Budapesti Közlöny, 1934. október (68. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-02 / 222. szám

9. „Magyar Világhiradó 553.“ (M. F. I.) han­gos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodá­ban 1934­. évben készült, 249 m. hosszú. 10. ,,A hullám bajnokai“ (Wasserratten) (Paramount) hangos sport ismeretterjesztő 1 felvonásban, a Paramount filmgyárban 1934. évben készült, 243 m. hosszú. 11. „Nászéjszaka akadállyal“ (Benny from Panama) (M. G. M.) hangos bohózat 2 felvo­násban, a Metro Goldwyn Mayer filmgyárban 1934. évben készült, 392 m. hosszú. 12. „Tipp-Topp“ (M. F. I.) reklám 1 fel­vonásban, a Magyar Film Irodában 1934. év­ben készült, 42 m. hosszú. 13. „Ami minden házban nélkü­lönhetetlen“ (M. F. I.) hangos reklám 1 felvonásban, a Metro Goldwyn Mayer filmgyárban 1934. év­ben készült, 44 m. hosszú. 14. „Rádiócsövek forradalma“ (M. F. I.) hangos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1934. évben készült, 118 m. hosszú. 15. „Stratoszféra akrobaták“ (Nip Ups)­­(M. G. M.) hangos artista mutatványok 1 fel­vonásban, a Metro Goldwyn Mayer filmgyár­ban 1934. évben készült, 234 m. hosszú. 16. „Csak egy kávéskanállal“ (Goofy Mo­.’ No 2.) (M. G. M.) hangos bohózat 1 felvonás­ban, a Metro Goldwyn Mayer filmgyárban 1934. évben készült, 242 m. hosszú. 17. „Rosmann szőrmeáruház Szeged“ (Seidl és Veres) reklám 1 felvonásban, a Seidl és Ve­res laboratóriumban 1934. évben készült, 24 m. hosszú. Az engedélyokirat kiadását megtagadta a kö­vetkező képszalagtól : 1. „A megmentő“ (M. F. I.) hangos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1934. évben készült, 26 m. hosszú. Külföldre való kivitelre engedélyezte : 1. „The Adventure“ (A kaland) (Amatőr fényképezők) vígjáték 1 felvonásban, amatőr felvételben 1934. évben készült, 77 m. hosszú. 2. „Motoring round the mountains Tátra“ (Amatőr fényképezők) riport 1 felvonásban, amatőr felvételben 1934. évben készült, 136 m. hosszú. 3. „Találkozás a múlttal“ (Amatőr fény­képezők) játékfilm 2 felvonásban, amatőr fel­vételben 1934. évben készült, 218 m. hosszú. Budapest, 1934. évi szeptember hó 27-én. Dr. Jeszenszky Andor s. k. elnök, 7393 miniszteri tanácsos. 77.744/1934. VII. a. szám. Pályázati hirdetmény. 1. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­térium az iskolai filmoktatás céljaira nyilvános versenytárgyalást hirdet kizárólag magyar gyártmányú, 16 mm-es filmekre alkalmas, hangos berendezéssel ellátott vetítőgépek szál­lítására. 2. Csak szabályszerűen kiállított, aláírt, pe­cséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett és közvetlenül, vagy posta útján beadott aján­latok vézetnek tárgyalás alá. Az ajánlat „A m. kir. vallás, és közoktatásügyi minisztérium­nak. Ajánlat az iskolai keskenyfilm vetítőgé­pekre kiirt nyilvános versenytárgyaláshoz“ fel­irattal látandó el. 3. Ajánlati ár adandó 30—50—100—200 és esetleg ennél több gép szállítására. A gépek legyenek alkalmasak 110 Volt egyen-, 110 Volt váltó-, 220 Volt egyen- és 220 Volt váltóáramra. Ezekre a típusokra külön-külön ajánlat teendő. A minisztérium fenntartja magának a jogot, hogy egyes gépeket más feszültségre rendeljen meg. Egyben ajánlat adandó be — egyelőre csak váltóáramra szerkesztett — hangos beren­dezésre is. 4. Az ajánlat beadásával egyidejűleg 110 Voltos váltóáramra szerkesztett mintagép nyúj­tandó be. A hangos berendezésből bemutatandó a hangos adapter (meghajtórész, hanglámpa, hangrés és a fotocella). Az erősítő berendezés benyújtása szükségtelen. Bemutatható azonban a teljes hangos berendezés is*­­ 5. Az ajánlatokat a m. kir. vallás- és közok­tatásügyi minisztérium segédhivatali főigazgatói irodájában folyó évi december hó 1-én, délelőtt 12 óráig kell benyújtani. A mintagépek az aján­lattal egyidejűleg a m. kir. József műegyetem „Psidrogépek és szállitó berendezések“ tanszé­kére (Pattantyús Á. Géza műegyetemi tanár) szállítandók. 6. A részletes pályázati feltételek a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium segéd­hivatali főigazgatói irodájában (V., Hold­ utca 16., földszint) délelőtt 12 és 2 óra közt vehe­tők át. 7. Az ajánlattevő által megadandó azon idő­pont, amelyen belül megbízás esetén a vetítő­gépeket szállítani képes. 8. Esetleges (100-on felüli gép esetén) kar­bantartásra (service) is ajánlat tehető. Tájéko­zásul megjegyzendő, hogy a gépek iskolákban, az ország minden részén helyeztetnek el. 9. A pályázat időpontjáig kell 1000­0 bánat­pénzt letenni. A készpénzből álló bánatpénzt a m. kir. postatakarékpénztárnál a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium részére vezetett 63.099. számú letéti számla javára kell befizetni. Az értékpapírokból álló bánatpénzt ugyancsak a m. kir. postatakarékpénztárnál kell letétbe helyezni. A csekkszelvényt, illetve nyugtát az ajánlathoz kell csatolni. 10. Az ajánlatok a m. kir. vallás- és közok­tatásügyi minisztérium VII. a. főosztályában 1934. évi december 1-én, délután 1 órakor fogn­­­ak felbontatni, amikor az ajánlattevők, vagy azok igazolt képviselői jelen lehetnek. 11. Az ajánlattevők a végleges döntés meg­történtéig kötelezettségben maradnak. 12. A szállítási- és munkafeltételekben rész­letezett hazai származás tekintetében vállalt kö­telezettségek bármelyikének a kijátszása, vagy a szállítás, illetve munkálat alkalmával elköve­tett és beigazolt egyéb rosszhiszemű, vagy vét­kes gondatlanságból eredő visszaélés, illetve mulasztás esetén a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter a vállalkozót a jogkörébe eső szállításokból és munkálatokból végleg, vagy meghatározott időre kizárhatja. 13. Igazolandó, hogy a bemutatott mintagép is magyar származású. Az igazolás ellenőrzés tárgyát képezi. Külföldi géppel pályázni — azzal a feltétellel, hogy az ajánlattevő hasonlót majd belföldön készít — nem lehet. 14. Azok az ajánlattevők, kik a m. kir. val­lás- és közoktatásügyi minisztériummal üzleti összeköttetésben még nem állottak, tartoznak szállítóképességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonylatával iga­zolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoz­nak. 15. A szállított gépeket a megrendelő m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium bizott­ságilag veszi át, minek megtörténtéig a vállal­kozó szavatosságban marad. 16. Az ajánlatnyertes bánatpénzét biztosí­tékul a vállalati összeg 5%-ára kiegészíteni tar­tozik. 17. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi­nisztérium fenntartja azt a jogát, hogy a beér­kezett ajánlatok között az árakra való tekintet nélkül szabadon választhasson. 18. A vállalkozó járandósága a tényleg meg­történt átvétel után 30 napon belül fog kifizet­tetni. 19. Egy ajánlattevő sem követelheti, hogy a szállítás egészben vagy részben neki ítéltessék oda és a Közszállítási Szabályzatnak akár az eljárásra, akár az odaítélésre vonatkozó hatá­­rozmányai megsértéséből netalán előállott kár (elmaradt haszon) megtérítését az ajánlattevők sem a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­tériumtól, sem annak közegeitől nem követel­hetik. » 20. Ha a nyertes ajánlattevő a hozzá inté­zett felhívás vételétől számított 8 nap alatt az előírt biztosítékot le nem tenné és a szerződést alá nem írná, úgy visszalépettnek tekintetik. Ily esetben a szállításra vonatkozó minden igé­nyét elveszti és a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi minisztériumnak jogában áll az általa le­tett bánatpénzt bírói közbenjárás nélkül visz­­szatartani, az esetben pedig, ha a szállítás más után, csak magasabb végösszeg mellett lenne teljesíthető, úgy az ajánlatnyertes a különböze­tét is megtéríteni tartozik. 21. Az ajánlattevők a Társadalombiztosító Intézetnek, illetőleg a Magánalkalmazottak Biz­tosító Intézetének bizonylatával igazolni tartoz­nak, hogy ez intézeteknél 6 hónapnál régibb keletű járuléktartozásuk nincs. Ha pedig ilyen tartozásuk van, vagy az említett nyilatkozatot nem mutatják be, a 9.090/1931. M. E. számú rendelet 31. §-a értelmében engedményokiratot kell csatolniuk, amelynek szövege a m. kir. val­lás- és közoktatásügyi minisztérium segédhiva­tali főigazgatójánál szerezhető be. 22. * A minisztérium fenntartja magának azt a jogot, hogy akár minőség, akár pedig ár tekintetében ki nem elégítő ajánlatok esetén új pályázatot hirdess­en, vagy pedig a szükséglet fedezéséről más irányban gondoskodjék ; kielé­gítő pályázat esetén pedig a szállítást több ajánlattevő közt ossza meg. 23. A vállalkozó által figyelembe veendő, hogy az 1934. évi 105.000. számú pénzügy­­miniszteri rendelet 6. §-ában foglaltak követ­keztében az iskolai vetítőgépeknek közszállitás keretében történő átruházása — a hivatkozott rendeletben megkívánt igazolások mellett — fényűzési adómentesen történhetik. Budapest, 1934. évi julius hó 31-én. Rt. kir. vallás- és közoktatásügyi 6216* minisztérium. Budapesti Közlöny A váci kir. orsz. fegyintézet igazgatóságától. 7.290/1934. Szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A váci kir. orsz. fegyintézet igazgatósága az intézet nyomdája részére a folyó félévben szükséges mintegy 550 métermázsa különféle nyomdai papír szállítására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatokat a váci kir. orsz. fegyintézet igazgatóságához folyó évi október hó 8-án dél­előtt 11 óráig kell benyújtani. Bánatpénz az ajánlati összeg 2 (kettő) %-a. A versenytárgyalási hirdetés, szállítási fel­tételek és az ajánlati minta a fegyintézet igaz­gatóságától díjtalanul beszerezhetők, esetleg ott a hivatalos órák alatt hétköznapokon 8—14 óráig megtekinthetők. Vác, 1934. évi szeptember hó 11-én. Váci kir. orsz. fegyintézet 7072* igazgatósága. 128.741/1934. IX. 3. szám. Pályázati hirdetmény. Postamesteri állásra, a m. kir. postamesterek szolgálati szabályzatában meghatározott jogok és kötelezettségek, valamint a m. kir. posta­mesterek és postamesteri alkalmazottak nyug­­dijegyesületébe nyugdijjogos tagként való be­lépésnek a kötelezettsége mellett. Postaigazgatósági kerület: Debrecen. A postahivatal neve : Ecséd, osztálya: III. Jellege : stb. Heves vármegye. Évi járandóság : fenntartási költség egyéb foglalkozás nélkül 2.022.— P, más foglalkozás mellett 1.851.— P , szállítási átalány 744 P, egyéb átalány (kézbe­sítési átalány) 240 P. Szállít: Hort pálya­udvarra, távolság 8,21 km., egyes fogatú kocsi­járattal, naponta kétszer. Az egyéb foglalkozásúakra vonatkozóan a Posta Rendeletek Tára 1926. évi 25. számában közzétett 17.661. számú rendeletben foglaltak az irányadók, az általános feltételek pedig a P. R. T. 1926. évi 2. és 1928. évi 24. számában tétettek közzé. A pályázók sajátkezüleg irt és kellően fel­szerelt kérvényüket az I. hasábban felvett m. kir. postaigazgatósághoz 1934. évi október hó 12-ig nyújtják be. Budapest, 1934. évi szeptember hó 19-én. A miniszter helyett: Dr. báró Szalay Gábor s. k. államtitkár, 1351* a m. kir. posta vezérigazgatója, 1934 október 2.

Next