Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. június (68. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-02 / 122. szám értesítője

1934 junius 2. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 3 Árverés. 3745/1934. szám. Özv. Fejér Andrásné végre­hajtatónak, Kováts Ferenc végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 6000 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett, a hódmezővásárhelyi kir. járás­bíróság területén levő, a hódmezővásárhelyi bel­. 190. számú betéti, A. + 2. sorszám s 1321/1. helyrajzi sz., Szegvári­ utca 10. szám­i házból Kováts Ferenc nevén álló felerészre 1050 pengő; továbbá a ki­lt. 560. sz. betéti, A. 1. 1—7. sorszám, 15705—15711. helyrajzi szám alatti 20 hold 825 négy­szögöl Vöreshalom dűlői jószágtelk­e 21.253 pengő 14 f. a ki­lt. 22120. sz. betéti, A. + 1. sorszám s 35768/2. helyrajzi szám alatti 107 négyszögöl tarján véginagyló dűlői kertből Kováts Ferenc nevén álló felerészre 52 - 26 fillér kikiáltási árban, de mindhárom ingatlanra, illetve jutalékra az özv. Kováts Gáborné javára be­kebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával, ha azon­ban az igy megajánlandó vételár a bell. 190. sz. betéti ingatlannál 500 pengős, a ki­lt. 566. sz. betétinél 10.000 pengőt, a ki­kt. 22120. sz. betétinél 60 pengőt el nem érné, akkor az árverés nyomban hatálytalanítandó, s most már a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül bo­csátandó árverés alá, elrendelte. Az árverést 1934. évi június hó 19. napján délelőtt 9 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszinten) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél, a külterületit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttéé­ letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.­,c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : l.X. t.-c. 21. §■!­Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási év százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Hódmezővásárhely, 1934. évi április hó 18. napján. A hódmezővásárhelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4288 Árverés. 2054/1934. tkvi szám. Dr. Mártim Gyula ügy­véd, mint vb. Cb­iszler Ignác és Árpád csődtömeggond­­noka, önkéntes árverési ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést a kiskőrösi királyi járásbíróság területén levő, Kiskőrös községben fekvő s a kiskőrösi 91. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 1591. helyrajzi szám alatt felvett, a n­ellelekben fekvő 208 négyszögöl házra és udvarra 8000 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. Az árverést 1934. évi június hó. 22. napján délelőtt 9 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (I. emelet 12. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. g-árban­ meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétb­e helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Kiskőrös, 1934. évi február hó 23. napján. A kiskőrösi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 4289 Árverés. 3385/1933. szám. Dr. Boll Lajos végrehajtatá­­na­k Cseh P. Lajosné szül. Vidóczi Eerzséb­et végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverési 1200 pengő tőke­követelés és járulékai behajtása végett a laki kir. járás­bíróság területén levő, Teleki községben fekvő s a teleki 412. számú telekjegyzőkönyvben A. + 1. sorszám, 412/a. helyrajzi szám alatti ingatlan (szántó) osztatlan fele­részére özv. Bors Lászlóné szül. Zbin­yovszky Mahtid özvegyi jogával. Vidóczi János és neje Kovács Erzsébet holl­igtartó haszonélvezeti jogával terhelten 282 P . u. o. tikvben 4/a. hisz. alatt felvett ingatlan (belsőség) osz- Iallan felerészére Cseh Pál és neje Balassa Lidia, vala­mint Vidóczi János és neje Kovács Erzsébet javára be­kebelezett holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelten 211 . , a teleki 434. számú tekvben A. 1. 187. sorszám és 297., 333., 368., 464., 583., 693., 780. helyrajzi számú ingatlanoknak egynegyed részére Vidóczi János és neje Kovács Erzsébet haszonélvezeti jogával terhelten 2000­­ kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi június hó 4. napján, délelőtt 9 órakor Teleki községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő és a teleki 412. számú tekvben felvett ingatlanilletőségeket 5518 pengőnél alacsonyabb áron, míg a teleki 434. számú tekvben felvett illetősége­ket a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem lehet eladni. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kikü­ld­­ültnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadná és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. l.-c. 147., 150., 170. g-al ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. g.). Tab, 1933. évi októ­ber hó 17. napján. A labi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 4332 Árverés. 3225/1934. Ik. szám. Schwarcz Adél és társai végrehajtatuknak Szabó Sándor és társai végrehajtást szenvedők ellen inditott végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság az újabb árverést 501 al. A tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett az egri királyi járás­­bíróság terv idén levő, Füzesabony községben fekvő s I. a füzesabonyi 918. számú betétben A. II. 1—11. sor­szám, 2008., 2582., 3448., 3725., 4711., 6696., 6814., 7462/1., 8093. helyrajzi szám alatt foglalt szántók és rét ingatlanokból, valamint 540/245430 rész és 540/245430 rész legelő illetőségből Zagyva­ József nevén álló illető­ségre, azok alkotórészei és tartozékaira az özv. Szabó Sándorné javára bekebelezett kikölmény fenntartása mellett 1666 , 66 fillér kikiáltási árban, továbbá a füzesabonyi 919. számú betétben A. I. 1—12. sorszám, 2475., 2594.,­ 2877., 3321., 5522., 5674., 6519., 6716., 7301., 7994. helyrajzi szám alatt foglalt és ifj. Szabó Sándor nevén álló szántók, valam­int 540/245430 és 540/245430 rész­legelő illetőségre, azok alkotórészei és tartozékaira 4800 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi június hó 18. napján délután 4 órakor Füzesabony községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron, illetve a fedezeti elv sé­relmével nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. 8-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket ad­irni (1881. évi l.X t.-c. 147., 150., 170. §-ai : 1908. évi l.X. t.-c. 21. L.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ám többet ígérni senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.)­. Eger, 1934. évi február hó 26. napján. Az egri királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4323 Árverés. II. 1873/1934. tkvi szám. A Vasmegyei Mező­­gazdasági Takarékpénztár Rt. végrehajtatának, Sütő Viktor és neje Fábián Ilona végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 6.900 aranypengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett, a szombathelyi kir. járásbíróság tervidén levő, Szombathely m­. városban fekvő s a szombathelyi 454. számú telekkönyvi betét­ben A. I. 1—2. sorszámok, 2508. és 2510. helyrajzi szá­mok alatt foglalt és Sütő Viktor és neje nevén álló ingatlanra 10.000 pengő kikiáltási árban, míg egyedül Sütő Viktor nevén álló illetőségre 5.000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi június hó 25. napján délelőtt 9 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Szily János­ u. 7. szám, 15. ajtószám alatt) fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a végrehajtató köve­telésére a kikiáltási ár felénél, Markovits István köve­telése 10.335 pengőnél és egyedül Sütő Viktor illető­ségét Ninisch Pál követelésére 8.658 pengőnél alacso­nyabb áron eladni nem lehet. Az á­rverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 117., 150- 170. §-al ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t-c. 25. §.). Szombathely, 1934. évi március hó 6. napján. A szombathelyi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4291 Árverés. 1732/1934. tkvi szám. Hermann Aladár végre­hajtatónak, ifj. Giesze Fülöpné szül. Hoog Magdolna végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 4.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a bajai kir. járásbíróság területén levő, Gara községben fekvő s a garai 800. számú telekkönyvi beletben A. + 1. sorszám, 494/2. helyrajzi szám alatt foglalt 189 négy­szögöl területű, 298. é. 1. szá­mu­ ház és udvarra a.400 pengő fedezeti vételárban, elrendelte. Az árverést 1934. évi jú­niu­s hó 21. napján délután egynegyed 5 órakor, Gara községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő­­ingatlan a fedezeti vételárnál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozóik kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. 8-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a­­ bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállitott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Baja, 1934. évi február hó 13. napján. A bajai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4283 Árverés. 8714/1934. tk. sz. Dr. Ignátzy Ernő gödöllői ügyvéd végrehajtatának Kovách Kocsárdné szül. Kovács Karolina végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve-­­rést 1376 , 24 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gödöllői királyi járásbíróság területén levő, Gödöllő községben fekvő s a végrehajtást szenvedő ne­vén álló a gödöllői 3469. szám­ú betétben A + 1. sor­szám, 3897/2. helyrajzi szám alatt 877 négyszögöl terű­idei szántó lakóházzal 7040 pengő kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1934. évi június hó 21. napján délelőtt 9 órakor Gödöllőn a telekkönyvi hatóság hivatalos he­lyiségében (Horthy M.­u. 19. szám, 23. ajtószám) fogják megtartani. 1. A legkisebb vételár a következő: végrehajtató ré­szére a kikiáltási ár fele, Váci ker. munkásbizt. részére 4­1­1 P, ifj. Walla József részére 13.800 P, Varga Pál részére 17.900 P, Magyar Radiator Rt. részére 18.400 P, Fried Mór és Fia részére 19.900 P, Saturnus Műszaki és Gépkeresk. Rt. részére 20.5­10 P, Első miskolci vízvezeték rézműves vállalat részére 25.610 P, Miskolci villamossági Rt. részére 28.170 P. O. T. I. részére 32.090 P, Eszter­­gomvidéki Hitelbank Rt. részére 44.570 P. Róth Márton részére 47.380 P. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­kénes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyopilsni a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Gödöllő, 1934. évi március hó 20. napján. A gödöllői királyi járásbíróság, mint telekkönyvi háló­ság * M NE 4282 Árverés. 1010/1934. tkvi szám. Fővárosi Sörfőző Rt. végrehajtatának Téglás Lajos és neje Molnár Ibolya végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 1500 pengő töké és jár., valamint a csatlakozottaknak kimondott Schvarcz Mózes 100 1*, Szálló Imre 737 P, Österreicher Lipót és Fia Nándor 200 P 45 f, Eried Zsigmond és fia 66 P 31 f tőke és jár. behajtása végett, a kunszín­tmikló­si kir. járásbíróság területén levő, Fü­löpszállás községben fekvő s a fülöpszállási 1989. sz. betétben A. + 1—2. sorszám, 253/1. és 253/2. i­rsz. a. felvett házakra a Béltetekben 1040 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. Az árverést 1931. évi június hó 30. (harminc) napján, déldőlt 11 órakor Fü­löpszállás községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat a Fővárosi Sörfőző Rt. kérelmére 1800 pengőnél, Schvarcz Mózes kérelmére 3650 pengőnél, Szálló Jenő kérelmére 3800 pengőnél, Österreicher Lipót és Fia kérelmére 4700 pengőnél és Fried Zsigmond és fia kérelmére 5000 pengőnél alacso­nyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzük a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről ki­állított­ letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telet, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az, állala ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Kunszentmiklós, 1934. évi február hó 19. napján. A kunszentmiklósi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 4280 Árverés: 13634/1934. tkvi szám. Hazai Bank Rt. vég­­rehajtásának Tőke György végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli az újabb árverést 52.000 P at. tőkekövetelés és járulékai, továbbá a csatlakozottnak kimondott : 1. Dr. Helvey Tivadar 705 P 80 fillér, 2. özv. Adler Dezsőné szül. Szevilusz Gertrud 16.000 pengő tőkekövetelése és jár. behajtása végett ; a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telek­­könyvi hatóság tervidén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szfév. dunabalparti részének 1986. szám­i tkvi­detéiben 26194. (régi 1578—1581/8.1 helyrajzi szám alatt felvett Forgách­ utca 30. és Röppentyű­ utca 59. szám alatt fekvő ház, kert és udvarból álló 324 78/100 négy­szögöl terjedelmű és végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 101.738 al. ) kikiáltási árban. Az árverést 1934. évi június hó 20. napján délután 5 órakor a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerüld, Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél jelenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tón elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet­ leli, ha többet ígérni senki sem akar, kérdés nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Budapest, 1934. évi április hó 16. napján. A budapesti központi királyi járásbíróság, mint telek­­könyv hatóság. N­F 4281

Next