Budapesti Közlöny, 1934. szeptember (68. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-01 / 197. szám

2 Budapesti Közlöny alatt kiállitott, Csehszlovákiára szóló, lejárt érvényű útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Markovics Ferenc Nándor Hambornban 1903. évi március hó 5-én született, róm. kath. vallásu, nőtlen, vasúti munkás, hamborni lakos a kölni m. kir. főkonzulátus által 1924. évi november hó 17-én 5.630/1924. szám és 223.072. sorszám alatt kiállított, Németországr­a, Franciaországra, Belgiumra és Ausztriára szóló, 1929. évi november hó 17. napjáig érvé­nyes útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Kemler Jakab Ráckozáron 1886. évi szep­tember hó 19-én született, ág. h. ev. vallásu, bádogos, jelenleg esseni lakos a kölni m. kir. főkonzulátus által 1930. évi január hó 21. nap­ján 360. szám alatt kiállított A 117.622. sor­számú,­­ Európára (Oroszország kivételével) szóló, 1934. évi január hó 31-ig érvényes útle­velét a mecsekszabolcsi csendőrőrs értesítése szerint ellopták. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY 234/1934. .számi •• Versenytárgyalási hirdetmény. A budap­esti , m. kir. Bábaképző Intézet (VIII., Rökk Szilárd­ utca 33.) igazgatósága az intézet birtokát képező és Budapest, I. ker., Nagy-Boldo£asszony.ut­ és Szent Imre herceg útja között 13.412. helyrajzi számi alatt fekvő 3000 négyszögöl nagyságú telek bérbeadására v­ersenytárgy­alást­ hirdet. Csak szabályszerűen aláírt, pecséttel ellátott, lezárt és sértetlen borítékban elhelyezett, köz­vetlenül vagy posta útján benyújtott ajánlatok vétetnek tárgyalás alá. Az árajánlatokat a budapesti m. kir. Bába­képző Intézetben 1934. évi szeptember hó 15-én délután 4 óráig kell benyújtani. Az aján­latok felbontása ugyanezen a helyen és napon délután 5 órakor fog megtörténni. A részletes feltételek és az ajánlati minta ezen intézet irodájában tekinthetők meg. Bánatpénzt letétbe helyezni nem kell. Budapest, 1934. évi augusztus hó 17-én. Dr. Burger Károly s. k. egyetemi c. rk. tanár, 6536 3—­2 igazgató. Vasvármegye és Szombathely város Közkórháza. 3.777/1934. szám. Pályázati hirdetmény. A vezetésem alatt álló fenti közkórház 1934/1935. évben szükséges és alább felsorolt élelmiszer szükségletének biztosítására ezennel nyilvános versenytárgyalást hirdetek. Szükséglet : I. Hüvelyesek, II. Terményáruk, III. Liszt és dara, IV. Tésztanemü, V. Kávé, pótkávé, tea, VI. Rizs, fűszer, gyarmatáru, VII. Cukor, csokoládé, kakaó, VIII. Gyü­mölcsíz, konzervek, IX. Szeszes italok, ásvány­víz, X. Vegyesek, XI. Tejtermékek és XII. Ke­nyér és sütemény­félék. Az ajánlati költségvetési űrlap, valamint pályázati és szállítási feltételeket tartalmazó nyomtatvány a közkórház gondnoki hivatalá­ban díjmentesen kapható. Vidékre a porta­költség előzetes beküldése ellenében. Az ajánlat beküldésének határideje 1934. évi szeptember hó 22-én délelőtt 11 óráig. Az igazgatóság fenntartja a jogot, h­ogy a beérkezett ajánlatok között árra való tekintet nélkül szabadon választhasson és a szállítást akár megosztva is kiadhassa. Az egyes csoportokra külön-külön is tehető árajánlat. Szombathely, 1934. évi augusztus hó 27-én. Dr. Pető Ernő s. k. m. kir. egészségügyi főtanácsos, *1441 3—1 igazgató főorvos. 346/1934. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A budapesti m. kir. Kertészeti Tanintézet igazgatósága (Budapest, XI., NagyY)oldogasz­­szony-útja 45.) az intézet 1934/35. évi fűtési évadban szükséges brikett és darabos szén szállítására pályázatot hirdet. Pályázati feltételek az intézet igazgatóságá­nál megtudhatók. Pályázati határidő 1934. szeptember 15. Budapest, 1934. évi augusztus hó 30-án. Mohácsy Mátyás s. k. m. kir. gazdasági tanácsos, 6571 , igazgató. M. kir. Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság, 245/1934. évi. szám. A m. kir. Országos Mozgóképvizsgáló Bizott­ság 1934. évi augusztus hó 23-tól 29-ig tartott ülésein nyilvános előadásra alkalmasnak találta a következő képszalagokat : 1. „Egy kis sporttörténelem“ (Athletic Date) (Metro) hangos riport 1 felvonásban, a M. G. M. filmgyárban 1934. évben készült, 285 m­. hosszú. 2. „A billiárd magasiskolája“ (Chalk Up) (Metro) hangos riport 1 felvonásban, a M. G. M. filmgyárban 1934. évben készült, 276 m. hosszú. 3. „Don Quijote“ (A világ bolondja) (Stylus) hangos dráma 7 felvonásban, a Wandor film­gyárban 1934. évben készült, 1833 m­. hosszú. 4. „Üldözött szerelmesek“ (Fugitive Lovers) (Metro) hangos dráma 9 felvonásban, a M. G. M. filmgyárban 1934. évben készült, 2284 m­. hosszú. 5. „Fox hangos hiradó VIII/35.“ (Fox tönende Wochenschau) (Fox) hangos riport 1 felvonásban, a Fox filmgyárban 1934. évben készült, 252 m. hosszú. 6. „Ping-Pong kalandjai“ (Ping-Pong beim Zahnartzt) (Turul) hangos rajzfilm 1 felvonás­ban, a Desira filmgyárban 1932. évben készült, 155 m. hosszú.­­ 7. „Gyerünk a dzsungelbe“ (Wild Elephan­­tes) (Paramount) hangos rajzfilm 1 felvonás­ban, a Paramount filmgyárban 1934. évben készült, 166 m. hosszú. 8. „Megverek valakit“ (Let your and him Fight) (Paramount) hangos rajzfilm 1 fel­vonásban, a Paramount filmgyárban 1934. évben készült, 173 m. hosszú. 9. „Az emberképű­ kutya“ (A bestia nyomá­ban) (Trailing the Killer) (Pátria) hangos dráma 7 felvonásban, a B. F. Zeidmann film­gyárban 1934. évben készült, 1745 m. hosszú. 10. „Az aréna hőse“ (S eat my spinach) (Paramount) hangos rajzfilm 1 felvonásban, a Paramount filmgyárban 1934. évben készült. 178 m. hosszú. 11. „Csak a fejét . . .“ (Can you take it) (Paramount) ha­­gos rajzfilm 1 felvonásban, a Paramount filmgyárban 1934. évben készült. 170 m. hosszú. 12. „Csendélet Mexicóban“ (Blow me down) (Paramount) hangos rajzfilm 1 felvonásban, a Paramount filmgyárban 1934. évben készült, 172 m. hosszú. 13. „A grönlandi kaland“ (Seasin Greeting) (Paramount) hangos rajzfilm 1 felvonásban, a Paramount filmgyárban 1934. évben készült, 160 m. hosszú. 14. „Magyar világhiradó 549.“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1934. évben készült, 245 m. hosszú. 15. „Fox hangos hiradó VIII/35/A.“ (Actu­­alités Fox Movietone Parlantes) (Fox) hangos riport 1 felvonásban, a Fox filmgyárban 1934. évben készült, 273 m. hosszú. 16. „Mi lesz veled emberke ?“ (Little Man What Now ?) (Universal) hangos dráma 10 fel­vonásban, az Universal filmgyárban 1934. év­ben készült, 2692 m. hosszú. Felülvizsgálat folytán a belügyminiszter úr engedélyezte : 1. „Fox Follies 1934.“ (George White’s Scan­dals) (Fox) hangos revü operett 9 felvonásban, a Fox filmgyárban 1934. évben készült, 2081 m. hosszú. A bizottság külföldre való kivitelre enge­délyezte : 1. „Szent István napja“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1934. évben készült, 100 m. hosszú. 2. „Új hiradási eszköz“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1934. évben készült, 24 m. hosszú. 3. „Balatonátúszási bajnokság“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1934. évben készült, 27 m. hosszú. Budapest, 1934. augusztus 29. Dr. Jeszenszky Andor s. k. elnök, 6573 miniszteri tanácsos. 1934 szeptember 1. 77.744/1934. VII. a. szám. Pályázati hirdetmény. 1. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­térium az iskolai filmoktatás céljaira nyilvános versenytárgyalást hirdet kizárólag magyar gyártmányú, 16 mm-es filmekre alkalmas, hangos berendezéssel ellátott vetítőgépek szál­lítására. 2. Csak szabályszerűen kiállított, aláírt, pe­cséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett és közvetlenül, vagy posta útján beadott aján­latok vétetnek tárgyalás alá. Az ajánlat „A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium­nak. Ajánlat az iskolai keskenyfilm vetítőgé­pekre kiirt nyilvános versenytárgyaláshoz“ fel­irattal látandó el. 3. Ajánlati ár adandó 30—50—100—200 és esetleg ennél több gép szállítására. A gépek legyenek alkalmasak 110 Volt egyen-, 110 Volt váltó-, 220 Volt egyen- és 220 Volt váltóáramra. Ezekre a típusokra külön-külön ajánlat teendő. A minisztérium fenntartja magának a jogot, hogy egyes gépeket más feszültségre rendeljen meg. Egyben ajánlat adandó be — egyelőre csak váltóáramra szerkesztett — hangos beren­dezésre is. 4. Az ajánlat beadásával egyidejűleg 110 Voltos váltóáramra szerkesztett mintagép nyúj­tandó be. A hangos berendezésből bemutatandó a hangos adapter (meghajtórész, hanglámpa, hangrés és a fotocella). Az erősítő berendezés benyújtása szükségtelen. Bemutatható azonban a teljes hangos­berendezés is. 5. Az ajánlatokat a m. kir. vallás- és közok­tatásügyi minisztérium segédhivatali főigazgatói irodájában folyó évi december hó 1-én, délelőtt 12 óráig kell benyújtani. A mintagépek az aján­lattal egyidejűleg a m. kir. József műegyetem „Hidrogépek és szállító berendezések“ tanszé­kére (Pattantyús Á. Géza műegyetemi tanár) szállítandók. 6. A részletes pályázati feltételek a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium segéd­hivatali főigazgatói irodájában (V., Hold­ utca 16., földszint) délelőtt 12 és 2 óra közt vehe­tők át. 7. Az ajánlattevő által megadandó azon idő­pont, amelyen belül megbízás esetén a vetítő­gépeket szállítani képes. 8. Esetleges (100-on felüli gép esetén) kar­bantartásra (service) is ajánlat tehető. Tájéko­zásul megjegyzendő, hogy a gépek iskolákban, az ország minden részén helyeztetnek el. 9. A pályázat időpontjáig kell 1000­0 bánat­pénzt letenni. A készpénzből álló bánatpénzt a m. kir. postatakarékpénztárnál a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium részére vezetett 63.099. számú letéti számla javára kell befizetni. Az értékpapírokból álló bánatpénzt ugyancsak a m. kir. postatakarékpénztárnál kell letétbe helyezni. A csekkszelvényt, illetve nyugtát az ajánlathoz kell csatolni. 10. Az ajánlatok a m. kir. vallás- és közok­tatásügyi minisztérium VII. a. főosztályában 1934. évi december 1-én, délután 1 órakor fog­nak felbontatni, amikor az ajánlattevők, vagy azok igazolt képviselői jelen lehetnek.

Next