Budapesti Közlöny, 1934. szeptember (68. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-01 / 197. szám

Budapest, 1934. 197. szám. Szombat, szeptember 1. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 11 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.801. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1 281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint ..•••••« 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint •••••« 14 m 40 a Számonkint ....... — 20 „ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi legfőbb állami számvevő­­szék elnökének a magyar királyi miniszter­­elnök által előterjesztett javaslatára dr. Sallai­ László tanácselnöki címmel felruházott legfőbb állami számvevőszéki tanácsost legfőbb állami számvevőszéki tanácselnökké kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1934. évi augusztus hó 28. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére megengedem, hogy dr. Albecker Károly nyugalmazott járási tisztiorvosnak közel négy évtizeden át önzetlen és fáradhatatlan buzga­lommal végzett orvosi működésével szerzett érdemeiért elismerésem tudtul adassék. Kelt Gödöllőn, 1934. évi augusztus hó 17. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k.­ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Heimné Szalkay Mária soproni állami leány­gimnáziumi rendes tanárt a saját kérelmére az újpesti állami Kanizsay Dorottya leány­­liceumhoz helyezte át. A m. kir. minisztérium 1934. évi 7.660/M. E. számú rendelete a bors, piment (szegfübors) vámjának emelése tárgyában. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-ának 1. pontjában nyert felhatalmazás alapján a m. kir. minisztérium elrendeli, hogy a hivatkozott törvény mellékletét képező vám­tarifa alábbi tételeit a következő módosítások­kal kell alkalmazni: 42. t. sz. 100 kg-kint bors, piment (szegfűbors) , a) őröletlen ...... 240.— ar. K b) őrölt . . . i­­ .­­ 440.— ar. K Ezen rendelet kihirdetése napján lép életbe. Budapest, 1934. évi augusztus hó 31-én. vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. pénzügyminiszter 1934. évi 130.757. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapí­tott értékeknek az illetékek, továbbá a fény­­űzési és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre történő át­számításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, ameny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre 1934. évi augusztus havában nyílt meg, továbbá az 1934. évi szeptember havában esedékes általá­nos és fényűzési forgalmi adók megállapításá­nál az idegen államok pénznemeiben megálla­pított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers be­vétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 4. §. •­­Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett árfo­lyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legközelebbi­­tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1934. évi augusztus hó 29-én. A miniszter helyett: Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. A m­. kir. kereskedelemügyi miniszter 126.212/1934. IX. 5. számú rendelete a korlátolt és meghosszabbított korlátolt nappali szolgálatot tartó távbeszélő köz­pontoknál 20-­21 óra között kisérletképen elrendelt rendes távbeszélő szolgálat állan­dósítása tárgyában. A Budapesti Közlöny folyó évi 113-ik szá­mában közzétett 111.748/1934. IX. 5. számú rendeletemmel a korlátolt és a meghosszabbí­tott korlátolt nappali (L és C/2) szolgálatot tartó központoknál 20—21 óra között próba­­képen elrendelt rendes távbeszélő szolgálatot állandósítom. Budapest, 1934. évi augusztus hó 27-én. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. m. kir. kereskedelemügyi miniszter. London 17.16 „ New-York 338.66 „ Paris ■ 22.32 „ Zürich ■ 110.80 „ Prága . .......... 14.08 „ Belgrád .......... 7.82 „ Brüsszel 79.20 „ Bukarest................................. 3.41 „ Sófia 4.13 „ Stockholm ........ . 88.53 ,, Wien clearing ..■■■■■■ 80.45 „ Berlin 135.80 „ Milánó ................................. 29.98 „ Varsó 64.85 „ 2­ §■ Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font . . . , 17.18 P 100 fJ. S. A. dollár . , K fff ff 337.26»» 100 francia frank . 23.30­­ 100 svájci frank . . ** *ffX110.70»» 100 cseh korona . . . 14.02 100 dinár , , , , , 7.80»» 100 belga ..... 79.10jj 100 hollandi forint . „ 230.98»> 100 lei ....,, 5 I*ff 3,12 100 canadai dollár . . • X8 #339.19>» 100 zloty ..... R • ff ff 64.75 100 osztrák schilling . . 80.—J· 100 német márka . . . 136.— 100 lira . . . , . , * 8KV 29.90>í 100 dán korona . , . 76.86>> 100 leva . . . . .. 4.—5 J 100 norvég korona , . 86.04 100 svéd korona . . , 88.335? 3. §■ Váltók (devizák)árfolyama Amsterdam ..... 231.180 Kopenhága ..... 76.68 Osló ....... 86.245> Egyes szám ára 10 fill­ér. Útlevelek és útiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Petőcz Katalin Székesfehérvárott 1922. évi február hó 19-én született, róm. kath. vallásu, hajadon, tanuló, székesfehérvári lakos a m. kir. rendőrség székesfehérvári kapitánysága által 1929. évi junius hó 8-án 104/1929. szám

Next