Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. június (68. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-02 / 122. szám értesítője

6 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1934 junius 2. M­AGÁNHIRDETÉSEK Ferencz-Csatorna Részvénytársulat. Francis Canal Company. Meghívó a Ferencz-Csatorna Részvénytársulatnak 1931. évi június 1ió 30-án (szombaton) délelőtt 10 órakor, a társulat saját hivatalos helyiségében (Budapest, I., Attila­ körut 51.) tartandó rendes közgyűlésére. 1953 2—1 Az igazgatóság. Sacher Pensio Utóda R. T. 1931. évi mérlege : Tartozik: Pénztár P 7.908.56. Egyenleg, mint veszteség P 2.731.44. — Követel: Részvénytőke P 10.000.—. Tartalékalap pengő 640.—. Az igazgatóság. 1932. évi mérlege : Tartozik : Pénztár P 7.908.56. Egyenleg, mint veszteség P 2.731.44. — Követel: Részvénytőke pengő 10.000.—. Tartalékalap P 640.—. Az igazgatóság. 1933. évi mérlege : Tartozik: Pénztár P 7.908.56. Egyenleg, mint veszteség P 2.731.44. — Követel: Részvénytőke pengő 10.000.1. Tartalékalap P 640.1. 1921 Az igazgatóság. A Czukoripar Biztositó Egyesület magyarországi igazgatóságának 1932/3. évi eredményszámlája. Kiadások: 1. Kifizetett károk a vb. rész levonása után P 1.638.97. 2. Üzemköltségek: a) Jutalékok P 2.63. b) Üzletviteli költségek P 5.664.97. c) Adók és illetékek P 1.244.90 3. Árfolyamveszteség P 4.322.38. 4. Díjtartalék az üzletév végén a vb. rész levonása után P 4.690.65. 5. Nyereség P 1.489.36. Összesen P 19.053.86. Bevételek: 1. Az előző számadási évről áthozott díjtartalék a vb. rész levonásával P 5.793.70. 2. Díjbevétel a törlések és a vb. rész levonása után P 7.817.36. 3. Kamatok pengő 4.666.11. 4. Kötvényilletékek P 776.69. Össze­sen P 19.053.86. Mérlegszámla. Vagyon: 1. Pénzintézeteknél elhelyezett kamatozó követelések P 109.672.10. 2. Felek P 1.760.14. 3. Biztosítási alap értékei P 42.016. Összesen P 153.448.24. Teher: 1. Magyarországi üzlet folytatá­sára szánt tőke P 50.000.—. 2. Biztosítási alap P 45.022.—. 3. Általános biztonsági tartalék­­alap P 23.800.—. 4. Díjtartalék az ü­zletév vé­gén a vb. rész levonása után P 4.690.65. 5. Igazgatóság Prága P 28.446.23. 6. Felesleg P 1.489.36. összesen P 153.448.24. 1940 MAGYAR BABAKÖNYV a bába hivatásának gyakorlásáról! Harmadik, hivatalos kiadás. Ára egész vászonkötésben példányonként 5 pengő. Kapható a könyv árának és szállítási költségének előzetes beküldése vagy utánvételezése mellett a m­. k.r. afiahít Budapest, I. (Vár), Kapisztrán-tér I. S2. A Czukoripar Biztositó Egyesület, Prága, 1932/3. évi mérlegszámlája. Vagyon: 1. Pénztárkészlet Ke. 10.991.50. 2. Pénzintézeteknél elhelyezett kamatozó köve­telések Ke. 8,598.943.60. 3. A biztosítottak óva­­dékjai Ke. 9,368.084.8. 4. Az intézet székháza Ke. 3,278.706.90. 5. Értékpapírok 65,237.660.14 Ke. 6. Váltók Ke. 28,947.15. 7. Különböző adó­sok Ke. 318.726.07. 8. Biztosítottak 596.148.60 Ke. Összesen Ke. 87,438.207.96. Teher: 1. Biztosítási alap Ke. 6,000.000.0♦. 2. Díjtartalék vb. rész levonása után Ke. 39,895.049.07. 3. Valutatartalék Ke. 322.962.43. 4. Általános magyar biztosítási alap 110.379.02 Ke. 5. Tartalékalap Magyarországon 241.500 Ke. 6. Biztosítási alap Magyarországon Ke. 173.360.28. 7. Hatvani alapítvány Ke. 1.117.81. 8. Werther Arthur alapítvány Ke. 10.250.90. 9. Az 1923. jun. 2-án tartott közgyűlés határoza­tával létesített alap Ke. 1.304.955.—. 10. Tarta­lék a részvények lefizetésére a biztosítási alap­nál Ke. 836.194.—. 11. Kártartalék a vb. rész levonása után Ive. 4.190.—. 12. Tartalék a meg nem fizetett biztosítási dijakra Ke. 412.292.67. 13. Adótartalék Ke. 927.417.—. 14. Tartalék kamatveszteségre Ke. 100.000.—. 15. A bizto­sitó egylet tagjai és tisztviselői nyugdijilletmé­­nyeinek feljavítására szolgáló tartalék a bizto­sító egylet igazgatóságának rendelkezése sze­rint Ive. 19,382.564.08. 16. A biztosítottak óva­dékai Ive. 9,368.084.8. 17. Különböző hitele­zők Ke. 2,506.700.80. 18. Áldozat az előző év­ről Ke. 1,108.278.02. 19. Felesleg az üzletévről Ive. 4,732.912.88. Összesen Ke. 87,438.207.96. A Czukoripar Biztositó Egyesület, Prága, 1932/3. évi nyereség- és veszteségszámlája. Kiadások: I. Kifizetett károk a vb. rész levonásával Ke. 206.405.39. II. Folyó kezelési költségek Ke. 2,572.802.73. b) Adók és illetékek Ive. 1,126.950.99. III. Leírások és egyéb kiadá­sok 1. Leírások Ke. 38.207.60. 2. Árfolyam­veszteség Ke. 4,519.514.31. 3. Tűzoltási járulé­kok Ke. 275.571.20. 4. Felbecslési költségek Ke. 317.982.01. 5. Elektromos berendezések, ellenőrzési költségek Ke. 76.441.50. 6. Nyug­­dijilletmények feljavítására szolgáló tartalék kamatoztatása Ke. 1.000.000.—. 7. Kiadás az 1923. jun. 2-án tartott közgyűlés határozatával létesített alapból Ke. 15.300.—. 8. Utólagos va­­gyondézsma Ke. 147.583.—. IV. Kártartalék a vb. rész levonása után Ke. 4.190.—. V. Díjtar­talék a vb. rész levonása után Ke. 39.895.049.07. VI. Alapítványok állománya az üzletév végén 1. Valutatartalék Ke. 322.962.43. 2. Az 1923. jun. 2-án megtartott közgyűlés határozatával létesített alap I­e. 1.304.955.—. 3. Általános magyar biztosítási alap Ke. 110.379.02. 4. Tar­talékalap Magyarországon Ke. 241.500.2. 5. Biztosítási alap Magyarországon 173.360 28 Ke. 6. Hatvani alapítvány Ke. 1.117.81. 7. Werther Arthur alapítvány Áthozat az előző évről Ke. Felesleg az üzletévről Ke. összeg Ke. 58.201.714.14. Bevételek: I. Áthozat az előző évről Ke. 1,108.278.02. II. Áthozott díjtartalék a vb. rész levonása után Ke. 40,164.244.82. III. Át­hozatal az előző évi alapítványokról : 1. Tarta­lékalap az árfolyamveszteségre, a fenti átvitelt beszámítva Ke. 4,241.494.99. 2. Valutatartalék Ke. 600.000.9. 3. Az 1923. jun. 2-án megtartott közgyűlés határozatával létesített alap Ke. 1.320.255. . 4. Általános magyar biztosítási alap Ke. 92.955.67. 5. Tartalékalap Magyar­­országon I­e. 224.500.—. 6. Biztosítási alap Magyarországon Ke. 168.026.53. 7. Hatvani alap Ke. 1.135.47. 8. Werther Arthur alap Ke 10.­102.50. IV Áthozott kártartalék a vb rész 72 . V a törli VI kV 7 ‘ bevonása után Ke. 5,116.242.06 VTi t? C VV *^kék hozama Ke. 4 452.151 24 r J^^'yeb bevételek Ke 699 507 01 v'"" Ke. 58.201 71414 ojf.au/.94. Főösszeg 1939 Ke. 10.250.90. VII. 1,108.278.02. Vili. 4,732.912.88. Fő- Bamjanich­ utca 39. számú bérház részvénytársaság, felszámolás alatt. Mérlegszámla 1933. január 31-én. Tartozik : Adósok !számla 50.000—. Pénztárszámla 6.244.12. Összesen 56.244.12. Követel : Részvénytőke 50.000.—. Tőke­tartalék 305.02. Értékcsökkenési alap 4.300.1. Nyereségáthozat 1931-ből 1.020.83. 1931/32. évben 618.27 . 1.639.10. Összesen 56.244.12. Eredmény számla 1933. január 31-én. Tartozik : Költségek 36.617.54. Nyereség 618.27. Összesen 37.235.81. Bevételek 37.235.81. Összesen 37.235.81. 1916 R­eglisve. Augenfeld Lajos Kereskedelmi Részvénytársaság 1934. évi június hó 15-én, déli 12 órakor saját helyiségében (VI., Hajós­ utca 3.) tartja évi rendes közgyűlését, melyre a t. részvényeseket meghívja. Tárgysorozat : 1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelen­tése. 2. H­atározathozatal a mérleg, eredmény­számla, az üzleteredmény, valamint a felment­vények megadása tárgyában. 3. Négy igazgatósági tag és egy felügyelő­bizottsági tag választása. Azon 1. részvényesek, akik a közgyűlésen résztvenni óhajtanak, tartoznak részvényeiket folyó évi junius hó 12-ig, dr. Szatmári Ferenc ügyvédnél Budapest, VI., Teréz-körut 40—42. letétbe helyezni. 1937 Az igazgatóság. Bácsbo­­rog vármegyei villamossági r. t. félsz. alatt vegyoni kimutatásai 1931. december 31-én . Vagyon: Részvénybefizetési hátralék 105.000. 2. Künnlevőségek 44.700.— Összesen 149.700.— P.­Teher: Alaptőke 150.000 P. 1932. december 31-én : Vagyon: Részvényjegyzék hátraléka 105.000. —. Künnlevőségek 43.850.—. Kész­pénz 400.—. Összesen 149.250.— pengő. — T­eher: Alaptőke 150.000.— P. 1933. december 31-én : Vagyon: Részvényjegyzék hátraléka 105.000. —P. Kinnlevőségek 43.150.—. Kész­pénz 650.—. Összesen 148.800.— P. — Teher: Részvénytőke 150.000.— P. A felszámolók. Jóváhagyta : 1917 A felügyelőbizottság. DR. TAUFFER VILMOS udvari tanácsos, ny. egyetemi tanár, a szülészeti ügyek rendezé­sével megbízott miniszteri biztos JELENTÉSE AZ ÚJ SZÜLÉSZET­­RENDTARTÁS ÉLETBELÉPTETÉSÉRŐL 4 pengő árban kapható a m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I., Kapisztrán­ tér 1.)

Next