Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. november (68. évfolyam, 247-269. szám)

1934-11-03 / 247. szám értesítője

SSu«la»aesto If 34. 247. szám. Szombati november 3. STI KÖZLÖNY HIVATALO A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉR­TE­S­ÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 4536/1934. vh. szám. Dr. Osztovics József győri ügyvéd által képviselt Győri Első Takarékpénz­tár Rt. javára 10.000 P tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a győri kir. járásbíróság 1932. évi 2690. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 19-én lefoglalt és 10.873 pengőre becsült ingóságokra a győri kir. járásbíróság Pk. II. 17102/1932. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett: dr. Hor­váth László ügyvéd által képviselt Balogh István ja­vára 24.665 / s jár., továbbá a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében: Győrött, Jókai­ u. 8. szám­ alatt 1934. évi november hó 14. napjá­i, délelőtt 10 órakor és folytatva Pázmándfalu községhez tartozó Dörögi malomban leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 14. napjának d. u. fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gazdasági fel­szerelések, mérlegek, liszt s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, de legalább a becsár 2/3 részéért, kész­­pénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Győr, 1934. évi október hó 26-án. Szabó Kálmán, kir. bír. végrehajtó. O 8135 Árverés. Pk. 12072/1933. szám. Dr. Markó Imre ügy­véd által képviselt Muth Sándor javára 1.454.25 P. dr. I­uy György javára 88.06 P. Lévay József javára 30 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a kecskeméti kir. járásbíróság 1932. évi P. 342. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 22-én le- és felülfoglalt és 5.525 pengő becsértékű ingóságokra a ceglédi kir. járásbiróság Pk. 12.072/1933 számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján a megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Cegléden, Rá­­kóczi-ut 24. házsz. és folyt. Cegléden, Rostély-u. 5. ház­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 5. napjának délelőtti fél 11 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt 8 fekete piramis már­vány keresztek, dívány, szekrény stb. 1.600 P s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Cegléd, 1934. évi október hó 13. napján. Württner Szilárd, kir. bír. végrehajtó. O 8216 Árverés. Pk. X. 710085/1934. szám. Dr. Bárczy Boldi­zsár és dr. Halász János ügyvédek által képviselt Autó­taxi Budapesti Automobil Közlekedési Rt. javára 8 - 70­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1933. évi 28845. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1934. évi március hó 28-án lefog­lalt és 1.019 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Korong­ utca 6. házszám alatt leendő megtar­tására határidőül 1934. évi november hó 15. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, csillár, szobor és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 20. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 8020 Árverés. Pk. V. 714653/1934. szám. Dr. Boronkay Dénes ügyvéd által képviselt Schubert Frigyes javára 154 pengő 14 fillér költség követ­elés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1227/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1934. évi május hó 2-án lefoglalt és 1.716 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­ajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, József­ körut 52—56. házsz., félemelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 6. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, írógép, székek, gramofon s egyéb ingóságokat a legtöbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 3-án. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 8017 Árverés. 377/1934. vh. szám. Dr. ifj. Kovács István budapesti ügyvéd által képviselt Tolnai Béla és Társa javára 51 , 67 f tőke, ennek 1933. december 1-től hő kamata és 16.47 % költség erejéig, amennyiben a köve­telésre időközben részletfizetés történt, annak beszámí­tásával a szarvasi kir. járásbiróság 1934. évi 3214. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1934. évi szeptember hó 26-án felülfoglalt és 6.000 pengőre becsült ingóságokra a szarvasi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett: Kiss Lajos javára 3.000 P es jár., dr. Jász Jenő ügyvéd által képviselt Guttmann József javára 100 pengő és járulékai, to­vábbá a fent megnevezett árverést kérőkön kivül az összes foglalatok javára és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, —­ az árverés megtartását elrendelem, — de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Szarvason, IV. ker., 154. szám alatt leendő megtartására határidőül 1­934. évi november hó 8. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt teherautót a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár 2/3 részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni. Szarvas, 1934. éi október hó 13-án. Molnár István, kir. kir. végrehajtó. O­F 8010 Árverés: 3774/1934. vgktói szám. Dr. Takáts Jenő ügyvéd által képviselt özv. György Elekné javára 130 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a szombathelyi kir. járásbiróság 1934. évi Pk. 8969. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1934. évi május hó 26. napján lefoglalt és 5.340 pengőre becsült ingóságokra a szom­bathelyi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. szakasza alapján megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Szombathelyen, Óperinf­ u. 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 5. napjának délelőtti fél 11 órája tűzetik ki. Ezt az árverést foganatosítani csak akkor lehet, ha a végrehajtató, valamelyik csatlakozó, vagy a végrehajtást szenvedő legkésőbben az árverést meg­előző utolsó előtti köznapon nálam bejelenti, hogy az árverés megtartását kívánja. Ebben az esetben a bírói­lag lefoglalt bútorokat, zongorát, szőnyeget és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőinek készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Szombathely, 1934. évi szeptember hó 26-án. Sztenszky Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 8023 Árverés. Pk. IX. 623261/1933., Pk. IX. 70 891/1 934. sz. Dr. Debreceni Sándor ügyvéd által képviselt dr. Hubay Jenőné javára 324,30 + 94.30 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­ság 528758/1932., 200024/1933. számú végzéseivel elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1933. évi június hó 17., 1934. évi április hó 13. napjain lefoglalt és 1.635, illetve 270 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Vörösmarty­ tér 2. szám, I. emelet 14. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 7. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, íróasztal, áruszek­rény, tükrök, női kalapok, plüss huzatú székek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 10-én. Kirchner Belli, kir. kir. végrehajtó. O­F 8027 t rr Árverés. Pk. VII. 643060., 633571/1933. szám. Dr. Ungár Gyula ü­gyv. ált. képv. Schim­mel és Társa, to­vábbá : Magy. Játékkártyagyár Rt., dr. Erdős Ernő, Me­tall Globus Rt., Kremzis Károly, Szimmer Dániel, Havas Endre, Grünfeld Ármin, Nagy és Társa, Jancsurek Gusz­táv­, Dávid Károly és Fia, Porcellán és Kőedény Rt., Felice Perd­abosco et Soja, Zimmer Aladár, Weisz Rezső javára 175.21 + 139.66 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1933. évi 209396. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytén végrehajtást szenvedőtől 1933. évi szeptember hó 1. és november hó 28-án lefoglalt és 5.750 + 4.786 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság­ok. fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll -és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Mór­ u. 13. szám alatti telepen leendő megtartására ha­táridőül 1934. évi november hó 9. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, desztillálógép, híd- és tizedesmérleg, pénzszekrény, szesz­­nemesítőgépek, gőzkazán, málnafőzőgép és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 5. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O­F 8030 Jegyes szám ára 250 fillér.

Next