588/2. b. hrsz. 489 négyszögöl u. o. szántóra­ 222.56 pengő, a kült. 11381. betéti A. I. 1., 2. sorszám, 39726., 39727. hrsz. 1 hold 481 négyszögöl Kopáncs dűlői szántóra 946.92 pengő, a kult. 11382. betéti A. I. 3—1. sorszám,­ 39694— 39698., 39693/2. hrsz. Kopáncs dűlői 2 hold 1467 négy­szögöl, Kopáncs dűlői jószágtestre 1738.36 pengő, az u. e. betéti A. II. 1., 3. sorszám, 39728., 39729/1. hrsz. 2 hold 964 négyszögöl u. o. jószágtestre 1855.88 p lengő, a kült. 22369. betéti A. + 1. sorszám, 39699. hrsz. 1303 négyszögöl Kopáncs dűlői szántóra 529.80 pengő, a kült. 12599. betéti A. I. 2. sorszám, 39725. hrsz. 1039 négyszögöl Kopáncs dűlői szántóra 473.68 pengő, a kült. 16533. betéti A. + 1. sorszám, 38622/1. a. hrsz. 3 hold 700 négyszögöl Kopáncs dűlői szántóra 1698.82 pengő kikiáltási árakban elrendelte. Az árverést 1934. évi május hó 18. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 7. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni, (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Hódmezővásárhely, 1933. évi december hó 23. napján. A hódmezővásárhelyi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3462 Árverés. 13/1934. tkv. szám. Jámbor Pál balkányi lakos végrehajtatának Klein József és neje, özv. Berger Dávidné és Berger Róza geszterédi lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság elrendeli a végrehajtási árverést 890 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagykállói kir. járásbiróság területén levő Geszteréd községben fekvő s a geszterédi 6. számú telekkönyvi betétben A. 1. 3. sorszám, 203/1. helyrajzi szám alatt foglalt Klein József és neje, özv. Berger Dávidné és Berger Róza nevén álló 1002 négyszögöl területű, a beltelekben fekvő szántóra 169 pengő kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. II. 1.2. sorszám, 205., 206. helyrajzi szám alatt felvett Klein József és neje, özv. Berger Dávidné és Berger Róza nevén álló 1331 négy­szögöl területű, a beltelekben fekvő ház és szántóra 1201.50 pengő kikiáltási árban, a geszterédi 6. számú telekkönyvi betétben A. I. 3. sorszám alatt felvett ingatlant Rótta Adolf csatlakozott kérelmére a kikiáltási ár kétharmadán alul, Lieb­­máim Ernő csatlakozott kérelmére 1500 pengőn alul eladni nem lehet, az u. e. betélt nem A. II. 1—2. sorsz. ingatlant Jámbor Pál végrehajtató kérelmére a kikiáltási ár kétharmadán alul, Lichtmann Ernő csatlakozott kérelmére 1400 pengőn alul eladni nem lehet. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Geszteréd köz­ségi házánál megtartására 1934. évi május hó 16. napjá­nak délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőképen állapítja meg: Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadestképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Nagyikálló, 1934. évi január hó 3. napján. A nagykállói kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. V­­­N 3524 Árverés. 2725/1934. lkv. szám. Adler és Bauer buda­pesti bejegyzett cég végrehajtatának Klein Hemrikné sz. Ulmer Janka végrehajtást szenvedő ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 436.84 pengő tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a ki­skunfélegyházai kir. járásbiróság terv­ldén levő, Kiskunfélegyháza községben fekvő s a kis­­kunfélegyházai 246. számú betétben A. .+ 1. sorszám, 971/1. helyrajzi szám alatt foglalt, Dobó­ utcában levő házra 9000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi május hó 18. napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. . Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldődnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. g.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt ,az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tünő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Markó­ utca 25. szám, alagsor, végrehajtók helyiségében leendő meg­tartására határidőül 1934. évi május hó 2. napjának dél­utáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt és a még a mai napon fennálló és leltározott követeléseket, melyek a csődleltár 2025—2170. tételsz. a. írattak össze, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon követelésekre, amelyeknek kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kiki­áltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi április hó 7. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O 3458

Next