Budapesti Közlöny, 1934. július (68. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-01 / 146. szám

n belül bolyhos és nem ragasztott, hanem összeszőtt) keztyűszövetek kezelhetők a vám 10%-ával, az előbb említetteken kívüli közön­séges keztyűszövetek, amennyiben akár egyik, akár mindkét oldalon csiszolva vannak, a vám 50%-ával kezelendők, míg a nem csiszolt kö­zönséges keztyűszövetekre nézve mindennemű kedvezmény elmarad. A 611. a), b) és d)-hez fűződő jegyzet szerinti pótlék mellőzésének kedvezménye is ezentúl a keztyűszöveteknek előbb említett két csoportjára van korlátozva. A fennmaradó kedvezmények az engedély­­jegyes eljárásban olyan áruk számára vehetők igénybe, melyek a budapesti m. kir. fővámhiva­talnál letett mintáknak megfelelnek. c) A 6.441./M. E. számú 1926. évi, valamint a 7.530/M. E. számú 1927. évi és a 140/M. E. számú 1929. évi rendeleteknek a 649. b) 1. sz.-ra vonatkozó rendelkezései olykér módosulnak, hogy további intézkedésig a cseres (félig cser­zett) disznóbőrök is vámmentesen kezelendők utáncserzés, festés és préselés végett. Ugyanezen, valamint a 140/M. E. számú 1929. évi és a 120/M. E. számú 1932. évi ren­deleteknek a 650. b)­t. sz.-ra vonatkozó intéz­kedései olykér módosulnak, hogy további intéz­kedésig a cseres (félig cserzett) krokodilbőrök is vámmentesen kezelendők utáncserzés, festés és préselés végett. Ugyanennek a rendeletnek, valamint a 3.955. M. E. számú 1927. évi, az 1.880/M. E. számú 1928. évi és a 2.400/M. E. számú 1934. évi ren­deleteknek a 732. d) t. sz. alá tartozó sajtolt csőkamrákra vonatkozó intézkedései a követ­kezőkép módosulnak : 732. d/l. t. sz.-nál : Egy darabból sajtolt cső­kamrák megmunkálás nélkül, mindkét végü­kön fenékkel kiképezve is, hajlított vagy egye­nes szálakban, részben vagy teljes hosszukban hullámosítva is, a belföldön elő nem állított méretekben, gőzkazánokat és túlhevítőket elő­állító gépgyárak számára, külön engedély alap­ján, a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett, további intézkedésig vám­mentesen kezelendők. 732. d/2. 1. sz.-nál : Egy darabból sajtolt cső­kamrák, mindkét végükön fenékkel kiképezve is, befúrt lyukakkal, további megmunkálás nélkül, hajlított vagy egyenes szálakban, rész­ben vagy teljes hosszukban hullámositva is, a belföldön elő nem állított méretekben, gőzkazá­nokat és túlhevítőket előállító gépgyárak szá­­m­ára, külön engedély alapján, a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett, további intézkedésig vámmentesen kezelendők. Ugyanennek a rendeletnek a 774. b)­t. sz. alá tartozó nikkelrudakra és nikkel-lemezekre vo­natkozó rendelkezése hatályát veszti. d) A 4.300/M. E. számú 1929. évi rendelet­nek a 430. 1. sz. alá tartozó árukra vonatkozó rendelkezése a következőképen változik : Zamatos éterek és észterek, amennyiben az országban nem készülnek és az országban ké­szülőkkel nem pótolhatók, ipari célokra, külön engedély alapján, a rendeleti úton megállapí­tandó feltételek és ellenőrzés mellett további intézkedésig vámmentesen kezelendők. e) A 120/M. E. számú 1932. évi rendeletnek a 443. 1. sz. alá tartozó ecetsavanhidridre vonat­kozó az a rendelkezése, mely szerint az ecet­­savanhidrid a textil-, bőr- és szőrmeiparban használatos vegyszerek készítésére az engedély­­jegyes forgalomban vámmentesen hozható be, kiterjesztetik a bőrragasztóanyagok készítésére felhasznált ecetsavanhidridre is. 3. §. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-ának utolsó bekezdésében foglalt és az 1927. évi XV. t.-c. 3. §-a által meghosszabbított felhatalmazás alapján a m. kir. minisztérium elrendeli, hogy az előbb említett törvény mel­lékletét képező autonóm vámtarifa szövegében a következő változtatásokat kell eszközölni : a) Az 583. 1. sz.-hoz fűzött Jegyzet 1. szövege a következőképen változik : Egyes vagy kettős mohair-, alpakka-, genap­­pes-, teve és minden egyéb szőrfonal, továbbá kettős lastingfonal a metrikus számozási mód szerint a 40. számtól a 65. számig, további fel­dolgozásra, külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett : a) nyersen vm. b) fehérítve, festve, szinnyomatosan vagy melirozva........................20.— b) A 947. b/3. 1. sz. szövege a következő­­képen változik : Pipafej és pipa nemes fából, tajtékból vagy tajtékutánzatból vagy másutt nem említett más anyagból, szaruval, borostyánkővel, borostyán­kőutánzattal, kemény­ kaucsukkal vagy hasonló anyagokkal kapcsolatban. 4­ §• A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-ának első pontjában nyert felhatalmazás alapján a m. kir. minisztérium elrendeli, hogy az előbb említett törvény mellékletét képező vámtarifa alábbi tételeit a következő módosí­tásokkal kell alkalmazni : A vára Tarifaszám: Az áru megnevezése: az.ker.-ban 100 kg­ kint: 54. Nyers rizs, egészen vagy csak részben héjastól .... 3.— 146. Hántolt, polírozott rizs, töre­dékrizs is , rizsdara, rizs­liszt .......................................13.20 Jegyzet 3. Előmunkált rizs rizshántoló malmok részére poliro­­zásra, külön engedély alatt,­­ rendeleti úton megállapí­tandó feltételek és ellen­őrzés mellett................... 5.50 246. Másutt nem emlitett ásvá­nyok :­­ a) kén ..■*»»1­3.— b) másféle ...... vm. 685. Egészségügyi és kísérleti cé­lokra szolgáló öblösüveg, felszereléssel is : szerint oktmipulla, fiola, üvegcső 50.— b)­ másféle ...... 12.— 688. Öntött üveg, nem polírozva : a) üveglap, ólom- vagy más fémfoglalatban . 10.— teljsűly szerint b) drótbetéttel ..... 20.— c) üveg-épitőtégla és üveg­tetőcserép . . . . . 1.50 teljsűly szerint d) másféle ...... 20.— 785. b/4. Kábel és szigetelt drót vil­lamosvezetékek számára, másféle, fémburkolattal is, zománcozva vagy száradó lakkal bevonva, a selymet kivéve más anyagokkal kapcsolatban is : cc) zománcozva 0.4 mm-nél nagyobb átmérővel . . 150.— p) zománcozva, legfeljebb 0.4 mm, de 0.1 mm­­nél nagyobb átmérővel, vagy száradó lakkal be­vonva 0.1 mm-nél na­gyobb átmérővel . . . 300.— g) zománcozva vagy szá­radó lakkal bevonva, 0.1 mm vagy annál kisebb átmérővel . . 600.—-5. §. A m. kir. minisztérium a vámjog szabályo­zásáról szóló 1924. évi XIX. t.-c. 5. §-ában és az 1922. évi XVII. t.-c. 36. §-ában kapott fel­hatalmazás alapján elrendeli, hogy azoknak a cikkeknek jegyzéke, amelyek az egyes áruk behozatalának korlátozása tárgyában kiadott 440/1932. M. E. számú rendelet értelmében a behozatalban a szabad forgalom és az elő­jegyzési forgalom számára csakis a keres­kedelemügyi miniszternek az érdekelt minisz­terekkel egyetértőleg kiadott engedélye alap­ján vámkezelhetők, az 1924. évi XXI. t.-c. mellékletét képező autonóm vámtarifa alább felsorolt számai alá tartozó árukkal egészittes­­sék ki: : 54. Nyers rizs, egészen vagy részben héjastól. 146. Jegyzet 3. Előmunkált rizs rizshántoló malmok részére poliro­­zásra,­ külön engedély alatt. 160.-ból. Tejpor. 313. fűzből. Tisztított naftalin. 507. Papirostapéta. 535. Kosárkötőáru füzvesszőből. 536. Kosárkötőáru nádból. 537. Szalmából, gyékényből, sás­ból, kákából vagy más növényi anyagokból ké­szült fonás- és kosárkötő­áru. 538. Fonott bútor. 727. a/4. Szerszám- és nemesacél , hidegen hengerelt szala­gokban. 688. Öntött üveg, nem polírozva. 770. d/l. Ólomfólia, az ónozott kivéte­lével, kiszabva vagy egyéb­ként megmunkálva is. 771. c/l. Ónfólia (staniol), ónozott ólomfólia is. 826. Szerszámgépek vas és fémek feldolgozására (a sajtók kivételével) s ezek alkotó­részei. 830.-ból. Mindennemű gyaratoló, futó­gyűrűk (travellerek). 875. Kerékpár motorral. 947. Dohányzószerszámok. A 440/M. E.számú 1932. évi rendelet 2., 3. és 4. §-ai alkalmazást nyernek a jelen rendelet értelmében csakis külön engedéllyel behozható áruk tekintetében is. 6. §.­­ A m. kir. minisztérium a vámjog szabályo­zásáról szóló 1924. évi XIX. t.-c. 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján elrendeli, hogy az 1924. évi XXI. t.-c. mellékletét képező autonóm vámtarifa 968. száma alá tartozó mindennemű filmhulladékot csakis a keres­kedelemügyi miniszternek az érdekelt minisz­terekkel együtt kiadott engedélye alapján sza­bad a kivitelben vámkezelni. 1­ 7. §•­­ Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. A 2. és 3. §-oknak azok a rendelkezései, ame­lyek vámemelést tartalmaznak, valamint a 4. §. intézkedései nem nyernek azonban alkalma­zást azokra az áruküldeményekre, amelyek a vonatkozó fuvarokmányok tanúsága szerint legkésőbb 1934. évi június hó 30-án valamelyik közszállítási intézetnél (vasúti, hajózási vagy légiforgalmi vállalatnál, vagy postaintézetnél) közvetlen magyarországi rendeltetéssel fel­adattak, ha az elvámolás legkésőbb 1934. évi július hó 7-én megtörténik. Az ily küldemények tehát legkésőbb 1934. évi július hó 7-ig be­zárólag a jelen rendelet kiadása napján érvény­ben volt vámtételek mellett vámkezelendők. Az 5. §. rendelkezései viszont nem nyernek alkalmazást azokra a küldeményekre, amelyek a vonatkozó szállítási okmányok tanúsága szerint valamely nyilvános szállítási vállalat­nál e rendelet kihirdetése napját megelőző időben közvetlen magyarországi rendeltetéssel feladattak. Ezek a küldemények külön enge­dély nélkül és kezelési illetéktől mentesen vámkezelhetők, feltéve, hogy a vámkezelés 1934. évi július hó 7-ig bezárólag megtörténik. Budapest, 1934. évi junius hó 30-án. A vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. Budapesti Közlöny 1934 julius 1. A m. kir. minisztériumnak 5.960/1934. M. E. számú rendelete a készáru búza tőzsdei árjegyzésének ideigle­nes felfüggesztése következtében szükséges rendelkezések tárgyában. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitel­élet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2. §-ában kapott és az 1933 : X. törvény­

Next