Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. november (68. évfolyam, 247-269. szám)

1934-11-03 / 247. szám értesítője

1931 november 3. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 728.993. sz. dr. Kertész Adolf ügyvéd által képviselt Major János javára 158 , 97 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési jogaik ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. ker., Kelemen­utca 23. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 5. napjának délutáni 5 órája tűzetik rá, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmé­nyek, írógép, rádió, zongora, könyvek, csillár, szőnyeg, gyalupad, ajtó és ablakszárnyak é­s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsiáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 10. napján. Dr Darányi Ferenc, fev. hír. végrehajtó. O­F 8082 Árverés. Pk. X. 726687/1934. szám. Ifj. dr. Vajda Jenő ügyvéd által képviselt Torres Textilkereskedelmi R. T. javára 241 pengő 42 fillér lelke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi fór. járásbíró­ság 1934. évi 312.394. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi szeptember hó 7. napján lefoglalt és 1.418 pengő 20 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi fór. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés­­meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Ügynök­ utca 6. szám, üzletben leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 5. napjának délelőtti fél 10 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, hímző­­gép, íróasztal, szemfedél, sza­lagok és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadá­­ná­l alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 12. napján. Dr. Janits Károly, fev. bev. végrehajtó. O­F 8061 Árverés. Pk. IX. 727601/1934. szám. Dr. Pető Ernő ügyvéd által képviselt Kohn és Dreifuss javára 320 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp.­­fer. járásbíróság 314.818/1934. számú végzésével elren­delt kielégítési­ végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1934. évi szeptember hó 20. napján lefoglalt és 1.887 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. fer. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. ker., Elnök­ utca 6. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1964. évi november hó 6. napjának délutáni fél 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, óra, csillár, szőnyeg, festmény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelm­ében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 11 napján. Dr. Darányi Ferenc, fór. kir. végrehajtó O­F 8054 Árverés. Pk. VII. 720097/1934. szám. Dr. Szelle József ügyvéd által képviselt Budapest székesfőváros közön­sége javára 292 pengő 50 fillér és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi fór. járásbíróság 115.118. 1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi augusztus hó 31. napján lefoglalt és 1.553 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi fór. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai ere­jéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Akácfa­ utca 7. szám, pincében leendő meg­tartására határidőül 1934. évi november hó 7. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási­ ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 3. napján. Dr. Meny­­hárth Andor, fev. bir. végrehajtó. O­F 8055 Árverés. Pk. 2023/1932. szám. Cs. dr. Tóth Geyza budapesti ügyvéd által képviselt Első Magyar Általános Biztosító Társaság javára 2.904 pengő 95 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a keszthelyi fór. járásbíróság 1932. évi Pk. 2023. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi augusztus hó 23. napján lefoglalt és 7.650 pengőre becsült ingóságokra a fenti fór. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-r. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatóik javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Felsőmen­­don a majorban leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 6. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt termények, növendék­­marhák, süldősertések, malacok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezé­sével, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Keszthely, 1934. évi október hó 3. napján. Varjú József, fev. kir. végrehajtó. O­F 8056 Árverés. Pk. I. 61209—61210/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járás­bíróság P. III. 14778/1932. sz. végzésével dr. Jung Gyula ügyvéd által képviselt I., II. Finn Ferencné vég­rehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen I. 200 P 20 fill., II. 85 P 80 fill követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.175 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig dr. Veress Jenő ügyvéd által képviselt Megyimoretz Géza javára 90 pengő, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Csillagvölgyii­ ut 4. szám, földszinten leendő meg­tartására határidőül 1934. évi november hó 5. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, azmikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, Fiat személyautót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít.­­ Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be Budapest, 1934. évi október hó 6. napján. Riedt István, fór. bir. végrehajtó. O­F 8063 Árverés. Ptk. 24550/1933. szám. Dr. Elek Endre és dr. Lánci Félix ügyvédek által képviselt Robicsek Ödön, Fried Géza és Hajdú Hugó javára 972 pengő 56 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a központi fár. járásbíróság 1933. évi 580.961. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi augusztus hó 14. napján lefoglalt és 16.330 pengőre becsült ingóságokra a kár. járásbiró­­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Kispesten, Vas Gereben­ utca 65. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 8. nap­jának délutáni egynegyed 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, villany-csillár, tejes-kannák, gépek, villany­motor, teherautó, lovak és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezé­sével, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverező­inek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Kispest, 1934. évi október hó 16. napján. Ferenczy Albert, fev. bír. végrehajtó. O­F 8064 Árverés. 267/1934. vght. szám. Dr. Steiner Izsó ügy­véd által képviselt Herczog A. Andor javára 239 , 42 fillér tőke és több követelés és jár. erejéig, a­meny­nyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a budapesti központi kir. járás­­bíróság 1934. évi 111.873. számú végzésével elrendelt kielégítési (biztosítási) végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1934. évi ,szeptember hó 17. napján lefoglalt (felülfoglalt) és 1.317 pengő 10 fillérre becsült ingóságokra a fenti kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII. t.-c. 20. §-a alapján az árverést kérőkön kívül az összes foglaltatók jav. -és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglaltatók javára is, — az árverés megtartását elrendelem, — de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Kisö­ns-hegyen leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 12. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, bor, hordók, prések, üzleti áruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ell­enék­ező kívánságot írásban nem nyilvánít. Tapolca, 1934. évi október hó 17. napján. Ormai László, fev. kir. részre­­hajtó. O­F 8059 Árverés. Pk. 11492/4. 1934. szám. Dr. Flórián Géza bajai érverést kérő ügyvéd által képviselt özv. Lángfa Máténé és a csatlakozottak javára 1.000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a bajai kir. járás­bíróság 1934. évi 458. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1934. évi május hó 3-án le-, illetve felülfoglalt és a Pk. 13218/1933. számú foglalási ikvben 1—9., Pk. 14318/1933. sz.­­k. 11—19., Pk. 14685/1933. 3., 5—9., 14—36., 41—68. és Pk. 10074/1934. 1­­3—12. t. a. összeírt és 32.786 pengőre becsült ingóságokra a bajai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a többi foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Baján, sviscsávolyi plébánián leendő megtartására 1934. évi november hó 10. napjának dél­előtti fél 10 óráját tűzöm fe, folytatom a Mária köny­­nyei szőlőben féll órakor, továbbá bácsborsodi tanyám délután fél 4 órakor, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében el fog adatni. Az árverés alá kerülő ingók a becsérték kétharmadá­nál alacsonyabb áron nem adhatók el a végrehajtást szenvedők hozzájárulása nélkül. Baja, 1934. évi október hó 20. napján. Popini Disztó Albert, kiír. kir. végre­hajtó. O­F 8043 Árverés. Pk. VII. 726417/1934. sz. Ifj. dr. Vas Imre ügyvéd által képviselt özv. Bérczik Árpádné javára 1.100 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1934. évi 307.862. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi szeptember hó 5. napján lefoglalt és 3.442 pengő becsértékű ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tünő más foglaltatók javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV., Károly király­ körút 24. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi novem­ber hó 8. napjának délutáni 1 órája tüzelik rá, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, festmények, zongora, ebédlőkredenc, vitrin és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Budapest, 1934. évi október hó 10. napján. Szili Ede, kir. kir. végre­hajtó. O­F 8041 Árverés. Pk. I. 63956/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 20644/1933. számú végzésével dr. Faludi Ferenc ügyvéd által képviselt Soroksárvidéki Takarékpénztár R. T. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 1.250 , és az összes foglaltatók tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre idő­közijen részletfizetés történt, annak beszámításával, vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.800 pengőre becsült ingóikra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a többi megnevezett, de az árverés kitűzését nem kérelmező végrehajtatok, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs — és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapestein, II. ker., Bimbó­ utca 3. szám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi november hó 7. napjának délutáni 14 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, festményt és egyéb ingóságokat a­ leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték­­kétharmadán alul nem adhatók el. Budapest, 1934. évi október hó 10. napján. Dr. Szilágyi fente, fev. bir. vég­rehajtó.­­ O­F 8033 Árverés. Pk. I. 15968/1931. szám. Dr. Kaufmann, Ele­mér ügyvéd által képviselt Bauer Tibor Győző javára 191 pengő 64 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi fer. járásbíróság 1931. évi 423.018. számra végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 24. napján lefoglalt és 1.200 pengőre be­csült ingóságokra a pestvidéki kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Pesthidegikáton leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 5. napjának délutáni fél 1 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, két személy­­szállító autó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a vég­rehajtást szenvedő beleegyezésével, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi október hó 4. napján Gillamot Ödön, fer. kir. végrehajtó. *­O­F 8039­ 3

Next