Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. augusztus (68. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám értesítője

Árverés. Pk. V. 702632/1930. sz. Grill Károly Könyv­­kiadóvállalata javára hátr. 305 pengő 28 fi 11 Sr tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1033. évi fenti számú végzésével elren­­­dett kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1930. évi december hó 30. napján lefoglalt, újra­­becsült és 1.727 pengő becsértékű­ ingóságokra az ár­verés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő la­kásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Liszt Ferenc­­tér 9. házszám, III. emelet 23. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi augusztus hó 2. nap­­jána­k délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, lakberendezési tárgyak, szőnyegek, képek, zongora és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi június hó 22. napján. Knobl­ch József,­­kar. bír. végrehajtó. O 5850 Árverés. Pk IX. 604036/1933. szám. Dr. Brugler Ber­talan ügyvéd által képviselt Heller és Askonas javára 131 pengő 90 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 415979/1033. számú végzésével elrendelt­­kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 27. napján lefoglalt és 6.600 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak dr. Kornhauser Pál ügy­véd által képviselt I. Berger A. G. javára 738,80 pengő követelése és járulékai erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapestien, VII. kerület, Rákóczi­ út 42. szám. földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1934. évi augusztus hó 1. napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt üzletberendezés, kötött­­szövöttáru és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek el fogom adni. Budapest, 1934. évi junius hó 24. nap­ján. Dr. Menyhárth Andor, kir. bírósági végrehajtó. O­F 5836 Árverés. Pk. X. 686685/1930. szám. Dr. Leopold Ele­mér ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Rt. javára hátr. 3922 , 51 fillér­ és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 47887/2. 1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 3. napján lefoglalt és 14.280 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak Pk. 705222. sz. dr. Czigler István ügyvéd által képviselt Hanza Építő Rt. javára 150 + 210 ,+ 113.80 ,+ 63.84 , és járulékai, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Mária Va­léria­ u. 3. szám alatti garázsban és folytatólag IV. kerület, Károly-körút 5. szám, III. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi augusz­tus hó 1. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, dísztárgyak, festmények, szőnyegek, autó, varrógép, csillár és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi június hó 27. nap­ján. Dr. Makai László, kir. bír. végrehajtó. O­F 5819 Árverés. Pk. V. 715724/1934. szám. Dr. Iváday Miklós budapesti (Kossuth Lajos­ utca 3.) ügyvéd által képvi­selt Kerezdi Tibor javára 1.368 pengő 89 fillér és több, követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1934. évi P. 106650. számú végzésével el­rendelt ,kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1934. évi május hó 15. napján lefoglalt és 4.000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján kö­vetelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltat­ók javára is, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Aréna­ út 3. ház­­szám alatti telep udvarán leendő megtartására határ­időül 1934. évi augusztus hó 7. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt teherszállító autót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellen­ében esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabbon nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőin felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi julius hó 12. napján. Dr. Ladányi Lajos, kiír. bír. végrehajtó. O 5824 Árverés. 297/1934. vghtói szám. M. kir. kincstár jog­ügyi igazgatósága által képviselt Magyar kir. kincstár javára 100 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a keszthelyi királyi járásbíróság 1932. évi 1326. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi junius hó 22. napján lefoglalt és 33.820 pengőre becsült ingósá­gokra a fenti királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Alsópáhokon, folytatva belsőmajorban, folytatva Gizella majorban leendő meg­tartására határidőül 1934. évi augusztus hó 8. napjá­nak délutáni fél 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, élő és holt gazdasági felszerelés, ter­mények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Keszthely, 1934. évi julius hó 14. napján. Varjú József, kir. bír. végrehajtó. 0* 1278 Ingatlan árverések. Árverés. 8300/1934. tk. szám. Magyar Földhitelintézet végrelmjlatónak Pamuk Lajos végrehajtást szenvedő ellent indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 146 dollár 70 cent tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett az ócsai királyi járás­biróság területén levő, Bugyi községben fekvő s a bugyid 151. számú, tkvi betétben A. I. 1—19. sorszám, 6­803/4., 6806/2., 6807/34., 6808/34., 6808/39., 6808/40., 6808/41., 6809/31., 6809/32., 6825/18., 6825/52., 6828/5., 6829/11., 6830/7., 6832/29., 6832/44., 6833/29., 6833/38. és 6833/64. helyrajzi szám alatt felvett és Pamuk Lajos nevén álló ingatlanok 2.473 al. P 50 fillér kikiáltási ár­ban, a bugyi­ i 472. számú tkvr. betétben A. I. 1—17., II. 1., 2., III. 1., 2. sorszám, 544., 545., 943/2., 1162., 2669., 2910., 2911., 3242., 3771., 3772., 3921., 4499., 4723., 4783., 4784., 4785., 4877., 1625., 1626., 5755. és 5756. helyrajzi szám alatt felvett és Pamuk Lajos nevén álló ingatlanokra és 4/908 rész legelőbeli jutalékra 4.330 al.­­ 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi augusztus hó 30. napján délelőtt 10 órakor Bugyi községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-átcam meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.).. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ócsa, 1933. évi augusztus hó 8. napján. Az ócsai királyi járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság. N 5823 Árverés. 1980/1934. tk. szám. Magyar Általános Taka­rékpénztár Rt. végrehajtatának­. Gombos János és neje Molnár Judit végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyeiben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 17.37 + 30.09 val. az. dollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a mezőcsáti kir. járásbiró­ság területén levő, Tiszatarján községiben fekvő s I. a tiszatarjáni 206. számú betétben A. I. 1—19. sor­­szám­i, 917., 1379., 1600., 2152., 3269., 3582., 3788., 4086., 4087., 4269., 4270., 4878., 4879., 4981., 5334., 5385., 5730., 5731. sírszá­mok alatt foglalt, B. I. szerint Gombos Jánosné szül. Molnár Judit nevén egészben álló rét a Felsőrét dűlőben, szántó a Kenderföldek dű­lőben, a Káposztáskertek dűlőben, szántó az Alsórét dűlőben, rét, szántó, szántó az I. vető dűlőben, szántó, szántó, szántó, szántó, szántó, szántó a Il­ik vető dűlő­ben, rét, szántó, szántó, szántó, szántó a III-ik vető dű­lőben, a 348. számú betét A­­lapján felvett közös legelő­ből járó 12/1842-ed rész ingatlanokra 3.545 (Három­­­ezerötszáznegyvenöt) pengő kikiáltási ár mellett, II. a tiszatarjáni 405. számú betétben A. I. 1—9., 12—24. sorszám, 415., 416., 871., 1352., 1665., 2020., 3323., 3489., 3490., 4420., 4611., 4742., 4743., 4955., 4956., 5374., 5375., 5718., 5719., 3727/1., 3728/1. hrsz. alatt foglalt, B. 1. és 3. szerint Gombos János (nős Mol­nár Judittal) nevén egészben álló ház 244. é. 1. szám alatt udvarral és 2 gazd. épület a Belretekben, kert a Beltelekben, rét a Felsőrét dűlőben, szőlő a Kenderföl­dek dűlőben, szántó a Káposztáskertek dűlőben, szántó az Alsórét dűlőben, rét az I. vető dűlőben, szántó, szántó az I. vető dűlőben, szántó, szántó, rét, szántó a II. vető dűlőben, szántó, rét, szántó, szántó, szántó, szántó a III. vető dűlőben, a 348. számú betét A­­lapján felvett közös legelőből járó 8/1842-ed rész szántó, szántó, szántó az I. vető dűlőben ingatlanokra 3.941 (Háromezerkilencszáznegyvenegy) pengő 25 fillér kikiál­tási ár mellett elrendelte. A tiszatarjáni 206. számú betétiben foglalt ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál az árverésen alacsonyabb áron el nem adhatók. A tiszatarjáni 405. számú betétben foglalt ingatlanok­nak legkisebb vételára pedig : 1. végrehajtató kérelmére megtartott árverésen a ki­kiáltási ár kétharmada ; 2. Schwarcz Ignác csatlakozott kérelmére megtartott árverésen 5.010 pengő 24 fillér ; 3. Jámbor János csatlakozott kérelmére megtartott árverésen 5.039 pengő 25 fillér. A tiszatarjáni 405. számú betétben foglalt ingatla­nok a m­ost iti legkisebb vételárnál alacsonyabb áron el nem adhatók. Az árverést 1934. évi augusztus hó 30. napján, dél­előtt 10 órakor Tiszatarján községházánál fogják meg­tartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal­­számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél, letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe­ helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881. évi LX­­.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az­ általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. g.­ Merőcsát, 1914. évi április hó 19. napján. A mer.öcsáti kir. járásbíróság,­­ mint telekkönyvi hatóság. N­F 5828 I Árverés. 13956/1034. tkvi szám. Zdiraka Márton vég­rehajtatónak, Gun­freund Bertalan és neje Klein Karaim végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében elrendeli a végrehajtási árverést 3.000­­ tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvé­nyért ezúttal megállapított­ 70 pengő költség, továbbá a csailatkozottnak kimondott , mégpedig az egész ingat­lanra : 1. Peterdy Béla 10.000 pengő, csupán Guttfreund Bertalan­­/, .rész illetőségére : 2. Brassói Gellulózegyár Rt. 1.000 pengő, csupán Guttfreund Bertalanné Klein Karolin­­A rész illetőségére : 3. Spitzer Elemér 33 pengő tőkekövetelés és járulé­kai behajtása végett; a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 1881. sz. telekkönyvi betétében 26001. srszám alatt felvett, VI. kerület, (Szekszárdi­ utca 9. szám alatt fekvő ház, kert és udvarból álló 412 70/100 négyszögöl terjedelmű és végrehajtást szenvedők tulajdonában levő ingatlanra 41.852 pengő kikiáltási árban ; az ingatlanra B. 4., 5. sorszám alatt Budapest székes­­főváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi kor­látozás, valamint ezen korlátozás biztosítására C. 1. sor­szám alatt 4.500 korona erejéig ugyanannak javára be­kebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. Az árverést 1934. évi augusztus hó 21. napján, dél­után 4 órakor a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtószám alatt) fog­ják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant, illetve illetőséget a ki­kiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. (1908. évi XLI. t.-c. 26. §-a ; 5610. 1931. M. E. számú rendelet 21. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát­­készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §-a, 1911. évi I. t.-c. 127. §-ban meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte­leket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1 1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1934. évi április hó 19. napján. A budapesti köz­ponti királyi járásbiróság, m­int telekkönyvi hatóság. N­F 5817 Árverés. 6117/1934. tk. szám. özv. Tomissa Györgyné végrehajtatónak Szabó Gábor, Kiss Miklósné, kisk. Komlósi Imre, kisk. Boldog Erzsébet és Boldog Imre végrehajtást szenvedők ellen­ indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 2400­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gyulai királyi járásbíróság területén levő, Sarkadkeresztúr községben fekvő s a sarkadkereszturi 402. számú betét­ben A + 1. sorszám, 2762/2. helyrajzi számú Kányi­­útra 20 P, u. o. betétben A + 2. sorszám, 2762/3. hely­rajzi számú u. o. szántóra 510 P, u. o. betétben A + 3. sorszám, 2762/4. helyrajzi szám­ú u. o. szántóra 1440 P, u. o. betétben A + 4. sorszám, 2763. helyrajzi számú u. o. legelőre 25 P, u. o. betétben A + 5. sorszám, 2764. helyrajzi szám­, 94. o. i. sz. házra 840 pengő, u. o. betétben A 4- 6. sorszám, 2765. helyrajzi számú kertre 160 P, u. o. 463. számú betétben A + 1. sor­szám, 2761/3. helyrajzi számú Kányi szántóra 2940 P, u. o. 403. számú betétben A 4- 1. sorszám, 2576. hely­rajzi számú Kányi szántóra 2340 P, u. o. betétben A­­ 2. sorszám, 2577. helyrajzi számú u. o. legelőre 60 P, u. o. 1059. számú betétben A + 3. sorszám, 1741/2. helyrajzi számú Csapháti árokra 10 P, u. o. betétben A­­+­ 4. sorszám, 1741/3. Csapháti szántóra 2200 P, u. o. betétben A + 5. sorszám, 1743. helyrajzi számú u. o. erdőre 50 P, u. o. betétben A + 6. sor­szám, 1744. helyrajzi számú ugyanottani erdőre 120 P, u. o. betétben A ,+ 7. sorszám, 1747/2. helyrajzi számú u. o. szántóra 760 P, u. o. betétben A 4- 8. sorszám, 1752. helyrajzi számú u. o. erdőre 20 P, u. o. betétben A + 9. sorszám, 1753/3. helyrajzi számú u. o. legelőre 400 P, u. o. betétben A 4- 10. sorszám, 1753/4. hely­rajzi számú u. o. legelőre 720 P, u. o. betétben A 4- 11. sorszám, 1754/2. helyrajzi számú u. o. szántóra 750 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi augusztus hó 18. napján dél­előtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Erdély S.­utca 12. szám, földszint 18. ajtó­szám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül a sarkadke­­resztúri 403. számú betétben foglaltat 10068 P 40­1-nél, míg a többieket a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötetesek bánatpénzül a kikiáltási, ér 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-al ; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Gyula, 1934. évi május hó 12. napján. A gyulai királyi járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5830 1934 augusztus 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője

Next