Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. október (68. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-02 / 222. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. 520/1934. vh. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Po­­latschek Sándor budapesti lakos, ügyvéd által képvi­selt Fuchs és Schlichter zománc-, fém- és bádogáru­­gyár Rt. végrehajtata (k) javára 273 pengő 94 fillér tőke és járulékai erejéig a mohácsi királyi járásbiróság 1933. évi Pk. 1063. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1933. évi november hó 25. napján le-, illetve felülfoglalt és a Vgr. 1053/1933. számú foglalási jegyzőkönyvben 18­32. t. a. összeirt és 1536 pengőre becsült ingóságokra a mohácsi királyi járásbiróság Pk. 1063/1933. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk még ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő (k) lakásán, üzletében, Né­metbolyban leendő megtartására 1934. évi október hó 5. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­­lag lefoglalt bútorneműek, vasáruk, tűzhely és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben eladom. Az árverés alá kerülő ingók a becsérték kétharmadánál alacsonyabban nem adhatók el. Az olyan ingóság árverésen, melynek becsértéke 1000 pengő, csak az vehet részt, ki 10 százalék bánatpénzt letesz. Mohács, 1934. évi szeptember hó 2. napján. Kanyó Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 7312 Árverés. Pk. X. 720323/1934. szám. Dr. Eisler Imre budapesti ügyvéd által képviselt Kozma Béláné javára 44 pengő 80 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1934.­­évi 4024. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi június hó 28. napján lefoglalt és 7626­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VI. ker., Szent László­ utca 57. számú villa lakás­ban leendő megtartására határidőül 1934. évi október hó 4. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, festmények, különféle üveg- és porcellántárgyak, női ruhák, lovak, kocsik, traktor s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. ! ! Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi szeptember hó 7. napján. Dr. Rácz József, kir. kir. végrehajtó. O­F 7311 Árverés. Pk. I. 60650/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbiróság 327750. 1933. számú végzésével dr. Lajos Ferenc ügyvéd által képviselt Turul Autóforgalmi Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 221 pengő 54 fillér köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehaj­tás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1058 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, Buda­pesten, XI. kerület, Bertalan­ utca 16. szám, V. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására­­határidőül 1934. évi november hó 7. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberen­dezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Budapest, 1934. évi szeptember hó 27. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 7297 Árverés. Pk. I. 60548/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 14501. 1934. számú végzésével dr. Weser Richárd ügyvéd által képviselt Jablánczy Géza és neje végrehajtatók részére 200 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielé­gítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szen­vedőnél lefoglalt és 1299 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő üz­letében Budapesten, I. ker., Zugligeti­ ut 22. szám alatti vendéglőben leendő megtartására határidőül 1934. évi október hó 2. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt vendéglői berendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett becs áron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégi­téshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934. évi szeptember hó 13. napján. Riedt István, kir. kir. ,végrehajtó, O­F 7298 Árverés, Pk. IX. 640134/1930. szám. Dr. Vámbéri László ügyvéd által képviselt Kelemen D. és Tsa javára 140 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1929. évi 202080. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1930. évi május hó 20. napján lefoglalt és 1400 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igényű ké­reset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Gyulai Pál­ utca 12. szám, IV. emelet 102. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi október hó 15. napjának délutáni 2 óráját tűzöm­­ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási év kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi szeptember­­hó 18. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó, O­F 7299 Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi szeptember hó 14. napján. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. O 7391 Árverés. Pk. I. 59991/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 11469. 1932. sz. végzésével dr. Báthor István ügyvéd által kép­viselt A. B. C. Központi Iroda végrehajtató javára, vég­rehajtást szenvedő ellen 73 pengő 52 fillér és az összes foglaltatók tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részlet­­fizetés történt, annak beszámításával —­ végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 426 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a többi megnevezett, de az árverés kitű­zését nem kérelmező végrehajtatok, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Budapesten, I. ker., Verpeléti­ út 26. szám­i ház, földszint 4. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi október hó 3. napjának délelőtti 9 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, festményeket, képeket s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték kétharmadán alul nem adhatók el. Buda­pest, 1934. évi augusztus hó 25. napján. Donovai Ru­dolf, kir. kir. végrehajtó. O .F 7309 Árverés. Pk. I. 59997/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbiróság 303504. 1934. számú végzésével dr. Lénárt László ügyvéd által képviselt Molnár és Galambos végrehajtatók részére végrehajtást szenvedő ellen 913 , 15 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2800 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, I. kerület, Lovas­ ut 31. számú villában, földszinten és emeleten leendő megtartására határidőül 1934. évi ok­tóber hó 3. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzletbe­rendezést, szőnyegek, festmények, ezüst dísztárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabban nem­­ fogom eladni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartana­k, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934. évi augusztus hó 30. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O 7390 Árverés. Pk. X. 634326/1933. szám. Dr. Altorjay Sán­dor budapesti ügyvéd által képviselt dr. Hampel Geyza és dr. Kállay Károlyné javára 250 pengő és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság Pk. 20318/1933. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőitől 1933. évi november hó 18. napján lefoglalt és 1107 P-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. j biróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. szakasza alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Holló­ utca 13. szám alatti utcai bolthelyiségben leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 3. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, vésnöki műhely­berendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni 1934 október 2. Árverés. Pk. IX. 823840/1931. szám. Vitéz dr. Papp Mátyás ügyvéd által képviselt Rotarex készülékek kori­ felelősségű társaság magyarországi fióktelepe javára 180 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 352212/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán Vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 28. napján lefoglalt és 5720 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a .alapján követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből­­ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten/ X. kerület, Gergely­ utca 30. szám, földszinti lakatos műhelyben leendő megtartására határidőül 1934. évi október hó 3. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok, villanyfúróg­ép, esztergapadok, transzmisszió, írógép, villanymotor, üres fűrész gép, heggesztőpisztoly, lemezvágógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi augusztus hó 27. napján. Szászy- Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O 7387 Árverés: 769/1932. vht. szám. Dr. Cs. Tóth Geyza budapesti ügyvéd által képviselt Első Magyar Általános Biztosító Társaság javára 692 pengő 12 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. járásbiróság 1932. évi 436586. számú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1932. évi december hó 22. napján le- és felülfog­lalt­­és 17.940 pengő 30 fillérre becsült ingóságokra az ócsai kir. járásbiróság Pk. II. 5130/1932. szám­i végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett : dr. cs. Tóth Geyza ügyvéd által képviselt Első Magyar Bizt. javára 511 pengő 78 fillér és járulékai, dr. Földesi Kál­mán ügyvéd által képviselt Gazdák Bizt. Szöv. javára 199,94 ’+ 1180 pengő, továbbá a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csa­k arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Alsónémedi községhez tar­tozó Felsőpakonyon leendő megtartására határidőül 1934. évi október hó 3. napjának délutáni 2.20 órája tűzetik ki, amikor a birótilag lefoglalt bútorok, gazd. terészek­ és borászati félsz., tengeriszár s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár két­harmad részéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni még ak­kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Ócsa, 1934. évi szeptember hó 6. napján. Józsa Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O 7392 Ingatlan árverések. Árverés. 23230/1934. tk. szám. A budapesti I——III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság köz­hírré teszi, hogy Magyar-Olasz Bank Rt. végrehajtat­nak dr. Hoffmann Dezső végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási, 1717 / 55 fillér és járulékai iránti ügyé­ben a Budapest székesfőváros d­unajobbparti részének 1997. szám­i tk. betétében A + 1. sorszám, 14508. helyrajzi szám alatt foglalt, dr. Hoffmann Dezső nevén álló III. kerület, Gülbaba­ utca 23. szám alatt fekvő 128 60/100 négyszögöl területű ház, udvar és kertből álló ingatlanra 9519 , 50 fillérben ezennel megállapított kikiáltási árban, továbbá az ugyanottani 1999. számú betétben A + 1. sorszám, 14505. helyrajzi szám alatt felvett, dr. Hoffmann Dezső nevén álló a III. kerület, Gülbaba­ utca 17. szám alatt levő 115 50/100 négyszögöl területű, ház, udvarból álló ingatlanra 12840 pengő kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy ez a fentebbi ingatlan az 1934. évi október hó 19. napján délelőtt 9 órakor a királyi járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság ingatlanok árverési termében Budapest, II. kerület, Fő utca 70—78. szám, alagsor 7. ajtószám alatt megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, mégis azonban az 1968. évi XLI. t.-c. 26. §-ában meg­határozott hányadán alul el nem fog adatni és hogy vevő a bánatpénz kiegészíteni köteles. Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a vonatkozó m. kir. igazságügyminiszteri rendeletben ki­jelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelye­zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kincstár mint árverelő bánatpénzt letenni nem kö­teles. Budapest, 1934. évi szeptember hó 4. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság, N­F 7310

Next