Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. június (68. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-02 / 122. szám értesítője

­ A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1934 junius 2. Árverés. Pk. X. 773029/1931. szám. Dr. Margon Sán­dor (dr. Köszeghy Antal) ügyvéd által képviselt Magyar Köztisztviselők Fogy. és Term. Ért. Szöv. javára 6 P 96 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 24. napján lefoglalt és 1000 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Sziget­ utca 2-1. szám, 111. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi junius hó 8. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, asztal és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi május hó 17. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 4274 Árverés. 4136/1934. vht. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszem, hogy a dr. Valér Leó budapesti és dr. Bruck Aurél és dr. Schön Jenő bajai ügyvédek által képviselt I—II. Trieszti Ált. Biz­tositó Társulat végrehajtató(k) javára végrehajtást szen­vedőik m­ellett I. 1467 P 06­1 + II. 883 P 80 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi P. 37562. és 1933. évi P. 21446. számú végzé­sével elrendelt ,kielégitési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedő(k)nél 1934. évi március hó 12. napján le-, illetve felülfoglalt és 99.020 pengőre becsült bútorok, olajfestmények, szm­irna és perzsaszőnyegek, pénzszek­rény, b­ógép, állatok s egyéb ingóságokra a bajai kir. járásbíróság Pk. 10993/1934. számú végzésével az árverés elrendeltetett, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a, vala­mint az 1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §-a alapján az alant megnevezett és a foglalási, jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltat­ók javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs. Az árverésnek végrehajtást szenvedő(k) lakásán, üz­letében Bácsborsód községhez tartozó Pusztaborsódon leendő megtartására 1934. évii június hó 4. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt és fentebb részletezett ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében eladom. Az árverés alá kerülő ingók a becsérték kétharmadánál alacsonyabb áron vég­rehajtást szenvedőik­ hozzájárulása nélkül nem adha­tók el. Olyan ingóság­ árverésén, melynek becsértéke 1000 P, csak az vehet részt, ki 10% bánatpénzt letesz. Baja, 1934. évi május hó 16. napján. Drescher József, kir. bír. végrehajtó. O­F 4270 I Árverés. Pk. X. 711401/1934. szám. Dr. Oesterreicher Béla ügyvéd által képviselt özvegy Mittelmann Mórné javára 30.78 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1933. évi 312650. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi április hó 10-én lefoglalt és 1421 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VI. kerület, Vilmos császár­ ut 65. szám, föld­szinten leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 5. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, irodaberendezés, írógép, szivattyúk, compressorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapesten, 1934. évi május hó 9. napján. Biró János, kir. t­ir. végrehajtó. O­F 4293 Árverés. Pk. I. 63162/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 18067/2. 1933. számú végzésével dr. Jetts Gyula buda­pesti ügyvéd által képviselt Budapesti Cementárugyár Rt. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen hátralékos 80 pengő követelés és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 3669 pengő 40 fillérre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten, I. kerület, Torbágyi-ut 2. szám, földszinten a kőfaragó-telepen és nyomban folytatva I. ker., Torbágyi-ut 6. szám, föld­szinti lakásban leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 5 (öt) napjának délelőtti 9 (kilenc) óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést, különféle síremlékeket, márványoszlo­­pokat, gránitköveket, írógépet, toalettükröt, szőnyeget, órát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmé­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934. évi május hó 7. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 4291 Árverés. Pk. VII. 646185/1933. szám. Dr. Rassay Gyula ügyvéd által képviselt Az Országos Magyar Jelzálog­intézet Rt. javára 731 pengő 11 fillér tőke és több kö­vetelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1933. évi 314412. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1933. évi dec. 22-én lefoglalt és 7082­­-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. j biróság VII. 646185. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzleteljen Buda­pesten, V. kerület, Sas­ utca 20—22. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 4. napjá­nak délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, a végrehajtási jegyzőkönyv 184—234. t. alatt összeirt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Dr. Háy Elek ügyvéd által képviselt Magyar-Olasz Bank javára Pk. 639986. sz. Budapest, 1934. évi május hó 4. napján. Lengyel Aurél, kir. bírósági végrehajtó. O­F 4285 Árverés. Pk. IX. 639383/1933., Pk. IX. 712416/17. 1934. szám. Dr. Perényi Alfréd ügyvéd által képviselt Münk Györgyné javára 916 P, továbbá 620 P 67 + 1241 P 33 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1933. évi 309740., 302165. és 327420. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi október hó 26., 1934. évi április hó 17. napján lefoglalt és az 1932. Pk. IX. 896772. számú, valamint az 1933. Pk. IX. 639383. számú jkvekben 3631 P, az 1934. Pk. IX. 742416—17. számú jkvben pedig 1232 P bec­sértékű ingó­ságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, V. kerület, Csáky­ utca 5. házszám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 7. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés, festmények, szőnyegek, könyveik, zon­gora és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi május hó 18. napján. Vénuss Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 4277 Árverés. Pk. X. 880114/1932. szám. Dr. Julesz Jenő és dr. Feuer Mihály ügyvédek által képviselt Hazai Kő­olajipar Rt. javára 14.350 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1927. évi P. XXI. 205055. szám­i végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi junius hó 2. napján és 1934. évi április hó 10. nap­ján lefoglalt és 1105 P-re becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Budapesten, VI. ker., Üteg­ utca 14. házsz., fszt., gyárhelyiség és folytatva IX. kerület, Lónyay-utca 60. szám, földszint 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi junius hó 5. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szekrények, vitrin, íróasztal, bőrfotel, függönyök, csillár, festmény, toilette, éjjeli szekrény és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi május hó 9. napján. Dr. Janits Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 4276 Árverés. Pk. IX. 707922/1934. szám. Dr. Buchmüller Dezső ügyvéd által képviselt Schmidt Miksa javára 114 pengő 30 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 233/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1934. évi március hó 9. napján lefoglalt és 3903 , 70 fillérre becsült ingó­ságokra az árverést a V. P. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, VII. kerület, Wesselé­­nyi­ utca 62. szám alatti színházban leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 4. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingó­ságokat, u. m. : bútorokat, szőnyegeket, kosztümöket, színpadfelszerelést, harmóniumot és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, a bejelentő fél távollété­ben is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értelmében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — a többi végrehajtatok kielégítésére is elrendelt­­nek tekintendő és azok bejelentésére is megtartható. Budapest, 1934. évi május hó 5. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 4283 Árverés. Pk. I. 63868/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbíróság 206199. 1932. szám­i végzésével dr. Balla Jenő ügyvéd által kép­viselt Pátria Általános Biztosító Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 900­0 költségkövetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2751 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ke­rület, Győri­ út 24. szám, III. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 20. napjának délelőtti 10 órára tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek eladom. Budapest, 1934. évi május hó 17. napján. Riedt István, királyi bírósági vég­rehajtó. O­F 4268 Árverés. 33/1934. végz. szám. Dr. Kaufer Imre ügyvéd által képviselt S. Weisz cég végrehajtató részére 397 P 17 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél a Pk. 19902/1933. végrehajtási jegyzőkönyvben le­foglalt és 42.479 P 76 fillérre becsült ingóságokra az árverést elrendelem, annak 36 - 13 fillér és jár. erejéig alperes lakásán Pécsett, Siklósi­ utca 54. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 4. napjának délelőtti fél 12 óráját tűzöm ki, amikor a bí­róilag lefoglalt bútorokat, lakás-, irodai berendezést, faárut, autót, lovakat, kocsit és egyéb ingóságokat eladom, Pécs, 1934. évi május hó 12. napján. Müller Győző, kir. kir. végrehajtó. O­F 4271 Árverés. Pk. X. 711114/1934. szám. .Dr. Vekerdy Géza ügyvéd által képviselt Szirmai Jenőné javára 6.000 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti­­köz­ponti királyi járásbíróság 4. P. 34575/5. 1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi április bő 7. napján lefoglalt és 1133 pengőre becsült ingóságokra az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján dr. Fodor József ügyvéd által képviselt Ferenczy D. javára 1.700 pengő és járulékai erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII­ .kerület, Rá­­kóczi-U­t 11. szám, V. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi junius hó 6. napjá­nak délelőtti fél 10 órája tűzetik­­ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évii május hó 16. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 4275 Árverés. Pk. V. 605965/1933. szám. Dr. nemes Nagy Mihály ügyvéd által képviselt botfái Hűvös Iván javára 300 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi február hó 11. napján lefoglalt és 1280 pengő becsértékű ingóságokra az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtási szenvedő lakásán Budapesten, VIII. ker., József-Utca 12. szám, IV. emelet 19. ajtószám alatt, folyt. VIII. ker., József-utca 3. szám, I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi jun­ius hó 12. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, festmény s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi május hó 13. napján. Joó Károly. kir. kir. végrehajtó. O­F 4273 Ingatlan árverések. Árverés: 11200/1934. tkvi szám. A Magyar Leszámitoló és Pénzváltó Bank budapesti bet. cég végrehajtatónak Varga Imre végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az úja­bb árverést 20.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a debreceni kir. járásbíróság területén levő, Debrecen városban fekvő s a debreceni 10131. sz. betétben A. I. 1—3. sorszám, 30017., 30018., 30019/1. hrsz. alatt foglalt 7 hold 1240 négyszögöl területű, az Ondódon fekvő 24. számú ház, udvar, gazdasági épületek, ut és szántóra 9385 ar. P, a debreceni 10133. számú betétben A. -1- 1. sorszám, 30019/2. hrsz. alatt foglalt 23 hold 653 négyszögöl terü­letű, az Ondódon fekvő szántóra 26.919 ar.­­ kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi július hó 6. napján, délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc­ utca 17. szám, 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok az árverési feltételek-­­­ben megjelöltnél alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5%-át készpénzben, vagy óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Debrecen, 1934. évi április hó 5. napján. A debreceni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4287 Árverés. 120/1934. tkvi szám. özv. Rebek Jánosné vég­rehajtatóinak özv. Rebek Jánosné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­,­ság a végrehajtási árverést 467 pengő 30 fillér tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a pécsi kir. járásbíró­ság területén levő, Pécs Sz. kir. város területén fekvő s a pécsi 1974. számú telekkönyvi betétben felvett 1970. hrsz. 163,5 négyszögöl területű, Siklósi külvárosban I. Ferenc József­ út 14. sz. alatt fekvő lakház és udvar­i rész illetőségére 12.000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverés nem érinti az özv. Rebek Jánosné javára bekebelezett lakás szolgalmi és özvegyi haszon élvezeti jogot. Az árverést 1934. évi június hó 26. napján, délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Munkácsi M.­utca 2. szám, I. emelet 52. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Pécs, 1934. évi február hó 24. napján. A pécsi kir. járás bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F *279

Next