Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. december (68. évfolyam 270-292. szám)

1934-12-01 / 270. szám értesítője

Bndaniesty V 34, 210. szám. Szombat, december I A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 782853/1931. szám. Dr. Baróth Marcell ügyvéd által képviselt Faragó Zsigmond javára 84 - 80 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság fenti 1931. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó 11-én lefoglalt és 2.750 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. szakasza alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., József­ körút 2. szám, II. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi december hó 3-án délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, írógép, szőnyeg, szobor és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.010/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi november hó 8-án. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 15107 Árverés. Pk. V. 705830/1934., Pk. V. 878441/1933. sz. I. Dr. Báthor István u. á. k. A. B. C. Központi Iroda ja­vára, II. dr. Barla Ferenc ügyvéd által képv. Phönix Áll. Bizt. Társaság javára 393 + 44 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti szám­l végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi február 19. és 1932. május hó 28-án lefoglalt és 4394 és 4020 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir.­­biróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1008 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján köv. és jár. erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület,­­ Veres Pálné­ utca 19. sz., III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi december hó 3. napjának délelőtt egy­negyed 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, képek, függöny, csillár, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezőéinek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi november hó 8-án. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 15170 Árverés. Pk. IX. 730973/1934. szám., Dr. Fábián László ügyvéd által képviselt Madarassy Pálné javára 1250 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 424944/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi október hó 23-án lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Déri­ utca 6. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi december hó 11. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amiikor a­ biróilag lefoglalt „Auburn“ fekete csukott személygépkocsi s egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi november hó 15-én. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 15149 Árverés. Pk. X. 630013/6. 1933. szám. Dr. Rein Antal ügyvéd által képviselt Horváth Nándor javára 170 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számit végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtási szenvedőtől 1933. évi október hó 14-én lefoglalt és 1800 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. 1.-C. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőikönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Erzsébet királyné­ út 50. szám alatt, Nagy Ferenc mű­helyében leendő megtartására határidőül 1934. évi december hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt személyautó s egyéb, ingó­ságokat­­a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi november hó 2-án. Dr. Makai László, kir. bír. végrehajtó. O­F 15165 Árverés. 2501/1934. vht. szám. Dr. Farkas Mihály ügyvéd által képviselt Salvator Kötszergyár Rt. javára 94 , 18 fillér tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a zalaegerszegi kir. járásbíróság 1933. évi 3477. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi október hó 18-án lefoglalt és 8287 pengőre becsült ingóságokra a zala­egerszegi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. l.-c. 20. §-a alapján, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem kinő más foglaltat­ók javára is — tíz árverés megtartását elrendelem, — de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedők lakásán, üzletében Lentiben leendő megtar­tására határidőül 1934. évi december hó 3. napjának délutáni háromnegyed 4 órája tüzelik ki, amikor a túráikig lefoglalt bútorok, fegyver és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Zalaegerszeg, 1934. évi november hó 9-én, Dénesi István, kir. kir. végrehajtó. O­F 15147 Árverés. Pk. V. 702184/1934. szám. Dr. Reiszer Béla ügyvéd által képviselt Hónig Mór javára 277 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 349265/1931. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 18-án lefoglalt és 5.465 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján köve­telése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, Vili. kerület, Fecske­utca 19. szám, földszinti lakás és műhelyben leendő megtartására határidőül 1934. évi december hó 4-én délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, lakberendezési tárgyak, irodaberendezési tárgyak, írógép, pénzszekrény, különféle hintók és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi november hó 7-én. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 15159 Árverés. Pk. X. 729728/1934. szám. Dr. Rein Antal ügyvéd által képviselt Spiegel és Wald cég javára 220 pengő 48 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1934. 304073. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtási szenvedőtől 1934. évi október hó 12-én lefoglalt és 1.220 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIIl. kerület, Magdolna­ utca 6/A. házszám, földszinten leendő megtartására határidőül 1934. évi december hó 5. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt fúró, csapoló, gyalugépek, Ganz motorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi november hó 13-án. Dr. Issekutz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 15164 Árverés. Pk. I. 57806/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbíróság 24828. 1933. számú végzésével dr. Eisler Imre budapesti (V., Nádor­ utca 23.) ügyvéd által képviselt dr. Eisler Imre végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 392 P 14 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedő­nél lefoglalt és 1.185 P-re becsült ingóságokra a fenti számít végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más fog­laltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő laká­sán Budapesten, I. kerület, Kékgolyó­ utca 15/a. szám, I. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi december hó 3. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongorát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még a­kkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajt­­ási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pk. I. 53513/4. sz., dr. Hercz Ödön ügyvéd által kép­viselt Részvénytársaság javára 46 P 95 fillér és jár., Pk. I. 53513/4. sz., dr. Hercz Pál ügyvéd által képviselt Részvénytársaság javára 46 P 95 fillér és járulékai. Budapest, 1934. évi november hó 9-én. Rakssányi Zol­tán, kir. kir. végrehajtó. O­F 15160 Árverés. Pk. 12404/1934. szám. Hofherr-Sol­rantz stb. Rt. végrehajtató javára (képviseli dr. Morvai Béla ügyvéd) 670 pengő követelése és járulékai erejéig 1934. évi december hó 18-án délután 3 órakor végrehajtást szenvedőnek Kaposszéplakon lévő lakásán, üzletében, gazdaságában a budapesti kir. törvényszék 36708/1933. szám­i végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 13650 pengő becsértékű bútorok, gazdasági gépek, gazdasági eszközök, termények, lovak, boroshordók, bor, tehenek és egyéb ingók - biróilag elárvereztetnek. Kaposvár, 1934. évi november hó 19. napján. Teutsch Gusztáv, kir. kir. végrehajtó. O­F 15152 JEg­yes szám­ára. ISO fillLer.

Next