Budapesti Közlöny, 1934. június (68. évfolyam, 122-144. szám)

1934-06-02 / 122. szám

phül Wolf Adolfné született Fried Borbála Nagy­­kállón 1867. évben született, izr. vallású, férjes, műszerész neje a budapesti m. kir. rendőrség főkapitánysága által 1930. évi január hó 30-án A. 136.758—4.377. szám alatt kiállított útleve­lét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Lengyel Juliánna Kőrösladányon 1908. év­ben született, ref. vallású, hajadon, háztartás­beli foglalkozású, kecskeméti lakos a kecske­méti rendőrkapitányság által 1928. évi október hó 23-án 823.976/155—1928/29. szám alatt ki­­állitott, Romániára szóló, 1929. évi április hó 23-ig érvényben volt útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Wurmfeld Dezső 1897. évi augusztus hó 17. napján Németszentgróton született, izr. vallásu, nős, magántisztviselő, szombathelyi lakos Vas­­vármegye alispáni hivatala által 1933. évi augusztus hó 11-én 997. szám alatt kiállított, Ausztria és Jugoszláv királyságra szóló és 1934. évi augusztus hó 10. napjáig érvényes, A. 387.437. számú útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY 3.068/1934. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A szegedi kir. kir. börtön igazgatósága az intézet­­részére 1934. évi julius hó 1-től 1935. évi junius hó 30-áig terjedő időre szükséges hazai darabos és aknaszén szállítására nyilvá­nos írásbeli versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatokat a szegedi kir. kerületi börtön igazgatóságához folyó évi június hó 25-én dél­előtt 10 óráig kell benyújtani. Bánatpénz az ajánlati összeg 2 (kettő) % -a. A szállítási feltételeket magában foglaló ver­senytárgyalási hirdetmény a börtönigazgatóság­tól a hivatalos órák alatt hétköznapokon 7—13 óráig díjmentesen beszerezhető. Szeged, 1934. évi május hó 28-án. 3—1 4331 Kir. Ker. Börtönigazgatóság. Versenytárgyalási hirdetmény. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­térium részére 1934. évi julius hó 1-től 1935. évi junius hó 30-ig szükséges irodai papír és irodaszerek szállítására versenytárgyalást hir­detek. Felhívom a vállalkozni óhajtókat, hogy amennyiben a fent említett irodai papír és irodai szerek szállítására vállalkozni kívánnak, a minisztérium gondnoki hivatalától (Buda­pest, V. ker., Hold­ utca 16. sz., fszt. 5. ajtó) díjtalanul beszerzendő árajánlati űrlapon, sza­bályszerűen kiállított és évenkint 2 (kettő) pengős bélyeggel felülbélyegzett ajánlatukat, melyhez a bánatpénz letételét igazoló elismer­vény, valamint amennyiben az ajánlattevő a minisztériummal még szerződéses viszonyban nem állott, a Kereskedelmi és Iparkamarától kiállított megbízhatósági bizonylat is csato­landó, öt sértetlen pecséttel lezárt borítékban legkésőbb folyó évi június hó 20-ik napján dél­előtt 10 óráig a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi minisztérium gondnoki hivatalánál (Buda­pest, V. ker., Hold-utca 16., fszt 5. ajtó) nyújt­sák be. Az ajánlat boritékára címen kivül „Ajánlat a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnak 1.394/1934. évi. számú versenytárgyalási hirdetményben kiirt irodai papir és irodai sze­rek szállítására“ szöveg írandó. Bánatpénzül a vállalati összeg 2% -a a m. kir. postatakarékpénztárnál vezetett 64.211. számú letétszámla javára fizetendő be, illetve elfogadható értékpapírokban — a jelen aján­lati felhívás számára való hivatkozással — le­tétbe helyezendő. Elkésetten benyújtott vagy kellően fel nem szerelt, valamint utóajánlatok nem vézetnek Budapesti Közlöny tárgyalás alá. A beérkezett árajánlatok a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium gondnoki hivatalában folyó évi június hó 20-ik napján délelőtt 11 órakor bontatnak fel. Az árajánlatok felbontásánál az ajánlattevők vagy igazolt képviselőik megjelenhetnek. Az ajánlattevők ajánlatukkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak. M. kir. vallás- és közoktatásü­gyi 888* minisztérium. 4.056/1934. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A váci kir. orsz. fegyintézet igazgatósága az intézet részére 1934. évi julius hó­­­tól 1935. évi junius hó 30-ig terjedő időre szük­séges hazai darabos és aknaszén szállítására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatokat a váci kir. orsz. fegyintézet igazgatóságához folyó évi június hó 11-én dél­előtt 11 óráig kell benyújtani.. Bánatpénz az ajánlati összeg 2 (kettő) %-a. A versenytárgyalási hirdetés, szállítási fel­tételek és az ajánlati minta a fegyintézet igaz­gatóságától díjtalanul beszerezhetők, esetleg ott a hivatalos órák alatt hétköznapokon 8—14 óráig megtekinthetők. Vác, 1934. május 14. Váci kir. orsz. fegyintézet 4033* igazgatósága. A Horthy Miklós Kollégium Igazgatóságától. 195/1934. H. M. K. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A budapesti Horthy Miklós Kollégium nyil­vános versenytárgyalást hirdet az 1934/35. évben szükséges magyar szén, illetőleg hazai brikett szállításának biztosítására. Csak szabályszerűen kiállított, aláírt, pecsét­tel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett és közvetlenül vagy posta útján beadott ajánla­tok vétetnek tárgyalás alá. Az ajánlat borítékján „Ajánlat a 195/1934. H. M. K. számú hirdetményben kiírt magyar szén szükségletre“ felirat is feltüntetendő. Az ajánlat legkésőbb 1934. évi június hó 15-én délelőtt 11 óráig a Horthy Miklós Kollé­gium igazgatóságához adandó be, később érkezett, vagy az itt kikötött kellékeknek meg nem felelő ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni. Ugyanezen időpontig tartozik a pá­lyázó bánatpénz címén az ajánlott mennyiség összárának 2 százalékát a m. kir. Posta­takarékpénztárnál a 64.211. számú letétszámla javára befizetni. Az ajánlatok a budapesti Horthy Miklós Kollégiumban 1934. évi június hó 15-én déli 12 órakor nyilvános versenytárgyaláson fog­nak felbontatni. A részletes szállítási feltételek megszerez­hetők hétköznap délelőtt 9­ 2 óráig a Horthy Miklós Kollégium igazgatóságánál (IX. ker., Üllői út 51. sz.). Budapest, 1934. évi május hó 24-én. Dr. Csom­a Kálmán s. k. 4210* a Horthy Miklós Kollégium igazgatója. Vasvármegye és Szombathely város Közkórháza. 2.340/1934. szám. Pályázati hirdetmény. A vezetésem alatt álló fenti közkórház rádió­berendezési tárgyaira és munkálataira ezennel nyilvános versenytárgyalást hirdetek. Ajánlat csakis az eredeti ajánlati költség­­vetési űrlapon tehető, mely a részletes pályá­zati és szállítási feltételeket tartalmazó nyom­tatvánnyal együtt a közkórház gondnoki hiva­talában Pl.— és a portaköltség előzetes le­fizetése ellenében beszerezhető. Az ajánlat benyújtási határideje 1934 évi június hó 11-én délelőtt 11 óráig. A kiírási művelettel kapcsolatos tervrajzok a közkórház gondnoki hivatalában a hivatalos órák alatt betekinthetők. Ajánlat tehető az összes berendezési tár­gyakra és munkálatokra, valamint részlet szállításokra is. Szombathely, 1934. évi május hó 22-én. Dr. Pető Ernő s. k. m. kir. egészségügyi főtanácsos, 916* igazgató főorvos. 184/1934. gh. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A m. kir. József-műegyetem az 1934/35 év folyamán szükségelt kefe és seprű árukról nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet Az ajánlatok folyó évi június hó 14-én dél­előtt 10 óráig a m. kir. József-műegyetem gondnoki hivatalánál nyújtandók be, ahol bővebb felvilágosítások is kaphatók. Budapest, 1934. évi május hó. M. kir. József-műegyetem 4090* gondnoki hivatala. 183/1934. gh. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A m. kir. József-műegyetem az 1934/35. év folyamán szükségelt festő és mázoló anyagok­ról nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok folyó évi junius hó 14-én déli 12 óráig a m. kir. József-műegyetem gondnoki hivatalánál nyújtandók be, ahol bővebb fel­világosítások is kaphatók. Budapest, 1934. évi május hó. M. kir. József-műegyetem 4091* gondnoki hivatala. 169/1934. gh. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A m. kir. József műegyetem az 1934/35. év folyamán szükséglendő izzólámpákra zárt írás­beli versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok f. évi június hó 13-án, délelőtt 10 óráig a m. kir. József műegyetem gondnoki hivatalánál (Budapest, XI. ker., Műegyetem­rakpart 3. sz., magasföldszint 55. ajtószám) nyújtandók be, ahol bővebb felvilágosítások is kaphatók. Budapest, 1934. évi május hó 18-án. M. kir. József műegyetem 4000* gondnoki hivatala. 4470/1934. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A debreceni m. kir. állami gyermekmenhely részére 1934. évi julius hó 1-től 1935. évi junius hó 30-ig terjedő időben szükséges . 1. Élelmiszerek : 1. Sertéshús, zsirszalonna, hál és egyéb hen­tesáruk, 2. marha- és borjuhásnemüek, 3. tej, 4. lisztnemüek, 5. kenyér és zsemlye szállítására 1934. évi junius hó 11-én 10 órakor ; II. Tűzifa és szén szállítására 1934. évi junius hó 11-én 11 óra­kor ; III. Fogyasztási és egyéb cikkek : 1. Iskolai tankönyvek Debrecen és vidéki telepek iskolai szükségletének fedezésére, 2. iskolai tanszerek 1. tétel szerint, 3. nyomtatvá­nyok, 4. tisztítási és mosószerek szállítására 1934. évi június hó 12-én 10 órakor, a gyermekmenhely gondnoki hivatalában (Debrecen, Pesti­ u. 4. szám) nyilvános írásbeli versenytárgyalást tart. Ajánlati űrlapok, szállítási feltételek s min­dennemű felvilágosítások az intézet gondnoki hivatalában délelőtt 8—1-ig a hivatalos órák alatt díjtalanul kaphatók. Debrecen, 1934 évi május hó 24-én. 4191* Az igazgatóság, 1934 június 2.

Next