Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. június (68. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-02 / 122. szám értesítője

4 A Budapesti Közlöny Hivatalos Érd­ííítője 1934 junius 2. Árverés: 12483/1934. szám. Jakobovics Sándor végre­­hajtatónak, Berentés Béla és neje Sértő Róza végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 11.000­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a gödöllői királyi járásbíróság területén levő, Sashalom községben fekvő s a végrehajtást szenvedő nevén álló, a sashalmi 364. számú telekkönyvi betétben A. I. 4., 5. sorszám, 757., 758. helyrajzi szám alatt foglaló 36 + 140 négy­szögöl területű ház és kertre 17.710 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. Az árverést 1934. évi június hó 30. napján délután 3 órakor, a gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Horthy Miklós­ utca 19. szám, 23. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverelni szándékozóik kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadéki képes érték papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadná és az árverési feltételeket aláirni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki se­m akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Gödöllő, 1934. évi április hó 20. napján. A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 4289 Árverés. 5752/1934. tkvi szám. A Pestszenterzsébeti Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja végrehajtasá­­nak, Perndl Ferencivé Faigl Katalin és Perndl Ferenc végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2850 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a pestszenterzsébeti királyi járásbíróság területén levő, Csepel községben fekvő s a csepeli 942. sz. telekkönyvi betétben A.­­+­ 1. sorszám s 629. helyrajzi szám alatt­oglalt „Ház Ferenc­ u. 20. sz. alatt“ végrehajtást szen­vedő nevén álló 190 négyszögöl területű ingatlanra 9.480 pengő kikiáltási árban azzal, hogy dr. Szécsi Ferencnek csak Perndl Ferenc ellen van végrehajtási joga, el­rendelte. Az árverést 1934. évi augusztus hó 31. napján délután 3 órakor, Csepel községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről ki­állított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Pestszenterzsébet, 19144. évi május hó 3. napján. A pestszenterzsébeti királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 2478 Árverés. 1168/1934. sz. A Borsod Miskolczi és Debre­ceni István Gőzmalom Rt. debreceni végrehajtásának Grünner Sándor és neje Freund Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 1800 pengő tőke­követelés és járulékai behajtása végett a pestszenterzsé­beti királyi járásbíróság területén levő, Pestszentimre községben fekvő s a soroksári 8913. szám­i tkvi betét­ben A. 4- 3. sorszám, 17975/71. helyrajzi szám alatt fog­lalt a Kisfaludy­ u.-ban levő és Grünner Sándor és neje Freund Erzsébet végrehajtási szenvedők nevén álló házra (adó és becslési bizonyítvány szerint ház, udvar és kert) 17.618 pengő 56 fillér kikiáltási árban azzal, hogy az ingatlant a kikiáltási árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. A Soroksár Haraszti Taksonyi Takarékpénztárral szemben a kikiáltási ár 8000 pengő és az ingatlant vele szemben a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. * özv. Medgyes Simonná és társaival szemben a kikiál­tási ár ugyancsak 8000 pengő s velük szemben az ingat­lant a kikiáltási ár 5172 P 56 fillérnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Egyesült Magyar Malomipari Rt.-gal szemben a kikiál­tási ár 22.618 P 56­­, amely összeg egyúttal a legkisebb eladhatási ár is. Schmidt és Császárral szemben a kikiáltási ár 27.008 pengő 56 fillér, amely összeg egyúttal a legkisebb elad­hatási ár is. A Vecsési Néptakarékpénztárral szemben a kikiáltási ár 27.795 P 45 fillér, amely összeg egyúttal a legkisebb eladhatási ár is. Az Egyesült Magyar Malomipari Rt. és Schmidt és Császár cégnek Grünner Sándor nevén álló 1/2 részére van végrehajtási joga. Az árverést 1934. évi június hó 25. napján délelőtt 10 órakor Pestszentimre községházához tűzi ki. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.), Pestszenterzsé­­bet, 1934. évi február hó 7. napján. A pestszenterzsébeti királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Árverés. 4153/1934. tk. szám. Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár Rt. végrehajtatának Havasi La­josáé szül. Grosz Frida végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 4050 P tőkeköve­lés, ennek 1932. évi január hó 15. napjától járó 6 százalék kamata, egyharmad szá­zalék váltódíj, 177 P eddig megállapított per és végre­hajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 74 P költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Or­szágos Hitelvédő Egylet 100 P, Freund Zsigmond 569 P 16 fillér tőkekövetelése és járulékai behajtása végett. a nyíregyházi királyi járásbíróság területén levő, Nyíregyháza megyei városban fekvő s a nyíregyházi 9104. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám s 21598/1. helyrajzi szám alatt foglalt Havasi Lajosné szül. Grosz Frida nevén álló a Beltelekben (Bujtos) lévő 132 négyszögöl terü­letű lakóház és udvarból álló ingatlanra 6000 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Bocskai­ u. 2. szám, 30. ajtószám) megtartására 1934. évi junius hó 26. napjá­nak délelőtti 8 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlan, ha az árverést a Buda­pest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár Rt. kéri, a kikiáltási ár kétharmadánál, ha pedig a csatlakozottnak kimondott Országos Hitelvédő Egylet kéri 8337 pengő 12 fillérnél, ha pedig Freund Zsigmond kéri 9996 pengő 22 fillér vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §. és 5610/1931. M. E. szám­i ren­delet 22. §-a). 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes érték papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.). Nyíregyháza, 1934. évi február hó 28. napján. A nyíregy­házi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4282 N F 4292 Csőderdetmények. Csőd. Cs. 3592/3. 1934. szám. A szegedi kir. törvény­szék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy néhai özv. Temesváry Ferencné szül. Fodor Etelka kisbirtokos, volt szegedi lakos hagyatéka ellen bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam területén levő ingatlan javaira az 1881 : XVII. t.-c. 84. §-a alapján a csődöt a mai napon megnyitotta. Csődbiztosul dr. Lang Ádám­ törvényszéki birót, ren­des szabadságideje vagy egyéb akadályoztatása tarta­mára dr. Marosváry Ferenc törvényszéki bírót, tömeg­gondnokul dr. Bertényi Iván szegedi ügyvédet, helyet­teséül dr. Gróf György szegedi ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1934. évi június hó 22. napját ; a felszámolási tárgya­lásra 1934. évi július hó 9. napjának d. e. 9 óráját ; a csődválasztmány megválasztására pedig 1934. évi július hó 12. napjának d. e. 9 óráját tűzte ki a csődbiztos hi­vatalos helyiségébe (Széch­ényi-tér 4. szám, 1. emelet 72. ajtói. Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztályo­zás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok terhével a csődtömeg ellen a fent emlitett határidő alatt a kir. törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.-c. 126—129. §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folya­matban. Felhívja a zálog- és megtartási joggal bíró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tönyeggondnoknak jelentsék be és az általuk leírt dolgokat a tömeggondnok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Figyelmezteti mindazokat, akiket elkülönítési, vissza­követelési­, va­gy külön kielégítési jog illet, hogy am­eny­­n­yiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg értékesítését és feloszlását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg. Szeged, 1934. évi május hó 22 napján. A szegedi kir. törvényszék, mint csődbíróság. 3—3 4221 Csőd. 12. Cs. 38766/2. 1934. szám. A budapesti kir. tör­vényszék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy az „orfeumibérlő“ részvénytársaság budapesti (VII., Erzsé-­­bet­ körút 31.) bej. cég ellen bárhol található ingó vágyó­imra és a magyar állam területén levő ingatlan javaira a 1410/1926. számú rendelet 88. §-ának 1. bekezdése és az 1881 : XVII. t.-c. 244., 248. §-ai alapján a csődöt a mai napon hivatalból megnyitotta. Csődbiztosul dr. Fürst László kir. törvényszéki jegy­zőt, tömeggondnokul dr. Bacher Pál budapesti (VI., Király­ u. 92.) ügyvédet, helyetteséül dr. Rákos István budapesti (VI., Berlini­ tér 2.) ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1934. évi július hó 15. napját, a felszámolási tárgyalásra 1934. évi augusztus hó 8. napjának délelőtti 9 óráját, a csőd­­választmány megválasztására pedig 1934. évi augusztus hó 10. napjának délelőtti 9 óráját tűzte ki a csődbiztos hivatalos helyiségébe (Budapest, V., Alkotmány­ utca 14. szám, III. emelet 2. ajtó). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényeiket a felszámolási tárgyaláson megállapítás és osztályozás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok terhé­vel a csődtömeg ellen a fent emlitett határidő alatt a kir. törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.-c. 126—129. §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folyamatban. Figyelmezteti a kir. törvényszék a csődhitelezőket, hogy a kényszeregyességi eljárás alatt tett bejelentések a csődeljárás során az 1410/1926. M. E. számú rendelet 88. §-a értelmében csak akkor joghatályosak, ha a bejelentés megfelel az 1881. évi XVII­­.­ciikk idevonat­kozó rendelkezéseinek. Figyelmezteti továbbá a kir. törvényszék csődhitelező­­ket, hogy a cégtagok ellen a csődeljárás elkülönítve folyik s igy velük szemben a követelések külön is be­­jelentendők. Felhívja a zálog- és megtartási joggal bíró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk leírt dolgokat a tömeggondnok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Felhívja mindazokat, akiket elkülönítési vagy külön kielégítési jog illet meg, hogy amennyiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg értékesítését és felosz­tását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okirattal ellátva jelenjenek meg. Budapest, 1934. évi május hó 29. napján. A budapesti kir. törvényszék, mint csődbíróság. 4314 Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4131/1934. szám. A kir. törvényszék Schwéd Dávidné született Herczeg Erzsébet, mint a Deutsch Bernét kisteleki be nem jegy­zett szatócs cég tulajdonosa kereskedőnek kérelmére az 1410/1926. M. E. számú rendelet 19. §-a értelmében a csődönkívüli kényszeregyességi eljárást a mai nappal kezdődő joghatállyal megindítja. Vagyonfelügyelőül dr. Léderer László kisteleki ügyvé­det rendelte ki, a vagyonfelügyelőt az idézett rendelet 14. és 43. §-okban megjelölt jogaira és kötelességeire figyelmezteti és felhívja, hogy a fogadalom letétele végett a kir. törvényszék hivatalos helyiségében I. em. 72. számú ajtó, hivatalos órák alatt haladéktalanul jelentkezzék. Minthogy pedig adós kereskedő, így a magánegyesség megkísérlése az idézett rendelet 24. §-a szerint kötelező, ezért a hitelezőket felhívja, hogy követeléseiket az 1934. évi június hó 20. alapjáig bezárólag az idézett rendelet 24. §-ában meghatározott jogkövetkezmények terhe alatt az Országos Hitelvédő Egyletnél Budapesten jelent­sék be. A magánegyesség létrehozására 30 nap áll ren­delkezésre,­ mely időtartam 1934. évi július hó 20. nap­ján jár i le. A netán létrejött magánegyesség tekinteté­ben fennálló esetleges észrevételeket az egyezségnek a Budapesti Közlönyben közzétételétől számított 15 nap alatt ugyancsak az O. H. E.-nél Budapesten kell a hite­lezőknek benyújtani. Figyelmezteti a kir. törvényszék a hitelezőiket, hogy a magánegyesség létre nem jötte ese­tében a bejelentett követelések után járó törvénykezési illetéket (100. §.) az egyességi tárgyalás határnapjáig zárják le. Az idézett rendelet 3. §-a értelmében hirdetményt bo­csát ki s azt a Budapesti Közlönyben egyszer közzé­tételi, továbbá a kir. törvényszék hirdető tábláján és Kistelek községi elöljáróság helyiségében leendő ki­függesztése végett megküldeni rendeli, a Magyar hite­lezői Védegylet és bécsi Creditaren Verein budapesti helyiségének, a Magyar Tudakozó Egyletnek, a szegedi m. kir. adóhivatalnak, az ügyvédi kamarának megküldi. A szegedi kir. járásbíróságot az iránt is megkeresi, hogy az adós ellen esetleg foganatosított végrehajtási eljárás során felvett jegyzőkönyvekre a jelen eljárás megindítását jegyeztesse fel. Nevezett adóst további intézkedésig eltiltja attól, hogy a kirendelt vagyonfelügyelő hozzájárulása nélkül a nyilt üzleten kívül árukat árusítson s utasítja, hogy üzleti könyveit, pénztárát és üzleti kulcsait a vagyonfelügyelő­nek haladéktalanul rendelkezésre bocsássa és felhívja, hogy az eljárási költségekre 140 pengőt és a törvény­kezési illetékre 50 pengőt 8 nap alatt helyezzen elnöki letétbe. Szeged, 1934. évi május hó 26. napján. A szegedi kir. törvényszék. 1951 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2140/1934. szám. Gsámyi József: Miskolc, ügyében a magénegyességi tár­gyalás az OHE. központjánál (Budapest, V., Alkotmány­utca 8.), 1934. évi junius ivó 8. napján, délelőtt 11 óra­kor tartatik meg. Budapest, 1934. évi junius hó 1. nap­ján. Országos Hitelvédő Egylet, F 4318 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1539/1934. szám. Landauer Sándor: Szekszárd, ügyében a magánegyességi tárgyalás az OHE. cipőszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ u. 8.), 1934. évi junius hó 8. napján, dél­előtt 10 órakor tartatik meg. Budapest, 1934. évi junius hó 1. napján. Országos Hitelvédő Egylet. F 4319 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 672/1934. szám. Rosenberg W. V. Schönfeld Tivadar, Szombathely, ügyé­ben a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tar­tozásainak 50%-át a jogerősen jóváhagyott végzésnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 30-ik napon kezdődő tíz hav­i egyenlő részletben megfizetni. Kezes Schön­feld Ti­vadarné, Budapest, 1934. évi június hó 1. napján, Országos Hitelvédő Egylet, F 4320

Next