Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. szeptember (68. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-01 / 197. szám értesítője

2 1934 szeptember 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 20. §-a alapján Pk. 801293. sz. dr. Kerekes Sándor ügyv. által képviselt Kun Sándor javára 473 pengő 01 fillér és jár., 895237. sz. dr. Lőwy Károly ügyvéd által kép­viselt dr. Szegő Miklós javára 1.550 pengő és járulékai, 616139. sz. dr. Ambrus Sándor ügyvéd által képviselt Srácz Testvérek javára 347 pengő és jár., dr. Cser­­nyánszky Aladár ügyvéd által képviselt Magyar Mező­­gazd. javára 2.448 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIIl. kerület, Vass-utca 12. házsz., földszint 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi szeptember hó 5. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi augusztus hó 10. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 6611 Árverés. 680/1933. vht. sz. A törökszentmiklósi kir. járásbíróság 1933. évi 91/3. számú végzése alapján id. és ifj. dr. Purjesz János szentesi lakosok 385,15 pengő követelése és járulékai, továbbá a csatlakozottnak ki­mondott kielégítési jogot nyert összes foglaltatok javára követelése és járulékai erejéig foganatosított végrehajtások alkalmával le- és felülfoglalt és 8810 pengőre értékelt bútorok, cséplőgarnitura, sertések, stb. a törökszentmiklósi kir. járásbíróság 1933. évi Pk. 4804/3. számú végzése folytán, a már fizetett összeg betudásával, Fegyvereteken, Szapáry­ utca 94. szám alatt 1934. évi szeptember hó 13. napján délelőtt háromnegyed 10 órakor megtartandó árverésen a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, szükség ese­tén becsáron alul is el fogom adni. Ezt az árverést csak akkor lehet foganatosítani, ha a kielégítési jogot nyert valamelyik végrehajtó, vagy a végrehajtást szenvedő legkésőbb az árverést meg­előző utolsóelőtti köznapon bejelenti, hogy az árverés megtartását kívánja. Ebben az esetben az árverés a kívánságot előterjesztő fél távollétében is meg lesz tartva. Törökszentmiklós, 1934. évi augusztus hó 6. napján. Várady Ernő, kir. kir. végrehajtó. O 6549 Árverés. Pk. 13050/1933. szám. Dr. Lichtschein Lajos budapesti ügyvéd által képviselt Heller László javára 500 + 462.70 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig az egri kir. járásbíróság 1933. évi Pk. 13050. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 3040 pengőre becsült ingóságokra az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll s ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Egerben, Vasut­ utca 4. szám alatt közbenjöttét leendő megtartására határidőül 1934. évi szeptember hó 4. napjának délelőtti fél 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt fa, deszkaáruk s egyéb ingóságokat ,a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál nem alacsonyabban — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Eger, 1934. évi augusztus hó 11. napján. Rolik Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 6599 Árverés. Pk. VII. 712573/1934. szám. Dr. Markos Olivér ügyvéd által képviselt Magyar Királyi Állam­vasutak javára 1931 . 90 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1927. évi 14. P. 42374. számú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1934. évi április hó 18. napján lefoglalt és 2098 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből fel nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, X. ker., Rákos állomáson, a hadi raktárban leendő megtartására határidőül 1934. évi szeptember hó 20. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt boros hordók, talpfák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1934. évi augusztus hó 25. napján. Szili Ede, kir. bírósági végrehajtó. O­F 6600 Ingatlan árverések. Árverés. Dr. Dániel Jenőné végrehajtásának Fejes Ernő és neje végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság alóajánlatra a végrehajtási árverést 1800 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a hódmezővásárhelyi kir. járásbiróság területén levő, Hódmezővásárhely város­ban fekvő s­é­rült. 8299. betek­ A. II. 1., 3., 4., 6., 7., 8. sorszám, 22562/2., 22564., 22565., 22566/3., 22563/5., 22566/5. hrsz. 6 hold 1279 négyszögöl Férged dűlői jószágtestre, azonban a Fejes Lajos és neje javára bekebelezett haszonélvezeti jog fentartása nélkül 7722 pengő utóajánlati árban elrendelte. Az árverést 1934. évi szeptember hó 18. napján dél­előtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (földszint 7. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül az utóajánlati ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapito­tt bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Hódmezővásárhely, 1934. évi augusztus hó 13. napján. A hódmezővásárhelyi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6542 Árverés. 8320/1934. tkvi szám. Dr. Szuly Jenő végre­hajtatónak, Heiling Józsefné szül. Buzádi Julianna vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 255­0 tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pécsi kir. járásbiróság területén levő, Pécs községben fekvő és a pécsi 4887. számú betétben felvett, 5416. hrszám, 59,2 négyszögöl, Bosnyák­ u. 12. sz. lakház és udvarra 4.200 pengő kikiáltási árban, 8217. hrsz. lakház és udvarra a Kisdavidos dűlőben és 8218/1. hrsz. ugyanottani szőlőre 831 pengő kikiál­tási árban elrendelte. Az árverés nem érinti az 5416. hrsz. ingatlanra a Zsolnay Vilmos javára bekebelezett fehérföld ásási szol­galmi jogot. Az árverést 1934. évi szeptember hó 18. napján, dél­előtt fél 9 órakor Pécsett, a telekkönyvi hatóság hiva­talos helyiségében, Munkácsy M.­utca 2. sz., 52. ajtó­szám alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felé­nél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adha­tók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-áb­an meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c, 25. §.) Pécs, 1934. évi junius hó 13. napján. A pécsi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6516 Árverés. 4512/1934. tkv. szám. Magyar-Olasz Bank Rt. végrehajtatnak Sinkovitz Istvánná Gajdács Mária végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 122,75 dollár tőkekövetelés és járulékai behajtása vé­gett a békéscsabai kir. járásbiróság területén levő, Békéscsaba határában fekvő s a békéscsabai 2773. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—9­ sorszám, 23117—23125. hrsz. alatt foglalt s a végrehajtást szen­vedő nevén álló Telekgerendás dülőbeni 812. sz. ház, udvar, ut, legelő és szántófa 5974.50 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi szeptember hó 17. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Árpád sor 4. szám, 9. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. fában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket’ aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170.§-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni­­ (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Békéscsaba, 1934. évi május hó 18. napján. A békéscsabai kir. járásbiró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 6606 Árverés. 10801/1934. tkvi szám. Dr. Szegő Ferenc végrehajtósának. Tarina József végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási (utóajánlatra az újabb) árverést 90 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a miskolci kir. járásbiróság területén levő, Miskolc váro­sában fekvő és a miskolci 3248. számú betétben A. I. 1—2. sors/... 4697—4698. hrsz. alatt foglalt, Tarina József nevén álló 1/2 illetőségre (3 ház) 5.310 pengő becsértékben, az 5610/1931. M. E. szám­i rendelet 21. §-ának megfelelő 3.138 pengő legkisebb vételár mellett, a C. 3. sorszám alatt a 6591/1928. számú végzéssel Pásztor Miklós ja­vára bekebelezett bérleti joggal terhelten elrendelte. Az árverést 1934. évi szeptember hó 20. napján, dél­előtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében, Werbőczy­ utca 6. sz., 18. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 12. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. g.) Miskolc, 1934. évi junius hó 6. napján. A miskolci kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6476 Árverés. 13017/1934. tkv. szám. Sulyok Endre végre­­hajtatónak Gellén Mihályné Sulyok Anna végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 8800 pengő tőkekövetelése és járulékai behajtása végett a debre­ceni kir. járásbiróság területén levő, Debrecen városá­ban fekvő s a debreceni 5875. számú telekkönyvi be­tétben A. 1. 1—3. sorszám, 9512., 9513. és 9514. hrsz. alatt felvett Erős Lajos­ utca 13. szám alatt levő kert, ház és udvarból álló ingatlanokra 8586 aranypenge kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi szeptember hó 21. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Deák Ferenc­ utca 17. szám, 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Debrecen, 1934. évi május hó 24. napján. A debreceni kir. járás­biróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6538 Árverés. 10929/1934. tkvi szám. Magyar Általános Takarékpénztár Rt. végrehajtótának, Possel Gusztáv és neje Steiner Katalin végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtási árverést 4.000 aranypengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a székesfehérvári kir. járás­biróság területén levő, Székesfehérvár városban fekvő és a székesfehérvári 3064. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorsz., 667., 668. érsz. alatt felvett, B. 3., 4. sorsz. szerint Possel Gusztáv és neje Steiner Katalin tulajdonát képező lakház, udvar és kert ingatlanokra 13.084 pengő 75 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi szeptember hó 25. napján, dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (földszint 8. sz. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI, 25. §.) Székesfehérvár, 1934. évi junius hó 7. napján. A székesfehérvári kir. járás­biróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6550 Árverés. 5029/1934. tkvi szám. Magyar Földhitelinté­zetek Országos Szövetsége végrehajtatának, Szegedi Károly és neje Kis Juliánna borsodgeszti lakosok vég­rehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügy­ében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 145 dol­lár 20 cent tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a mezőkövesdi kir. járásbiróság területén levő, Vatta és Borsodgeszt községekben fekvő és a vattai 558. számú betétben A. + 1. sorsz., 1113/12. hrszám alatt felvett 4 hold 800 négyszögölre 4.250­­ kikiáltási árban, a borsodgeszti 167. számú tkvi betétben A. I. 1., 2., II. 1.10., III. 1., 2. + 1. sorsz., 215/1., 215/2., 742/2., 1058/1., 1020., 1079/1., 1079/2., 1114., 1115., 2286., 2318/1., 2336., 1506/1., 1506/2., 194. hrsz. 6 kat. hold 1177 négyszögölre 4.750 aranypengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi szeptember hó 25. napján, dél­után 3 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében, Fő­ utca 82. sz., 5. ajtószám alatt fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat 6.000 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Mezőkövesd, 1934. évi junius hó 8. nap­ján. A mezőkövesdi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 6602 Árverés. 4737/1934. tkv. szám. Békésmegyei Általános Takarékpénztár Rt. végrehajtatának Novák­­Emma végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 100 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a békéscsabai kir. járásbiróság területén levő, Békéscsaba városban fekvő s a békéscsabai 2904. számú telek­könyvi betétben A + 1. sorszám, 2734. hrsz. alatt fog­lalt II. ker., Horthy Miklós­ u. 7. számú ház és udvar­nak az időközben elhalt Novák Emma nevén álló B.

Next