Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. október (68. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-02 / 222. szám értesítője

Budapest., ÍS34. Ilii Jin Sfesfd, október1 2. A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházéban (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 707668/1934. szám. M. Kir. Kincstári Jogügyigazg. által képviselt M. Kir. Kincstár javára végrehajtást szenvedő ellen 1940 pengő és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 118035/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi március hó 7. napján lefoglalt és 1725 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 810865. sz. dr. Dietz Károly ügyvéd által képviselt Keresk. bérház javára 1533.42 pengő és járulékai, Pk. 818383. sz. dr. Degel Sándor ügyvéd által képviselt Giróthy Endre javára 640 pengő és járulékai, Pk. 641338. sz. dr. Diamant K. ügyvéd által képviselt Ge­nius Rt. javára 62­­ 50 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VIII. kerület, Király­ utca 8. szám, földszinti műhelyben leendő megtartására határidőül 1934. évi október hó 11. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, bőrök és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi szeptember hó 20. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O* 1580 Árverés. Pk. 235/1924., 6157/1934. vajtói szám. Alul­írott kir. kir. végrehajtó az 1881. évi 102. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy a tatai királyi járás­bíróságnak 1934. évi 616. számú végzése következté­ben dr. Popper Tódor Budapest, IV. ker., Régiposta­­utca 19., ügyvéd által képviselt Bródy Margit budapesti végrehajtató javára, végrehajtást szenvedő ellen 339 , 10 fillér tőke és járulékai erejéig 1934. évi augusztus hó 21. napján foganatosított kielégítési végrehajtás ut­ján le- és felülfoglalt és 7619 pengőre becsült lakás­berendezési tárgyak és egyéb ingóságokra az árverés az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a értelmében a zálogjogot nyert és alább felsorolt korábbi foglaltatók és felül­­foglaltatók javára is elrendeltetett az esetre, ha kielé­gítési joguk még fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igényper folyamatban nincs. 1. Dr. Robitsek Béla ügyvéd által képviselt Ehren­feld Józsa végrehajtató 621 P 04 fillér, 2. dr. Kellner Sándor ügyvéd által képviselt Friedrich Wilhelm vég­rehajtató 117 P 80 fillér követelés és járulékai erejéig. Mely árverésnek Tóvároson leendő megtartására hi­vatalból, közbenjárással 1934. évi október hó 8. nap­jának délelőtti 10 óráját határidőül kitűzöm és ahhoz a venni szándékozókat oly megjegyzéssel hívom meg, hogy az érin­tett ingóságokat az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai és az 1930. évi XXXIV. t.-c. 73. és 74. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából árvereltető végrehajtátok követeléseit megelőző kielégittetéshez az 1881. évi LX. t.-c. 111., 112. §-ai értelmében jogot tartanak, elsőbbségi bejelen­téseiket az árverés megkezdéséig alulírott kiküldöttnél írásban vagy szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a tatai kir. járásbíróság hirdetési tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Tata, 1934. évi augusztus hó 7. napján. Denkler Boldizsár, királyi bírósági végre­hajtó. , OF 7308 Árverés. Pk. V. 724916/1934. szám. Dr. Herskovits Mihály József budapesti ügyvéd által képv. Rotschild László javára 125 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 208056. 1934. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi augusztus hó 17. napján lefoglalt és 4829 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs," annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Kossuth Lajos­ tér 16/17. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megkorlására határidőül 1934. évi október hó 3. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezési tárgyak, szőnyegek, képek, edények és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi augusztus hó 13. napján. Knobloch József, kir. kir. végrehajtó. O­F 7307 Árverés. Pk. X. 723081/1934. szám. Dr. Katona Gábor ügyvéd által képviselt Zwack J. és Társa javára 150 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbiróság 134942/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1934. évi július hó 25. napján le­foglalt és 1820 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. szakasza alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Újpesti­ rakpart 2. számú üzlet­ben, folytatva VI. kerület, Vilmos cs.­ut 65. szám, földszinti üzletben, folytatva VII. kerület, Kertész­ utca 50. szám, II. emeleten leendő megtartására határidőül 1934. évi október hó 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, fest­mények, zongora, írógép, másológép és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi szeptember hó 8. napján. Dr. Bochkor Elek, kir. kir. végrehajtó. O­F 7296 Árverés. Pk. IX. 719835/1934. szám. Dr. Krausz Ist­ván ügyvéd által képviselt Bárdi József javára 104 , 88 fillér és több követelés és járulékát erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 110554/1934. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1934. évi június hó 22. napján lefoglalt és 2890 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. szakasza alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. ker., Régi posta­ utca 11. szám, III. em. 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 13. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, szőnye­gek, rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi szeptember hó 13. napján. Dr. For­gács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O­F 7295 Árverés. Pk. IX. 719043/1934. szám. Dr. Harsányi Bar­nát ügyvéd által képviselt Park Szanatórium javára 114 pengő 20 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 207310/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi június hó 15. napján lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, a foglalási jegyzőkönyv­ből­­ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégí­­tési jogait ma is fennáll­­és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Lipót­ körut 20. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi október hó 4. napjának délutáni 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, kép, ruhanemű s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi augusztus hó 30. napján. Dr. Meny­­hariti Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 7293 " .......1111 Árverés. Pk. X. 723664/1934. szám. Dr. Szende Sán­dor ügyvéd által képviselt Magyar-Hollandi Bank­ Rt. javára 1300 pengő és több követelés és járulékai ere­­jéig­­a budapesti központi kir. járásbiróság 420773/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi augusztus hó 1. napján lefoglalt és 1934 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számni végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. szakasza alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Arany János­ utca 10. szám, II. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi október hó 4. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, kredenc, festmények, stb. ingóságokat a legtöbbet ígé­rőinek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsárom­ alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. , I | | , , Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M.­­E. számú rendelet értelmében csa­k azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi szeptember hó 12. napján. Dr. Janits Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 7292 Árverés. Pk. V. 707668/1934., Pk. 810865/1934. szám. Dr. Dietz Károly ügyvéd által képviselt Keresk. bérház javára 1533 pengő 42 fillér és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 118035/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi már­cius hó 7. napján lefoglalt és 1725 pengőre becsült in­góságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 19­18. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­­atok javára is, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VI. kerület, Király­ utca 8. szám alatti műhely­ben leendő megtartására határidőül 1934. évi október hó 11. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, bőrök s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi szeptember hó 20. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó, O F 7300 J Eigyes szám­ára 12­0 fillér.

Next