Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. november (68. évfolyam, 247-269. szám)

1934-11-03 / 247. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1934 november 3. Árverés. Pk. V. 904725/1932. szám. Dr. Ludinszky Lajos ügyvéd által képviselt Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. javára 118 pengő 60 fillér és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 339701/1931. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 29-én lefoglalt és 1.515 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Katona József­ utca 31. házszám alatti pinceüzemben leendő megtartására határidőül 1954. évi november hó 20. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gyorssajtó és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 24. napján. Joó Károly, kir. bír. végrehajtó. , M­O F 8021 Árverés. Pk. X. 727635/1934. szám. Dr. Komlósi Gyula budapesti ügyvéd által képviselt Mössmer József Fiai javára 100 pengő 69 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 111947. 1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőiktől 1934. évi szeptember hő 21-én lefoglalt és 1.415 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a­­alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vannak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Gróf Károlyi­ u. 5. szám, I. emelet 1. ajtószám, II. lép­cső alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi no­vember hó 6. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, perzsaszőnyeg, függö­nyök, csillár, férfi felsőruhák és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron tálul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 15-én. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. O­F 8024 Árverés. Pk. V. 606695/1933. szám. Dr. Frankl Kál­mán ügyvéd által képviselt dr. Láng Lajos és neje já­rma 1.178 pengő 28 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 234563. 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi február hó 16. napján lefoglalt és 4.620 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti ,sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1308. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ám ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Alkotmány­ utca 19. szám, II. emelet 1. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 5. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, festmé­nyeik és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Budapest, 1934. évi október hó 2-án. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 8019 Árverés. Pk. X. 727123—124/1934. szám. Dr. Fekete Béla ügyvéd által képviselt Mamuzsich Jánosné javára 525 + 350 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1934. évi 214157., 217664. számú végzéseivel elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi szep­tember hó 14. napján lefoglalt és 2.870 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatik javára is, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VII. kerület, Ajtósi Dürer sor 9. szám, I. eme­let 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 6. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5­610/1931. M. E szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Budapest, 1934. évi október hó 3-án. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. O F 8022 elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt és 7.259 pengő 90 fillérre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. ker., Svábhegy, Szépkilátás­ ut 1. szám alatti cukrászdában leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 6. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bí­róilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberen­dezést, cukrászda berendezést, planinót, sonkavágógé­­pet, rádiót, asztalokat, székeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1934. évi október hó 9-én. Dr. Pongrácz Sándor, kir. birósági végrehajtó. O­F 8012 Árverés. Pk. X. 645012/1933. szám. Dr. Beck Imre budapesti (Tátra­ u. 12/a.) ügyvéd által képviselt özv. Klein Jen­őné végrehajtató javára 400 pengő tőke és járulékai behajtására 1933. évi december hó 14. nap­ján bírói zár alá vett és 2.846 pengőre becsült szőnye­geket, ülőkészletet, festményeket, órákat, könyveket és egyéb más ingókat Budapesten, 1934. évi november hó 5. (ötödik) napján, délután 2 (kettő) órakor VII. ker., Wesselényiy utca 54. szám, II. emelet 25. ajtószám alatt, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, de legkevesebb a becsérték kétharmad részéért bírói árverésen el fogom adni. Budapest, 1934. évi ok­tóber hó 10. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 8013 Árverés. Pk. IX. 726747/1934. sz. Dr. Popper Aladár ügyvéd által képviselt dr. Faisztl és Társa cég javára 51 pengő 74 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1934. évi 426747. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi szep­tember hó 7. napján lefoglalt és 12.180 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság Pk.­sz végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, IX. kerület, Mester­ utca 26. szám, földszinti rak­tárban és műhelyben leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 5. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, áruszek­rény, írógép, vaspénzszekrény, különféle csillárok, szobor, vasesztergapadok, villanymotor és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Pk. IX. 721954. szám, dr. Bródi Aladár ügyvéd által képviselt Pénzintézetek Orsz. Bizt. Rt. javára 311 + 113,73 pengő és járulékai erejéig. Budapest, 1934. évi október hó 1. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 8028 Árverés. Pk. X. 640963/1933. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbíróság Pk. X. 640963/1933. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Kalmár Ármin budapesti (Rákóczi­ út 28.) ügyvéd által képviselt Fabank Rt. végrehajtató javára 5.081 pengő 14 fillér tőke és járulékai behajtására 1933. évi novem­ber hó 10. napján bírói zár alá vett és 6.405 pengőre becsült székeket, pénzszekrényeket, könyvszekrényt, ülőkészleteket, iratszekrényeket, íróasztalokat, ruhatári pultokat, tükröket, csillárokat és egyéb más ingóságo­kat Budapesten, 1934. évi november hó 6. (hatodik) napján, délután 1­2 (háromnegyedkettő) órakor V­II., Király­ utca 71. szám alatt, a Király Színházban, a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is, de legkevesebb a becsérték kétharmad részéért bírói árverésen el fogom adni. Ezt az árverést foganatosítani csak akkor fogom, ha végrehajtató, vagy végrehajtást szenvedő legkésőbben az árverés napját megelőző utolsó előtti hétköznapon déli 12 óráig bejelenti, hogy az árverés megtartását kí­vánja, amely esetben azt távollétében is meg fogom tartani. Budapest, 1934. évi október hó 10. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 8016 Árverés. 298/4934. Vg. szám. Alulírott birósági végre­hajtó az 1881 : LX.­­t.-c. 102. §-a alapján közhírré te­szem, hogy dr. Halmos Jenő budapesti, V., Falk Mi­ksa­­utca 13. szám alatti ügyvéd által képviselt Egyesült Magyar Malomipar Rt. végrehajtató kérelmére és jav., végrehajtást szenvedett elleni 446 P 20­0 tőke és jár. erejéig a budapesti központi kiír. járásbíróságnak 720-193/1934. számú végzése alapján 1964. évi Julius hó 11. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkal­mával le­ -és felülfoglalt és 4.625 pengőre becsült szobai bútorok, zongora, szőnyegek és egyéb ingóságok 1934. évi november hó 6. napján délelőtt 10 órakor Nyíregy­házán, Kossuth Lajos­ utca 24. szám alatt, végrehajtást szenvedett lakásán, bírói árverésen, a legtöbbet ígérő­nek föladom. Nyíregyháza, 1934. évi október ihó 9. urán­ján. Berky István, kir. kir. végrehajtó. O­F 8009 Árverés. 587/1934. vb. szám. Dr. Haraszt Tibor ügyv. által képviselt Kenyeres Gyula kérelmére és javára 1140 pengő követelés és járulékai erejéig a ,nagyhalai kir. járásbiróság 1963 évi Pk. 1674. stib. számú végváré­vel elrendelt közlégitési végrehatás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 65470 pergőre becsült ingósá­gokra -a nagykátai kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 29. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szer­zett más foglaltatok javára ás a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, az esetleg fizetett összeg betudásával Táp­iógyörgyén, Újmajor, tanyán leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 12. napjának délutáni 3 órája tűzetik­­ki, amikor a bíróilag lefoglalt lovak, szarvasmarhák, sertések, mezőgazdasági gépek és mező­­gazdasági felszerelés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében,­­esetleg a beosár két­harmad részéért is -el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél­ a helyszínen meg nem jelennék, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít Nagyká­t­a, 1934. évi október hó 2. napján. Dobsa János, kir. kir. végrehajtó. O 8203 Árverés. Pk. X. 726376/1934. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbiróság Pk. X. 726376/1934. szám alatt lajstromozott, végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Seres Árpád budapesti (VI., Teréz-körut 33.) ügyvéd által képviselt Fischer Adolf végrehajtató javára 50 P tőke és járulékai behajtására 1934. évi szeptember hó 4. napján bírói zár alá vett és a Pk. X. 911485/1932. számú végrehajtási jegyzőkönyvben 5.196 pengőre be­csült tükröket, varrógépet, festményeket, szőnyeget, csillárokat, ülőkészl­eteket, zongorát, vitrint, ebédlő be­rendezést, könyvszekrényt, íróasztalt, szekrényeket és egyéb más ingóságokat Budapesten, 1934. év­i november hó 5. (ötödik) napján, délután 1 (egy) órakor VI. ker., Andrássy­ út 32. szám, IV. emelet 10. ajtószám alatt, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is, de legkevesebb a becsérték kétham­ad részéért bírói árverésen el fogom adni. Ezt az árverést foganatosítani csak akkor fogom, ha végrehajtató, vagy az árverési hirdetményben megneve­zett valamely csatlakozó, avagy végrehajtást szenvedő legkésőbben az árverés napját megelőző utolsó előtti hétköznapon déli 12 óráig bejelenti, hogy az árverés megtartását kívánja, amely esetben azt távollétében is meg fogom tartani. Budapest, 1934. évi október hó 9. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 8057 Árverés. Pk. I. 54769/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 329506. 1932. számú végzésével dr. Kacz Hermann ügyvéd által képviselt Staub Hermann végrehajtató részére végre­hajtást szenvedő elten 180 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2.265 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Buday László­ utca 5/b. házszám, II. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 3. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bí­róilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, bocsáron alul is eladom, még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934. évi szeptember hó 27-én. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 8031 Árverés. Pkt. V. 719600/1934. szöm. Dr. Ladányi Jenő ügyvéd által képviselt Haasz Ferenc javára 900 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp., kir. járásbiróság 1934. évi 421.835. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1964. évii július hó 13. napján lefoglalt és 15.865 pengő és 1962. évi december hó 2. napján le­foglalt és 926 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igény,kere­set folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, X., Kőbányad-ut 51. sz. a., a cég telepén és lakásán leendő megtartására határidőül 1934. évit november hó 8. nap­jának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bák­óilag le­foglalt bútorok, vaspénzszekrény, írógép, személyauto­mobilok, gépek, olajfestmény, rádió, könyvek, staflik, faáruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellen­ében, esetleg becsáron­­alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5­610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 10. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 8060 Árverés. Pk. IX. ölöOSCHOSS. szám. Dr. Konkoly Ele­mér ügyvéd által képviselt S. K.F. svéd golyóscsapágy r. t. javára 20 pengő 11 fillér és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 107.643. 1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi április hó 18. napján lefoglalt és 2 051 pengőre becsült­­ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. Árverés. Pk. I. 52857/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszék Ke. 45630 1931. sz. végzésével dr. Kailscke Alajos ügyvéd által képvisel Meinl Gyula végrehajtató részére víg­ -h­­ajtást szenvedő ellen 197 pengő 11 fillér követelés és járulékai erejéig

Next