Budapesti Közlöny, 1934. szeptember (68. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-01 / 197. szám

I 1934 szeptember 1.­Budapesti Közlöny. 11. Az ajánlattevők a végleges döntés meg­történtéig kötelezettségben maradnak. 12. A szállítási- és munkafeltételekben rész­letezett hazai származás tekintetében vállalt kö­telezettségek bármelyikének a kijátszása, vagy a szállítás, illetve munkálat alkalmával elköve­tett és beigazolt egyéb rosszhiszemű, vagy vét­kes gondatlanságból eredő visszaélés, illetve mulasztás esetén a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter a vállalkozót a jogkörébe eső szállításokból és munkálatokból végleg, vagy meghatározott időre kizárhatja. 13. Igazolandó, hogy a bemutatott mintagép is magyar származású. Az igazolás ellenőrzés tárgyát képezi. Külföldi géppel pályázni — azzal a feltétellel, hogy az ajánlattevő hasonlót majd belföldön készít — nem lehet. 14. Azok az ajánlattevők, kik a m. kir. val­lás- és közoktatásügyi minisztériummal üzleti összeköttetésben még nem állottak, tartoznak szállítóképességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonylatával iga­zolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoz­nak. 15. A szállított gépeket a megrendelő m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium bizott­ságilag veszi át, minek megtörténtéig a vállal­kozó szavatosságban marad. 16. Az ajánlatnyertes bánatpénzét biztosí­tékul a vállalati összeg 5%-ára kiegészíteni tar­tozik. 17. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi­nisztérium fenntartja azt a jogát, hogy a beér­kezett ajánlatok között az árakra való tekintet nélkül szabadon választhasson. 18. A vállalkozó járandósága a tényleg meg­történt átvétel után 30 napon belül fog kifizet­tetni. 19. Egy ajánlattevő sem követelheti, hogy a szállítás egészben vagy részben neki ítéltessék oda és a Közszállítási Szabályzatnak akár az eljárásra, akár az odaítélésre vonatkozó hatá­­rozmányai megsértéséből netalán előállott kár (elmaradt haszon) megtérítését az ajánlattevők sem a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­tériumtól, sem annak közegeitől nem követel­hetik. 20. Ha a nyertes ajánlattevő a hozzá inté­zett felhívás vételétől számított 8 nap alatt az előírt biztosítékot le nem tenné és a szerződést alá nem írná, úgy visszalépettnek tekintetik. Ily esetben a szállításra vonatkozó minden igé­nyét elveszti és a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi minisztériumnak jogában áll az általa le­tett bánatpénzt bírói közbenjárás nélkül visz­­szatartani, az esetben pedig, ha a szállítás más után, csak magasabb végösszeg mellett lenne teljesíthető, úgy az ajánlatnyertes a különböze­tét is megtéríteni tartozik. 21. Az ajánlattevők a Társadalombiztosító Intézetnek, illetőleg a Magánalkalmazottak Biz­tosító Intézetének bizonylatával igazolni tartoz­nak, hogy ez intézeteknél 6 hónapnál régibb keletű járuléktartozásuk nincs. Ha pedig ilyen tartozásuk van, vagy az említett nyilatkozatot nem mutatják be, a 9.090/1931. M. E. számú rendelet 31. §-a értelmében engedményokiratot kell csatolniuk, amelynek szövege a m. kir. val­lás- és közoktatásügyi minisztérium segédhiva­tali főigazgatójánál szerezhető be. 22. A minisztérium fenntartja magának azt a jogot, hogy akár minőség, akár pedig ár tekintetében ki nem elégítő ajánlatok esetén új pályázatot hirdessen, vagy pedig a szükséglet fedezéséről más irányban gondoskodjék ; kielé­gítő pályázat esetén pedig a szállítást több ajánlattevő közt ossza meg. . . 23. A vállalkozó által figyelembe veendő, hogy az 1934. évi 105.000. számú pénzügy­­miniszteri rendelet 6. §-ában foglaltak követ­keztében az iskolai vetítőgépeknek közszállítás keretében történő átruházása — a hivatkozott rendeletben megkívánt igazolások mellett — fényű­zési adómentesen történhetik. Budapest, 1934. évi julius hó 31-én. M. kir. vallás- és közoktatás­ügyi 6216* minisztérium. 322/1934. gh. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A m. kir. József-műegyetem az 1934/35. téli évadban szükséglendő 180 nagyon maga­sabb és 70 nagyon alacsonyabb kalóriáju hazai daraszénre és 5 nagyon magasabb kalóriáju rostált aknaszénre folyó évi szeptem­ber hó 11-én déli 12 órakor nyilvános írásbeli versenytárgyalást tart. Bővebb felvilágosítással a m. kir. József­­műegyetem gondnoki hivatala (Budapest, XI. ker., Műegyetem-rakpart 3. sz., magasföldszint 55. ajtó) szolgál. Budapest, 1934. évi augusztus hó 13-án. M. kir. József-műegyetem 6240* gondnoki hivatala. Az 1925: Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Ingó árverések. 716199/1934. szám. 5.838 pengő becsértékű bútorok, bunda, zongora, festmények és más ingóságok Buda­pesten, Andrássy­ út 20., III. em. 7. ajtószám alatt, szep­tember 5-én 1 órakor. Kirchnert Béla, bír. végrehajtó. O­F 6591 702963/1934. szám. 3328 pengő becsértékű bútorok, zongora, írógép, festmények, vadászfegyverek, férfi ruhák és más ingóságok Budapesten, Podmaniczky­ u., 67. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt, szeptember hó 4-én, fél 2 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. végre­hajtó. O­F 6592 643749/1933. szám. 2149 pengő becsértékű bútorok, fák- és üzletberendezés, perzsaszőnyegek, rádiók és más ingóságok Budapesten, Paulay Ede­ u. 55. szám, III. emelet 1. ajtószám alatt és Kertész­ u. 43. szám alatti üzletben, szeptember 3-én, 1 órakor. Dr. Auguer Pál, bir. végrehajtó. OF 6598 621458/1933. szám. 1.690 pengő becsértékű bútorok, rádió, képek, porcellánok, függönyök, vitrintárgyak és más ingóságok Budapesten, Hajó­ utca 12/14. sz. alatt, földszinten, szeptember 6-én 4 órakor. Dr. Csiky László, kir. végrehajtó. O­F 6601 9498/1934. szám. 1.563 pengő becsértékű bútorok, körfűrész, villanymotor és más ingóságok Rákosszent­­mihályon, Szilágyi Dezső­ u. 13. és Károly kir.­ut 193. szám alatt, szeptember 6-án 1 órakor. Waltz Oszkár, gödöllői bir. végrehajtó. O F 6607 63439/1933. szám. 1.570 pengő becsértékű bútorok, festmények és más ingóságok Budapesten, Béla király­­út 59/61. sz., fsz. 24. ajtószám alatt, szeptember 3-án 8 órakor. Engler Kálmán, bir. végrehajtó. O F 6608 4159/1931. szám. 1­205 pengő becsértékü bútorok, korcsmaberend., bor, pezsgő, ásványvíz és más ingó­ságok Monoron (Kossuth L.­u.), szeptember 20-án 6 órakor. Szentirmai Géza, monoro kir. végrehajtó. O­F 6609 59892/1931. szám. 3460 pengő becsértékü bútorok, lakberendezés és más ingóságok Budapesten, Budafoki­­út 10/a. szám, III. emelet 5. ajtószám alatt, szeptem­ber 4-én, 9 órakor. Dr. vitéz Hidjed Gyula, bírósági végrehajtó. O­F 6610 894270/1932. szám. 5.135 pengő becsértékű bútorok, lakberend. és más ingóságok Budapesten, Vas­ utca 12., földszint 6. ajtószám alatt, szeptember 5-én fél 4 óra­kor. Gombos Ernő, kir. végrehajtó. O­F 6611 680/1933. szám. 8810 pengő becsértékű bútorok, cséplőgarnitura, sertések és más ingóságok Fegyver­­neken, Szapáry­ u. 94. szám alatt, szeptember hó 13-án, háromnegyed 10 órakor. Várady Ernő, törökszentmik­lósi kir. végrehajtó. O 6549 13050/1933. szám. 3040 pengő becsértékű fa, deszka, áruk és más ingóságok Egerben, Vasút­ u. 4. szám alatt, szeptember 4-én, fél 11 órakor. Rolik Lajos, bírósági végrehajtó. O­F 6599 712573/1934. szám. 2098 pengő becsértékü boros­­hordók, talpfák és más ingóságok Budapesten, X. ker., Rákos állomáson a hadi raktárban, szeptember 20-án, 3 órakor. Szili Ede, kir. végrehajtó. O­F. 6600 Ingatlan árverések. Ingatlan Hódmezővásárhelyen, 7722 pengő kikiáltási árban, szeptember 18-án, 11 órakor a kir. járásbíró­ságnál. N 6542 8320/1934. szám. Házak és szőlő Pécsett, Bosnyák­ u. 12. sz. alatt, 4.200 + 831 pengő kikiáltási árakban, szeptember 18-án fél 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N 6546 4512/1934. szám. Ház és egyéb ingatlanok Békés­csabán, 5975 P kikiáltási árban, szeptember 17-én, 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N F 6606 10804/1934. szám. Házak fele Miskolcon 5.310 pengő kikiáltási árban, szeptember 20-án 11 órakor a kir. járásbíróságnál. N 6476 13017/1934. szám. Ház és kert Debrecenben, Erős Lajos­ u. 13. szám alatt, 8586 P kikiáltási árban, szep­tember 21-én, 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N 6533 10929/1934. sz. Ház és kert Székesfehérváron 13.085 pengő kikiáltási árban, szeptember 25-én 9 órakor a kir. járásbiróságnál. N 6550 5029/1934. szám. Ingatlanok Vattán és Borsodgeszten 4.250 + 4.750 pengő kikiáltási árakban, szeptember hó 25-én 3 órakor a mezőkövesdi kir. járásbiróságnál. . N F 6602 4737/1934. szám. Ház 9/10 része Békéscsabán, Horthy Miklós­ u. 7. szám alatt, 17280 . kikiáltási ár­ban, szeptember 28-án, 9 órakor a kir. járásbiróságnál. N 6536 1419/1934. szám. Ház és egyéb ingatlanok Göncön a Hiv. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, szeptember 18-án 11 órakor a községházán. Abaújszántói kir. já­rásbíróság, N­F 6604 5423/1934. szám. Ház és egyéb ingatlanok Pécsett, Mezőszél­ u. 22. szám alatt, 9.800 + 1.019 pengő ki­kiáltási árakban, október 2-án fél 11 órakor a kir. járásbiróságnál. N 6558 20390/1934. szám. Ház és kert Budapesten, Ország­­biró­ u. 35. szám alatt, 110650 P kikiáltási árban, szeptember 24-én, 3 órakor a központi kir. járásbiró­ságnál. N­F 6603 5733/1934. szám. Szántók és egyéb ingatlanok Mar­­tonfán, a Hiv. Értesítőben felsorolt kikiáltási árakban, október 8-án, 10 órakor a községházán. Pécsi kir. já­rásbíróság. N 6545 Csődönkivüli kényszeregyezségek. 2564/1934. szám. özv. Präger Józsefné illatszer- és bőrdíszműárukereskedő (Kaposvár, Korona­ u. 4.) ügyé­ben a magánegyességi tárgyalás az O. H. E. élelmiszer­­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz.)­ 1934. évi szeptember hó 12-én, déli 12 órakor tartatik meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 6633 6091/1934. szám. Kardos Vilmos szatócs !(­Jászkisér)­ ügyében a magánegyességi tárgyalás az O. H. E. fűszer­­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz.)­ 1934. évi szeptember hó 13-án, délelőtt 10 órakor tartatik meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 6634 5155/1934. szám. Iritz Zoltán rőfösárukereskedő (Sze­ged, Tisza Lajos­ u. 32.) ügyében a magánegyesség létre­jött. Kvóta 50%, teljesítés 10 hó. Országos Hitelvédő Egylet- F 6635 2012/1934. szám. Berger Aladár vőföskereskedő (Győr, Király­ utca 20. sz.) ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50%, teljesítés 10 hó. Országos Hitelrédő Egylet. F 6636 11645/1934. szám. Weiszberger Mihály kereskedelmi ügynök (Jánoshalma) ügyében a magánegyesség létre­jött. Kvóta 25%, teljesítés 8 hó. Országos Hitelvédő Egylet: I­­­F 6637 39385/1934. szám. Weisz Antal „Baby“ gyermekruhá­zati cikkek gyára (Budapest, V., Szabadság-tér 5—6.) ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 32 és kiv. teljesítés 8 hó. Országos Hitelvédő Egylet.­­ F 6638 Idézések: 308/1934. szám. Botos Sándor derecskei lakos hagya­tékának tárgyalása november 15-én dr. Ertsey Péter kir. közjegyzőnél. Idézve Marázi Margit. 6136 1889/1934. szám. özv. Farkas Pálne és társainak özv. Beke Józsefné ellen indított perében tárgyalás szeptem­ber 26-án a szekszárdi kir. törvényszéknél. Idézve Beke József örökösei. 6551 1843/1934. szám. A Szécsényi Takarékpénztár Rt.-nak Vizoviczki Jánosné és társai ellen indított perében tár­gyalás szeptember 17-én a szécsényi kir. járásbiróságnál. Idézve Vizoviczki János örökösei. 6548 1293/1934. szám. Hazier Józsefné Borbása Ilonának Komonda Lajosné és társai ellen indított perében tár­gyalás október 10-én a sziráki kir. járásbiróságnál. Idézve özv. Borbás Józsefné Lengyel Hona örökösei. F 6605 Okiratmegsemmisítések. 25—437/1934. sz. A Gyöngyösi Kőbányai Rt. (Bpest)­ gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Budapesti rendőrfőkapitányság. 5814 43—044/1934. szám. Pálinkás István budapesti lakos gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Budapesti rendőrfőkapitányság. 5816 BE—107/1934. szám. Meszler Ferenc budapesti lakos gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Budapesti rendőrfőkapitányság.­­ 5942 BH—105/1934. szám. Neumann és társa budapesti lakosok gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Budapesti rendőrfőkapitányság. 6001 30—010/1934. szám. Schröder Ágoston budapesti la­kos gépjárműjének forgalmi engedélye elveszett. Buda­pesti rendőrfőkapitányság. 6002

Next