Budapesti Közlöny, 1934. december (68. évfolyam, 270-292. szám)

1934-12-01 / 270. szám

y az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a for­galmi adók alapját alkotó nyers bevétel valu­tában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizá­ban, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a forgalmi adók tekintetében a devizákra meg­állapított kulcsot kell alkalmazni és megfor­dítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem, lenne,, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2. §. Pénzek (valuták) árfolyama? 1 angol font, a ■ 17.09 P 100 U. S. A. dollára a 341.87 „ 100 francia frank* a a 22.30 „ 100 svájci frank .a « a 110.70 „ 100 cseh korona ,N K h 14.02 „ 100 dinár . . .K a ► 7.80 „ 100 belga . . . *'a * 79.10 „ 100 hollandi forint• a a 231.83 „ 100 lei ....m * • 3.42 „ 100 canadai dollár• d • 344.15 „ 100 zloty . . . 64.65 „ 100 osztrák schillinga a 80.— „ 100 német márka• a a 136.— „ 100 lira ....• M » 29.90 „ 100 dán korona ,a a 76.30 „ 100 leva ....* K a 4— „ 100 norvég korona« M * 85.86 q, 100 svéd korona .* m a 88.14 „ 4­ §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti, vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legközelebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztet­nek, minden egyes esetben a pénzügyminisz­térium döntését kell kérni. Budapest, 1934. évi november hó 28-án. A miniszter helyett: Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. A m. kir. belügyminiszter a „Magyarországi Kisbirtokos Szövetség“ (Budapest) módosított alapszabályait 184.205/1934. B. M. VIII. a. szám alatt láttamozta. 19. §-a I. pontjának l) és m) alpontjait, továbbá 443. a. §-ának első bekezdését a következően módosította : 19. §• Az építési hatóság engedélye szükséges : 1. .,l) motorfelállításra, kivéve az egy lóerőnél kisebb motorokat; három négyzetméternél nagyobb tűzfelületű melegvízkazánok felállítására; gőzfejlesztő­kazánok felállítására, tekintet nélkül szerkeze­tükre és nagyságukra ; közlőmű (transzmisszió) felállítására, ki­véve az egy lóerőnél kevesebb erő átvitelére szolgáló közlőműveket; olyan munkagép felállítására, amelynek haj­tása egy lóerős vagy ennél nagyobb motorral történik ; m) központi szellőző berendezésre ; központi fűtőberendezésekre, ha a berende­zés táplálására három négyzetméternél na­gyobb tűzfelületű melegvízkazán, vagy egy­­tized légköri nyomásnál nagyobb nyomású ily gőzkazán vagy gőzkazánok szolgálnak.“ 443. a. §. első bekezdése : „Olyan motort, kazánt, közlőművet (transz­­missziót) és munkagépet, amelynek felállítása építési engedélyhez van kötve, csak az építés­­rendőri hatóság engedélyével szabad haszná­latba venni.“ A belügyminiszter úr 128.603/1934. V. B. M. szám alatt a szabályzat e módosításait tudo­másul vette és hozzájárult életbeléptetésükhöz. Budapest, 1934. évi szeptember hó 11-én. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa. A székesfehérvári ügyvédi kamara választ­­mánya, mint fegyelmi bíróság dr. Princz Ist­ván volt adonyi ügyvédet az Ü. R. 68. §. a) és b) pontjába ütköző fegyelmi vétség elkövetése miatt a 70. §. 4. pontja alapján az ügyvédség­től való elmozdításra ítélte. Ezen ítéletet a m. kir. Kúria Ügyvédi Tanácsa kft. 321/1934—­ 18. számú ítéletével helybenhagyta. 3. §. Váltók (Devizák) árfolyama : Amsterdam . aa• • 232.03 P Kopenhága , aaaa* 9 76.50 Oslo . . . 86.0679 London . .a a 4• 17.1379 New-York ,aa aaa• 343.24n Paris . . . 22.32­77 Zürich . . aa■maa 110.80n Prága . . .a a aaa 14.0779 Belgrád . . aa■aM 7.82­99 Brüssel . . ■• a a a 79.2079 Bukarest . . aa a a a 3.419 Sófia (clearing)­ a a a 4.1379 Stockholm . «»a a 88.34n Wien (clearing)a a ■a 80.45 79 Berlin . . . aaaa 135.80 99 Milánó . . aaa a 29.98 79 Varsó . • a 64.7579 6.070/1934. szám. Hirdetmény. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa közhírré teszi, hogy fenti számú határozatával a Buda­pest területére szóló Építésügyi Szabályzat A balassagyarmati ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy : I. Elrendelte : dr. Pongrácz György balassagyarmati ügy­véd neve elé a „vitéz“ jelző feltüntetését. II. Az ügyvédjelöltek névjegyzékébe bejegyezte : dr. Wágner Jenő ügyvédjelöltet dr. Pollatsek Ármin salgótarjáni ügyvéd irodájába. III. Az ügyvédjelöltek névjegyzékéből törölte : dr. Kőrösy Zoltán ügyvédjelöltet dr. Varga Kálmán salgótarjáni ügyvéd irodájából; dr. V­eisz László ügyvédjelöltet dr. Grünbaum Aladár balassagyarmati ügyvéd irodájából. A pécsi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Székely Sándor ügyvédet Bácsalmás szék­hellyel a kamara ügyvédi névjegyzékébe be­jegyezte. A pécsi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Erlemann Vilmos ügyvédet Gyönk szék­hellyel az ügyvédek névjegyzékébe bejegyezte. Budapesti Közlöny 94.897/1934. III. a. szám. Hirdetmény. A Budapest—pécsi vasút 4 % -os elsőbbségi kölcsönkötvényeinek 46. kisorsolása a m. kir. pénzügyminisztérium 140.202/1929. II. a. számú rendelete alapján 1935. évi január hó 2-án lesz a székesfővárosi m. kir. pénzügy­igazgatóság Budapest, V. ker., Szalay­ utca 10—14. szám, alagsor 7. ajtószám alatti húzási termében megtartva. A sorsolás délelőtt 10 órakor kezdődik. Budapest, 1934. évi november hó 27-én. Székesfővárosi m. kir. pénzügy igazgatóság. Ingó árverések. 782853/1931. szám. 2.750 pengő becsértékű bútorok, írógép, szőnyeg, szobor és más ingóságok Budapesten, József­ körút 2., II. 3. alatt, december 3-án, fél 9 óra­kor. Dr. Schweiger Gyula, bir. végrehajtó. O­F 15167 705830/1234. szám. 4.394 + 4.020 pengő becsértékű bútorok, lakberend., rádió és más ingóságok Budapes­ten, Veres Pálné­ u. 19., III. 3. alatt, december 3-án, egynegyed 10 órakor. Dr. Schweiger Gyula, bir. végre­hajtó. O­F 15170 730973/1934. szám. 2000 pengő becsértékü személy­autó és más ingóságok Budapesten, Déri­ u. 6. szám­­., december 11-én, 5 órakor. Dr. Darányi Ferenc, bir. végrehajtó. O F 15149 630013/1933. szám. 1800 pengő becsértékű személy­autó és más ingóságok Budapesten, Erzsébet királyné­út 50. sz. alatt, december 3-án, 3 órakor. Dr. Makai László, bir. végrehajtó. O F 15165 2501/1934. szám. 8287 pengő becsértékű bútorok, fegyver és más ingóságok Lentiben, december 3-án, háromnegyed 4 órakor. Dénesi István, zalaegerszegi kir. végrehajtó. O­F 15147 702184/1934. szám. 5.465 pengő becsértékü bútorok, lak- és irodaberendezés, Írógép, pénzszekrény, hintók és más ingóságok Budapesten, Fecske­ utca 19., fsz., dec. 4-én, fél 6 órakor. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. vég­rehajtó. O­F 15159 729728/1934. szám. 1.220 P becsértékű fúró, csapoló, gyalugépek, motorok és más ingóságok Budapesten, Magdolna­ utca 6/a. alatt, december 5-én, 4 órakor. Dr. Issekutz Viktor, bir. végrehajtó. O F 15164 57806/1934. szám. 1.185 pengő becsértékű bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Kékgolyó­ utca 15/a., I. 9. alatt, december 3-án, 2 órakor. Bakssányi Zoltán, bir. végrehajtó. O F 15160 12404/1934. szám. 13650 pengő becsértékű bútorok, élő és holt gazdasági felszerelés é­s más ingóságok Kaposszéplakon, december 18-án 3 órakor. Teutsch Gusztáv, kaposvári kir. végrehajtó. O­F 15152 12500/1934. szám. 5757 pengő­­becsértékü üzl. beren­dezés, áruik, lovak,­­kocsik, lószerszámok és más ingó­ságok Győrben, Baross-u. 25. és Deák F.-u. 12. és Pász­­tor-u. 12. sz. 2., december 5-én 10 órakor. Molnár Fe­renc, fők. végrehajtó. O­F 15151 V 1934 december 1. Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Móhr Béla Nagycsécsen 1906. évi május hó 7-én született, izr. vallású, nőtlen, egyetemi hallgató, nagycsécsi lakos Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék alispánja által 1931. évi szeptember hó 23-án 970. utl. 931. szám alatt kiállított, Ausztria, Csehszlovákia, Németország és Franciaországba szóló útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925: Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny fölapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Ingatlan árverések. 11635/1934. szám. Szántóik és egyéb ingatlanok Gyöngyöstarjánban, a Hiv. Értesítőben felsorolt kikiál­tási árakban, január 17-én, 9 órakor a gyöngyösi kir. járásbíróságnál. N­F 15142 0883/1934. szám. Ingatlanok Tarnazsadányban, a Hivatalos Értesítőben felsorolt kikiáltási árakon, január 11-én 10 órakor a községházán. Hevesi kir. járásbíró­ság, N 8892 7038/1934. sz. Ház és egyéb ingatlanok Nádudvaron, 59011 P kikiáltási árban, február 11-én, 9 órakor a püs­pökladányi kir. járásbíróságnál, N­F 15141

Next