Budapesti Közlöny, 1934. december (68. évfolyam, 270-292. szám)

1934-12-01 / 270. szám

B­udapest, ff 34. 270. szám, Szombat, december 1. BUDAPESTI ©• «• KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési dga budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.806. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . jar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint ...••••• 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint.....................14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Debrecen tj. város kir. tanfelügyelői hivatalá­hoz helyezte át és megbízta a kir. tanfelügyelői hivatal vezetésével. * • HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Grecsák Richárd magyar királyi kormányfőtanácsos, budapesti ügyvédnek köz­hasznú érdemes működése elismeréséül a III. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományo­zom. Kelt Budapesten, 1934. évi november hó 22. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Sáfár Béla váci református lelkésznek a köz­élet terén kifejtett buzgó munkásságáért el­ismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1934. évi november hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Kmetykó Jánosnak, a magyar királyi Testnevelési Főiskola taná­rának, a testnevelés terén szerzett érdemeiért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1934. évi november hó 22. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Viasz­­Gyula székesfővárosi altisztnek buzgó szolgálata elismeréséül az V. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1934. évi november hó 22. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére négy évtizeden át kifejtett hű és buzgó munkásságukért a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság bányaüzeménél Keller József művezetőnek, Tomanek Károly aknásznak, Sebestyén Lajos bányairnoknak, Wlasszák Antal nyugalmazott főaknásznak, Jelinek Manó bányamester, segédtisztnek, Genser János bányamester, segédtisztnek, Papcsch János főszállásmester, segédtisztnek, idős Pestuka Ferenc főgépésznek, Bencze László főaknász­nak és Ravasz János főápolónak, továbbá Pap Ferencnek, a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat bányaüzeménél alkalmazott felvigyázónak, az Első Dunagőzhajózási Tár­saság pécsi bányaüzeménél Meicher Szaniszló műszakmesternek, Judt János művezetőnek és Halász Alajos főaknásznak, a Rimamurány- Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság bánya­üzeménél Matejzel Sámuel főművezetőnek és Wagner János főfelőrnek, az Urikány-Zsil­­völgyi Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság bányaüzeménél idős Lauda János művezető­nek és Rieger Ferenc aknásznak az V. osztályú Magyar Érdemkeresztet, végül Röhricht Antal­nak, a Salgótarjáni Kőszénbánya­ Részvénytár­­sulat bányaüzeménél alkalmazott gépésznek, a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytár­saság bányaüzeménél alkalmazott Jancsek István vájárnak, Pap Albert segédmunkásnak és Viga János nyugalmazott vájárnak, továbbá az Első Dunagőzhajózási Társaság pécsi bánya­üzeménél Schalda Ágoston vájárnak, Papuga Vazul gépkezelőnek és Vogt Adolf vájárnak, valamint Jonásch Józsefnek, a Rimamurány- Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság bánya­üzeménél alkalmazott gépésznek a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1934. évi november hó 22. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére ifjú Szívós Viktor kereskedő, szeghalmi lakosnak önfeláldozó magatartással véghezvitt életmentésért a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1934. évi november hó 22. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Gélei József egyetemi nyilvános rendes tanárnak a m. kir. Ferenc József tudomány­­egyetem prorektorává az 1934—35. tanév hátralévő részére történt megválasztását jóvá­hagyólag tudomásul vette és nevezettet e tiszt­ségében a jelzett idő tartamára megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Fejess Kálmán kir. tanfelügyelőt Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék kir. tan­­felügyelői hivatalától a Hajdú vármegye és Egy­es szám­áig a tö­bb­iélg. A m. kir. belügyminiszter 654/1934. B. M. számú remdelete a külföldiek lakhatási bizonyítványának ki­állításához szükséges orvosi bizonyítványért fizetendő dijak újbóli megállapítása tárgyában.­­ ■ A külföldiek lakhatási bizonyítványának ki­állításához szükséges tisztiorvosi bizonyítvány díjazásának megállapításáról rendelkező 3.400. 1925. N. M. M. számú rendelet (Rendeletek Tára 1925. évf. 819. o.) módosításaképen a következőket rendelem : •­­ 1. §• ' ' A lakhatási bizonylatért folyamodó külföl­diek a hatósági orvosi vizsgálat végzéséért és az egészségi bizonylat kiállításáért 6 (hat) aranypengőt tartoznak fizetni. ... ,2. §. . . . Ha a lakhatási bizonylatért folyamodó egyé­nek családtagjait is meg kell vizsgálni, a családfő után 6 (hat) aranypengőt, a család­tagok után pedig személyenkint 2 (két) arany­pengőt kell fizetni­ . 3. §. A 3.400/1925. N. M. M. számú rendelet egyéb rendelkezései változatlanul érvényben marad­nak. 4­ §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. Budapest, 1934. évi november hó 27-én. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. m. kir. belügyminiszter.­ ­ A m. kir. pénzügyminiszter 1934. évi 176.370. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapí­tott értékeknek az illetékek, továbbá a fény­űzés­ és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1. §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyi­ben a kincstár joga erre az illetékre 1934. évi november havában nyílt meg, továbbá az 1934. évi december havában esedékes általá­nos fényűzési forgalmi adók megállapításánál

Next