Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. augusztus (68. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám értesítője

1934 augusztus 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. 3903/1934. t.k. szám. Magyar Földhitelintézet végrehajtajának, Gyulai János végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést £ 291,,05,06 tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a derecskei Mr. járásbíró­ság területén levő, Nagyléta községben fekvő s a nagy­­létai 3088. számú telekkönyvi betétben A. II. 1. sorsz., 1744. hrszám alatt foglalt ház udvarral a Brizetekben 607 négyszögöl, A. II. 2. sorszám, 1743/2. hrszám alatt foglalt szántó a Be­tetőkben 293 négyszögöl, A. III. 1. sorszám, 8948/2. hrszám alatt foglalt szántó a Fekete­­föld tagban 20 hold 1486 négyszögöl, A. III. 2. sorszám, 8949/2. hrszám alatt foglalt szántó a Feketeföldi tagban 2 hold 1426 négyszögöl, A. III. 3. sorszám, 8950. hrsz. alatt foglalt szántó a Feketeföldi tagban 4 hold 1285 négyszögöl, A. + 1. sorszám, 4981/254. huszárai alatt foglalt szőlő a Kossuth kertiben 1267 négyszögöl s Gyu­lai János nevén álló ingatlanokból álló jószágtestre 16 696 aranypengő kikiáltási árbara elrendelte. Az árverést 1934. évi augusztus hó 27. napján, dél­előtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a megállapított leg­kisebb vételáraknál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem ak­ar, kötetes nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. ig.) Derecske, 1934. évi május hó 18. napján. A derecskei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5837 Árverés. 120/1934. tkvi szám. Pesti Hazai Első Taka­rékpénztár Egyesület végrehajtatónak özv. dr. Angyal Ödönné és Angyal Veronika végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a végrehajtási árverést 2296,66 val. aranydollár tőke­­követelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal megállapított 165 pengő költség, továbbá a csat­lakozóknak kimondott éspedig az egész ingatlanra vo­natkozólag csatlakoztatott dr. Tarján Leó 3000 P. II. csupán özv. dr. Angyal Ödönné nevén álló 7/20 részre csatlakoztatott Ney Imre 150 és 150 P, Pohl Adolf Károly 5700 P, Reiprich József 4800 P, Keres­kedők és Iparosok Hitelintézete 1000 P, Bornemissza Miklós 550 P, Deutsch Zsigmond 2720 pengő, Magyar-Cseh Iparbank Rt. 500 + 500 + 500 P, Magyar Bankegyesület Rt. 1500 P, dr. Lukács Kornél 500 és 500 P, Szücs Zsig­mond 2000 P, Deutsch Vilmos 1000 és 1000 P, Szögyén Tibor 500 és 500 P, Budapesti Ingatlanbank Rt. 1600 P, Salzberger Béla 4000 P, Nemzetközi Fém- és Kereskedelmi Rt. 600 P, Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Rt. 1400 P, Soroksári Első Mészhomoktéglagyár 1000 + 1000 P, Perge Sándor és Társa 180 és 320 P, Polgár Kálmán 500 és 500 P, ifj. Wohlmuth Gusztáv 1000 P, III. csupán Angyal Veronika nevén álló 13/20 rész illetőségre csatlakoztatott : Welner Ármin 900 pengő és Tőke Ferenc 95 P és 95 P tőke és járulékaiból álló követelésének behajtása végett; a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szfév. dunabalparti részének 13868. sz. Ik. betétben 37122. helyrajzi szám alatt felvett IX. kerület. Páva­ utca 34. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 130 74/100 négyszögöl terjedelmű és végrehajtást szen­vedők tulajdonában levő ingatlanra 207.760 a kikiáltási árban. Az árverést 1934. ési augusztus hó 22. napján dél­után 3 órakor a budapesti központi királyi járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtó­­szám) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem tehet (1908: XLI. t.-c. 26. §. ; 5610/1931. M. E. számú ren­delet 21. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §-a . 1911 : 1. t.-c. 127. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapi­rosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte­leket aláírni. (1881. :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészitteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. g.)."Budapest, 1934. évi április hó 17. napján. A budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 5822 Árverés. 1791/1934. tkv. szám. Pesti Hazai Első Taka­rékpénztár Egyesület budapesti bel. cég végrehajtatá­­nak Balog Pál és neje Pákozdi Zsuzsanna tolnanémedi lakosok, végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj­tás­ ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve­rést 93,10 dollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gyönki kir. járásbíróság területén levő, Tolna­­némedii községben fekvő s a tolnanémedi 526. számú íjkönyvben A + 1. sorszám, 935/1. helyrajzi szám alatt foglalt szántóföld Komlós és bozótban 6 hold 1200 négyszögöl nagyságban (adó és becslési bizonyítvány szerint szőlő és szántó a Matkovics dűlőben 7 hold 260 négyszögöl nagyságban) végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlanra, ugyanezen újkönyvben A + 2. sorszám, 735/a/2. hely­rajzi szám alatt foglalt rét a belső bozótban 5 hold 679 négyszögöl nagyságban (adó- és becslési bizonyítvány szerint szántó és rét a belső bozótban 5 hold 814 négy­szögöl nagyságban) végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlanra éspedig C. 36. alatt Balog Pál javára bekebe­lezett haszonélvezeti jog fenntartásával, ugyanezen tvkönyvben A + 3. sorszám, 171. helyrajzi szám alatt foglalt ház udvarral és kerttel (adó- és érték­bizonyítvány szerint lakház udvarral és belterekben 310 négyszögöl nagyságban) végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlanra, végül az u. o. 545. számú ifikömyvben A + 2. sor­szám, 151/a. helyrajzi szám alatt foglalt szántó a bel­­telekben 1309 négyszögöl nagyságú ingatlanból végre­hajtást szenvedők nevén álló 1/3 részre 11.209 pengő 50 fillér szóval tizenegyezerkettőszázkilenc pengő 50 fill. együttes kikiáltási árban (1881. évi LX. t.-c. 155. §, utolsó bek.) elrendelte. Az árverést 1934. évi augusztus hó 16. (tizenhatodik) napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivata­los helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók köteteseik bánatpénzül a kikiáltási év 10 százalékát készpénzben, vagy az­­1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni­, vagy la­­bámatpémmek felőleges bírói letétbe helyezéséről kiállitott letéti elismer­vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. il47., il50., il70. g-ai . 4 SOS.­­évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötetes nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Gyünk, 1934. évi február hó 27. napján, A gyönki királyi járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 5881/­ 2341/1934. tkv. szám. „Pesti Hazai Első Takarékpénz­tár Egyesület“ budapesti­­bejegyzett cég végrehajtatóinak, Balogh Pál és neje Pákozdi Zsuzsanna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság az 1791/1934. tk. számú árverési­­hirdet­­mény ellen Végrehajtató által fenti szám alatt benyúj­tott előterjesztés tárgyában meghozta a következő végzést.­­ A telekkönyvi hatóság az­­előterjesztésnek részben helyt ad s az 4791/1934. tk. szám alatt kibocsátott ár­verési hirdetményt lájkként egészíti ki, hogy a tolna­­némedi-i 1545. számú telek jegyzőkönyvben A. ,+ 2. sor­szám, 151/a. hrszám alatt felvett ingatlan területe a telek jegyzőkönyv adatai szerint 1 hold 1358­­négyszögöl, míg a kataszteri birtokiv szerint 1309 négyszögöl. Egyéb részében az előterjesztésnek helyt nem ad. Indokok : I . Végrehajtata amiatt élt előterjesztéssel, mert 1. az 1791/1934. t­k. számú árverési hirdetményben a tolnan­­émedi-i 545. számú telek jegyzőkönyvben felvett ingatlan területe tévesen tüntettetett f fel 1309 négyszögöl területűnek 4 hold 1358 négyszögöl­­helyett ; 2. hiányos az árverési feltételek 1. pontjának szö­vegezése, mivel a Vht. 163. lg-a értelmében­­megállapí­tandó azon összeg is, mely a szolgalmat megelőző jel­zálogos követeléseik teljes­­kielégí­tésére szükségesnek mutatkozik, nem elégséges csupán annak kimondása, hogy­­ha az árverés alá kerülő 735/a/2.­­hrszámú ingat­lan vételára a végrehajtató követeléseinek fedezésére nem volna elegendő, az ingatlan a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül bocsátandó árverés alá. Végrehajtató az 1791/1934. t­k. számú árverési hir­detményt 1934. évi május hó 12-én vette ugyan kézhez, előterjesztését pedig­­csak 1­­34. évi május hó 22. napján nyújtotta be, de mert az előterjesztési határidő utolsó napja (május 20.), sőt az utána következő nap is ün­nepnap volt, ilyen esetben pedig a határidő a legköze­lebbi hétköznapon jár le. Végrehajtató előterjesztését a telekkönyvi hatóság kellő időben beadottnak tekin­tette.­­­­ Érdemben az előterjesztésnek a telekkönyvi hatóság részben helyt adott, mert , bár előterjesztésében a végrehajtató helytelenül állítja, hogy a tolnanémedi-i 545. számú telekjegyzőkönyvben felvett ingatlan te­rüle­te tévesen tüntettetett fel 1309 négyszögöl területűnek 1 hold 4358 négyszögöl helyett, mert hiszen ezt az 4309 négyszögölet a telekkönyvi ha­tóság a végrehajtató által bemutatott hatósági adó- és becslési bizonyítvány adatai alapján tüntette ki az 545. szám­ú telekjegyzőkönyvben felvett 151/a. hrszámú in­gatlan területeként, mégis az előterjesztésnek olyan ér­telemben, hogy az árverési hirdetményt a rendelkező rész szerint egészítette ki,­­helyt­­adott. Ezt meghaladó részében azonban az előterjesztést a telekkönyvi hatóság elutasította az alábbi okokból : azonos helyzetben épen a végrehajtató előterjesz­tése folytán hozott 4­90/1933. tk. számú végzésében ki­fej­­etten már a telekkönyvi­­hatóság, hogy miért nem tartja szükségesnek a Vht. lj.3. §. 2. tvvk. szerint annak külön megállapítását, hogy a szolgalmat megelőző jel­zálogos követelések kiegyenlítésére mily összeg mutat­kozik szükségesnek. Jelen esetben az ingatlanok kikiáltási árának kéthar­mad része 7.473 pengőt tesz ki, mely összegen alul az ingatlanok az árverési hirdetmény értelmében semmi­­kép el nem adhatók. Ez­­az összeg­­pedig végrehajtató követelésének teljes kiegyenlítésére ezúttal is elegen­dőnek mutatkozik. Végrehajtató állítja ugyan, hogy követelésének tőke­összege cca 7.830 pengőt tesz ki, ehhez számítandók még az esetleges előnyös tételek, úgyszintén követelé­sének kamat- és költségjárulékai, nem mondja meg azonban pontosan — annál kevésbé igazolta—­, hogy mennyi is hát az összkövetelése. Ezzel szemben a telekkönyvi hatóságtól kívánja az annak az összegnek pót­lólag a megállapítását, amely követelésének teljes ki­egyenlítésére szükséges. Bejelentés és igazolás hiányában a telekkönyvi ható­ság a bekebelezett követelést tekintette végrehajtata javára fennállónak. Ez a követelés azonban aranydollár­­ban számítva összes járulékaival együtt — mégha tel­jes összegében fennállónak tekintjük is azt a bekebele­zés­­szerint — sem éri el­ előreláthatólag a kikiáltási ár kétharmadát, sőt a 7.473 pengő, mint legalacsonyabb eladási ár nemcsak végrehajtata, hanem az összes elő­nyösen sorozandó tételek kifizetésére is elegendőn­ek mutatkozik. Ily körülmények között pedig a Vht. 163. §. 2. bek. szerinti megállapításra szükség nincs, ezért az ily irányú előterjesztést el kellett utasítani. Egyébként végrehajtatónak az árverésen is mód­já­ban lesz igazolni, hogy összkövetelése esetleg nem telik ki az elérendő vételárból, mely körülmény alap lesz ahhoz, hogy az­­ingatlanok a haszonélvezeti jog fenn­tartása nélkül árvereztessenek el. Gyünk, 1934. évi jú­nius hó 1. alapján. A gyönki kir. járásbíróság, mint te­lekkönyvi hatóság, N 5881/2 Árverés. 12672/1934. szám. Dr. Sereghy Mátyás végre­­hajtatónak Dobó Géza végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtási árverést 885 al. , 66 fillér tőkekövetelése és járulékai behajtása végett a szegedi királyi járásbíró­ság területén levő, Szeged városban fekvő s a Szeged bell. 4237. számú betétben A. I. 1—2. sorszám alatt foglalt 1745/1. helyrajzi számú ház Szentháromság­ utca 28. szám alatt udvarral 103 négyszögöl és 1745/2. hely­rajzi szám­ú kert ugyanott 168 négyszögöl területű in­gatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló 2/3 részére 18.634 (Tizennyolcezerhatszázharmincnégy) a kikiáltási ár mellett elrendelte. Az­­árverést 1934. évi augusztus hó 16. napján dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (földszint 10. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy­­az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számi­tott óvadékképet s értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a­­bánatpénznek felőleges bírói letétbe helyezéséről s kiállitott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési föltételeket aláirni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150.. ,470. §-ai ; 4908.­­évi LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Szeged, 1934. évi április h­ó 21. napján. A szegedi királyi járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 5857 Árverés. 2805/1934. tkvi szám. Az 1898 : XXII. t.-c. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet budapesti bel. cég végrehajtatának Kovács Mária vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1950 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestszent­­erzsébeti királyi járásbíróság területén levő, Pestszentimre községben fekvő s a soroksári 2820. számú tkvi betétben A. + 2. sorszám, 17034/1. hely­rajzi szám alatt foglalt a Péteri-pusztán a Jenő­ u. 93. szám alatt levő Kovács Mária végrehajtást szenvedő nevén álló házra (adó és becslési bizonyítvány szerint ház, udvar és kert) figyelemmel a 6510/1931. M. E. sz. rendeletre, 6840 pengő kikiáltási árban elrendelte. A csatlakozóknak kimondott Soroksár Haraszti Tak­sonyi Takarékpénztárral szemben is 6840­­ a kikiál­tási ár. Az árverést 1934. évi augusztus hó 21. napján dél­után 3 órakor Pestszentimre községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlan mindkét végrehajtató­­val szemben a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a ki kü­ldötm­ét letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírál letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.). Pestszenterzsé­­bet, 1931. évi április hó 30. napján. A pestszenterzsébeti királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. V N F 5821­ 3

Next