Budapesti Közlöny, 1934. október (68. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-02 / 222. szám

Budapest, 1934 Kedd, október 2­8 zam­i LÖM. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Mag­án­hirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. fi Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben­ egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ * „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint ...«•••• 4 ar. P 80 fi Negyedévenkint .«.•..14 „ 40 „ Számonkint ..«•••• — 20 , HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Jedlicska Béla szegedi és dr. Gálffy Ferenc szentgott­hárdi kir. közjegyzőket saját kérelmükre köl­csönösen áthelyezte. "A soproni kir. országos fegyintézet igazgatója ,Vass József határőrtizedes soproni, Bedőcs Já­nos honvédszakaszvezető budapesti, Horváth István volt honvédszakaszvezető soproni, Füzi Mihály honvédszakaszvezető soproni, Major Sándor honvédszakaszvezető soproni, Molnár Kálmán volt honvédszakaszvezető sopron­­peresztegi, Aranyos Antal volt honvédszakasz­vezető pestszenterzsébeti, Czingráber József honvédszakaszvezető nagykanizsai, Lukácsi János honvédszakaszvezető budapesti, Szekér István honvédtizedes kőszegi, Herceg János honvédszakaszvezető sopronkövesdi, Gőcze Zsigmond honvédtizedes nagykanizsai és Nagy Károly határőrszakaszvezető lenti-i lakosokat a II. osztályú altisztek csoportjába — egyelőre ideiglenes minőségben — fegyőrökké nevezte ki. . A szegedi kir. főügyész a m. kir. igazságügy­miniszter úrnak 1934. évi szeptember hó 26. napján kelt 29.920/1934. I. M. VI. számú fel­hatalmazása alapján az 1931. évi III. t.-c. alap­­­­ján igazolványt nyert Janovszki Pál volt hon­védtizedes medgyesegyházi és Kancsár György honvédszakaszvezető bajai lakosokat a szegedi kir. törvényszéki fogházhoz a II. osztályú al­tisztek csoportjába — egyelőre ideiglenes mi­nőségben fogházőrökké kinevezte. A váci kir. országos fegyintézet igazgatója Katona János volt honvédszakaszvezető rákó­­czifalvi és Tóth Lajos határőrszakaszvezető esz­tergomi lakos, igazolványos altiszteket a veze­tése alatt álló kir. országos fegyintézethez a II. osztályú altisztek csoportjába — egyelőre ide­iglenes minőségben — fegyőrökké kinevezte. A m. kir. belügyminiszter az 1934. évi június 1- 24-én kelt 196.814/1934. B. M. számú hatá­rozatát, mellyel Kenyó Kálmán Budapest szé­kesfőváros hivatásos tűzoltó őrmesterének a kir. diszérmet adományozta — hatálytalanította. (199.393/1934. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter a „Gyomai Iparos és Kereskedő Ifjak Önképzőköre“ (Békés vár­megye) módosított alapszabályait 182.839/1934. B. M. VIII. a. szám alatt láttamozta. Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Ligeti Pál, izr. vallásu, nőtlen, apja Ligeti Ignác, anyja Friedman Emilia, aki utoljára Imperial Hotel Bastia (Korzika) lakott a párisi m. kir. követség által 1929. évi november hó 21-én 853.882. nyomtatott és 11.195/K. A. szá­mok alatt Európára (Orosz- és Törökország kivételével) kiállított útlevelének elvesztését je­lentette be. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. 15.167/1934. I. M. E. szám. Pályázat több itélőbirói és egy ügyészi állásra.­ A karcagi és az abaujszántói kir. járásbíró­ságok elnöki állásaira, a pécsi kir. törvényszéknél egy törvényszéki bírói, a kispesti kir. járásbíróságnál egy járás­­bírói és a szolnoki kir. ügyészségnél egy ügyészi állásra pályázatot hirdetek. A pályázati kérvényeket a Bírói Ügyviteli Szabályok 5. §-a szerint kell szerkeszteni, fel­szerelni és az illetékes kir. törvényszék (ügyész­ség) elnökéhez benyújtani. A pécsi kir. törvényszéknél pályázatra bocsá­tott bírói állás elnyeréséhez az 1924. évi II. tör­vénycikk 1. §-a értelmében a német nyelvben való megfelelő jártasság igazolása is szüksé­ges. A pályázat határideje 8 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a Budapesti Közlönyben harmadszor megjelenik. Budapest, 1934. évi szeptember hó 29-én. A miniszter rendeletéből: Dr.Mikó Ferenc s. k. miniszteri osztályfőnök. A miskolci ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy A.) az ügyvédek névjegyzékébe bejegyezte : dr. Czibere Kálmán ügyvédet Miskolc szék­hellyel. (Új bejegyzés.) B.) az ügyvédjelöltek névjegyzékébe bejegyezte : dr. Gyika Lászlót — dr. Gyika Emil mis­kolci, dr. Nagy Barnát — dr. Kurdits József ede­­lényi, dr. Lédig Istvánt ( dr. Lédig Dezső mis­kolci ügyvédhez ; C.) az ügyvédjelöltek névjegyzékéből törölte : dr. Hacker Vilmos edelényi ügyvédjelöltet joggyakorlatának abbanhagyása okából. Horvai Ilona róm. kath. vallásu, hajadon, apja néhai Horvai Lajos, anyja néhai Dullinger Magdolna, aki utoljára Paris, 7. rue de Lourette lakott, a párisi m. kir. követség által 1929. évi március hó 4-én 911.381. nyomtatott és 1.302. K. A. számok alatt Európára (Orosz- és Török­ország kivételével) kiállított útlevelének elvesz­tését jelentette be. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Rozgonyi Géza Bocsárlapujtő községben 1888. évi február hó 15-én született, róm. kath. vallásu, bányász részére Nógrád és Hont köz­igazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék al­ispánja, mint útlevél kiállító hatóság által 1930. évi január hó 4-én A. 094.491. utl. és 13/1930. sorszám alatt kiállított, Franciaország területére szóló útlevelét állítólag elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. 3—1 Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY ~ M. kir. Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság. 262/1934. évi. szám.­­ A m. kir. Országos Mozgóképvizsgáló Bizott­ság 1934. évi szeptember 20-tól 26-ig tartott ülésein nyilvános előadásra alkalmasnak találta a következő képszalagokat : 1. „Kis revü 1934.“ (M. F. I.) hangos reklám­­­felvonásban, a Magyar Film Irodában 1934. évben készült, 25 m. hosszú. 2. „Paramount hangos híradó 5.“ (Para­mount Sound News) (Paramount) hangos riport 1 felvonásban, a Paramount filmgyár­ban 1934. évben készült, 316 m. hosszú. 3. „Fox hangos híradó VIII/39.“ (Fox tönende Wochenschau 39.) (Fox) hangos riport 1 felvonásban, a Fox filmgyárban 1934. évben készült, 311 m. hosszú. I­­ 4. „Fox hangos híradó 39/A.“ (Actualités Fox Movietone Parlantes) (Fox) hangos riport 1 fel­vonásban, a Fox filmgyárban 1934. évben ké­szült, 381 m. hosszú.­­­­ I 5. „Richard Wagner“ (Deutsche Stätten seines Wirkens) (City) hangos ismeretterjesztő 1 felvonásban, az Universum filmgyárban 1934. évben készült, 447 m. hosszú. 6. „Paris szive“ (The Heart of Paris) (War­ner) hangos ismeretterjesztő 1 felvonásban, a Warner First filmgyárban 1934. évben készült, 238 m. hosszú.­­ 7. „Spanyol Amerika“ (Spanish America) (Warner) hangos ismeretterjesztő 1 felvonás­ban, a Warner First filmgyárban 1934. évben készült, 271 m. hosszú. 8. „Szamoai emlékek“ (Samoan Memories) (Warner) hangos ismeretterjesztő 1 felvonás­ban, a Warner First filmgyárban 1934. évben készült, 265 m. hosszú. Egyes szám ára 10 fillér.

Next