Budapesti Közlöny, 1934. július (68. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-01 / 146. szám

4 A m. kir. belügyminiszter 280.616/1934. B. M. számú rendelete a betegségi, valamint, az öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági biztosítás célját szol­gáló bejelentésekre vonatkozó rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről. • A betegségi és baleseti kötelező biztosításról szóló 1927 : XXI. t.-c. (­T.) 134. §-ában és az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság ese­tére szóló kötelező biztosításról rendelkező 1928 : XL. t.-c. (­­Tc.) 122. §-ában kapott fel­hatalmazás alapján —­ az 1927 : XXL t.-c. XIV. fejezetének, valamint az 1928 : XL. t.-c. X. fejezetének módosításául és kiegészítéséül — a következőket rendelem : A T. 129. §-a negyedik bekezdésének máso­dik és harmadik mondata közé a következő mondatot kell beiktatni : ,,Az előbb meghatározott következményeken felül a munkaviszony megállapítása, illetőleg az elkésetten teljesített bejelentés napja előtt már lezárult járulékfizetési időszakra járó já­­­ulékösszeget — a késedelmi pótlék vissza­menőleges felszámításának mellőzésével — a bejelentést elmulasztó munkaadó 10%-kal, a bejelentést elkésetten teljesítő munkaadó pedig­­5%-kal magasabb öszegben köteles megfizetni ; a járuléktöbblet — levonás joga nélkül — egé­szen a munkaadót terheli.“ 2. §. A T. 129. §-ának ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : „Ha a munkaadó a biztosításra kötelezett­nek javadalmazását a valóságosnál kisebb ösz­­szegben jelenti be vagy ha a javadalmazás összegében beállott emelkedés bejelentését el­mulasztja, a bejelentett és a tényleges javadal­mazásnak megfelelő járulékok különbözetét 10% -kal, ha pedig a beállott emelkedés beje­lentését elkésetten teljesíti, a járulékkülönböze­tet 5%kal magasabb összegben, de a megfelelő késedelmi pótlék felszámításának mellőzésével megfizetni köteles. A munkaadó az eljárási költséget, valamint a segélyezési költségek kü­­­lönbözetét az intézetnek ugyancsak megtéríteni köteles. A munkaadó a járulékkülönbözetet, valamint a járuléktöbbletet levonás joga nélkül egészen maga viseli.“ 3. §. (1) A T. 131. §-a ötödik bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép : „Az előbbi bekezdés eseteiben a munkaadó az illető biztosításra kötelezettnek biztosítása fejében az egész bejelentési időszakra eső járu­lékot a késedelmi pótlék visszamenőleges fel­számításának mellőzésével 10% kal magasabb összegben — a felére vonatkozó levonás joga nélkül — az intézetnek megfizetni köteles ak­kor is, ha a munkaviszony nem az egész beje­lentési időszakon át állt fenn.“ (2) A T. 131. §-ának ötödik bekezdését foly­tatólag a­ következő rendelkezés egészíti ki : „A 129. §. negyedik bekezdésének utolsó két mondatában (a 185.180/1933. B. M. számú rendelet 1. §-ával kiegészített szöveg) foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.“ I- 4. §. 11 A Tc. 117. §-ának (1) bekezdését folytatólag a következő rendelkezés egészíti ki : „A munkaviszony bejelentésének elmulasz­tása vagy a bejelentés késedelmes teljesítése esetében az 1927 : XXI. t.-c. 129. §-a negyedik bekezdésének a járuléktöbbletre vonatkozó rendelkezését megfelelően alkalmazni kell.“ A Tö. 118. §-át folytatólag a következő ren­delkezés egészíti ki: Budapesti Közlöny „Javadalmazásnak a valóságosnál alacso­nyabb összegben bejelentése, a javadalmazás összegében beállott változás bejelentésének el­mulasztása vagy késedelmes teljesítése eseté­ben az 1927 : XXI. t.-c. 129. §-a ötödik bekez­désének a járuléktöbbletre vonatkozó rendel­kezését megfelelően alkalmazni kell.1­ 6­ §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe és annak rendelkezéseit a hatályba lépés után történő kirovások esetében kell alkalmazni. Budapest, 1934. évi junius hó 28-án. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. m. kir. belügyminiszter. A m. kir. belügyminiszter 283.775/1934. B. M. számú rendelete a társadalombiztosítási tartozások után fize­tendő késedelmi pótlék mértékének módosí­tása tárgyában. A betegségi és a baleseti kötelező biztosítás­ról szóló 1927 : XXI. t.,c. 20. §-ának nyolcadik bekezdésében (a Magyarorsz. Rend. Tára) 1931. évf. 1657. és köv. 6. közzétett 9.090/1931. M. E. számú rendelet 7. §-ával és a Magyarorsz. Rend. Tára 1933. évf. 1398. és köv. 6. közzé­tett 6.000/1933. M. E. számú rendelet 2. §-ával kiegészített, illetőleg módosított szöveg) kapott felhatalmazás alapján a következőket rende­lem : 1. §• A társadalombiztosítási tartozások késedel­mes fizetése esetében az 1927 : XXL­­.-c. 20. §-ának nyolcadik bekezdése szerint fizetendő késedelmi pótlék mértéke további rendelkezé­sig havi 0,5%. 2­ §­Ez a rendelet az 1934. évi julius hó 1. nap­ján lép életbe. Budapest, 1934. évi junius hó 30-án. A miniszter helyett : Dr. Scholtz Kornél s. k.­­ államtitkár. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 13.125/1934. számú rendelete a tüzifakészletek helyes bejelentése és a tűzifa szállítási igazolványok felhasználása tárgyában. A tűzifa fuvarozásához szükséges szállítási igazolványok igénylése, elosztása és kiadása, továbbá a tüzifakészletek bejelentése tárgyá­ban 11.100/1934. F. M. (megjelent a Buda­pesti Közlöny 1934. évi 41. számában), to­vábbá a 12.284/1934. F. M. (megjelent a Budapesti Közlöny 1934. évi 89. számában) szám alatt kiadott rendeleteimmel kapcsolat­ban a következőket rendelem : 1. §• Az űrméterekbe rakott tűzifa vagyontéte­­lekre való átszámításánál az alábbi táblázat­ban feltüntetett átszámítási tényezőket kell a tüzifakészletek bejelentésénél alapul venni : Bükkös gyertyán 500 kg 450 kg 480 kg Cser 550 „ 500 „ 520 „ Tölgyes kőris 520 „ 460 „ 500 ., Akác 550 ., 500 „ 520 „ Egyéb kemény fa 520 „ 460 „ 500 „ Lágylombfa 380 „" 380 „ Fenyő 350 „ 350 „ Fanem Hasáb Hasított Dorong dorong 1934 július 1. Az átszámítási tényező : 1 X 1 X 1 méter, méretű, azaz normál űrméterre vonatkozik. Az 1933/34. évi termésből származó tűzifa­­készletek bejelentését a fenti táblázatban fog­lalt átszámítási tényezők figyelembevételével a bejelentésre kötelezetteknek ki kell igazítani és a kiigazított adatokat legkésőbb 1934. évi július hó 15-éig A M. Kir. Földmivelésügyi Miniszter Tüzifa-Szállitási Igazolvány Kiren­deltsége (Budapest, V., Alkotmány­ utca 6.)] címre be kell jelenteni. Aki a kiigazítást a meg­jelölt határidőig önhibájából elmulasztja, olyan elbírálásban részesül, mint aki tudato­san nagyobb tűzifakészletet jelentett be. 3. § Amennyiben a hajón vagy közforgalmú vasúton való szállításra bejelentett tüzifakész­­letből egyéb szállító eszközön (pl. szekéren, autón stb.) szállíttatnék el tűzifa vagy abból helyi szükséglet céljaira történnék eladás, a készlettulajdonos a változást, mint készletapa­dást havonként nyilvántartani és azt a M. Kir. Földmivelésügyi Miniszter Tüzifa-Szállí­tási Igazolvány Kirendeltségnek (Budapest, V.­ Alkotmány­ utca 6. szám) az illető hónap utolsó napján bejelenteni köteles. 4. §■ Ha a bejelentésre kötelezett a 3. §-ban elő­írt kötelezettségének az előírt határidőben ön­hibájából nem tesz eleget, a Tűzifa-Szállítási Igazolványok Elosztását Intéző Bizottság a szállítási igazolványok kiadását 3 havi időtar­tamra megtagadja. A szállítási igazolványok­ megtagadásának határideje attól az időponttól veszi kezdetét, ameddig a már kiadott szállí­tási igazolványokra a helyes bejelentés alapján a bejelentőnek joga lett volna. 5. §. A tűzifának hajón (dereglye, uszály stb.­­ vagy közforgalmú vasúton való fuvarozását csak olyan szállítási igazolvány alapján szabad vállalni, amelynek adatai a fuvarlevél adatai­val megegyeznek. 6. §: A tűzifa szállítási igazolványon változtatni vagy javítani csak a tűzifa szállítási igazolvány, kirendeltségnek szabad. A kirendeltség a vál­toztatást az igazolvány hátlapján pecsétjével és aláírással igazolni köteles. 7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha­tályba. Budapest, 1934. évi julius hó 1-én.­­ Dr. Koillay Miklós s. k. m. kir. földmivelésügyi miniszter. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 114.851/1934. IX/4. számú rendelete az istalványtávirat kiállítási dijának megszüntetése tárgyában. Folyó évi julius hó 1-étől a belföldre szóló távirati postautalványoknál az utalványtávirat kiállításáért szedett 40 fillér dijat megszünte­tem. Budapest, 1934. évi junius hó 20-án. Dr. Fabinyi Tihamér s. k­. / m. kir. kereskedelemügyi miniszter­

Next