Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. július (68. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-01 / 146. szám értesítője

ti 1_3 Árverés. Pk. VII. 704146/1934. szám. Dr. ifj. Csaló Gyula bpesti ügyv. ált. képv. Toichmalnn Ferenc javára 342,50 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 223478/1933. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1934. évi február hó 5. napján lefoglalt és 5.378 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi királyi járás­biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. szakasza alapján követelése és járulékai erejéig és a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást­ szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Baross­ utca 81. szám alatti Baross mozi­ban leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 2. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­­lag lefoglalt bútorok, filmvetítőképek, tekercselőgép, mérleg, csapószékek, futószőnyeg, villanykarok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál­­alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pezsgon felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest,­­1934. évi május hó 30. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 5065 Árverés. Pk. 24852/1932. szám. Dr. Pál Andor ügyvéd által képviselt Magyar Borértékesítő Rt. javára 6545 P 4- 1450 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a központi királyi járásbiróság 1931. évi 16. P. 45754. és a buda­pesti kir. törvényszék 455537/1931. számu­ vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől lefoglalt és 5770 P 40 f-re becsült ingóságokra a kispesti kir. járásbiróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a­ fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyviből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Pestszentlőrincen, Gróf Széchenyi­ utca 132. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1934. évi július hó 26. napjának dél­utáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, vendéglői berendezés, pianínó, asztalok, szé­kek, jégszekrény, rádiókészülék, kerti székek, 4 hordó borral s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a­­kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezésével — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek­­ a kikiáltási­­ ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikikáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Kispes, 1934. évi június hó 17. napján. Ferenczy Albert, kir. kir. végrehajtó. O­F 5016 Árverés. Pk. IX. 713513/1934. sz. Dr. Kovács István ügyvéd által képviselt dr. Biró Lajosné javára 349 , 99 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1934. évi 101.590. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi április hó 24. napján lefoglalt és 2.660 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, IV. ker., Szép-utca 5. szánt, IV. emelet 3. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 25. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, rádió, könyvek, sző-­ nyeg, festmények, állólámpa és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében,­ esetleg becs­áron alul is, el fogom adni még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kiváltságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1934. évi június hó 20. napján. Heves Ede, kir. kir. végre­hajtó OF -5073 Árverés. Pk. IX. 715816/1934. sz. Dr. Nahalkó Tibor ügyvéd által képviselt Háztartás Termelő, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet javára 130 pengő 57 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbiróság 1934. évi 151668. számu­ végzésével el­rendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi május hó 17. napján lefog­lalt és 3.350 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő telepen Budapesten. IX. ker., Vágó­­hid­ u. 9/a. sz. a. telepen leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 18. napjának délutáni 4 órája tüze­lik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, gáz­motor, káörlőmalom és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi június hó 21. napján. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 5074 Árverés. Pk. I.: 52632/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 26407/934. számú végzésével dr. Komlósi Károly (V. ker., Lipót­­körút 5. szám alatt) ügyvéd által képviselt Stark Eta végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 512 , 30 fillér és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követe­lésre időközben részletfizetés történt, annak beszámítá­sával, végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1873­­-re becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő meg­nevezett, de az árverés (kitűzést nem kérelmező végre­hajtatok , Pk. 67303/1933. sz. Dr. Boda Ernő ügyvéd álltal képviselt Klein Alfonz javára 570 pengő és jár., Pk. 67309/1933. sz. Dr. Boda Ernő ügyvéd által képvi­selt Klein Alfonz javára 570 pe­ngő és járulékai, to­vábbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, II. ker., Eszter­ utca 21. szám, I. emeleten (lakosztály) leendő megtartására határidőül 1934. évi, július hó 6. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, szőnyegeket, tálalót, festményeket, könyveket, ezüst­­neműeket, dísztárgyakat, órát, jégszekrényt, bőröndö­ket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. évi M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi junius hó 12. napján. Donovai Ru­­dolf, kir. kir. végrehajtó. O­F 5051 Árverés. Pk. VII. 707914/1934. szám. Dr. Gyárfás Miklós ügyvéd által képviselt dr. Gyárfás József javára 56 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 203522/1934. szá­m­ végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. év­i március hó 9. nap­ján lefoglalt és 1430 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverést elrendelte, annak az 1908.­­évi XLI. l.-c. 20. §-a alapján, Pk. 635363. sz. Dr. Szele József ügyvéd által képviselt Székesfőv. közönsége javára 439 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII., Akácfa-u­. 7. sz., üzlet szuterénben­ leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrény, repam­ierek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi május hó 29. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 5052 Árverés. Pk. IX. 608989/1933. szám. Dr. Burger Dénes ügyvéd által képviselt Tu­rcsány Antal javára 70 pengő 84 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 37326/1932. számú vég­zésével elrendeltt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 2. napján le­foglalt és 1.140 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak Pk. 712171. sz. dr. Szente Lajos ügyvéd által képviselt dr. Rosmer Richárd javára 80 pengő követelése és járulékai erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Kossuth Lajos­ tér 15. szám, IV. emelet 7. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 2. napjának, délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, öltönyök és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi május hó 29. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O­F 5070 Árverés. Pk. X. 751453/1931. szám. Dr. Valér Leó ügyvéd által képviselt Triesli Általános Biztosító Társu­lat javára 21 pengő 12 fillér és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 31269/1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi ja­nuár hó 19. napján lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végre­hajtást szenvedőnél, Budapesten, V. ker., Rudolf-rakpart 7. szánt alatt leendő­ megtartására határidőül 1934. évi julius hó 4. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, el fo­gom adni. Budapest, 1834. évi junius hó 6. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 5048 Árverés. Pk. VII. 689725/1930. szánt. Grill Károly könyvkiadóvállalat javára 555 pengő 52 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság u. a. számú végzésével elrendelt­­kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi január hó 10. napján lefoglalt és 1930 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VIII. kerület, József­ körút 85. szám, III. emelet 16. ajtószám alatt leendő megtartására htáridőül 1934. évi julius hó 2. napjának délutáni 2 óráját tűzöm­ ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb berendezési tárgyak s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi junius hó 12. napján. Gombos Ernő, kir. bír. végrehajtó.­­ OF 5051 Árverés. 227/1934. szám. A debreceni kár. járásbiróság P. 6158/1933. számú végzése folytán dr. Ticz János ügyvéd javára 1217 pengő 64 fillér tőke és járulékai erejéig lefoglalt és összesen 20720 pengő becsértékű ingókat, éspedig : szalongarnitura, ebédlőberendezés, zongora, képek, szőnyegek, lovak, gazdasági eszközök, termények, végrehajtást szenvedőknek, Hejőpapi köz­ségben, majd folytatólag Hejőszalonta községben lévő lakásán, 1934. évi julius hó 4. napján délelőtt 11 óra­kor megtartandó árverésen eladom. Mezőcsát, 1934. évi június hó 15. napján. Dr. Mancsér Jenő, kir. bírósági végrehajtó. O­F 5053 Árverés. Pk. IX. 706741/1934. szánt. Dr. Mangold József ügyvéd által képviselt Pestkörnyéki Textil- és Divatáruház Augenstein és Gerő javára 159 pengő 60­0 és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 8843/1932. számú végzésével el­rendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1934. évi február hó 27. napján lefoglalt és 1701 pengőre becsült ingóságokra az árverést elren­delte, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VII ker., Damjanich­ utca 54. szánt, I. emelet 5. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1­934. évi július hó 2. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt zongora, kép, szőnyeg s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi május hó 25. napján. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. végrehajtó. o F 5050 Árverés. Pk. V. 626156/2. 1933. szám. Dr. Miklós György ügyvéd által képviselt Réthy Zsigm­ond javára 990 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbiróság 315571/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi szeptember hó 7. és 1934. évi február hó 10-i árv.­jkben folyt. lef. és 1.165 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­i bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Murányi­ utca 1. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi július hó, 2. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmé­­nyek, üveg és parcellán dísztárgyak és egyéb ingóságo­kat el fogom adni. Budapest, 1934. évi junius hó 9. napján. Szászi-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. I­S­­OF 5056 Árverés. Pk. X. 786478/1931. szám. Dr. Térffy Gyula ügyvéd által képviselt Grill Károly Könyvkiadó Válla­lata javára 42 pengő 96 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­biróság 1930­ .évi 240846. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó 25. napján lefoglalt és 2.050 pen­gőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Rákóczi-ut 82. szánt, I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi julius hó 3. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, uriszoba garnitúra, festmény, szőnyeg, és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi junius hó 6. napján. Biró János, kir. kir. (végrehajtó. , 1 O F 5056 Árverés. Pk. V. 714454/1934. szám. Dr. Sárkány Klár ügyvéd által képviselt Vágó Jenő bef. cég javára 194,50 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 125468/1933. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1934. évi május hó 2. napján lefoglalt és 1.920 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság fenti szántó végzésével az ár­verést elrendelte, annak végrehajtást se­nvedőnél, Budapesten, VI. kerület, Andrássy­ út 77. szánt alatti üz­letben (földszinten) és folytatólag VI. kerület, Andrássy­­út 70. szánt, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1934. évi július hó 3. napjának dél­előtti 9 óráját tűzött ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzletberendezés, írógép, festmény, különféle iskolai cikkek, szőnyeg és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi junius hó 5. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 5057 Árverés. Pk. VII. 782695/1931. szám. Személyesen el­járt. Grill Károly cég javára 90 pengő 53 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1930. évi 218479. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó 8. napján lefoglalt és 2.250 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti köz­ponti királyi járásbiróság végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Katona József­ utca 10. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi július hó 3. napjának délutáni három­negyed 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt­ bútorok, zongora, csillár, festmény és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi junius hó 7. napján. Szili Ede, kir. kir. végrehajtó. : © F 6058 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1934 Julius 1.

Next